Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2022

Geldend van 18-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2022

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021, nr. ;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van grafrechten 2022

Artikel 1 Begripsbepaling

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Beheerverordening gemeentelijke gedenkparken Schagen 2022.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van het gedenkpark en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met het gedenkpark.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

  • a.

   het lichten van een lijk of verwijderen van een asbus op rechterlijk gezag;

  • b.

   het begraven van doodgeboren kinderen jonger dan 24 weken die met de overleden moeder gelijktijdig in één graf worden begraven.

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van de daarbij behorende bijzondere bepalingen.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in artikel 3.1 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een aanslag waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, bedoeld in artikel 3.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in artikel 3.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in artikel 3.1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,00.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan die bedoeld in artikel 3.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 4 weken na de dagtekening de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraaf- en grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Overgangsrecht

De “Verordening grafrechten 2021” van 3 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening grafrechten 2022”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van: 14 december 2021.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier

De heer G.E.P. Meijer

voorzitter

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlage 1 Tarieventabel

Tabel behorende bij de Verordening grafrechten 2022

Hoofdstuk 1

Verlenen en verlengen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor een graf voor twee overledenen wordt geheven:

 

1.1.1

op een particulier graf voor de periode van 10 jaar

€ 825,00

1.1.2

op een particulier graf voor een periode van 20 jaar

€ 1.650,00

1.1.3

op een particulier graf voor een periode van 30 jaar

€ 2.475,00

1.1.4

op een particulier graf voor een periode van 50 jaar

€ 4.125,00

1.1.5

op een particulier graf voor een periode van 75 jaar

€ 6.187,50

1.2

Voor het verlengen van een uitsluitend recht voor een graf voor twee overledenen wordt geheven:

 

1.2.1

op een particulier graf voor de periode van 5 jaar

€ 412,50

1.2.2

op een particulier graf voor de periode van 10 jaar

€ 825,00

1.2.3

op een particulier graf voor de periode van 15 jaar

€ 1.237,50

1.2.4

op een particulier graf voor de periode van 20 jaar

€ 1.650,00

1.2.5

op een particulier graf voor de periode van 30 jaar

€ 2.475,00

1.2.6

op een particulier graf voor de periode van 40 jaar

€ 3.300,00

1.2.7

op een particulier graf voor de periode van 50 jaar

€ 4.125,00

1.2.8

voor een verlenging in het kader van de vereiste grafrusttermijn: 1/10 deel van het tarief van 1.2.2 per te verlengen jaar

 

1.3

Voor het verlenen en verlengen van een uitsluitend recht voor een graf voor een kind wordt geheven:

 

1.3.1

Voor een graf van een kind tot 1 jaar: 25% van het tarief van 1.1 en 1.2

 

1.3.2

Voor een graf van een kind van 1 tot 8 jaar: 50% van het tarief van 1.1 en 1.2

 

1.3.3

Voor een graf van een kind van 8 tot 12 jaar: 75% van het tarief van 1.1 en 1.2

 

1.4

Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor een natuurgraf voor onbepaalde tijd wordt geheven:

 

1.4.1

Voor een natuurgraf voor één overledene

€ 3.500,00

1.4.2

Voor een natuurgraf voor twee overledenen

€ 6.250,00

1.5

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een urnengraf, urnennis, urnenplaats en gedenkplaats wordt geheven:

 

1.5.1

voor een periode van 10 jaar

€ 412,50

1.5.2

voor een periode van 20 jaar

€ 825,00

1.5.3

voor een periode van 30 jaar

€ 1.237,50

1.5.4

voor een periode van 50 jaar

€ 2.062,50

1.5.5

voor een periode van 75 jaar

€ 3.093,75

1.6

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf, urnennis, urnenplaats en gedenkplaats wordt geheven

 

1.6.1

voor de periode van 5 jaar

€ 206,25

1.6.2

voor de periode van 10 jaar

€ 412,50

1.6.3

voor de periode van 15 jaar

€ 618,75

1.6.4

voor de periode van 20 jaar

€ 825,00

1.6.5

voor de periode van 30 jaar

€ 1.237,50

1.6.6

voor de periode van 40 jaar

€ 1.650,00

1.6.7

voor de periode van 50 jaar

€ 2.062,50

1.7

Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor een natuururnengraf voor onbepaalde tijd wordt geheven:

 

1.7.1

voor 1 urn

€ 1.650,00

1.7.2

voor 2 urnen

€ 2.450,00

Hoofdstuk 2

Begraven,bijzetten van urnen en verstrooien van as

 

2.1

Voor het begraven van een overledene in een particulier graf

€ 659,50

2.1.1

Voor het begraven van een kind jonger dan 1 jaar: 25% van het tarief van 2.1

 

2.1.2

Voor het begraven van een kind van 1 tot 8 jaar: 50% van het tarief van 2.1

 

2.1.3

Voor het begraven van een kind van 8 tot 12 jaar: 75% van het tarief van 2.1

 

2.2

Voor het begraven van een overledene in een algemeen graf, inclusief gebruiksrecht voor 10 jaar

€ 950,00

2.3

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf, urnengraf of urnennis; het verstrooien van as

€ 111,50

2.4

Toeslag voor het begraven en bijzetten van asbussen en urnen; en het verstrooien van as:

 

2.4.1

op werkdagen na 15.00 uur en op zaterdag

50%

2.4.2

op zon- en feestdagen

100%

Hoofdstuk 3

Grafonderhoud

 

3.1

Voor het onderhoud van een (urnen-)graf, urnennis, urnenplaats en particuliere gedenkplaats, per jaar

€ 55,00

3.2

Het in hoofdstuk 3.1 genoemde onderhoud moet voor de duur van het verleende recht

 
 

ineens worden voldaan tegen betaling van het hieronder genoemde tarief:

 
 

voor 5 jaar (maal het jaarlijkse recht)

€ 275,00

 

voor 10 jaar (maal het jaarlijkse recht)

€ 550,00

 

voor 15 jaar (maal het jaarlijkse recht)

€ 825,00

 

voor 20 jaar (maal het jaarlijkse recht)

€ 1.100,00

 

voor 30 jaar (maal het jaarlijkse recht)

€ 1.650,00

 

voor 40 jaar (maal het jaarlijkse recht)

€ 2.200,00

 

voor 50 jaar (maal het jaarlijkse recht)

€ 2.750,00

 

voor 75 jaar (maal het jaarlijkse recht)

€ 4.125,00

Hoofdstuk 4

Opgraven en samenvoegen

 

4.1

Opgraven van een stoffelijk overschot: op basis van kostenopgave gespecialisseerd bedrijf

 

4.2

Toeslag op tarief 2.1 voor het op verzoek samenvoegen van overledenen in een bestaand graf

50% *

Hoofdstuk 5

Overige diensten

 

5.1

Vergunning afhandelen voor plaatsing van een van de voorschriften afwijkende grafbedekking

€ 100,00

5.2

Vergunning afhandelen voor plaatsing of wijziging van een keldergraf (incl. bouwtechnisch onderzoek)

€ 400,00

5.3

Overschrijven van grafrechten

€ 8,55

5.4

Reserveren van een voorkeursgrafplek voor 10 jaar

€ 400,00

5.5

Reserveren van een voorkeursurnengraf of urnenplaats voor 10 jaar

€ 150,00

5.6

Lijkschouwing door een gemeentelijk lijkschouwer

€ 400,00

*Beperkt mogelijk, afhankelijk van de geboden mogelijkheden per begraafplaats conform de beheerverordening en de bijbehorende nadere regels.

Behorende bij de Verordening grafrechten 2022

Vastgesteld op 14 december 2021

De griffier van Schagen,