Regeling vervallen per 01-01-2023

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

gelet op:

- de artikelen 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.4a en 2.1.4b van de Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015;

- de verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020;

besluit vast te stellen:

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2022

Hoofdstuk 1 Bijdrage

Artikel 1 Bijdrage

Een cliënt is een bijdrage van maximaal €19,00 per maand verschuldigd in de kosten van een bij verordening aangewezen algemene voorziening, een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget (pgb).

Artikel 2 Duur bijdrage

Een cliënt is een bijdrage in de kosten verschuldigd:

 • a.

  voor een maatwerkvoorziening of pgb voor diensten, zolang de cliënt van de maatwerkvoorziening gebruik maakt of gedurende de periode waarvoor het pgb wordt verstrekt.

 • b.

  voor een bij verordening aangewezen algemene voorziening zolang de cliënt van deze voorziening gebruik maakt.

 • c.

  voor een maatwerkvoorziening die door het college in bruikleen wordt verstrekt zolang de cliënt de beschikking heeft over het hulpmiddel.

 • d.

  voor een maatwerkvoorziening die vanaf 1 januari 2020 door het college in eigendom wordt verstrekt zolang de cliënt de beschikking heeft over de voorziening of de betaalde bijdragen tezamen de kostprijs dekken.

 • e.

  Voor een maatwerkvoorziening die vóór 1 januari 2020 door het college in eigendom is verstrekt, is de bijdrage verschuldigd voor de op 1 januari 2020 nog resterende termijnen op basis van de eerder vastgestelde kostprijs.

Hoofdstuk 2 Omvang persoonsgebonden budget

Artikel 3 persoonsgebonden budget voor diensten

1. Het persoonsgebonden budget voor diensten wordt vastgesteld op basis van de volgende tarieven:

 

Wmo maatwerkvoorziening

Tarief professional 2022

Tarief particulier 2022

Eenheid

1.

Gezinsbegeleiding

€ 72,60

---

uur

2.

Fasehuis/kamertrainingscentrum

€ 206,78

---

etmaal

3.

Begeleiding ambulant (a)

 

 

 

 

Licht

€ 52,80

€ 39,60

uur

 

Middel

€ 57,60

€ 43,20

uur

 

Zwaar

€ 70,20

€ 52,65

uur

4.

Dagbesteding

 

 

 

 

Licht

€ 42,60

---

dagdeel

 

Middel

€ 51,86

---

dagdeel

 

Zwaar

€ 61,74

---

dagdeel

5.

Vervoer

 

 

 

 

Vervoer, regulier

€ 11,41

---

Etmaal

 

Vervoer, rolstoelgebonden

€ 23,94

---

Etmaal

6.

Kortdurend verblijf

 

 

 

 

Basis

€ 159,02

---

etmaal

 

Plus

€ 213,77

---

etmaal

7.

Huishoudelijke ondersteuning

 

 

 

 

A. het realiseren van een schoon en leefbaar huis en het beschikken over een schone was

€ 54,70

€ 41,03

week

 

B. als A, aangevuld met het beschikken over maaltijden

€ 106,80

€ 80,10

week

8.

HO + begeleiding

 

 

 

 

A. het realiseren van een schoon en leefbaar huis en het beschikken over een schone was

€ 69,81

€ 52,36

week

 

B. als A, aangevuld met het beschikken over maaltijden en/of het verzorgen van kinderen

€ 130,51

€ 97,88

week

9.

HO intensief

 € 83,02

---

week

2. Voor zover het aantal noodzakelijke uren huishoudelijke ondersteuning meer dan 4 uur per week bedraagt, hanteert het college voor deze extra uren een bedrag van € 26,05 per uur voor huishoudelijke ondersteuning, € 30,35 per uur voor huishoudelijke ondersteuning met begeleiding en voor huishoudelijke ondersteuning intensief € 33,21 per uur voor een professionele zorgaanbieder. In het geval de ondersteuning wordt geleverd door een hulp niet werkzaam voor een professionele zorgbaanbieder bedragen deze tarieven respectievelijk € 19,54 en € 22,76.

