Subsidieregeling Samenleving

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling Samenleving

1 Algemeen

1.1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • 1. actief lid: een natuurlijk persoon die als lid van een vereniging actief meespeelt in de vereniging en hiervoor een eigen bijdrage betaalt;

 • 2. amateurkunstbeoefening: de beoefening op amateurbasis door harmonie-, fanfarekorpsen, brassbands en drumbands.

 • 3. sportevenement: elke voor publiek toegankelijke sportactiviteit die voldoet aan de nadere eisen als bedoeld in artikel 3.4.

Artikel 1.2 Algemene subsidieverordening

 • 1. De Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016 is van toepassing op subsidies die op basis van deze regeling worden verstrekt.

 • 2. Voor zover in deze regeling van de Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016 afwijkende bepalingen zijn opgenomen, geldt deze regeling.

Artikel 1.3 Doelgroep

 • 1. De subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid.

Artikel 1.4 Te subsidiëren activiteiten

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen activiteiten subsidiëren, voor zover deze betrekking hebben op:

  • a)

   cultuur;

  • b)

   sport;

  • c)

   samenlevingszaken.

 • 2. De activiteiten bedoeld in het eerste lid kunnen gericht zijn op speciale categorieën van de bevolking en/of op bijzondere situaties.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid en artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016 kunnen burgemeester en wethouders een subsidie weigeren wanneer:

 • 1.

  de activiteit niet plaatsvindt in de gemeente Tytsjerksteradiel;

 • 2.

  de activiteit naar hun mening niet of niet voldoende aansluit bij de initiatieven en de behoeften van de bevolking of groepen daaruit;

 • 3.

  de subsidieaanvrager statutair buiten de gemeente Tytsjerksteradiel is gevestigd;

 • 4.

  de activiteiten niet worden begeleid door, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, deskundige leiding;

 • 5.

  de activiteit niet voor iedereen toegankelijk is;

 • 6.

  de activiteit tijdens een dorpsfeest of op een nationale feestdag wordt georganiseerd;

 • 7.

  de aanvrager eerder in het betreffende subsidiejaar een subsidie heeft ontvangen;

 • 8.

  overwegend partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming of bewustwording wordt beoogd of feitelijk verricht;

 • 9.

  burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het derde lid, mits de activiteit waarvoor subsidie wordt verleend direct ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel en de activiteit niet reeds in voldoende mate door een lokale instelling wordt verricht.

1.2 Verplichtingen

Artikel 1.6 Eigen bijdrage en entreebedrag

 • 1. De eigen bijdrage van de deelnemers dient in redelijke verhouding te staan tot de kosten van de activiteiten, waarbij de doelgroep en de aard van de activiteiten een rol kunnen spelen.

 • 2. De subsidieontvanger is verplicht een redelijk entreebedrag te heffen, als de aard van de activiteiten dit toelaat.

 • 3. Of een eigen bijdrage en een entreebedrag als bedoeld in het eerste en tweede lid in redelijke verhouding staat tot de kosten van de activiteiten, staat ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

Artikel 1.7 Toegankelijkheid accommodaties

Als activiteiten plaatsvinden in een accommodatie, kunnen burgemeester en wethouders de subsidieontvanger verplichten ervoor te zorgen dat de accommodatie mede bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een lichamelijke beperking.

2 Cultuur

2.1 Amateurkunst

Artikel 2.1 Aanvraag

Een aanvraag tot vaststelling van subsidie amateurkunst moet worden ingediend voor 1 maart van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.

2.1.1 Harmonie-, fanfarekorpsen, brassbands en drumbands

Artikel 2.2 Te subsidiëren activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie verstrekken voor harmonie-, fanfarekorpsen, brassbands en drumbands in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Artikel 2.3 Nadere eisen

Een vereniging geeft ten minste twee openbare uitvoeringen per jaar in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Artikel 2.4 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond voor de amateurkunstbeoefening is vastgesteld op € 41.000.

 • 2. Burgemeester en wethouders verstrekken jaarlijks een basisbedrag per vereniging en een bedrag per actief lid.

 • 3. Het beschikbare budget wordt als volgt verdeeld:

  • -

   basisbedrag van € 1.021 per vereniging met één zelfstandige eenheid, of

  • -

   basisbedrag van € 1.521 per vereniging met twee zelfstandige eenheden, of

  • -

   basisbedrag van € 1.909 per vereniging met drie zelfstandige eenheden, en

  • -

   bedrag per actief lid van € 85.

2.2 Culturele activiteiten

Artikel 2.5 Te subsidiëren activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken voor het organiseren van culturele activiteiten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur, muziek en cultureel erfgoed.

Artikel 2.6 Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidieplafond voor het organiseren van culturele activiteiten is vastgesteld op € 12.000.

 • 2. Maximaal de helft van de noodzakelijk gemaakte kosten wordt gesubsidieerd met een maximum van € 1.500 per activiteit, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

Artikel 2.7 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.5 van deze subsidieregeling weigeren burgemeester en wethouders een subsidieaanvraag voor:

 • 1.

  oprichting en vervaardiging van gedenktekens;

 • 2.

  uitgave van boekwerken en productie van beeld- en geluidsdragers;

 • 3.

  lustrumvieringen en jubilea.

2.3 Friese taal en cultuur

Artikel 2.8 Te subsidiëren activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken voor het organiseren van activiteiten op het gebied van de Friese taal en cultuur.

Artikel 2.9 Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidieplafond voor het organiseren van activiteiten op het gebied van de Friese taal en cultuur is vastgesteld op € 5.000.

 • 2. Maximaal de helft van de noodzakelijk gemaakte kosten wordt gesubsidieerd met een maximum van € 1.000 per activiteit, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

3 Sport

3.1 Sportactiviteiten

Artikel 3.1 Te subsidiëren activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken voor het organiseren van sportactiviteiten. De activiteiten worden als volgt verdeeld:

 • 1.

  eenmalige activiteiten in het voorschools, basis- en voortgezet onderwijs, tijdens schooluren dan wel schoolgymlessen;

 • 2.

  overige activiteiten.

Artikel 3.2 Subsidieplafond en hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidieplafond voor het organiseren van sportactiviteiten is vastgesteld op € 4.500.

 • 2. Voor activiteiten genoemd in artikel 3.1, eerste lid, geldt dat maximaal de helft van de noodzakelijk gemaakte kosten wordt gesubsidieerd, met een maximum van € 150 per activiteit, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

 • 3. Voor activiteiten genoemd in artikel 3.1, tweede lid, geldt dat maximaal de helft van de noodzakelijk gemaakte kosten wordt gesubsidieerd, met een maximum van € 750 per activiteit, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

Artikel 3.3 Nadere eisen

Voor het organiseren van activiteiten in samenwerking met het onderwijs dient vooraf afstemming plaats te vinden met de medewerkers Sportstimulering High Five.

Artikel 3.4 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.5 van deze subsidieregeling weigeren burgemeester en wethouders een subsidieaanvraag voor activiteiten waarbij tijdens de uitvoering begeleiding aanwezig is van de medewerkers Sportstimulering High Five, dan wel dat zij in grote mate betrokken zijn geweest bij de voorbereiding.

3.2 Sportevenementen

Artikel 3.5 Te subsidiëren activiteiten

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen sportevenementen subsidiëren.

 • 2. De evenementen bedoeld in het eerste lid kunnen gericht zijn op speciale categorieën van de bevolking en/of op bijzondere situaties.

Artikel 3.6 Nadere eisen

Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen dient het evenement te voldoen aan de volgende criteria:

 • 1.

  het evenement draagt in positieve zin bij aan de vergroting van de naamsbekendheid van de gemeente Tytsjerksteradiel en;

 • 2.

  het evenement heeft, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, een bovengemeentelijke uitstraling en;

 • 3.

  het evenement draagt bij aan het lokale welzijn van de bewoners van de gemeente Tytsjerksteradiel c.q. is van waarde voor de inwoners van Tytsjerksteradiel.

Artikel 3.7 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond voor de evenementen is vastgesteld op € 2.000.

 • 2. Het beschikbare budget wordt als volgt verdeeld:

 • categorie ‘regionaal’: € 300

 • categorie ‘nationaal’: € 550

Beoordelingsvragen

Aan de hand van de volgende vragen wordt beoordeeld in welke categorie een evenement thuishoort.

Op welke wijze komt het evenement door middel van een redactioneel verslag in de publiciteit?

-

via regionale kranten

1 punt

-

via provinciale dagbladen / radio / tv

2 punten

-

via landelijke dagbladen / radio / tv

3 punten

Waar komen de deelnemers vandaan?

-

uit de gemeente

1 punt

-

uit de regio / provincie

2 punten

-

uit heel Nederland / buiten Nederland

3 punten

Wat is het aantal bezoekers van het evenement?

-

minder dan 5000

1 punt

-

tussen de 5000 en 8000

2 punten

-

meer dan 8000

3 punten

Bij een totaal van 3 tot en met 6 punten komt het evenement in categorie 'regionaal'

Bij een totaal van 7 tot en met 9 punten komt het evenement in categorie 'nationaal'

4 Samenlevingszaken

4.1 Leefbaarheid

Artikel 4.1 Te subsidiëren activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks een subsidie verstrekken voor activiteiten ter handhaving of verbetering van de leefbaarheid van een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Artikel 4.2 Te subsidiëren instelling

De subsidie wordt alleen verleend aan één vereniging per dorp die zich specifiek ten doel heeft gesteld het dorpsbelang te behartigen.

Artikel 4.3 Aanvraag

Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet worden ingediend voor 1 juni van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 4.4 Nadere eisen

De bepalingen in de ‘Wurkwizer’, de werkovereenkomst tussen de verenigingen dorpsbelang en de gemeente Tytsjerksteradiel, blijven van kracht, met uitzondering van artikel 5.

Artikel 4.5 Subsidieplafond, hoogte van de subsidie en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 17.000.

 • 2. Het beschikbare budget wordt als volgt verdeeld:

  • -

   een basisbedrag van € 620 per dorp;

  • -

   € 0,20 per inwoner per dorp, gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari 2022.

5 Slotbepalingen

Artikel 5.1 Hardheidsclausule

Voor zover de toepassing van deze subsidieregeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kunnen burgemeester en wethouders in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 5.2 Overgangsbepaling

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijven de bepalingen zoals opgenomen in de Subsidieregeling Samenleving d.d. 1 december 2020 van toepassing.

Artikel 5.3 Intrekken oude regeling

De Subsidieregeling Samenleving d.d. 1 december 2020 wordt gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze subsidieregeling ingetrokken.

Artikel 5.4 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2022.

Artikel 5.5 Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als 'Subsidieregeling Samenleving’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel op 7 december 2021.

secretaris,

mevr. H.M. van Gils

burgemeester,

dhr. drs. L.J. Gebben

Toelichting Subsidieregeling Samenleving Tytsjerksteradiel

Algemeen

De Subsidieregeling Samenleving Tytsjerksteradiel geeft aan voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Het is een uitwerking van artikel 2, vierde lid van de Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016 (Asv). Daarin is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders nadere regels kunnen vaststellen ter uitvoering van de Asv.

Hiermee wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin is voorgeschreven dat subsidie slechts wordt verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Het is overigens niet voorgeschreven om voor alle gemeentelijke subsidies afzonderlijke subsidieregelingen vast te stellen. Met name in die gevallen waarin de te subsidiëren activiteiten slechts door één of een zeer gering aantal subsidieontvangers worden verricht, kan worden volstaan met het vermelden van de naam van de subsidieontvanger en de maximumsubsidie per ontvanger in de begroting. Een voorbeeld is het bibliotheekwerk.

In de Subsidieregeling Samenleving zijn alleen die subsidies opgenomen waarbij meerdere subsidieontvangers zijn of kunnen zijn.

Artikelsgewijze toelichting

Van de artikelen die hieronder niet worden toegelicht, spreekt de inhoud voor zichzelf.

Artikel 1.2 Algemene subsidieverordening

Naast de Subsidieregeling Samenleving is ook de Asv van toepassing op de subsidiëring van activiteiten. Regelt de Subsidieregeling Samenleving iets anders dan de Asv, dan gaat de Subsidieregeling Samenleving voor.

Artikel 1.3 Doelgroep

In het eerste lid is bepaald dat subsidies alleen kunnen worden toegekend aan organisaties die volledige rechtspersoonlijkheid bezitten, met de mogelijkheid van ontheffing in bijzondere gevallen (tweede lid). Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat allerlei informele organisaties zonder duidelijke organisatiestructuur en bevoegdhedenverdeling aanspraak op subsidie kunnen maken.

