Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregeling MKB Advies Voucher

Geldend van 17-05-2024 t/m 31-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Subsidieregeling MKB Advies Voucher

Provinciale Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling MKB Advies Voucher vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2025.

Provinciale Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mevrouw mr. drs. S. Buissink, griffier

Assen, 15 december 2021

Kenmerk 5.5/2021002321

Uitgegeven: 20 december 2021

Subsidieregeling MKB Advies Voucher

Artikel 1 Begripsbepalingen

AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PbEU L187/1);

Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023;

Awb: Algemene wet bestuursrecht;

De-minimisverklaring: een verklaring over alle andere steun die een onderneming gedurende de twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar onder de reguliere de-minimisverordening of andere de-minimisverordeningen heeft ontvangen;

Kennisleverancier: een private of publieke instantie met activiteiten die gericht is op kennisoverdracht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een buitenlands equivalent

KvK: Kamer van Koophandel;

marktinnovatie: het aanboren van nieuwe markten, het introduceren van nieuwe producten op bestaande markten en het vernieuwen van de marktbenadering;

mkb: midden- en kleinbedrijf. Gelijkgesteld aan de kmo-definitie volgens de AGVV, bijlage I: ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen en/of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet wordt overschreden;

productieketen: de aaneenschakeling van bedrijfshandelingen die nodig is bij de productie en levering van een product, van levering van de grondstof tot aan levering aan de eindgebruiker;

reguliere de-minimisverordening: verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Commissie van 13 december 2023 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2023, L 15.12.2023);

sociaal-maatschappelijke bedrijfsvoering: bedrijfsvoering of onderdelen daarvan waarbij doelbewust gestreefd wordt naar sociaal-maatschappelijke meerwaarde;

technologische innovatie: een nieuwe technologie voor producten, diensten of processen van de onderneming;

verduurzamen: toepassen van maatregelen die bijdragen aan energiebesparing, duurzame energieopwekking en/of CO2-reductie.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een slimme en groene economie mét impact in Drenthe te stimuleren.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor de inhuur van een kennisleverancier.

 • 2.

  De kennisleverancier levert advies ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die aansluit op tenminste één van de thema’s Groen, Slim en Impact:

  • a.

   een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Groen als de aanvrager stappen wil zetten in het verduurzamen van zijn bedrijfsvoering en/of bedrijfsprocessen die uiteindelijk leiden tot grondstoffenbesparing en/of reductie van CO²-uitstoot. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:

   • -

    het efficiënter en/of circulair omgaan met bestaande of herbruikbare grondstoffen;

   • -

    het ontwikkelen en/of toepassen van biobased grondstoffen;

   • -

    het korter maken van productieketens;

   • -

    de verduurzaming van bedrijfspand, bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen.

  • b.

   een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Slim als de aanvrager stappen wil zetten op het gebied van innovatie en/of een meer digitale/datagedreven bedrijfsvoering. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:

   • -

    technologische innovatie;

   • -

    marktinnovatie;

   • -

    digitalisering, automatisering en optimalisering van processen;

   • -

    ontwikkeling van nieuwe digitale business- en verdienmodellen, digitale dienstverlening en/of digitale verkoopkanalen;

   • -

    aanpak digitale veiligheid.

  • c.

   een bedrijfsontwikkeling sluit aan op het thema Impact als de aanvrager stappen wil zetten die van sociaal-maatschappelijke meerwaarde zijn. De beoogde maatregelen waarvoor advies nodig is, richten zich hierbij op:

   • -

    sociaal-maatschappelijke bedrijfsvoering: arbeidsparticipatie, inclusie en diversiteit, sociale cohesie, verbeteren zorg en welzijn, bestrijden van armoede, tegengaan eenzaamheid, sociale innovatie;

   • -

    continuïteit bedrijvigheid: bedrijfsovername en bedrijfsopvolging.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan mkb-ondernemers gevestigd in Drenthe.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten publiceren jaarlijks het subsidieplafond.

 • 2.

  Dit subsidieplafond bestaat uit twee deelplafonds:

  • 1.

   Deelplafond A: bestemd voor subsidiabele activiteiten ten behoeve van de thema’s Groen en Slim;

  • 2.

   Deelplafond B: bestemd voor subsidiabele activiteiten ten behoeve van het thema Impact.

Artikel 6 Aanvraagperiode

De aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 1 januari 2022 tot en met 1 december 2024.

Artikel 7 Aanvraag

De subsidie wordt aangevraagd door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en wordt voorzien van de volgende bijlagen:

 • a.

  offerte van de kennisleverancier;

 • b.

