Delegatiebesluit rampbestrijdingsplannen

Geldend van 07-11-2019 t/m heden

Intitulé

Delegatiebesluit rampbestrijdingsplannen

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord,

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 2 oktober 2019;

Gelet op het bepaalde in artikel 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 4.2, derde lid, van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2017, artikel 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s,

BESLUIT:

de bevoegdheden om rampbestrijdingsplannen (gewijzigd) vast te stellen en om te besluiten dat voor een aangewezen inrichting geen rampbestrijdingsplan behoeft te worden vastgesteld, te delegeren aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabantnoord.

Dit besluit treedt in werking op 7 november 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord op 6 november 2019.

Drs. J.M.L.N. Mikkers, voorzitter

Drs. M.J.H. van Schaijk, secretaris