Regeling vervallen per 01-01-2023

Legesverordening gemeente Asten 2022

Geldend van 16-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Legesverordening gemeente Asten 2022

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021;

gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 25 november 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de Legesverordening gemeente Asten 2022.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder :

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • e.

  voor het in behandeling nemen van aanvragen om een aanlegvergunning als bedoeld in artikel 2.3.2 van de tarieventabel voor zover het de navolgende werkzaamheden betreft:

  • -

   afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren van gronden;

  • -

   aanleg, verbreden of verbeteren van sloten en greppels;

  • -

   erfbeplantingen;

  • -

   poelaanleg;

 • met welke uitvoering van werkzaamheden wordt bijgedragen aan (kleinschalige) natuurontwikkeling.

 • f.

  voor het in behandeling nemen van aanvragen om een beschikking als bedoeld in artikel 1.20.2.4 van de tarieventabel voor zover deze beschikking wordt afgegeven op grond van artikel 34 van BABW en deze wordt aangevraagd voor door de gemeente gesubsidieerde verkeerseducatieprojecten.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 6 weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

 • 1. Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend, met uitzondering van de leges voor een gehandicaptenparkeerkaart of gehandicaptenparkeerplaats.

 • 2. Een verzoek om kwijtschelding, zoals in het eerste lid genoemd, wordt getoetst aan de inkomensverklaring afgegeven door GR Peelgemeenten, ofwel aan de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, met dien verstande dat het in artikel 16 lid 1 van de regeling genoemde percentage voor de kosten van bestaan wordt vervangen door 110.

 • 3. Als het volledige belastingbedrag al is betaald, kan binnen twee maanden na die betaling alsnog een verzoek om kwijtschelding worden ingediend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening gemeente Asten 2021’ van 8 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Asten 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten

van 7 december 2021.

De raad voornoemd,

griffier,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Asten 2022

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis op: (De Legesverordening van het jaar waarin de aangifte wordt gedaan is van toepassing.)

 

1.1.1.1

Maandagochtend om 9.00 uur en om 9:15 uur

Gratis

 

Voor het omzetten van een partnerschap naar een huwelijk kan van deze tijdstippen afgeweken worden

 

1.1.1.2

Op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur

€ 456,00

1.1.1.3

Zaterdag tussen 9:00 en 17:00 uur

€ 601,00

1.1.1.4

Zondag of algemeen erkende feestdagen, zoals genoemd in artikel 3, eerste lid van de Algemene Termijnenwet, en dagen waarop het gemeentehuis is gesloten tussen 9:00 en 17:00 uur

€ 751,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan het gemeentehuis:

 

1.1.2.1

Maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 20:00 uur

€ 441,00

1.1.2.2

Zaterdag tussen 9:00 en 20:00 uur

€ 554,00

1.1.2.3

Zondag of algemeen erkende feestdagen, zoals genoemd in artikel 3, eerste lid van de Algemene Termijnenwet tussen 9:00 en 17:00 uur

€ 668,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk met een eenvoudige ceremonie in het gemeentehuis op woensdag tussen 9:00 en 12:00 uur of op donderdag tussen 9:00 en 16:00 uur

€ 187,00

1.1.4

Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap tijdens kantooruren bedraagt het tarief, per getuige

€ 25,00

1.1.5

Als de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt verzet, bedraagt het tarief

€ 20,00

1.1.6

Als de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt geannuleerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de geheven leges. Het bedrag dat in mindering wordt gebracht op de teruggave van de in rekening gebrachte leges bedraagt:

 

1.1.6.1

voordat het huisbezoek van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand heeft plaatsgevonden

€ 100,00

1.1.6.2

nadat het huisbezoek van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand heeft plaatsgevonden

€ 200,00

1.1.7

Het tarief voor het annuleren van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dat is gepland op maandag om 9:00 of 9:15 uur in het gemeentehuis bedraagt

€ 35,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.8.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 35,00

1.1.8.2

een USB-stick met daarop de voltrekking van het huwelijk of de registratie van het partnerschap

€ 13,15

1.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het opgraven/herbegraven van lijken overeenkomstig artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging:

€ 75,00

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,30

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,30

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,50

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,95

1.2.5.3

van een Vervangende Nederlandse identiteitskaart (artikel 23 b Paspoortwet)

€ 33,35

1.2.6

vervallen

 

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,60

1.2.8

Het tarief voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een tweede paspoort bedraagt hetzelfde als voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een eerste paspoort zoals hiervoor aangegeven.

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,55

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 25,40

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een persoonslijst

€ 11,55

1.4.5

vervallen

 

1.4.6

Het verstrekken van schriftelijke inlichtingen uit de basisregistratie aan geautoriseerde afnemers en bijzondere derden

€ 2,27

1.4.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie:- voor één persoon

€ 11,55

1.4.8

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

€ 2,27

1.4.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verrichten van een nasporing in het persoonskaartenarchief, ongeacht het resultaat die opsporing, per daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 25,40

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Niet van toepassing

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Niet van toepassing

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1

in formaat A3, A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,50

1.8.1.2

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 10,80

1.8.1.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek digitaal verstrekken van digitale bestanden

gratis

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 0,50

1.8.2.2

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 30,50

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van digitale bestanden, vanaf ieder daaraan besteed vol kwartier

€ 25,40

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag zoals dit tarief is opgenomen in de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden.

 

1.9.2

vervallen

 

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 11,75

1.9.4

Indien de gegevens in dit hoofdstuk per post of per fax worden toegezonden, worden de kosten verhoogd met

€ 3,30

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, vanaf ieder daaraan besteed vol kwartier

€ 25,40

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van (digitale) afschriften, scans of fotokopieën van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina op:

- A4 of A3 formaat, verschuldigd vanaf een totaalbedrag van € 2,00 of meer

€ 0,50

- groter dan A3 formaat

€ 10,80

1.10.3

Indien de stukken moeten worden toegestuurd worden de in 1.10.1 en 1.10.2 genoemde bedragen verhoogd met

€ 7,30

1.10.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek digitaal verstrekken van digitale bestanden

Gratis

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Niet van toepassing

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 275,55

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 210,05

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Niet van toepassing

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Niet van toepassing

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen dan wel voor een verlenging van deze vergunning

 

1.16.1.1

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een tijdvak van 12 maanden

€ 56,50

1.16.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een tijdvak van 12 maanden

€ 22,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een tijdvak van 12 maanden

€ 34,00

1.16.1.3

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, Indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de in het eerste lid bedoelde maximumbedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd wordt.

 

1.16.1.4

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.5

voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 90,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor vergunning geldt

€ 136,00

1.16.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een verzoek tot het overschrijven van de vergunning op naam van een ander dan aan wie zij is verleend, vinden de tarieven onder 1.16.1 overeenkomstig toepassing

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 51,55

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal krachtens de “Verordening speelautomatenhallen gemeente Asten”

€ 433,15

1.16.5

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal krachtens de “Verordening speelautomatenhallen gemeente Asten”

€ 216,60

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 1.45 Wet Kinderopvang (Wko) voor:

 

1.17.1.1

Het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, Wko

€ 987,05

1.17.1.2

Het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, Wko

€ 570,75

1.17.1.3

Het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang, als bedoeld in artikel 1.45 tweede lid Wko, waarbij de houder van de voorziening, de gastouder, al in het landelijke register (lrkp) is opgenomen met een andere voorziening of waarbij het opvangadres al is geregistreerd als adres waar een voorziening voor gastouderopvang is gevestigd, waarbij niet langer dan 3 jaar (peildatum aanvraag) een onderzoek heeft plaatsgevonden.

€ 472,75

 

De aanvrager geeft bij de aanvraag, naast alle benodigde documenten, het registratienummer door waarmee de al onderzochte opvang is geregistreerd en ook de datum waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden.

 

Hoofdstuk 18 Kabels en leidingen

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2 en 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Asten 2014, waarbij de graaflengte < 100 m1 is of een montagegat c.q. lasgat met een oppervlakte van > 2 m2

€ 200,92

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.2. en 3.2 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur Asten 2014, waarbij de graaflengte ≥ 100 m1 is

€ 401,85

1.18.3

Het tarief genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2 wordt vermeerderd met een bedrag per strekkende meter sleuflengte voor zover binnen de bebouwde kom gelegen van

€ 1,93

1.18.4

Het tarief genoemd onder 1.18.1 en 1.18.2 wordt vermeerderd met een bedrag per strekkende meter over de totaal bemeten sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

 • 1.

  tot 2000 m1, per strekkende sleuflengte

€ 1,37

 
 • 2.

  over de lengte langer dan 2000 m1

€ 0,81

1.18.5

Voor degene aan wie het recht als bedoeld onder 1.18.1 tot en met 1.18.4 in rekening is gebracht bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, óf als de gemeente de aanvraagt weigert of buiten behandeling stelt. De teruggaaf bedraagt: 50%.

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 62,35

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 42,25

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 • a.

  met medisch advies

 • b.

  zonder medisch advies

€ 120,25

€ 15,30

1.19.4

tot het inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats met bord en kenteken

€ 193,85

1.19.5

tot het verkrijgen van een vergunning betreffende het houden van wedstrijden met voertuigen, ingevolge artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 138,60

1.19.6

Voor de ontheffing van het gebruik van de parkeerschijf in een blauwe zone per keer of per mutatie met een geldigheidsduur van vier jaren:

€ 51,80

1.19.7

tot verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 lid 2.b van de Parkeerverordening centrumgebied Gemeente Asten 1996:

 
 

- voor een dagvergunning per dag

€ 3,50

 

- voor een weekvergunning van zes dagen

€ 18,00

1.19.8

tot verkrijgen van een tijdelijke verkeersmaatregel voor het instellen van een parkeerverbod als bedoeld in artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)

€ 28,90

1.19.9

tot verkrijgen van een tijdelijke verkeersmaatregel voor het afsluiten van weggedeelte(n) voor alle verkeer, behalve voetgangers, in beide richtingen als bedoeld in artikel 34 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)

€ 28,90

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een vergunning:

 

1.20.1.1

Ingevolge artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening (standplaatsvergunning)

€ 73,00

1.20.1.2

Ingevolge artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (collectevergunning)

€ 61,05

1.20.1.3

Ingevolge artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening (ventvergunning) met een geldigheidsduur van:

a. één dag of gedeelte daarvan

€ 11,15

 

b. één kalenderweek of gedeelte daarvan

€ 24,00

 

c. één kalendermaand of gedeelte daarvan

€ 58,50

 

d. één kalenderkwartaal of gedeelte daarvan

€ 111,80

 

e. één kalenderjaar of gedeelte daarvan

€ 192,75

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€2,85

1.20.2.2

(digitale) afschriften, scans of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina van

- A4 of A3 formaat, verschuldigd vanaf een totaalbedrag van € 2,00 of meer

€ 0,50

- groter dan A3 formaat

€ 10,80

1.20.2.3

(digitale) kaarten, tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk van

- A4 of A3 formaat, verschuldigd vanaf een totaalbedrag van € 2,00 of meer

€ 0,50

- groter dan A3 formaat

€ 10,80

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 28,90

1.20.2.5

Stukken, verklaringen, bewijsstukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 11,65

1.20.2.6

Indien de stukken moeten worden toegestuurd worden de in 1.20.1 t/m 1.20.5 genoemde bedragen verhoogd met

€ 7,30

1.20.2.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek digitaal verstrekken van digitale bestanden

Gratis

1.20.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 (geluid/lichtontheffing) van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt het tarief met een geldigheidsduur van:

 
 

a. één dag of gedeelte daarvan

€ 75,45

 

b. één kalenderweek of gedeelte daarvan

€ 110,25

 

c. één kalendermaand of gedeelte daarvan

€ 155,80

 

d. één kalenderkwartaal of gedeelte daarvan

€ 197,65

 

e. één kalenderjaar of gedeelte daarvan

€ 472,15

 

f. langer dan één kalenderjaar

€ 472,15

1.20.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (stookontheffing) bedraagt het tarief

€ 63,35

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van digitale bestanden, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 25,40

1.20.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 4:18 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Asten voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen bedraagt het tarief

€ 28,90

1.20.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 2:6 lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening (flyerontheffing) bedraagt het tarief

€ 28,90

1.20.8

Exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten

 

1.20.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning voor de huisvesting van arbeidsmigranten als bedoeld in artikel 2.80 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 868,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (aannemingssom), de omzetbelasting niet inbegrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voorvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of werkzaamheden, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting niet inbegrepen.

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

Bij het bepalen van de hoogte van de bouwkosten wordt uitgegaan van de actuele prijzen per eenheid zoals die jaarlijks worden vastgesteld door het ROEB (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht) en bij deze tarieventabel als bijlage I zijn opgenomen.

Indien de bouwkosten niet kunnen worden bepaald aan de hand van het hiervoor genoemde ROEB-overzicht, wordt onder bouwkosten verstaan:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (aannemingssom), de omzetbelasting niet inbegrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voorvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting niet inbegrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting niet inbegrepen.

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.1.5

Gebruiksoppervlakte: het gebruiksoppervlakte in vierkante meter (m2) wordt bepaald zoals omschreven in de NEN 3580;

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

 

2.2.1

principeverzoek in verband met het verkrijgen van een principe-uitspraak van het college of een voorgenomen project ruimtelijk aanvaardbaar is, bedraagt:

€ 589,00

2.2.2

conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project vergunningsvrij of in het kader van de Wabo vergunbaar is, bedraagt:

€ 217,00

 

Getoetst wordt of het plan vergunningsvrij, in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan of in afwijking van het bestemmingsplan voorstelbaar is en voldoet aan de bepalingen zoals gesteld in het welstandsbeleidsplan. Indien het voor de behandeling van de conceptaanvraag noodzakelijk is om extern advies in te winnen voor de toetsing van de welstandscriteria door de gecombineerde welstand- en monumentencommissie, wordt het tarief verhoogd met het bedrag dat wordt berekend overeenkomstig art. 2.3.18 (hoofdstuk 3) van deze verordening.

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Activiteit ‘bouwen’

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 50.000,= bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van € 304,=

4,98%

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 50.000,= tot € 150.000,= bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van € 2.527,=

3,36%

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 150.000,= tot € 500.000,= bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van € 5.115,=

2,75%

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 500.000,= tot € 1.000.000,= bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van € 13.956,=

2,62%

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 1.000.000,= of meer bedragen:

van de bouwkosten met een minimum van € 24.461,= en een maximum van € 500.000,=

2,41%

2.3.1.2

Tijdelijke woonunit bij ver-, her- en nieuwbouw van een woning

 
 

indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een tijdelijke woonunit bij ver-, her- en nieuwbouw van een woning bedraagt het tarief in afwijking van het bepaalde in 2.3.1.1:

€ 310,00

 
 
 

2.3.2

Activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 583,00

 
 
 

2.3.3

Activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 277,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 277,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 7.956,00

2.3.3.4

Indien een verzoek om afwijking betrekking heeft op een situatie als bedoeld in artikel 4 onderdeel 9 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (afwijken gebruik) bedragen de leges in afwijking van het bepaalde in 2.3.3.2:

€ 988,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 630,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€1.400,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€1.400,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 630,00

2.3.3.9

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning moet worden verleend met toepassing van een vrijstelling of ontheffing op grond van de Bouwverordening

€ 471,00

 
 
 

2.3.4

Activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (zonder samenloop)’

 
 

vervallen

 
 
 
 

2.3.5

Activiteit ‘brandveilig gebruik’

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

Cat. 1 – gebruiksoppervlakte t/m 100 m²

€ 566,00

 

Cat. 2 – gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m² t/m 500 m²

€ 408,00 +

€ 1,580 p.m²

 

Cat. 3 – gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m² t/m 2.000 m²

€ 898,00 +

€ 0,600 p.m²

 

Cat. 4 – gebruiksoppervlakte van meer dan 2.000 m² t/m 5.000m²

€ 1.678,00 +

€ 0,210 p.m²

 

Cat. 5 – gebruiksoppervlakte van meer dan 5.000 m2 t/m 50.000 m²

€ 2.658,00 +

€ 0,014 p.m²

 

Cat. 6 – gebruiksoppervlakte van meer dan 50.000 m²

€ 2.858,00 +

€ 0,010 p.m²

2.3.5.2

Vervallen

 

2.3.5.3

Indien een aanvraag om een vergunning betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 dan bedraagt het legestarief indien het betreft:

 
 

a. uitbreiding van de inrichting: het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding

 
 

b. gewijzigd gebruik van de gehele inrichting:

50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1

 
 

c. gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting:

50% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

 
 
 
 

2.3.6

Activiteit 'handelen met gevolgen voor beschermde monumenten'

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Asten 2008 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

Gratis

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

Gratis

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening Asten 2008 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

Gratis

 
 
 

2.3.7

Activiteit ‘slopen’

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 471,00

 
 
 

2.3.8

Activiteit ‘aanleggen of veranderen van een weg’

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 141,00

 
 
 

2.3.9

Activiteit ‘uitrit aanleggen’

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 141,00

 
 
 

2.3.10

Activiteit ‘kappen’

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het rooien, kappen, vellen of doen vellen van een houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 60,00

Indien voor de aanvraag tevens leges zijn verschuldigd op grond van onderdeel 2.3.2.1, zijn geen leges verschuldigd op grond van onderdeel 2.3.10.

2.3.11

Activiteit ‘reclame’

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:15 van de Algemene Plaatselijk Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 141,00

2.3.11.2

Indien de activiteit bestaat uit het maken of voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid onder h van de Wabo:

€ 141,00

2.3.11.3

Indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame aan de onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd, bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder i, van de Wabo:

€ 141,00

 
 
 

2.3.12

2.3.12.1

Projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

Natura 2000-activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit), bedraagt het tarief:

€ 630,00

 
 
 

2.3.12.2

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een handeling als bedoeld in artikel 2.2aa aanhef en onder b van het Besluit omgevingsrecht, bedraagt het tarief:

€ 630,00

 
 
 

2.3.13

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.13.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 471,00

2.3.13.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 471,00

2.3.13.2.1

Als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

 

2.3.13.2.2

Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning, bedraagt het tarief:

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.15

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien volgens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.15.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 393,00

2.3.15.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 854,00

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.17

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.17.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven wordt aangesloten bij de in titel 2 van toepassing zijnde tarieven.

 

2.3.17.2.1

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.2.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.17.3

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het indienen van een aanvraag om een verklaring van geen bedenkingen van Provincie Noord-Brabant in het kader van een natuurtoets voor:

 

2.3.17.3.1

Advies met instemming

€ 3.721,00

2.3.17.3.2

Aanvraag soortenbescherming door burgers

€ 2.297,00

2.3.17.3.3

Aanvraag soortenbescherming infrastructureel en gebiedsgericht

€ 6.419,00

2.3.17.3.4

Aanvraag soortenbescherming overige

€ 5.435,00

 
 
 
 
 
 

2.3.18

Toets Welstandscriteria en/of monumentale waarden

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor een beoordeling aan redelijke eisen van welstand en/of monumentale waardendoor de gecombineerde welstand- en monumentencommissie per beoordeling

€ 113,00

 
 
 

2.3.19

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien volgens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld

€ 1.114,00

2.3.19.2

Onverminderd het bepaalde in 2.3.19.1 bedraagt het tarief per bedrijfsbezoek

€ 79,00

2.3.19.3

In het geval van meer omvattende opdrachten kan een ander tarief in rekening worden gebracht, hetgeen vooraf kenbaar zal worden gemaakt.

