Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 26-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Goes:

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders:

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ‘week': een aaneengesloten periode van zeven dagen, beginnende op maandag;

 • c.

  ‘maand': een kalendermaand;

 • d.

  ‘jaar': een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • d.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingverschuldigde bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering

Vermindering van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 13 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De 'Legesverordening 2021' van 17 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking, doch niet eerder dan de in lid 3 genoemde datum.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2022'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in de openbare vergadering van 23 december 2021

de griffier

drs. B.C. van Doornum

de voorzitter

drs. M. Mulder MSc.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2022

TITEL 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1.

Voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap in het stadhuis en de raadszaal in het stadskantoor bedraagt het tarief op:

1.1.1.1.

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur, en op maandag tot en met donderdag tussen 13.00 uur en 16.30 uur

€ 328,00

1.1.1.2.

vrijdag tussen 13.00 en 16.30 uur

€ 442,00

1.1.1.3.

andere dan de onder 1.1.1. en 1.1.2. genoemde dagen en uren

€ 950,00

1.1.1.4.

in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek I van het Burgerlijk Wetboek

€ 335,00

1.1.2.

Voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap in de trouwkamer van het stadskantoor bedraagt het tarief op:

1.1.2.1.

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur, en op maandag tot en met donderdag tussen 13.00 uur en 16.30 uur

€ 217,00

1.1.3.

Voor het voltrekken van een eenvoudig huwelijk of het registreren van een eenvoudig partnerschap in de trouwkamer van het stadskantoor door een ambtenaar van de burgerlijke stand bedraagt het tarief op:

1.1.3.1.

maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur

€ 116,00

1.1.4.

Voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere dan de onder 1.1.1, 1.1.2. en 1.1.3. genoemde locaties bedraagt het tarief op:

1.1.4.1.

maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.30 uur.

€ 364,00

1.1.4.2.

op zaterdag tussen 9.00 uur en 16.30 uur

€ 928,00

1.1.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van:

1.1.5.1.

een trouwboekje- of partnerschapsboekje in kunstlederen uitvoering

€ 31,95

1.1.5.2.

een trouwboekje- of partnerschapsboekje in lederen uitvoering

€ 41,55

1.1.5.3.

een duplicaat van een trouw- of partnerschapsboekje

€ 31,95

1.1.6.

Voor het ter beschikking stellen van een getuige bij de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap bedraagt het tarief:

1.1.6.1.

per getuige

€ 36,15

1.1.7.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van:

1.1.7.1.

een afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 14,30

1.1.7.2.

een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 14,30

1.1.7.3.

elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijk stand, of een meertalige attestatie

€ 14,30

1.1.7.4.

een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 25,10

1.1.7.5.

een attestatie de vita

€ 14,30

1.1.7.6.

een meertalige verklaring van huwelijksbevoegdheden als genoemd in artikel 2, eerste lid, onder c van de Wet rechten burgelijke stand

€ 19,30

1.1.8.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het benoemen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bedraagt:

voor de benoeming tot het voltrekken van één huwelijk

€ 87,20

1.1.8.1.

het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een trouwlocatie voor de voltrekking van huwelijk en partnerschappen bedraagt:

1.1.8.2.

voor het aanwijzen tot een permanente trouwlocatie

€ 228,00

1.1.8.3.

voor het éénmalig aanwijzen van een trouwlocatie

€ 228,00

1.1.8.4.

het tarief onder 1.1.9.3 bedraagt, indien de locatie de afgelopen drie jaar eerder is aangewezen

€ 114,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van minderjarigen (vijf jaar geldig):

1.2.1.1.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument ten behoeve een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 57,30

1.2.1.2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 2.1.1. (zakenpaspoort)

€ 57,30

1.2.1.3.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitkaart

€ 36,95

1.2.1.4.

voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag voor de in 2.1.1., 2.1.2.,en 2.1.3. bedoelde handelingen

€ 51,60

1.2.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van meerderjarigen (10 jaar geldig):

1.2.2.1.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument ten behoeve een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stb. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 75,80

1.2.2.2.

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 2.1.1. (zakenpaspoort)

€ 75,80

1.2.2.3.

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitkaart

€ 68,50

1.2.2.4.

voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag voor de in 2.2.1., 2.2.2.,en 2.2.3. bedoelde handelingen

€ 51,60

1.2.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ten behoeve van meerderjarigen en minderjarigen:

1.2.3.1.

tot het verstekken van een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen

€ 57,30

1.2.3.2.

voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag voor de in 1.2.3.1. bedoelde handeling

€ 51,60

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.3.1.1.

tot afgifte, vernieuwing of omwisseling van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.1.2.

voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag voor de in 3.1.1 bedoelde handelingen

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Uitreksels en verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.3. en 4.4., wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

1.4.2.1.

tot het verstrekken van gegevens

1.4.2.1.1.

in geval van één verstrekking

€ 14,25

1.4.2.1.2.

in geval van twee of meer verstrekkingen, per verstrekking

€ 11,90

1.4.2.2.

vervallen

1.4.3.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, van het besluit basisregistratie personen

€ 77,90

1.4.4.

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,65

1.4.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag inzake de legalisatie van een handtekening

€ 14,25

1.4.6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.6.1.

tot afgifte van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

€ 14,25

1.4.6.2.

tot afgifte van een afdruk van gegevens, zoals voorkomende in de persoonslijst

€ 14,25

1.4.6.3.

tot afgifte van een uittreksel uit/verklaring ontleend aan het Register Niet-ingezetene

€ 16,50

1.4.6.4.

tot afgifte van een bewijs van uitschrijving uit de basisregistratie personen, tenzij dit verstrekt wordt op grond van artikel 2.21, lid 4 wet basisregistratie personen

€ 16,50

Hoofdstuk 5 Gemeentearchief

1.5.1.

Het laten verrichten van uitgebreid onderzoek in het bij de gemeente archieven berustend materiaal, ongeacht het resultaat, per kwartier, met een minimum tarief van een kwartier met dien verstande dat het uit dezen hoofde geheven bedrag nimmer meer bedraagt dan de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld

€ 13,40

1.5.2.

Reproducties:

1.5.2.1.

scans/fotokopieën formaat A4, A3 en folio, per kopie zwart/wit

€ 0,30

1.5.2.2.

scans/fotokopieën formaat A4, A3 en folio, per kopie kleur

€ 0,60

1.5.2.3.

scans/fotokopieën per kaart, tekening of kopie A2 - A0 zwart/wit

€ 15,00

Hoofdstuk 6 Leegstandwet

1.6.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.1.1.

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 167,30

1.6.1.2.

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte voor een woning die deel uitmaakt van een complex te slopen woningen

€ 78,90

1.6.1.3.

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 45,15

Hoofdstuk 7 Gemeentegarantie

1.7.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.1.1.

tot het verlenen van een achtervangpositie bij een waarborgfonds of een gemeentegarantie

€ 469,35

1.7.1.2.

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde (hypothecaire) geldlening

€ 469,35

Hoofdstuk 8 Marktstandplaatsen

1.8.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1.

tot het verlenen van een toewijzing van een vaste plaats op de warenmarkten ingevolge de Marktverordening Goes

€ 40,80

1.8.1.2.

tot het plaatsen op de wachtlijst van gegadigden voor een standplaats op de dinsdagmarkt, de zaterdagmarkt of elders in de gemeente Goes ingevolge het Standplaatsenplan Goes

€ 40,80

Hoofdstuk 9 Winkeltijdenwet

1.9.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1.

tot het verlenen van een ontheffing ingevolge de Winkeltijdenwet

€ 40,80

1.9.1.2.

tot het verlenen van een ontheffing ingevolge de Verordening winkeltijden Goes

€ 40,80

Hoofdstuk 10 Kansspelen

1.10.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Wet op de Kansspelen

€ 40,80

1.10.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

1.10.2.1.

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.10.2.2.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 22,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.10.2.3.

voor een periode van vier jaar voor één speelautomaat

€ 226,50

1.10.2.4.

voor een periode van vier jaar voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 90,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 136,00

Hoofdstuk 11 Telecommunicatie

1.11.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding:

1.11.1.1.

In verband met het verlenen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet

€ 385,65

1.11.1.1.1.

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,25

1.11.1.1.2.

Indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,25

1.11.1.2.

Het in 1.11.1 genoemde bedrag wordt

1.11.1.2.1.

Indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 197,35

1.11.1.2.2.

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.11.1.3.

Indien een begroting als bedoeld in 1.11.1.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.11.1.4.

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.11.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verlenen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

1.12.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1.

ter verkrijging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer:

€ 17,40

1.12.1.2.

ter verkrijging van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart ter vervanging van de oorspronkelijke kaart wegens verlies of diefstal voor de resterende duur van de geldigheid van de oorspronkelijke kaart:

€ 9,00

1.12.1.3.

voor het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats:

€ 40,80

1.12.2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.2.1.

tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor een tijdelijke periode van:

1.12.2.1.1.

een dag:

€ 8,40

1.12.2.1.2.

twee dagen tot twee weken:

€ 16,75

1.12.2.1.3.

twee weken tot drie maanden:

€ 33,55

1.12.2.1.4.

drie maanden tot een jaar:

€ 67,05

1.12.2.2.

tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten:

€ 40,80

1.12.2.3.

tot het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten behoeve van het vervoer van gevaarlijke stoffen,

1.12.2.3.1.

voor zover het betreft een enkelvoudige ontheffing:

€ 77,15

1.12.2.3.2.

voor zover het betreft een verzamelontheffing:

€ 231,40

Hoofdstuk 13 Diversen

1.13.1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

1.13.1.1.

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 40,80

1.13.1.3.

Gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 10,20

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

2.1.1

Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, met dien verstande dat hierbij de omzetbelasting is inbegrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Voor het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt gebruik gemaakt van het programma Bouwkostencheck van Calcsoft BV.

2.1.1.1

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning

2.2.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.2.2.1.1

Onder het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt verstaan:

het registreren / inboeken van de aanvraag in het vergunningenregistratiesysteem.

2.2.2.2.1

Bouwactiviteiten

2.2.2.2.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.2.2.2.1.1.1

indien de bouwkosten minder bedragen dan € 11.300,00:

€ 266,45

3,58% van die bouwkosten met een minimum van:

2.2.2.2.1.1.2

indien de bouwkosten € 11.300,00 bedragen of meer, maar minder dan € 70.300,00:

€ 404,55

vermeerderd met 2,57% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 11.300,00 te boven gaan;

2.2.2.2.1.1.3

indien de bouwkosten € 70.300,00 bedragen of meer:

€ 1.920,85

vermeerderd met 1,67% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 70.300,00 te boven gaan;

Extra welstandstoets

2.2.2.2.2

In het overeenkomstig onderdeel 2.2.2.2.1 berekende bedrag zijn maximaal twee welstandsbeoordelingen inbegrepen. Per extra welstandsbeoordeling wordt het overeenkomstig onderdeel 2.2.2.2.1 berekende bedrag verhoogd met:

€ 69,00

Verplicht advies agrarische commissie

2.2.2.2.3

Indien voor het toetsen van een aanvraag om een omgevingsvergunning een advies van de Agrarische Adviescommissie Zeeland is vereist, wordt het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft verhoogd met:

€ 1.014,20

Toets veiligheidsplan

2.2.2.2.4

Indien voor het toetsen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit een veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012 is vereist, wordt het overeenkomstig onderdeel 2.2.2.2.1 berekende bedrag verhoogd met:

€ 163,55

2.2.3

Aanlegactiviteiten

2.2.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 266,45

2.2.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.2.2.1:

2.2.4.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 299,80

2.2.4.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 299,80

2.2.4.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.356,15

2.2.4.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 299,80

2.2.4.1.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.356,15

2.2.4.1.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.356,15

2.2.4.1.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 299,80

2.2.5

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

2.2.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.2.5.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 299,80

2.2.5.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 299,80

2.2.5.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.356,15

2.2.5.1.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 299,80

2.2.5.1.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.356,15

2.2.5.1.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.356,15

2.2.5.1.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 299,80

2.2.6

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

2.2.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 361,10

2.2.6.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk of inrichting, waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft, wordt het in 2.2.6.1 genoemde bedrag verhoogd met:

- in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 10 of meer doch minder dan 25 personen:

- in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 25 of meer doch minder dan 50 personen:

- in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 50 of meer personen:

€ 724,10

€ 1.454,20

€ 2.282,00

2.2.6.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk of inrichting ten behoeve van een dagverblijf voor meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar en/of meer dan 10 personen lichamelijk of geestelijk gehandicapt, wordt het in 2.2.6.1 genoemde bedrag verhoogd met:

- in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 10 of meer doch minder dan 25 personen:

- in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 25 of meer doch minder dan 50 personen:

- in het geval het betreft een bouwwerk of inrichting, geschikt voor 50 of meer personen:

€ 724,10

€ 1.454,20

€ 2.282,00

2.2.6.4

Indien de vergunning dient te worden aangepast ten gevolge van interne/externe (ver)bouw, wijziging van het aantal personen of anderszins het gebruik beïnvloedende zaken, wordt het in 2.2.6.1 genoemde bedrag verhoogd met:

€ 361,10

2.2.6.5

Indien meerdere bepalingen uit dit hoofdstuk tegelijkertijd op een bouwwerk of inrichting van toepassing zijn, dan wordt het in 2.2.6.1 genoemde bedrag met slechts het hoogste bedrag verhoogd.

2.2.7

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

2.2.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 14 van de Erfgoedverordening gemeente Goes, bedraagt het tarief:

2.2.7.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 266,45

2.2.7.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 266,45

2.2.7.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 20 van de Erfgoedverordening gemeente Goes, bedraagt het tarief:

€ 78,50

2.2.8

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

2.2.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 78,50

2.2.9

Aanleggen of veranderen weg

2.2.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief:

€ 155,50

2.2.10

Uitweg/inrit

2.2.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief:

€ 155,50

2.2.11

Kappen

2.2.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4:12 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief:

€ 155,50

2.2.12

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

2.2.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit), bedraagt het tarief:

€ 554,40

2.2.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief:

€ 554,40

2.2.13

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.2.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.2.13.1.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.2.13.1.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.2.14

Beoordeling bodemrapport

2.2.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.2.14.1.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 353,85

2.2.14.1.2

van advisering en onderzoek van het bureau SCEZ of er archeologisch onderzoek plaats moet vinden

€ 284,60

2.2.14.1.3

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 661,20

2.2.15

Advies

2.2.15.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.2.15.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.15.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.2.16

Verklaring van geen bedenkingen

2.2.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

2.2.16.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 554,40

2.2.16.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.2.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.2.16.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.2.17

Vermeerdering

Beoordeling aanvullende gegevens

2.2.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning in behandeling is genomen:

€ 92,35

2.2.18

Teruggaaf

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

2.2.18.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.2.18.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan

80%

van de op grond van de voorgaande onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.2.18.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een termijn van 2 weken, maar binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

70%

2.2.18.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

60%

van de op grond van de voorgaande onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning

2.2.18.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

2.2.18.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

10%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.2.18.4

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.2.18.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Minimumbedrag voor teruggaaf

2.2.18.5

Een bedrag minder dan € 84,- wordt niet teruggegeven.

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

2.2.18.6

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.15 en 2.2.16 wordt geen teruggaaf verleend.

2.2.19

Intrekking omgevingsvergunning

2.2.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.2.18.5 van toepassing is:

€ 102,25

2.2.20

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.2.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 207,10

2.2.21

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.2.21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 4.418,05

2.2.21.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 1.150,60

2.2.22

In deze titel niet benoemde beschikking

2.2.22.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 207,10

2.2.22.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de Wabo dat een omgevingsvergunning zal gaan gelden voor een ander dan de aanvrager of de vergunninghouder:

€ 64,10

2.2.22.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot verlenging van een bij een omgevingsvergunning aangegeven termijn als bedoeld in de artikelen 2.23 en 2.23a van de Wabo:

€ 64,10

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 391,15

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 194,70

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 47,35

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 97,45

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 47,35

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het houden van een groot evenement.

€ 603,70

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor

3.2.2.1

minimaal 1 en maximaal 3 dagen:

€ 40,80

3.2.2.2

minimaal 3 en maximaal 30 dagen:

€ 67,55

3.2.2.3

onbepaalde tijdsduur:

€ 245,30

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor

3.3.1.1

een vergunning voor een seksinrichting:

€ 531,45

3.3.1.2

een vergunning voor een escortbedrijf:

€ 355,10

Hoofdstuk 4 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen:

€ 40,80

3.4.2

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze titel bedraagt het tarief, indien voor de aanvraag tot het verlenen van een in deze titel benoemde vergunning een inspectie naar de hygiëne in een seksbedrijf is vereist:

€ 676,65