Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Zundert

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in art. 2 van de Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Zundert

b e s l u i t :

De beleidsregels tegenprestatie Participatiewet 2015 vast te stellen.

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

Deze beleidsregels worden vastgesteld ten behoeve van de uitvoering waarin in samenspraak met de klant tot een tegenprestatie gekomen wordt. Hierin is vastgelegd, welke aanvullende activiteiten het college in ieder geval kan aanbieden en de voorwaarden die daarbij gelden, voor zover daarover in de verordening geen nadere bepalingen zijn opgenomen.

HOOFDSTUK 2: UITVOERINGSREGELS

Artikel 1. Vormgeving tegenprestatie

 • 1. Het college legt de uitkeringsgerechtigde als genoemd in artikel 7, eerste lid, onder a, sub 1, sub 5, sub 6 van de wet middels een beschikking een tegenprestatie op.

 • 2. Aan de beschikking wordt toegevoegd een omschrijving van de uit te voeren activiteiten, waarbij ingegaan wordt op:

  • a.

   aard van de activiteiten.

  • b.

   de instantie waar, c.q. ten behoeve waarvan, de uit te voeren activiteiten plaats zullen vinden.

  • c.

   de contactpersoon binnen de instantie waar, c.q. ten behoeve waarvan, de uit te voeren activiteiten plaats zullen vinden.

  • d.

   de duur van de tegenprestatie.

  • e.

   de omvang van de tegenprestatie.

  • f.

   de aanvullende voorwaarden die aan de tegenprestatie zijn verbonden en de waarschuwing die volgt wanneer de klant in gebreke blijft.

 • 3. Indien de instantie waar, c.q. waarvoor, de tegenprestatie wordt uitgevoerd hierover niet beschikt, sluit het college een verzekering af om risico's in verband met arbeidsongeschiktheid of aansprakelijkheid af te dekken.

 • 4. Indien dit voor de uitvoering van de tegenprestatie noodzakelijk is, neemt het college de kosten voor een gevraagde Verklaring omtrent gedrag (VOG) voor zijn rekening.

Artikel 2. Voorwaarden

 • 1. De uitkeringsgerechtigde moet in staat zijn de activiteiten te verrichten.

 • 2. De tegenprestatie wordt gevraagd van uitkeringsgerechtigden waarbij het uitvoeren van een tegenprestatie het accepteren van passende arbeid of van re-integratie-inspanningen niet belemmert.

Artikel 3. Verkrijgen tegenprestatie

 • 1. De instantie waar, c.q. waarvoor, de tegenprestatie wordt verricht, wordt in eerste instantie gezocht en benaderd op initiatief van de uitkeringsgerechtigde. Deze vindt binnen 20 werkdagen een participatieplaats. Wanneer de uitkeringsgerechtigde geen plaats kan vinden waar de tegenprestatie verricht kan worden, biedt de gemeente de uitkeringsgerechtigde een geschikte tegenprestatie aan.

 • 2. De gemeente werft en beheert via het Werkplein Hart van West-Brabant en in samenspraak met de lokale vrijwilligersorganisaties tegenprestatieplaatsen.

Artikel 4. Naleving tegenprestatie

 • 1. Controle van het nakomen van de afgesproken tegenprestatie wordt in overleg met de instantie waar, c.q. waarvoor, de tegenprestatie wordt uitgevoerd vorm gegeven. Gestreefd wordt naar een zo eenvoudig mogelijke invulling gebaseerd op vertrouwen, zoals het aftekenen van een presentielijst.

 • 2. Indien de opgedragen tegenprestatie niet of in onvoldoende mate wordt nagekomen, wordt een maatregel opgelegd op grond van artikel 9 en 11 van de Maatregelen- en handhavingsverordening Participatiewet.

HOOFDSTUK 3: SLOTBEPALINGEN

Artikel 5. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een uitkeringsgerechtigde afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden.

Artikel 6. Onvoorziene situaties

In gevallen waarin de bepalingen van deze beleidsregels niet voorzien, neemt het college een besluit, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij vergelijkbare situaties met inachtneming van alle omstandigheden van een uitkeringsgerechtigde.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels Tegenprestatie Participatiewet 2015.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt inwerking met ingang van 1 januari 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 23-12-2014

burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

ing. F.J.J. Priem L.C. Poppe-de Looff