Regeling vervallen per 01-01-2023

Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Nijverdal, 15 november 2021 Nr. 2021-027768

De manager van het team Openbare Ruimte;

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 23 maart 2021, nr. 2021-007735;

b e s l u i t:

vast te stellen het

Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  bedrijfsafval: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, zoals genoemd in hoofdstuk 1 van de bij dit besluit behorende tarieventabel;

 • b.

  volumineus bedrijfsafval: bedrijfsafval met een lage soortelijke massa, afkomstig van bedrijven en instellingen, die door aard en/of samenstelling slechts in geringe mate kunnen worden verdicht (b.v. isolatiemateriaal, kunststoffen, tempex, e.d);

 • c.

  afvalpas: het toegangsbewijs voor het afvalbrengpunt dat door de gemeente Hellendoorn is verstrekt;

 • d.

  acceptatievoorwaarden: voorwaarden die door de manager van het team Openbare Ruimte zijn vastgesteld voor de acceptatie van bedrijfsafval;

 • e.

  gevaarlijk afval: de in hoofdstuk 2 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde afvalsoorten.

Artikel 2 Tarieven

 • 1.

  De in hoofdstuk 1 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde tarieven zijn van toepassing op:

  • a.

   het aanbieden van bedrijfsafval;

  • b.

   het aanbieden door houders van een gemeentelijke afvalpas van huishoudelijk afval in de categorie groenafval of grof tuinafval waarvoor de afvalstoffenheffing vanwege het overschrijden van de maximumgrens van 500 kilogram per jaar niet van toepassing is;

  • c.

   het aanbieden door houders van een gemeentelijke afvalpas van huishoudelijk afval voor alle afvalstoffen die niet vallen onder de categorie groenafval of grof tuinafval waarvoor de afvalstoffenheffing vanwege het overschrijden van de maximumgrens van 1000 kilogram per afvalsoort per jaar niet van toepassing is;

  • d.

   aanbieders van bedrijfsafval, die niet in het bezit zijn c.q. geen gebruik maken van de afvalpas; op het afvalbrengpunt, Fuutweg 25 te Nijverdal.

 • 2.

  De in hoofdstuk 2 van de bij dit besluit behorende tarieventabel genoemde tarieven zijn van toepassing op het aanbieden van gevaarlijk afval.

 • 3.

  Alle bedragen, die in dit besluit en de bijbehorende tarieventabel worden genoemd, zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 3 Administratiekosten

Bij een niet directe betaling worden administratiekosten in rekening gebracht van € 10,-. Dit geldt voor facturen waarvan het verschuldigd bedrag kleiner is dan € 50,-.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

 • 2.

  Bij het inwerkingtreden vervalt het besluit “Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval” van 25 november 2019.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als "Tarievenbesluit bedrijfsafval en gevaarlijk afval”.

De manager voornoemd,

Tarieventabel

Hoofdstuk 1 Tarieven bedrijfsafval afvalbrengpunt

De bedragen genoemd in dit hoofdstuk zijn per aanbieding van 100 kg.

Tariefgroep A1

Tariefgroep B2

Asbest-cementplaten en soortgelijke materialen

€ 19,00

€ 19,30

Autobanden

n.v.t.3

n.v.t.3

Dakleer

n.v.t.3

n.v.t.3

Gipsafval +yton

€ 18,00

€ 18,00

Groenafval

€ 5,00

€ 5,00

Grond en zand

n.v.t.3

n.v.t.3

Harde kunststoffen

€ 18,00

€ 19,95

Hout A en B

€ 7,50

€ 7,50

Hout C (bielzen, geïmpregneerd hout)

€ 7,50

€ 13,45

Kantoren-, Winkel- en Dienstenafval (KWD) / Restafval

€ 18,00

€ 20,20

Matrassen

€ 49,00

€ 53,85

Metalen

€ 0,00

€ 0,00

Papier en karton

€ 0,00

€ 0,00

Piepschuim (EPS)

€ 32,00

€ 35,20

Puin

€ 3,00

€ 3,00

Tapijt

€ 18,00

€ 18,25

Textiel

n.v.t.3

n.v.t.3

Vlakglas

€ 2,50

€ 2,75

Volumineus afval (max 1 m3)

€ 42,00

€ 46,20

¹ Tarieven (afgerond) die van toepassing zijn op particuliere aanbieders van afvalstoffen indien de grens van 1000 kg per afvalstroom per jaar wordt overschreden, zoals formeel is vastgelegd in de ‘Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing’.

² Tarieven (afgerond) die van toepassing zijn op bedrijfsafval afkomstig van bedrijven.

³ Deze afvalstromen worden op grond van het vastgestelde ‘Reglement acceptatie huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval en gevaarlijk afval gemeente Hellendoorn’ niet geaccepteerd.

Hoofdstuk 2 Tarieven van gevaarlijk afval voor bedrijven

2.

Omschrijving

Euralcode

Tarief/kg

2.1

Absorptiemiddelen (oliehoudend afval)

200126

€ 0,55

2.2

Accumulatoren (loodaccu’s)

160601

€ 0,00

2.3

Amalgaam

180110

€ 5,50

2.4

Bak-braadoliën en vetten

200125

€ 0,55

2.5

Batterijen

200133

€ 0,00

2.6

Bestrijdingsmiddelen, vast

020108

€ 1,16

2.7

Bestrijdingsmiddelen, vloeibaar

020108

€ 1,16

2.8

Bluspoeder

160509

€ 0,62

2.9

Brandbare vaste stoffen (verf, inkt, pasteus)

080111

€ 0,60

2.10

Brandbare vloeistoffen

140603

€ 0,35

2.11

Brandblusapparaten (halon)

160504

€ 18,36

2.12

Brandblusapparaten (schuim/poeder)

160505

€ 0,75

2.13

Bijtende basische anorg. vloeistoffen

060205

€ 0,90

2.14

Bijtende zure anorg. vloeistoffen

060106

€ 0,90

2.15

Fixeer

090104

€ 0,90

2.16

Gasontladingslampen

200121

€ 0,00

2.17

Geneesmiddelen

200131

€ 0,55

2.18

Injectienaalden

180103

€ 0,90

2.19

Kantoor KCA

200135

€ 0,55

2.20

Kwik

060404

€ 8,00

2.21

Latex

200128

€ 0,60

2.22

Lithium-ion-batterijen

160605

€ 3,00

2.23

Milieugevaarlijke vaste stoffen (lijm, hars, kit)

080409

€ 0,55

2.24

Milieugevaarlijke vloeistoffen

161001

€ 0,45

2.25

Motorolie

130208

€ 0,35

2.26

Oliefilters

160107

€ 1,04

2.27

Ontwikkelaar

090101

€ 0,45

2.28

Spuitbussen

150110

€ 1,05

2.29

Peroxiden, anorganisch (waterstofperoxide)

160904

€ 2,20

Behorende bij besluit van de manager van het team Openbare Ruimte, d.d. 15 november 2021 nr. 2021-027768