Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stein 2022

Geldend van 17-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stein 2022

De Raad der gemeente Stein;

Gezien het voorstel inzake Belasting- en legesverordeningen 2022

(Gem. blad Afd. A ….., zaaknummer 0971181498);

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit:

Vast te stellen de volgende verordening

VERORDENING KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2022

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Geen kwijtschelding wordt verleend voor de volgende belastingaanslagen:

 • -

  toeristenbelasting;

 • -

  leges;

 • -

  begrafenisrechten;

 • -

  marktgelden;

Artikel 2. Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding

 • 2.1 Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingaanslagen:

  • -

   Onroerende zaakbelastingen;

  • -

   Rioolheffing;

 • 2.2 Gedeeltelijke kwijtschelding.

  Voor de onderstaande belastingaanslagen is slechts gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk:

  • -

   afvalstoffenheffing: kwijtschelding is alleen mogelijk van het vast bedrag per jaar (onderdeel 1.1.1. van hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel);

  • -

   hondenbelasting: kwijtschelding van hondenbelasting is alleen mogelijk voor de belasting van de eerste hond.

Artikel 3. Kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding bedoeld in artikel 2 wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% (honderd procent).

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100% (honderd procent) van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stein 2022".

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 november 2021

De Raad voornoemd,

de Griffier,

de Voorzitter,