Artikel 4 Rolstoel

Het persoonsgebonden budget voor een rolstoel wordt vastgesteld op basis van de gekapitaliseerde tegenwaarde van de huurprijs inclusief onderhoud, reparatie en verzekering van de goedkoopst adequate voorziening zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald over een periode van 6 jaar.

Artikel 5 Vervoersvoorziening

Het persoonsgebonden budget voor een vervoersvoorziening wordt vastgesteld op basis van de

gekapitaliseerde tegenwaarde van de huurprijs inclusief onderhoud, reparatie en verzekering van de

goedkoopst adequate voorziening zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald over een periode van 6 jaar.

Artikel 6 Woonvoorziening

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor een woonvoorziening wordt vastgesteld op basis van de door de aanvrager ingediende en door of vanwege het college geaccepteerde offerte.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget in de kosten van onderhoud en reparatie van stoelliften wordt versterkt voor de duur van 6 jaar en bedraagt €302,50 inclusief BTW per jaar.

 • 3.

  Na 6 jaar is de hoogte van het persoonsgebonden budget voor stoelliften voor de kosten van onderhoud en reparatie gelijk aan de werkelijke kosten, mits de woonvoorziening jaarlijks is onderhouden door een erkend bedrijf.

 • 4.

  Het persoonsgebonden budget in de kosten van onderhoud en reparatie van (rolstoel)plateauliften, woonhuisliften en hefplateauliften is gelijk aan de werkelijke kosten, mits de woonvoorziening jaarlijks wordt onderhouden door een erkend bedrijf.

Artikel 7 Primaat van de verhuizing

Het primaat van verhuizing wordt niet toegepast voor zover de kosten van de te treffen woonvoorzieningen niet uitkomen boven €9.241,00.

Artikel 8 Terugbetaling persoonsgebonden budget woningaanpassing

De terugbetaling van het verstrekte persoonsgebonden budget voor een woningaanpassing van € 21.752,00 of meer wordt vastgesteld op basis van het onderstaande aflossingsschema:

Percentage

Moment van verkoop

100

binnen 1 jaar

90

na 1 jaar

80

na 2 jaar

70

na 3 jaar

60

na 4 jaar

50

na 5 jaar

40

na 6 jaar

30

na 7 jaar

20

na 8 jaar

10

na 9 jaar

0

na 10 jaar

Hoofdstuk 3 Tegemoetkoming voor kosten taxi, rolstoeltaxi, verhuiskosten en sportrolstoel

Artikel 9 Tegemoetkoming voor kosten vervoer

 • a.

  Het normbedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een taxi bedraagt €2.530,00

 • b.

  Het normbedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt €3.794,00 per jaar.

Artikel 10 Tegemoetkoming voor kosten vervoer bewoners Wlz-instellingen

De normbedragen voor de tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een auto, taxi of rolstoeltaxi voor bewoners van Wlz-instellingen bedragen per jaar:

Bij kilometers per jaar

Normbedrag gebruik

Normbedrag gebruik

Normbedrag gebruik

auto

Taxi

rolstoeltaxi

van 375 tot 750

€ 253,00

€ 506,00

€ 759,00

van 750 tot 1500

€ 506,00

€ 1.012,00

€ 1.518,00

van 1500 tot 2250

€ 759,00

€ 1.518,00

€ 2.277,00

van 2250 tot 3000

€ 1.012,00

€ 2.023,00

€ 3.036,00

vanaf 3000

€ 1.265,00

€ 2.530,00

€ 3.794,00

Artikel 11 Tegemoetkoming verhuis- en herinrichtingskosten

De tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten bedraagt € 2.767,00.

Artikel 12 Tegemoetkoming sportvoorziening

De tegemoetkoming voor een sportvoorziening bedraagt maximaal € 3.001,00 voor een periode van 3 jaar.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 13

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een cliënt afwijken van bepalingen in dit besluit, als toepassing van deze bepalingen leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 14

Het besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2021 per 1 januari 2022 in te trekken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2022.

Ondertekening

Vastgesteld bij collegebesluit van 7 december 2021.