Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Asten 2022

Geldend van 16-12-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Asten 2022

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021;

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 25 november 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Asten 2022.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • -

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  begraafplaats(en): de gemeentelijke begraafplaats;

 • -

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • -

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • -

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • -

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • -

  particuliere verstrooiingsplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om daarop as te doen verstrooien;

 • -

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • o

   Het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • o

   Het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • o

   Het doen verstrooien van as;

 • -

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • o

   Het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • o

   Het doen verstrooien van as;

 • -

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

 • -

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik gemaakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.2 van de Tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel genoemde rechten worden geheven door middel van de gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4.1. en 4.2. van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in 4.1. van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 4.1. van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. De "Verordening lijkbezorgingrechten 2021" van 8 december 2020 wordt ingetrokken vanaf de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Asten 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 7 december 2021.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Asten 2022"

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

Exclusief BTW

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 459,15

1.1.2

voor een periode van 30 jaar

€ 729,05

1.2

Voor het verlenen van een (uitsluitend) recht op een urnengraf, urnen nis, of gedenkplaats wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 20 jaar

€ 250,75

1.2.2

voor een periode van 30 jaar

€ 470,85

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.1 met 10 jaar wordt geheven

€ 250,75

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.2 met 10 jaar wordt geheven

€ 119,40

Hoofdstuk 2 Begraven

 
 

Vrijgesteld van BTW

2.1

Voor het begraven van een lijk, het bijzetten van een asbus of urn van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

€ 501,60

2.2

Voor het begraven van een lijk, het bijzetten van een asbus of urn van een kind beneden de 12 jaar wordt geheven:

€ 221,35

2.3

Voor het begraven van een lijk, het bijzetten van een asbus of urn op buitengewone uren wordt het recht als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 verhoogd met

75%

2.4

Onder buitengewone uren wordt verstaan: uren op werkdagen tussen 18.00 tot 9.00 en op zaterdagen en zondagen.

 

Hoofdstuk 3 Grafbedekking

 
 

Exclusief BTW

3.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Asten 1996 wordt geheven:

€ 76,40

3.2

Bij het afnemen en wederplaatsen van gedenktekenen en beplantingen als bedoeld in artikel 3.1 wordt de helft van het daar genoemde recht opnieuw geheven.

 

3.3

Algemene voorbereidingskosten begraafplaats (uitzoeken graf e.d.)

€ 178,85

Hoofdstuk 4 Grafonderhoud

 
 

Exclusief BTW

4.1

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats en het onderhouden van gedenkplaatsen, (urnen)graven en urnen nissen (dit is exclusief onderhoud grafsteen) wordt per jaar geheven:

€ 76,45

4.2

De rechten als bedoeld in artikel 4.1. kunnen worden afgekocht door voldoening van een som ineens voor

 
 

5 jaar

10 jaar

20 jaar

30 jaar

€ 316,90

€ 555,85

€ 841,75

€ 985,55

Hoofdstuk 5 Inschrijving en overboeking in een register

 
 

Exclusief BTW

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven, urnengraven, urnen nissen en gedenkplaatsen in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 33,55

Hoofdstuk 6 Opgraven en ruimen

 
 

Vrijgesteld van BTW

6.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 435,65

6.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€ 506,15

6.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

€ 883,05

6.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

€ 254,10

6.5

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven:

€ 435,65

6.6

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 435,65

Behorend bij het raadsbesluit van 7 december 2021.

Mij bekend

De griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans