Controleprotocol subsidies Gemeente Etten-Leur

Geldend van 17-12-2021 t/m heden

Intitulé

Controleprotocol subsidies Gemeente Etten-Leur

1. Algemeen

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2018 (hierna: ASV) kunnen subsidies worden verstrekt. De subsidieverstrekker en de subsidieontvanger hebben over en weer rechten en plichten. Deze strekken zich uit vanaf de subsidieaanvraag tot en met de afrekening na de vaststelling van de subsidie.

De subsidies zijn onder te verdelen in:

 • -

  Subsidies tot € 10.000

 • -

  Subsidies vanaf € 10.000 tot € 50.000

 • -

  Subsidies vanaf € 50.000

Dit controleprotocol is van toepassing op subsidies vanaf € 50.000 of op subsidies waar dit expliciet wordt benoemd in de beschikking.

In artikel 15 van de ASV is bepaald dat bij subsidies vanaf € 50.000 de controleverklaring van een onafhankelijk accountant een verplicht onderdeel is van de aanvraag tot vaststelling. Dit controleprotocol is een handleiding voor de accountant van de subsidieontvanger voor de controle op de besteding van de subsidie.

Vanaf 2021 maakt het controleprotocol deel uit van de beschikking tot subsidieverlening en is daarmee op grond van artikel 4:37, lid 1 onder f van de Awb een subsidieverplichting.

De verantwoordelijkheid voor een juiste toepassing van het protocol ligt bij de subsidieontvanger. Dit geldt ook voor situaties waarin de subsidiabele activiteiten geheel of gedeeltelijk, namens de subsidieontvanger, zijn uitgevoerd door derden.

1.1 Begripsbepalingen

In dit protocol wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  ASV: Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2018;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  subsidieontvanger: organisatie aan wie de subsidie wordt verstrekt;

 • e.

  financiële verantwoording: een specifieke subsidieverantwoording (of een jaarrekening);

 • f.

  niet-financiële informatie: een activiteitenverslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de subsidieverplichtingen is voldaan;

 • g.

  controleverklaring: een schriftelijke verklaring van een onafhankelijk accountant inhoudende een oordeel over de juistheid, volledigheid en financiële rechtmatigheid van een aanvraag tot subsidievaststelling;

 • h.

  rechtmatigheid: voldoen aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen en in het bijzonder naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen met een financieel effect, zoals vastgelegd in de beschikking tot subsidieverlening;

 • i.

  accountant: een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan wie de subsidieontvanger de opdracht heeft toegekend de aanvraag tot subsidievaststelling te controleren.

1.2 Doel

Het doel van dit controleprotocol is dat de accountant van de subsidieontvanger de controle van de financiële verantwoording zodanig inricht en uitvoert dat de gemeente Etten-Leur een redelijke mate van zekerheid verkrijgt over:

 • -

  de getrouwheid en rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten

 • -

  de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen zoals opgenomen in de ASV en de beschikking.

Door vooraf als subsidieverstrekker duidelijk aan te geven waar de subsidieontvanger en zijn accountant aan dient te voldoen, kan achteraf het verantwoordingsproces efficiënter verlopen.

In dit protocol zijn ook de specifieke werkzaamheden opgenomen die de accountant dient uit te voeren over de verantwoording van de uitgevoerde activiteiten die de subsidieontvanger heeft beschreven in een activiteitenverslag. De accountant geeft de uitkomsten van zijn onderzoek weer in een controleverklaring eventueel aangevuld met een rapport van bevindingen.

De verantwoordelijkheid voor het informeren van de accountant over dit controleprotocol ligt bij de subsidieontvanger.

De financiële verantwoording is gebaseerd op de beschikking tot subsidieverlening. Dit betekent dat de subsidieontvanger een aparte financiële verantwoording dient aan te leveren.

2. Verantwoording en controle

2.1 Subsidies vanaf € 10.000 tot € 50.000

Voor de verantwoording van subsidies tussen € 10.000 en € 50.000 is een activiteiten- en een financieel verslag vereist (artikel 14 ASV).

Dit controleprotocol is alleen van toepassing als een controleverklaring vereist wordt en de toepassing van het controleprotocol expliciet in de beschikking is opgenomen. Een reden om toch het controleprotocol toe te passen kan zijn dat het gaat om een nieuwe subsidierelatie, als de (financiële) verantwoording van een voorgaand subsidiejaar daar aanleiding toe geeft of om te kunnen toetsen aan Europese regelgeving.

Als in de beschikking tot subsidieverlening is bepaald dat het controleprotocol van toepassing is, dan is de subsidieontvanger verplicht een controleopdracht ten aanzien van de subsidieverstrekking te verstrekken aan een accountant, resulterend in een controleverklaring. De controle richt zich op de getrouwheid en rechtmatigheid van de verantwoordingsinformatie.

2.2 Subsidies vanaf € 50.000

Voor de verantwoording van subsidies vanaf € 50.000 is een activiteitenverslag, een financieel verslag en een controleverklaring op de subsidie vereist (artikel 15 ASV). In de controleverklaring van de subsidies op de verantwoording verklaart de accountant dat de financiële verantwoording van de subsidie een getrouw beeld van de werkelijkheid geeft en is opgesteld in overeenstemming met de criteria zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening, het controleprotocol en de subsidieregeling op grond waarvan de subsidie is verleend.

3. Onderzoek aanpak

3.1 Aandachtspunten bij de controle van de financiële verantwoording

De accountant stelt onder meer vast dat:

 • -

  de financiële verantwoording is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en geldende specifieke subsidievoorwaarden;

 • -

  de financiële verantwoording en het activiteitenverslag zijn vastgesteld door (of namens) het bestuur van de subsidieontvanger;

 • -

  de ontvangen subsidie en de betreffende lasten en andere baten zijn per beschikking tot subsidieverlening, gespecificeerd naar de onderscheiden activiteiten, duidelijk herkenbaar in de financiële verantwoording opgenomen;

 • -

  de toelichting bij de financiële verantwoording bevat een sluitende analyse van de financiële resultaten over het verslagjaar ten opzichte van de bij de aanvraag om subsidie ingediende begroting. Dat betekent dat ook de oorzaken van de financiële verschillen worden toegelicht;

 • -

  eventuele risico's en niet uit de balans blijkende verplichtingen, die gevolgen kunnen hebben voor de exploitatie in de volgende jaren, zijn toegelicht;

 • -

  eventuele reserves en voorzieningen die met behulp van het subsidiegeld in stand worden gehouden alsmede de doelen en hoogte van deze reserves en voorzieningen zijn duidelijk herkenbaar in de financiële verantwoording opgenomen en toegelicht;

 • -

  of een eventueel vereiste toestemming is verleend voor de rechtshandelingen die genoemd zijn in artikel 4:71, lid 1 Awb en of conform die toestemming door de subsidieontvanger is gehandeld.

3.2 Naleving subsidievoorwaarden

De accountant stelt onder meer vast dat:

 • -

  de subsidie is besteed voor het doel waarvoor zij beschikbaar is gesteld;

 • -

  als de subsidieontvanger voor dezelfde uitgaven ook subsidie heeft aangevraagd bij andere bestuursorganen, daarvan melding is gedaan bij de aanvraag tot subsidievaststelling, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot die andere subsidie aanvraag of aanvragen;

 • -

  de in de subsidiebeschikking beschreven specifieke verplichtingen zijn nageleefd;

 • -

  de maatregelen die betrekking hebben op de administratieve organisatie en interne beheersing, voor zover relevant voor de subsidieverantwoording, daadwerkelijk in de praktijk zijn gebracht, bestaan en werken;

 • -

  er voldaan wordt aan artikel 12a van de ASV;

 • -

  door de subsidieverstrekker specifiek toestemming is verleend om (een deel van de) gesubsidieerde activiteiten, bijv. activiteiten die niet uitgevoerd zijn, en de daarmee gemoeide subsidie en verplichtingen in een volgend jaar te realiseren.

3.3 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid

3.3.1 Eisen voor de controleaanpak

De controle moet voldoen aan de controlestandaarden die onderdeel zijn van de nadere voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS), die door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn vastgesteld.

3.3.2 Materialiteit: goedkeuringstoleranties en gewenste zekerheid

Bij zijn oordeelsvorming over de naleving van de subsidievoorwaarden streeft de accountant naar een redelijke mate van zekerheid; er moet uitgegaan worden van een betrouwbaarheid van 95 procent. Voor de strekking van de controleverklaring zijn de volgende goedkeuringstoleranties voor de financiële verantwoording van toepassing:

Uitkomst van de controle in % van de subsidiabele lasten

Onjuistheden in de financiële verantwoording

Onzekerheden in de financiële controle

Goedkeuring

Beperking

Afkeuring

Goedkeuring

Beperking

Oordeel-onthouding

≤ 1

> 1 en < 3

≥ 3

≤ 3

> 3 en < 10

≥ 10

Het is de bedoeling dat geconstateerde onjuistheden die herstelbaar zijn worden gecorrigeerd. Dat geldt ook voor onjuistheden waarbij de tolerantiegrens niet wordt overschreden. De niet-herstelde onjuistheden wegen mee in de oordeelsvorming over de getrouwheid en rechtmatigheid van de verantwoording.

3.4 Onderzoek naar gerealiseerde activiteiten (de niet-financiële informatie)

De accountant rapporteert zijn bevindingen ten aanzien van de verantwoording van de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen prestaties in de controleverklaring of in een separaat rapport van bevindingen.

Het onderzoek omvat de volgende werkzaamheden:

 • -

  vaststellen dat is uitgegaan van definities van activiteiten met daarbij behorende criteria zoals die zijn opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening;

 • -

  vaststellen dat de niet-financiële informatie op een ordelijke, controleerbare en deugdelijke wijze tot stand is gekomen;

 • -

  vaststellen dat de niet-financiële informatie in het activiteiten- of jaarverslag in overeenstemming is met de financiële verantwoording.

3.5 Review van de accountantscontrole

De externe accountant van de gemeente, of een medewerker van de gemeente, kan een review uitvoeren op de uitgevoerde accountantscontrole inzake de verantwoording. De met de controle van de verantwoording belaste accountant verstrekt de externe accountant of de toezichthouder die namens de gemeente de review uitvoert desgevraagd alle inlichtingen en bescheiden op een wijze zoals deze laatste dat wenselijk acht.

De eventuele extra kosten van deze externe accountant in verband met de review zijn niet voor rekening van de gemeente Etten-Leur.

Mocht, na een aanmaning, geen (volledige) medewerking worden verleend aan bovenstaande controleprotocol of een review van de accountantscontrole dan kan het college besluiten om de subsidie lager of op nihil vast te stellen en/of eventueel uitbetaalde subsidiebedragen terug te vorderen.

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet beslist het college.

Ondertekening

Controleprotocol subsidie Gemeente Etten-Leur, Versie 1, November 2021.