Regeling vervallen per 31-12-2023

Verordening forensenbelasting 2022

Geldend van 20-12-2021 t/m 30-12-2023

Intitulé

Verordening forensenbelasting 2022

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2021, nr. ;

gelet op het bepaalde in artikel artikel 223 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2022

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:

een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1. Onder de naam ‘forensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.

 • 2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3 Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. Voor woningen, zijnde stacaravans bedraagt de belasting:

  • a.

   in de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 - € 294,40

  • b.

   in de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 - € 325,30

 • 2. Voor woningen, niet zijnde stacaravans bedraagt de belasting:

  • a.

   in de periode van 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 - € 689,45

  • b.

   in de periode van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 - € 761,85

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90 dagen in het belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan € 150,00, doch minder dan € 2.500,00, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

De “Verordening forensenbelasting 2021” van 3 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening forensenbelasting 2022".

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van: 14 december 2021.
De raad van de gemeente Schagen,
griffier
De heer G.E.P. Meijer
voorzitter
Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen