Beleidsregel Aanvraag financiële steun controle coronatoegangsbewijzen

Geldend van 16-12-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Aanvraag financiële steun controle coronatoegangsbewijzen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren; overwegende dat:

 • Het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

 • De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een voorschot van 100% ter hoogte van € 667.217,- ontvangt. Het gehele voorschot wordt verdeeld onder de gemeenten op basis van inwonersaantallen. Voor de gemeente Gooise Meren komt dit neer op een bedrag van € 150.702,-.

 • Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de rechtmatige besteding van de ontvangen middelen binnen de daarvoor geldende landelijke kaders.

 • Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de SiSa verantwoording en deze op te nemen in de gemeentelijke jaarrekening 2021. De Veiligheidsregio zal vervolgens alle geconsolideerde SiSa verantwoordingen opnemen in haar jaarrekening van 2022.

 • Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn tot een terugbetalingsverplichting aan de Veiligheidsregio wanneer het ontvangen voorschot niet (geheel) is uitgegeven en dit verantwoordt in de SiSa verantwoording van jaarrekening 2021. Dit leidt er immers toe dat de Veiligheidsregio een bedrag moet terugbetalen aan het Rijk.

gelet op artikel 4.4.4 van de “beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018";

besluit:

vast te stellen de navolgende ‘beleidsregel Aanvraag financiële steun controle coronatoegangsbewijzen’.

Beleidsdoel Met een financiële ondersteuning wil de gemeente Go oise Meren de naleving van de controleplicht op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten ondersteunen en vergemakkelijken op locaties waar dat nodig is.

Afbakening Voorzieningen in de gemeente Gooise Meren die op grond van de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen.

Subsidiabele activiteiten (beoogd effect)

Om te ondersteunen en om de naleving te bevorderen is inzet van ondersteunend personeel nodig. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen.

Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

 • 1.

  Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.

 • 2.

  Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.

 • 3.

  In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.

 • 4.

  Materiële kosten die de controle van het corona toegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.

 • 5.

  Verschuldigde BTW, voor zover deze is verschuldigd over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4. Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde btw. Voor deze betaalde btw kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds.

Plafond van de financiële ondersteuning € 150.702,00 ex artikel 4:22 e.v. Awb conform toegekend voorschot bijdrage Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Aanvragen Een aanvraag kan vanaf 1 december 2021 09.00 uur tot en met 17 december 2021 17.00 uur digitaal worden via de website www.gooisemeren.nl door het versturen van een volledig ingevuld formulier ‘Aanvraag financiële ondersteuning naleving controleplicht CTB’ met de bijbehorende bijlagen. Tegelijkertijd met het aanvraagformulier wordt een bewijs/factuur van de werkelijk gemaakte kosten meegestuurd. Uitsluitend complete aanvragen worden in behandeling genomen.

Mandaat De teammanager Vergunning, Toezicht en Handhaving wordt door uw college gemandateerd om te besluiten over de aanvragen. Beoordeling en afhandeling van de aanvragen vindt plaats binnen veertien dagen na indienen van de aanvraag.

Voorwaarden

 • Een bedrijf, organisatie of vereniging die een fysieke locatie exploiteert in de gemeente Gooise Meren kan een aanvraag indienen op grond van deze beleidsregel.

 • Enkel kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

 • Zodra wordt gewerkt met tickets/toegangsbewijzen bij een besloten feest/activiteit komt de helft van het bedrag voor de gemaakte kosten in aanmerking voor deze kostenvergoeding.

 • Sportverenigingen komen in aanmerking voor de regeling. Wat betreft de vergoedingen worden als maatstaf de maximale vrijwilligersvergoedingen zoals bepaald door de Belastingdienst gehanteerd.

Onderstaande kosten komen niet in aanmerking:

 • 1.

  Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021 (dus dat zijn ook de reguliere loonkosten).

 • 2.

  Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

 • 3.

  Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Hoogte van de financiële ondersteuning

 • Het totale budget voor de financiële ondersteuning bedraagt € 150.702,-.

 • De hoogte van de te verlenen financiële ondersteun ing wordt berekend op basis van de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt door de aanvrager. Met een maximum per aanvraag van € 750,00.

 • Verstrekking van financiële ondersteuning vindt pl aats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

 • Indien na uitkering van de aanvragen blijkt dat niet het gehele budget is besteed, zal het evenredig worden verdeeld over de aanvragers die aantoonbaar meer dan € 750,00 hebben verantwoord.

Weigeringsgronden

 • De weigeringsgronden genoemd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Gooise Meren 2018’ zijn van toepassing.

 • De financiële ondersteuning kan ook worden geweige rd als aan een van de bepalingen in deze beleidsregel niet is voldaan.

 • De financiële ondersteuning wordt geweigerd indien de aanvrager een (voornemen tot) last onder dwangsom heeft ontvangen voor een overtreding in het kader van de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19.

Terugbetaling

Indien onjuiste informatie is verstrekt die van invloed is op de hoogte van de financiële ondersteuning, wordt de financiële ondersteuning ge heel of gedeeltelijk teruggevorderd. Ook als achteraf blijkt dat de financiële ondersteuning is ingezet voor andere activiteiten, moet de financiële ondersteuning worden terugbetaald. Verde r moet de financiële ondersteuning worden terugbetaald wanneer een handhaver of toezichthouder van de gemeente Gooise Meren constateert dat de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten niet (goed) wordt uitgevoerd.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren d.d. 30 november 2021.

Dit besluit treedt een dag na de publicatie in werking.

Het college van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst drs.

Gemeentesecretaris

H.M.W. ter Heegde

Burgemeester