Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Geldend van 07-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is de deelplafonds en de verdeling van de resterende ELFPO middelen en de resterende middelen van de provincie Zuid-Holland van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022 opnieuw vast te stellen;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Artikel 1 Hoogte deelplafonds

  • 1. De deelplafonds voor het jaar 2021 en 2022 voor activiteiten als bedoeld in artikel 4 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022 bedraagt:

  • a.

    € 960.853,00 aan ELFPO middelen; en

  • b.

    € 360.000,00 aan middelen van de provincie Zuid-Holland.

  • 2. Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 15 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022 bedraagt € 80.000,00.

Artikel 2 Wijze van verdeling

  • 1. De deelplafonds, bedoeld in artikel 1, eerste lid, worden verdeeld op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in respectievelijk artikel 11 en 12 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021–2022.

  • 2. Het deelplafond, bedoeld in artikel 1, tweede lid, wordt verdeeld op basis van artikel 19 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022.

Artikel 3 Intrekken besluit

Het Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2021 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022, wordt ingetrokken.

Artikel 4 Overgangsrecht

Het Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2021 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022, zoals deze luidde op de dag voor inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 6 Werkingsduur

Dit besluit vervalt op 31 december 2025, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Ondertekening

Den Haag, 14 december 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter