Vaste gedragslijn terinzageleggingen waterschap Vechtstromen

Geldend van 16-12-2021 t/m heden

Intitulé

Vaste gedragslijn terinzageleggingen waterschap Vechtstromen

Het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het voorstel d.d. 22 november 2021;

gelet op de artikel 13, lid 2, Bekendmakingswet en de artikelen 3:11, 3:12, 3:14 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

vast te stellen de Vaste gedragslijn terinzageleggingen waterschap Vechtstromen.

Inleiding

Per 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking getreden. Met de Wep is de Bekendmakingswet gewijzigd. Alle (bestaande en nieuwe) regels over elektronische publicaties zijn geconcentreerd in de Bekendmakingswet.

Alle bekendmakingen, kennisgevingen en mededelingen (publicaties) van het waterschap - die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht - moeten verplicht worden gedaan in het elektronisch Waterschapsblad.

Het fysiek ter inzage leggen van documenten als onderdeel van een publicatie wordt aangevuld met de verplichting om deze documenten ook langs elektronische weg ter beschikking te stellen.

Artikel 13, lid 3, Bekendmakingswet geeft hierbij aan dat voor terinzageleggingen een vaste gedragslijn aan wordt gehouden.

De term vaste gedragslijn betekent niet dat alle terinzageleggingen op dezelfde manier dienen plaats te vinden, maar wel dat sprake is van een voorspelbare handelwijze.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat al een aantal bepalingen over de terinzagelegging van stukken:

 • -

  waar en wanneer de stukken ter inzage liggen;

 • -

  de op het te nemen besluit betrekking hebbende stukken;

 • -

  omgang met vertrouwelijk of geheime stukken.

Deze gedragslijn sluit aan bij de huidige werkwijze voor het waterschap bij terinzageleggingen.

1. Locatie

 • a.

  De vaste fysieke locatie voor terinzageleggingen van stukken is in ieder geval het waterschapshuis aan de Kooikersweg 1 te Almelo.

 • b.

  De vaste elektronische locatie voor terinzageleggingen van stukken is in ieder geval de website van het waterschap: https://www.vechtstromen.nl/terinzage.

 • c.

  Bij wet- of regelgeving kunnen andere, aanvullende wijzen van terinzageleggingen worden voorgeschreven.

 • d.

  Het dagelijks bestuur kan, naast de vaste fysieke en elektronische locatie, ook bepalen om stukken fysiek of elektronisch ter inzage te leggen op een andere plek die naar het oordeel van het dagelijks bestuur daarvoor in aanmerking komt.

2. Stukken

 • a.

  Het (ontwerp van het te nemen) besluit wordt in ieder geval ter inzage gelegd.

 • b.

  Daarnaast worden ook de overige stukken die betrekking hebben op het (ontwerp van het te nemen) besluit en die redelijkerwijs nodig te zijn voor de beoordeling van het (ontwerp van het te nemen) besluit zo veel als mogelijk met het (ontwerp van het te nemen) besluit ter inzage gelegd. Deze overige stukken kunnen zijn:

  • een aanvraag;

  • (externe) adviezen;

  • (externe) rapporten;

  • een eventueel besluit tot verlenging van de beslistermijn;

  • een eventueel verslag van vooroverleg;

  • eventueel van kracht zijnde besluiten die hetzelfde onderwerpen betreffen.

 • c.

  Van een fysieke terinzagelegging is ook sprake als de stukken, na een eventueel ter plaatse gedaan verzoek, direct kunnen worden ingezien op een aanwezige computer of vergelijkbaar apparaat.

 • d.

  Bij zeer omvangrijke overige stukken kan worden gewerkt met het ter inzage leggen van de meest relevante overige stukken en een overzicht (inventarislijst) van de niet ter inzage gelegde stukken, waarbij vermeld wordt waar en wanneer deze stukken kunnen worden ingezien.

 • e.

  De stukken zijn vanaf het begin tot het einde van de termijn van de terinzagelegging in ieder geval beschikbaar op de vaste fysieke en elektronische locatie.

 • f.

  De stukken worden waar het persoonsgegevens betreft geanonimiseerd ter inzage gelegd.

 • g.

  Als stukken op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur niet ter inzage kunnen worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan in de kennisgeving van de terinzagelegging.

3. Tijdstip

 • a.

  Een terinzagelegging start na de kennisgeving in het Waterschapsblad.

 • b.

  Stukken liggende gedurende werkdagen (maandag tot en met vrijdag), tijdens kantooruren (09:00 tot 17:00 uur) fysiek ter inzage.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 30 november 2021.

Het dagelijks bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris