Reglement Burgerlijke Stand Tytsjerksteradiel 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement Burgerlijke Stand Tytsjerksteradiel 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel;

gelet op het bepaalde in artikel 16, e.v. van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

overwegende dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking is getreden,

B E S L U I T E N:

 • 1.

  Vast te stellen het Reglement Burgerlijke Stand Tytsjerksteradiel 2022

Artikel 1 Begripsbepaling

Dit reglement verstaat onder

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 • b.

  het besluit: Besluit Burgerlijke Stand 1994

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de Werkmaatschappij 8KTD en als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (art. 16, tweede en derde lid van de wet);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van een gemeente, de Werkmaatschappij 8KTD, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (art. 16, tweede en derde lid van de wet);

 • e.

  gemeentehuis:

  • I.

   het gemeentekantoor aan de Raadhuisweg 7 te Burgum;

  • II.

   elke andere locatie die, met toepassing van de voorwaarden genoemd in artikel 7, voor incidenteel gebruik wordt aangewezen als gemeentehuis.

 • f.

  verbintenis: een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 • g.

  voltrekking: het sluiten van een verbintenis.

 • h.

  partijen: degenen die een verbintenis met elkaar aangaan.

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Voor aanwijzing tot ambtenaar van de burgerlijke stand komen uitsluitend in aanmerking medewerkers van de Werkmaatschappij 8KTD, die gewoonlijk belast zijn met het opnemen in de onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en de daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft, zoals bedoeld in de wet.

 • 2. Voor aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die uitsluitend worden belast met taken zoals omschreven in artikel 16a, lid 2 van de wet komen personen, anders dan bedoeld in lid 1, in aanmerking, te weten:

  • a.

   personen die na het succesvol doorlopen van een sollicitatieprocedure worden toegevoegd aan het Babsenteam 8KTD, met als doel structureel voltrekkingen te verrichten;

  • b.

   de burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel, met als doel incidenteel een voltrekking te verrichten;

  • c.

   wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel, met als doel incidenteel en op verzoek van partijen een voltrekking te verrichten;

  • d.

   raadsleden van de gemeente Tytsjerksteradiel, met als doel incidenteel en op verzoek van partijen een voltrekking te verrichten;

  • e.

   buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand van een andere gemeente, met als doel incidenteel en op verzoek van partijen een voltrekking te verrichten en op de voorwaarde dat hij de volgende bescheiden heeft overgelegd:

   • I.

    kopie geldig identiteitsbewijs;

   • II.

    kopie van de beschikking van beëdiging door de rechtbank tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

   • III.

    kopie van het aanwijzingsbesluit waarvan de geldigheid nog niet is verstreken, afgegeven door de gemeente waar hij structureel voltrekkingen verricht;

   • IV.

    verklaring van de gemeente als bedoeld onder III waaruit blijkt dat hij nog actief zijn ambt als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uitoefent.

Artikel 3 Aanwijzingsperiode

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 1 wordt aangewezen voor de periode dat hij onafgebroken in dienst is van de Werkmaatschappij 8KTD.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 2 onder a:

  • a.

   wordt aangewezen voor een bij aanwijzingsbesluit bepaalde periode, maar maximaal tot de dag waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt;

  • b.

   kan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd op zijn verzoek en maximaal driemaal, telkens voor 1 jaar worden aangewezen, op de voorwaarde dat de Teamleider Publieksdiensten daarmee instemt;

  • c.

   bij een eerdere beëindiging van de arbeidsovereenkomst eindigt de aanwijzingsperiode bedoeld onder a en b met ingang van de dag van beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

 • 3. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 2 onder b wordt aangewezen voor de periode dat hij burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel is.

 • 4. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 2 onder c, d en e wordt uitsluitend aangewezen voor de dag waarop die voltrekking plaatsvindt.

Artikel 4 Salaris

 • 1. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 2 onder a ontvangt salaris voor een voltrekking, zoals is opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2, lid 2 onder b, c, d en e ontvangt geen salaris voor een voltrekking.

Artikel 5 Leiding burgerlijke stand

De werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2 zijn organisatorisch ondergebracht bij de frontoffice en backoffice Burgerzaken binnen het team Publieksdiensten van de Werkmaatschappij 8KTD, waarover de Teamleider Publieksdiensten met de dagelijkse leiding is belast.

Artikel 6 Locatie

 • 1. Als gemeentehuis waar voltrekkingen kunnen plaatsvinden geldt:

  • I.

   het gemeentekantoor aan de Raadhuisweg 7 te Burgum;

  • II.

   elke andere locatie, die met toepassing van de voorwaarden genoemd in artikel 7, voor incidenteel gebruik wordt aangewezen als gemeentehuis.

 • 2. De (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 3. Aanwijzing van een locatie tot gemeentehuis voor incidenteel gebruik, vindt plaats ten behoeve van één enkel vooraf bepaalde voltrekking, waarbij geldt dat:

  • a.

   na beëindiging van de ceremonie of ingeval de ceremonie op de afgesproken dag geen doorgang vindt, de locatie van rechtswege de status van gemeentehuis verliest.

  • b.

   in geval de ceremonie niet heeft plaatsgevonden op de vastgelegde datum en betrokkenen een ceremonie alsnog op een andere locatie willen laten plaatsvinden dan overeenkomstig dit lid eerder is afgesproken, ten aanzien van die andere locatie opnieuw een aanwijzing plaats moet vinden.

Artikel 7 Voorwaarden voor locaties, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis worden aangewezen

 • 1.

  • a.

   de locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Tytsjerksteradiel;

  • b.

   er is sprake van een overdekte ruimte, of er wordt beschikt over een overdekte en omsloten ruimte. Voltrekkingen in de open lucht worden toegestaan mits deze openluchtruimte in de nabijheid is van een locatie die beschikbaar is als uitwijklocatie;

  • c.

   de locatie beschikt over voldoende geschikte parkeergelegenheid in de nabije omgeving;

  • d.

   de veiligheid en de uitvoering van de taken van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn voldoende gewaarborgd;

  • e.

   de aanwijzing als locatie leidt niet tot strijd met de openbare orde of de goede smaak en zeden;

  • f.

   voor de duur van het gebruik als locatie voor een voltrekking, wordt de openbaarheid van de locatie gegarandeerd, wat betekent dat de toegang tot de locatie en de eigenlijke voltrekking voor een ieder vrij en op eenvoudige wijze mogelijk is.

 • 2. Wanneer de locatie, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis wordt aangewezen, een schip betreft, gelden naast het bepaalde in het eerste lid de volgende voorwaarden:

  • a.

   de naam van het schip, de afmeerlocatie en de gegevens van de eigenaar worden schriftelijk kenbaar gemaakt;

  • b.

   de locatie, waar het schip ten behoeve van de voltrekking zal worden afgemeerd, is openbaar toegankelijk en voor een ieder, met inbegrip van hulpdiensten, in voldoende mate bereikbaar;

  • c.

   het schip is gedurende een periode, te rekenen vanaf een half uur voor, tijdens en tot een half uur na de voltrekking, met uitgeschakelde motor/schroef, stabiel met de vaste wal verbonden door middel van passende trossen of hydraulische steekpalen;

  • d.

   het schip is ingericht voor groepsvervoer van 12 of meer personen.

 • 3. Een verzoek tot aanwijzing van een locatie voor incidenteel gebruik als gemeentehuis wordt uiterlijk zes weken voor de gewenste datum van voltrekking door partijen ingediend. Het verzoek vermeldt tenminste de namen van partijen, de dag en het tijdstip van de gewenste voltrekking, het adres van de locatie en de naam van de eigenaar, beheerder of gebruiker van de locatie. Het verzoek is gedagtekend en ondertekend door partijen en de eigenaar, beheerder of gebruiker.

 • 4. Beoordeling van de beoogde locatie voor incidenteel gebruik als gemeentehuis vindt plaats door de gemeente, met inachtneming van de voorwaarden genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel. Voor niet eerder beoordeelde locaties zijn leges op grond van de legesverordening verschuldigd door partijen.

 • 5. Aanwijzing van de locatie voor incidenteel gebruik als gemeentehuis vindt plaats door middel van een te sluiten overeenkomst, waaruit de instemming van de gemeente, partijen en de eigenaar, beheerder of gebruiker blijkt.

 • 6. De locatie, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis wordt aangewezen, wordt door de eigenaar, beheerder of gebruiker voor de duur van de ceremonie kosteloos aan de gemeente ter beschikking gesteld.

 • 7. De gemeente stelt ten behoeve van de ceremonie op een locatie voor incidenteel gebruik en voor de duur van de ceremonie uitsluitend een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar; een gemeentelijke bode is niet aanwezig.

 • 8. De gemeente is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid, de inrichting, de aankleding en de verzorging van een locatie, die voor incidenteel gebruik als gemeentehuis is aangewezen.

 • 9. De gemeente is, behoudens de feitelijke voltrekking, op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gang van zaken op de dag van de voltrekking. De inzet van de gemeente bestaat uitsluitend uit het incidenteel aanwijzen van de locatie, het beschikbaar stellen van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de formele afhandeling van de voltrekking.

Artikel 8 Reguliere wijze van voltrekking

Een reguliere voltrekking vindt plaats:

 • a.

  in de Raadzaal

 • b.

  op een door partijen gekozen locatie, met inachtneming van de voorwaarden genoemd in artikel 7.

Artikel 9 Specifieke wijzen van voltrekking

De voltrekking als bedoeld in artikel 4 Wet rechten burgerlijke stand (kosteloze voltrekking):

 • a.

  is alleen opengesteld voor partijen waarvan er ten minste één persoon als ingezetene in de basisregistratie van Tytsjerksteradiel is ingeschreven;

 • b.

  vindt plaats in een kamer in het gemeentekantoor aan de Raadhuisweg 7 te Burgum;

 • c.

  vindt plaats in aanwezigheid van uitsluitend de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, partijen en de in de akte genoemde getuigen;

 • d.

  wordt verricht door een door de gemeente aangewezen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, zonder voorafgaand (huis)bezoek;

 • e.

  betreft een korte ceremonie zonder toespraak.

Artikel 10 Openstelling burgerlijke stand

 • 1. Het bureau burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor reguliere voltrekkingen in de Raadzaal:

   • -

    op maandag t/m zaterdag op het hele uur van 09.00 tot en met 16.00 uur;

  • b.

   voor kosteloze voltrekkingen in het gemeentekantoor:

   • -

    op dinsdag- en woensdagochtend om 09.00 uur;

  • c.

   voor voltrekkingen buiten het gemeentekantoor als bedoeld in artikel 1 lid e, onder II:

   • -

    op maandag t/m zaterdag op het hele uur van 09.00 tot 21.00 uur;

  • d.

   voor overige werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand:

   • -

    op afspraak op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.30 uur.

 • 2. het bureau burgerlijke stand en het gemeentehuis te Burgum zijn gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen, waarop het bureau burgerlijke stand niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3. het bureau burgerlijke stand zal op verzoek van belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 4. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in lid 1 aangegeven dagen en uren.

Artikel 11 Vastleggen huwelijksdatum en datum partnerschapsregistratie

Een datum voor een verbintenis kan maximaal 1 jaar voor de voltrekking worden vastgelegd.

Artikel 12 Niet voorziene situaties

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022; per die datum komt het reglement van 2020 te vervallen.

 • 2. Het reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Burgerlijke Stand Tytsjerksteradiel 2022’.

Ondertekening