Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Geldend van 01-04-2022 t/m 06-10-2022

Intitulé

Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is de deelplafonds en de verdeling van de resterende ELFPO middelen en de resterende middelen van de provincie Zuid-Holland van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022 opnieuw vast te stellen;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Artikel 1 Hoogte deelplafonds

  • 1. De deelplafonds voor het jaar 2021 en 2022 voor activiteiten als bedoeld in artikel 4 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022 bedraagt:

  • a.

    € 815.000,00 aan ELFPO middelen; en

  • b.

    € 360.000,00 aan middelen van de provincie Zuid-Holland.

  • 2. Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 15 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022 bedraagt € 80.000,00.

Artikel 2 Wijze van verdeling

  • 1. De deelplafonds, bedoeld in artikel 1, eerste lid, worden verdeeld op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in respectievelijk artikel 11 en 12 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021–2022.

  • 2. Het deelplafond, bedoeld in artikel 1, tweede lid, wordt verdeeld op basis van artikel 19 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022.

Artikel 3 Intrekken besluit

Het Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2021 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022, wordt ingetrokken.

Artikel 4 Overgangsrecht

Het Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2021 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022, zoals deze luidde op de dag voor inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 6 Werkingsduur

Dit besluit vervalt op 31 december 2025, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Ondertekening

Den Haag, 14 december 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TOELICHTING bij het Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Het Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022, betreft het beschikbaar stellen van de resterende Europese en provinciale middelen voor de LEADER gebieden Holland Rijnland en Polders met Waarden. Hierbij wordt het schot geëlimineerd tussen de middelen van de twee LEADER gebieden.

TOELICHTING Wijzigingsbesluit Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021 – 2022

Met dit besluit wordt het besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022 uitgebreid met een deelplafond van € 80.000,00 voor het oprichten van een Lokale Actiegroep (LAG) en het schrijven van een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS). De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Met een LOS kunnen gebieden in aanmerking komen voor subsidie voor de uitvoering van de LOS in het LEADER programma van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in de periode 2023 – 2027.