Besluit Ondermandaat Advies en Control

Geldend van 18-12-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit Ondermandaat Advies en Control

De teammanager Advies en Control;

Overwegende dat:

Het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van Advies en Control te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten;

Gelet op de Mandaatregeling Peel en Maas;

BESLUIT

 • 1.

  De aan de teammanager Advies en Control gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de daarin vermelde medewerkers (functies).

 • 2.

  Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is.

Ondertekening

Panningen, 15 december 2021

Teammanager Advies en Control

Allal Amhaouch

Bijlage 1

Behorende bij ondermandaat besluit d.d. 15 december 2021 van de teammanager Advies en Control

Bevoegdheid

Bevoegd bestuursorgaan

Ondermandaat aan

Opmerkingen

Opstellen en ondertekenen werkgeversverklaring voor medewerkers

College

 • 1.

  Adviseur P&O

 • 2.

  Salarisadministrateur

 • 3.

  Medewerker Personeel en Organisatie

 • 4.

  Medewerker Uitvoering Rechtspositie

Versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen (aanlevering bij deurwaarder)

College

 • 1.

  Medewerker Financiële administratie A

Het verlenen van uitstel van betaling en ondertekenen van de beschikking tot uitstel van betaling

College

 • 1.

  Medewerker Financiële administratie A

Het doen van aangifte BTW, BCF en VPB

College

 • 1.

  Adviseur Financiële administratie en Belastingen

Beheren van de verzekeringsportefeuille van de gemeente

College

 • 1.

  Medewerker verzekeringen

 • 2.

  Medewerker financieel beheer

Het registreren van klachten zoals bedoeld in artikel 9:12a Awb

College

 • 1.

  (Plaatsvervangend) Secretaris bezwaarschriftencommissie

Het sturen van ontvangstbevestigingen zoals bedoeld in artikel 9:6 Awb

College

 • 1.

  (Plaatsvervangend) Secretaris bezwaarschriftencommissie

Teammanager Advies en Control

Allal Amhaouch