  De-minimisverklaring.

Artikel 8 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de Awb en de Asv, wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten hebben plaatsgevonden vóór het indienen van de aanvraag;

 • b.

  de aanvrager eerder subsidie van de provincie Drenthe heeft ontvangen op basis van deze subsidieregeling;

 • c.

  de aanvrager niet gevestigd is in Drenthe;

 • d.

  de aanvrager niet behoort tot het mkb;

 • e.

  de ingehuurde kennisleverancier niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) of een buitenlandse equivalent;

 • f.

  de ingehuurde kennisleverancier een moeder-, dochter- of zusteronderneming van de aanvrager is;

 • g.

  de ingehuurde kennisleverancier een direct familielid (eerste graad) van de aanvrager is;

 • h.

  het advies zich richt op coaching van de aanvrager en dit enkel gericht is op persoonlijke ontwikkeling van de aanvrager.

Artikel 9 Toetsingscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  de inhuur van kennis is geënt op de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die aansluiting vindt bij de onderscheiden thema’s, maatregelen en voorwaarden zoals genoemd in artikel 3;

 • b.

  de kennis wordt ingekocht bij een kennisleverancier die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein van bedrijfsontwikkeling.

Artikel 10 Subsidiabele kosten

De kosten die zijn gemoeid met het geven van het advies komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van kosten genoemd in artikel 11 van deze regeling.

Artikel 11 Niet-subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor een opleiding of cursus

 • b.

  kosten voor een bezoek aan een symposium of beurs

 • c.

  kosten voor een stage- of afstudeeropdracht

 • d.

  kosten voor een brainstorm- of creativiteitssessie

 • e.

  kosten voor het bouwen, beheren en inrichten van websites en sociale media kanalen

Artikel 12 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 3.000,--.

Artikel 13 Verlening en vaststelling

De subsidie wordt direct vastgesteld en in één keer uitbetaald.

Artikel 14 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van tijdstip van ontvangst. In het geval op basis van tijdstip van ontvangst geen rangschikking kan worden vastgesteld, geschiedt de onderlinge rangschikking door middel van loting.  

Artikel 15 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  het project dient binnen zes maanden na subsidieverlening te zijn afgerond;

 • b.

  de subsidieontvanger is bereid mee te werken aan een projectevaluatie.

Artikel 16 Staatssteun

Subsidies in het kader van deze regeling worden alleen verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing van de reguliere de-minimisverordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1.

  Deze regeling wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2025 tenzij eerder ingetrokken.

Artikel 18 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies verstrekt op grond van deze regeling en op aanvragen die zijn ingediend voor 1 december 2024.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 onder f

De kennisleverancier is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instantie, ongeacht de rechtsvorm. Dit betekent dat het in deze regeling niet uitmaakt of de kennisleverancier bijvoorbeeld een BV of NV is. Wat echter wel van belang is, is dat de kennisleverancier als zodanig staat ingeschreven bij de KvK of een buitenlandse equivalent.

Artikel 3

Onder dit artikel staan activiteiten opgesomd die onder de thema’s Groen, Slim en Impact vallen en waar de kennisleverancier advies over kan leveren. Het advies van de kennisleverancier kan daarbij ook advies omvatten over relevante technische of juridische aspecten van bepaalde maatregelen. Een advies in het kader van verduurzaming bedrijfsvoering kan bijvoorbeeld ook (enkel) gericht zijn op een onderzoek naar de belasting van een dakconstructie met het oog op eventuele plaatsing van zonnecollectoren.

Artikel 3, lid 2, sub c, onder ii

Het voorzieningenniveau in Drenthe wordt voor een belangrijk deel bepaald door het mkb. Daarmee is het mkb, nog los van zijn werkgeversrol, van essentiële waarde voor de leefbaarheid in Drenthe. Zonder de continuïteit van de bedrijvigheid dreigt verschraling van de leefbaarheid. De provincie hecht dan ook waarde aan advisering op het gebied van bedrijfsovername en bedrijfsopvolging.

Artikel 10

Bij de aanvraag tot subsidie geeft de aanvrager een overzicht van de te maken kosten. Alle kosten worden opgegeven. Echter, alleen de kosten die te maken hebben met het geven van het advies op activiteiten die aansluiten bij de prioritaire thema’s, komen voor subsidie in aanmerking (zijn subsidiabel).

Artikel 11

In dit artikel worden kosten genoemd die wellicht wel tot het geven van advies leiden, maar waarvoor deze subsidie niet bedoeld is.

Ondertekening