Artikel 1.4 Te subsidiëren activiteiten

Diverse activiteiten worden van belang geacht voor het welzijn van de inwoners en de leefbaarheid van de gemeente Tytsjerksteradiel. De activiteiten zijn in de subsidieregeling onderverdeeld in cultuur, sport en samenlevingszaken. Deze onderdelen zijn uitgewerkt in de hoofdstukken 2 tot en met 4. Om ervoor te zorgen dat de subsidie daadwerkelijk voorziet in een behoefte moeten de activiteiten aansluiten bij de initiatieven en wensen van de inwoners van Tytsjerksteradiel.

Artikel 1.5 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden in de Awb bevat de subsidieregeling weigeringsgronden die moeten voorkomen dat subsidie wordt verleend ten behoeve van activiteiten die niet in het algemeen belang zijn van de inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Hoofdstukken 2 tot en met 4 (algemeen)

De opbouw van de hoofdstukken waarin nadere bepalingen over de te subsidiëren activiteiten zijn uitgewerkt, is in grote lijnen steeds dezelfde. Aangegeven is welke specifieke activiteiten worden gesubsidieerd en aan welke nadere eisen voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Per hoofdstuk of paragraaf is het subsidieplafond opgenomen en de hoogte van de subsidiebedragen. Indien van toepassing zijn ook verdeelregels opgenomen.

Hoofdstuk 2 Cultuur

Paragraaf 2.1 Amateurkunst

De amateurkunst is onderverdeeld in harmonie-, fanfarekorpsen, brassbands en drumbands.

De verenigingen amateurkunst vergroten het saamhorigheidsgevoel, verstevigen de sociale structuur in de samenleving en dus ook de leefbaarheid van het platteland. Deze verenigingen vervullen een belangrijke rol binnen het culturele klimaat van onze gemeente.

Paragraaf 2.2 Culturele activiteiten

Cultuur kan bijdragen aan de ontplooiing en verrijking van individuele burgers, maar deelname aan culturele activiteiten heeft ook een belangrijke bindende werking voor de lokale samenleving. Door middel van het creëren van subsidiemogelijkheden willen we culturele activiteiten stimuleren.

Paragraaf 2.3 Friese taal en cultuur

Om het gebruik en behoud van de Friese taal en cultuur te stimuleren zijn er subsidiemogelijkheden voor het organiseren van activiteiten op dit terrein.

Hoofdstuk 3 Sport

Paragraaf 3.1 Sportactiviteiten

Sportbeoefening is in het belang van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel. Sport heeft een preventieve rol en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen binnen het sociaal domein. Met het verstrekken van subsidie willen we deelname aan sportactiviteiten door alle inwoners van Tytsjerksteradiel stimuleren. Uitdrukkelijk regelt de subsidieregeling dat het moet gaan om de vorming van lichaam en/of geest. Ook denksporten vallen onder de reikwijdte van de subsidieregeling.

De medewerkers Sportstimulering High Five werken op het gebied van sport nauw samen met het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat bij sportactiviteiten georganiseerd door derden, in samenwerking met scholen, vooraf contact is met de medewerkers Sportstimulering High Five. Voor deze sportactiviteiten, waarbij onder schooltijd of schoolgym sportactiviteiten worden aangeboden, geldt een lager subsidiebedrag.

Paragraaf 3.2 Sportevenementen

Voor het stimuleren van sportevenementen met een bovengemeentelijke uitstraling zijn subsidiemogelijkheden gecreëerd. De sportevenementen moeten in positieve zin bijdragen aan de vergroting van de naamsbekendheid van de gemeente en bijdragen aan het welzijn van haar inwoners. Bovendien zal het bezoeken van een sportevenement burgers stimuleren tot bewegen en/of sportbeoefening.

Hoofdstuk 4 Samenlevingszaken

Paragraaf 4.1 Leefbaarheid

Om de leefbaarheid van de dorpen van gemeente Tytsjerksteradiel te handhaven of te verbeteren, verstrekken burgemeester en wethouders jaarlijks een subsidie aan de verenigingen die zich specifiek ten doel stellen het dorpsbelang te behartigen.