 
 
 
 

2.3.20

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van € 1000,00.

10%

 
 
 

2.3.21

Beoordeling gewijzigde gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van gewijzigde gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen

€ 283,00

 
 
 

2.3.22

Extra toets Verordening ruimte / Interim omgevingsverordening

 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien de aanvraag getoetst moet worden aan de rechtstreeks werkende regels uit de Verordening ruimte / interim omgevingsverordening

€ 1.955,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Vermindering als gevolg van voorafgaan door een conceptaanvraag

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in hoofdstuk 3 is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2 waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de hierover geheven leges, exclusief de kosten voor het inwinnen van externe adviezen overeenkomstig art. 2.3.15 t/m 2.3.22 (hoofdstuk 3), in mindering gebracht op de leges voor het in behandelen nemen van deze aanvraag, mits deze aanvraag binnen 6 maanden na afronding van de conceptaanvraag is gedaan, de aanvraag niet is ingetrokken en niet besloten is de aanvraag niet te behandelen, met dien verstande dat geen teruggave plaatsvindt.

 

2.4.2

Vermindering als gevolg van besluit de aanvraag om een omgevingsvergunning niet te behandelen

 

2.4.2.1

Indien besloten is de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project niet te behandelen omdat deze niet ontvankelijk is, is er sprake van vermindering van een deel van de leges, exclusief de kosten voor het inwinnen van externe adviezen, zoals de toetsing van de welstandscriteria door de gecombineerde welstand- en monumentencommissie overeenkomstig art. 2.3.18 (hoofdstuk 3). De vermindering bedraagt:

75%

2.4.3

Vermindering als gevolg van intrekking principeverzoek

 
 

Indien een principeverzoek voor een project door de aanvrager wordt ingetrokken voordat er besluitvorming heeft plaatsgevonden, is er sprake van vermindering van een deel van de leges, exclusief de kosten voor het inwinnen van externe adviezen, zoals de toetsing van de welstandscriteria door de gecombineerde welstand- en monumentencommissie overeenkomstig art. 2.3.18 (hoofdstuk 3). De vermindering bedraagt:

75%

2.4.4

Vermindering als gevolg van intrekking aanvraag om een omgevingsvergunning

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project door de aanvrager wordt ingetrokken, is er sprake van vermindering van een deel van de leges, exclusief de kosten voor het inwinnen van externe adviezen, zoals de toetsing van de welstandscriteria door de gecombineerde welstand- en monumentencommissie overeenkomstig art. 2.3.18 (hoofdstuk 3). De vermindering bedraagt:

 

2.4.4.1

bij intrekking binnen 10 werkdagen na indiening van de aanvraag

100%

2.4.4.2

bij intrekking van een aanvraag voordat deze ontvankelijk is

75%

2.4.4.3

bij intrekking van een ontvankelijke aanvraag, waarbij nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden

50%

2.4.5

Vermindering als gevolg van vergunningsvrij zijn van de aanvraag om een omgevingsvergunning

 
 

Indien na de beoordeling van de aanvraag om een omgevingsvergunning blijkt dat deze vergunningsvrij is, is er sprake van vermindering van een deel van de leges. De vermindering bedraagt:

75%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, intrekt op verzoek van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, exclusief de kosten voor het inwinnen van externe adviezen, zoals de toetsing van de welstandscriteria door de gecombineerde welstand- en monumentencommissie overeenkomstig art. 2.3.18 (hoofdstuk 3), mits dit verzoek is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

2.5.2

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.3

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 69,00

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar het oordeel van de gemeente , geringe wijziging in het project:

€ 295,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplanwijzigingen

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 9.411,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.312,00

2.8.3

Indien binnen 6 maanden na de principe-uitspraak over hetzelfde onderwerp een aanvraag als opgenomen in titel 2 wordt gedaan, dan wordt het legesbedrag genoemd in onderdeel 2.2.1 op verzoek in mindering gebracht op de voor de aanvraag in rekening te brengen leges met dien verstande dat er geen teruggave plaatsvindt.

