Beleidsregels normverlagingen Participatiewet 2015 gemeente Zundert

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels normverlagingen Participatiewet 2015 gemeente Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in art. 27 en 28 van de Participatiewet

b e s l u i t :

De beleidsregels normverlagingen Participatiewet 2015 gemeente Zundert vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Participatiewet.

 • b.

  De gehuwdennorm: de norm voor gehuwden voor personen van 21 jaar doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, zoals bedoeld in artikel 21 sub b Participatiewet.

 • c.

  Woning: een woning als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, Wet op de huurtoeslag, als mede een woonwagen of woonschip, als bedoeld in artikel 3, zesde lid, Wet werk en bijstand

 • d.

  Woonkosten:

  • I.

   indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag;

  • II.

   indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud.

  • III.

   Indien er sprake is van onderhuur/kamerhuur of kostgeld: per maand de commerciële huurprijs, waarbij geldt voor onderhuur een ondergrens van 18% van de gehuwdennorm en voor kostgangers een ondergrens van 36% van de gehuwdennorm.

Artikel 2 Doelgroep:

De bepalingen van deze beleidsregels gelden voor personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.

Artikel 3. Onderhuur, kostgangerschap, inwoning

 • 1. Wanneer een onderhuurder, kostganger of andere inwonende een niet-commerciële huurprijs betaalt, is deze beleidsregel niet van toepassing.

 • 2. Als wel sprake is van een commerciële huurprijs blijkend uit een zakelijke overeenkomst, en de bijstandspartij de hoofdbewoner is, dan is artikel 33 lid 4 Participatiewet van toepassing. De daaruit voortvloeiende lagere algemene noodzakelijke kosten van het bestaan worden forfaitair vastgesteld. De forfaitaire vaststelling bedraagt een bedrag ter hoogte van 10% van de gehuwden- norm, per medebewoner. Dit bedrag dient in aanmerking te worden genomen als inkomsten.

Artikel 4. Verlagen norm wegens ontbreken woonkosten:

De verlaging van de norm bedoeld in artikel 27 van de wet als gevolg van de woonsituatie bedraagt:

 • 1.

  20% van de gehuwdennorm van artikel 21 sub b van de wet indien een woning wordt bewoond waaraan voor de belanghebbende geen woonkosten verbonden zijn; Hiervan is in ieder geval sprake bij verlating of echtscheiding waarbij de (ex-)partner de volledige woonkosten betaalt.

 • 2.

  10% van de gehuwdennorm van artikel 21 sub b van de wet indien geen woning bewoond wordt.

Artikel 5. Verlagen norm schoolverlater:

Het college maakt geen gebruik van de bevoegdheid om de bijstandsnorm van schoolverlaters op grond van artikel 28 van de Participatiewet te verlagen.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels normverlagingen Participatiewet 2015 gemeente Zundert'.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 23-12-2014

burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris, de burgemeester,

ing. F.J.J. Priem L.C. Poppe-de Looff