Verordening op de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht Zundert 2022

Geldend van 18-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht Zundert 2022

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 09-11-2021;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 01-12-2021;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht Zundert 2022

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  gemeentelijk hoofdriool: de hoofdriolering (vrijverval, pers- of drukriolering, inclusief bijbehorende pompputten en appendages) die bij de gemeente in beheer en onderhoud is;

 • 2.

  rioolaansluiting van een eigendom: het leggen van buizen vanaf het hoofdriool tot aan de grens tussen de openbare straat en het aangrenzend perceel;

 • 3.

  eigendom: een roerende of onroerende zaak.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1. Onder de naam rioolaansluitrecht wordt een recht geheven terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tot stand brengen van een directe of indirecte rioolaansluiting van een eigendom op het gemeentelijk riool.

 • 2. Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

 • 3. De aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluiting dient schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. Voor het in behandeling nemen van de aanvraag van het recht als bedoeld in artikel 2 wordt het bedrag van de ter zake te maken kosten in rekening gebracht, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 • 2. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 • 3. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geheven rioolaansluitrecht wordt voor het verschil teruggaaf verleend.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of ander schriftuur.

Artikel 5 Ontstaan de belastingschuld

Het recht is verschuldigd voor de aanvang van de dienstverlening

Artikel 6 Termijnen van betaling

Het recht moet worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Overgangsbepaling

De ‘Verordening rioolaansluitrecht Zundert 2021 vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolaansluitrecht Zundert 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 14-12-2021,

de raad voornoemd,

de griffier,

M.C.J.P. van Oosterwijk

de voorzitter,

J.G.P. Vermue