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 van de Bouwverordening

Gratis

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 287,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning:

 

3.1.1

ingevolge de Alcoholwet

€ 531,90

3.1.2

Ingevolge artikel 2:28 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (exploitatie horecabedrijf), indien de aanvrager dient te beschikken of reeds beschikt over een op grond van de Alcoholwet verplichte vergunning

€ 229,20

3.1.3

Ingevolge artikel 2:28 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (exploitatie horecabedrijf) indien de aanvraag niet vergunningplichtig is op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 531,90

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 28,80

3.1.5

Het tarief voor het wijzigen van een vergunning voor leidinggevenden als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet bedraagt

€ 125,85

3.1.6

Het tarief voor het wijzigen van een inrichting als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet bedraagt het legestarief vermeld in onderdeel 3.1.1 waarbij 10% in mindering wordt gebracht

 

3.1.7

Indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend, wordt op aanvraag een teruggaaf van de geheven leges als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.3 verleend. De hoogte van de teruggaaf wordt gesteld op het bedrag waarmee de geheven leges een bedrag van € 50,00 te boven gaan.

 

3.1.8

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, wordt op aanvraag een teruggaaf van de geheven leges als bedoeld in 3.1.1 verleend. De hoogte van de teruggaaf wordt gesteld op het bedrag waarmee de geheven leges een bedrag van € 50,00 te boven gaan.

 

3.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing (sluitingsuur) als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening geldig voor één etmaal:

€ 29,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

een evenement vanaf 150 bezoekers

€ 289,40

3.2.1.2

een evenement vanaf 500 bezoekers

€ 434,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 29,50

3.2.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 2:25 van de APV ten behoeve van het gebruik van een in dit artikel omschreven bouwsel, niet zijnde een bouwwerk bedraagt het tarief:

 
 

Cat. 1 t/m 100 m²

€ 566,00

 

Cat. 2 van meer dan 100 m² t/m 500 m²

€ 408,00+

 
 

€ 1,58 p.m²

 

Cat. 3 van meer dan 500 m² t/m 2.000 m²

€ ..898,00+

 
 

€ 0,600 p.m²

 

Cat. 4 van meer dan 2.000 m² t/m 5.000m²

€ 1.678,00+

 
 

€ 0,210 p.m²

 

Cat. 5 van meer dan 5.000 m2 t/m 50.000 m²

€ 2.658,00+

 
 

€ 0,014 p.m²

 

Cat. 6 van meer dan 50.000 m²

€ 2.858,00+

 
 

€ 0,010 p.m²

3.2.4

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.2.3 betrekking heeft op het tijdelijke gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken)

10% van het legestarief vermeld in onderdeel 3.2.3

3.2.5

Indien een aanvraag om ontheffing of vergunning tijdens de behandeling door de aanvrager wordt ingetrokken of wordt geweigerd, worden de volgens de leden 3.2.3 en 3.2.4 berekende leges, met 50% verminderd.

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening, voor een seksinrichting of escortbedrijf

€ 6.964,40

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksinrichting of escortbedrijf

€ 125,80

3.3.3

Een geschiktheidsverklaring als bedoeld in artikel 3 van de Nadere regels Seksinrichtingen

€ 197,70

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Niet van toepassing

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

Niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 119,55

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 68,20

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 68,20

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 28,90

Behorende bij raadsbesluit van 7 december 2021

De griffier van Asten,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

Bijlage I ROEB-lijst (bouwkosten) 2022

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling