Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zundert 2022

Geldend van 18-12-2021 t/m heden

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zundert 2022

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 09-11-2021;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 01-12-2021;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de:

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zundert 2022

Artikel 1 Reikwijdte beleidsregel kwijtschelding

Bij de invordering kan slechts kwijtschelding worden verleend van gemeentelijke heffingen indien dit op basis van de betreffende belastingverordening is toegestaan.

Artikel 2 Kosten van bestaan

  • 1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

  • 2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Overgangsrecht

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zundert 2021, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2020, wordt ingetrokken op de in artikel 6, tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verzoeken om kwijtschelding die zijn ingediend vóór die datum.

Artikel 6 Inwerkingtreding

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2. De datum van toepassing van deze regeling is 1 januari 2022.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Zundert 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 14-12-2021,

de raad voornoemd,

de griffier,

M.C.J.P. van Oosterwijk

de voorzitter,

J.G.P. Vermue