Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2022

Geldend van 29-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2022

De raad van de gemeente Staphorst;

gezien het voorstel van het college van 5 oktober 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2022

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • 1.

  onder gemeentelijke riolering verstaan, een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater en/of grondwater, in eigendom, beheer of in onderhoud bij de gemeente alsmede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;

 • 2.

  onder eigendom verstaan, een (on)gebouwde onroerende zaak of roerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • 3.

  onder aansluiting van een eigendom verstaan, het leggen door de gemeente van een buisleiding van het bestaande rioleringsstelsel, welke in beheer en onderhoud is van de gemeente, tot aan de perceelsgrens van het eigendom ten behoeve waarvan aansluiting geschiedt, ertoe dienende om ten behoeve van een eigendom een directe of indirecte lozing van het afvalwater mogelijk te maken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'eenmalig rioolaansluitrecht' wordt een recht geheven ter zake van het tot stand brengen van een aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor de aan te sluiten eigendommen € 4.156,00 per aansluiting die gemaakt moet worden voor de afvoer van het huishoudelijke- c.q. bedrijfsafvalwater van het eigendom.

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten van de aanslag als bedoeld in artikel 5 worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede twee maanden later.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Vrijstelling

De eigen bijdrage-regeling (rioolaansluitrecht) is van toepassing voor de gehele gemeente Staphorst, met uitzondering van de (bouw)percelen die zijn gelegen in de gemeentelijke uitbreidingsplannen voor woningbouw en/of industrie en die worden uitgegeven door of namens het gemeentelijke grondbedrijf. Dit gebied is aangegeven op de bijgevoegde plattegronden.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overdracht bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening indien de wijzigingen van zuiver redactionele aard zijn.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2021 van 10 november 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 5. Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2022'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vegadering van de raad van de gemeente Staphorst van 14 december 2021,

Voorzitter,

Griffier,

Bijlage Rioolaansluitrecht 2022

Vrijstellingsgebieden IJhorst

afbeelding binnen de regeling

Vrijstellingsgebieden Rouveen

afbeelding binnen de regeling

Vrijstellingsgebieden Staphorst

afbeelding binnen de regeling