Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Geldend van 18-12-2021 t/m 31-03-2022

Intitulé

Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 1.3 van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is de deelplafonds en de verdeling van de resterende ELFPO middelen en de resterende middelen van de provincie Zuid-Holland van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022 opnieuw vast te stellen;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Artikel 1 Hoogte deelplafonds

De deelplafonds voor het jaar 2021 en 2022 voor het LEADER gebied Holland Rijnland en het LEADER gebied Polders met Waarden, bedoeld in artikel 1, van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021 – 2022, bedraagt:

  • a.

    € 815.000,00 aan ELFPO middelen; en

  • b.

    € 360.000,00 aan middelen van de provincie Zuid-Holland.

Artikel 2 Wijze van verdeling

De deelplafonds, bedoeld in artikel 1, wordt verdeeld op basis van kwalitatieve criteria als bedoeld in respectievelijk artikel 11 en 12 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021–2022.

Artikel 3 Intrekken besluit

Het Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2021 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022, wordt ingetrokken.

Artikel 4 Overgangsrecht

Het Besluit tot vaststelling van de deelplafonds voor 2021 van het Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022, zoals deze luidde op de dag voor inwerkingtreding van dit besluit blijft van toepassing op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 6 Werkingsduur

Dit besluit vervalt op 31 december 2025, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Ondertekening

Den Haag, 14 december 2021

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

TOELICHTING bij het Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022

Het Besluit deelplafonds 2021 en 2022 Openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland 2021-2022, betreft het beschikbaar stellen van de resterende Europese en provinciale middelen voor de LEADER gebieden Holland Rijnland en Polders met Waarden. Hierbij wordt het schot geëlimineerd tussen de middelen van de twee LEADER gebieden.