Regeling vervallen per 22-03-2022

Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland, 2022

Geldend van 15-12-2021 t/m 21-03-2022

Intitulé

Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland, 2022

Bekendmaking van het besluit van 6 december 2021- zaaknummer 2021-015057 tot vaststelling van een regeling

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Gelet op artikel 1.3 en paragraaf 4 van hoofdstuk 2 van de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018

Besluiten vast te stellen het Openstellingsbesluit verplaatsing glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur, 2022

 • I.

  Het subsidieplafond bedraagt € 4.000.000 waarvan € 2.000.000 bestaat uit middelen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en € 2.000.000 uit provinciale middelen.

 • II.

  Aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend in de periode 7 februari 2022, vanaf 09.00 uur tot en met 21 maart 2022, tot 17.00 uur.

 • III.

  In Bijlage 1 zijn de nadere regels opgenomen die voor dit besluit gelden.

 • IV.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland, 2022”.

 • V.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst en vervalt op 22 maart 2022, met dien verstande dat het zijn werking behoudt op de aanvragen die gedaan zijn tijdens de openstellingsperiode.

Ondertekening

Gepubliceerd te Arnhem

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Isabelle Wouters

Teammanager Programmering, Vitaal Platteland

Bijlage 1 Nadere regels bij het Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In aanvulling op de definities in artikel 1.1 van de Verordening wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  het aantal te saneren m2 glas: het aantal m2 vloeroppervlak glasopstand van het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf, inclusief het aantal m2 vloeroppervlak glasopstand van een ingebrachte sprokkellocatie;

 • b.

  bedrijfsgebouw: gebouw dat nodig is om de productie plaats te laten vinden, inclusief de bouwwerken of installaties die functioneel met dat gebouw verbonden zijn en ook nodig zijn om het bedrijfsgebouw te laten functioneren voor het productieproces;

 • c.

  eigenaar: degene die de eigendom heeft over een zaak als bedoeld in artikel 5:1 Burgerlijk Wetboek;

 • d.

  glastuinbouwbedrijf: landbouwbedrijf dat zich bezig houdt met de teelt of veredeling van gewassen, ruimtelijk gezien geheel of nagenoeg geheel met behulp van een constructie van glas, kunststof of een andere materiaalsoort voor een overkapte teelt of veredeling van gewassen;

 • e.

  glastuinbouwontwikkelingsgebied: gebied bedoeld voor glastuinbouwontwikkeling waarbinnen uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven en, in geval van het concentratiegebied Bommelerwaard, van bedrijven voor paddenstoelenteelt, mogelijk is, met inbegrip van bijbehorende bedrijfswoningen en van bebouwing en voorzieningen voor bedrijfsgerelateerde activiteiten;

 • f.

  reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied: gebied gereserveerd voor uitbreiding van een glastuinbouwontwikkelingsgebied dat pas ontwikkeld wordt als de overige locaties in het betreffende glastuinbouwontwikkelingsgebied zijn benut, of als er voor een nieuwe glastuinbouwontwikkeling geen ruimte is in het betreffende glastuinbouwontwikkelingsgebied;

 • g.

  langdurige pachter: pachter met pachtovereenkomst met betrekking tot een perceel grond met een minimale looptijd van 6 jaar;

 • h.

  projectbureau herstructurering glastuinbouw: het projectbureau van het publieke samenwerkingsverband tussen de provincie Gelderland en gemeente Lingewaard, dat uitvoering geeft aan de uitvoeringsovereenkomst van december 2010 tussen provincie Gelderland en gemeente Lingewaard inzake de herstructurering van het glastuinbouwgebied Huissen-Angeren, of het projectbureau van het openbaar lichaam van het samenwerkingsverband Glastuinbouwproject Bommelerwaard ingesteld op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dat uitvoering geeft aan de samenwerkingsovereenkomst "herstructurering glastuinbouw en paddenstoelenteelt Bommelerwaard" die is afgesloten tussen provincie Gelderland, gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel en het waterschap Rivierenland op 9 december 2009;

 • i.

  regionaal cluster glastuinbouw: gebied voor glastuinbouwontwikkeling buiten de glastuinbouwontwikkelingsgebieden;

 • j.

  solitair gelegen glastuinbouwbedrijf: glastuinbouwbedrijf buiten een glastuinbouwontwikkelingsgebied, een reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw;

 • k.

  sprokkellocatie: een glastuinbouwbedrijf of paddenstoelencel, dat tevens voldoet aan de voorwaarden die gelden voor het te verplaatsen bedrijf van de aanvrager, waarvan in geval van een glastuinbouwbedrijf het aantal m2 vloeroppervlak glasopstand en in geval van een paddenstoelencel het aantal m2 vloeroppervlak wordt ingebracht om daarmee het aantal te saneren m² glas van het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf van de aanvrager op te hogen;

 • l.

  Verordening: Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018;

 • m.

  volwaardig in gebruik zijnd bedrijf: een bedrijf waarbinnen minimaal een jaarinkomen ter hoogte van het wettelijk minimumloon voor 1 fte is uitbetaald en dat inkomen is afkomstig uit het bedrijf waarbij de continuïteit van dat bedrijf voor minimaal de afgelopen drie jaar is aangetoond.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Subsidie voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 2.4.1 aanhef en onder c van de Verordening kan worden verstrekt als sprake is van de verplaatsing van een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf naar:

 • a.

  het glastuinbouwontwikkelingsgebied of reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied Bergerden-Huissen;

 • b.

  het glastuinbouwontwikkelingsgebied of reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied Bommelerwaard; of

 • c.

  een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Elst of Voorst.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Voor subsidie komen in aanmerking de volgende kosten:

 • a.

  de kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken;

 • b.

  de kosten van de verwerving van onroerende zaken;

 • c.

  de kosten voor aankoop van grond;

 • d.

  de kosten voor de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

 • e.

  de kosten van koop van tweedehands installaties en machines, indien noodzakelijk voor het project en de kosten aantoonbaar de marktwaarde niet overstijgen;

 • f.

  legeskosten van de benodigde vergunningen;

 • g.

  voorbereidingskosten als bedoeld in artikel 1.12, derde lid, van de Verordening, mits zij gemaakt zijn binnen één jaar voordat de aanvraag om subsidie is ingediend;

 • h.

  algemene kosten als bedoeld in artikel 1.12a van de Verordening;

 • i.

  niet verrekenbare BTW.

Artikel 4Aanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door een landbouwer die op het moment van de subsidieaanvraag al een onafgebroken periode van vijf jaar volledig eigenaar en of langdurige pachter is van een te verplaatsen glastuinbouwbedrijf dat volwaardig in gebruik is.

Artikel 5Aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 en artikel 1.7a van de Verordening bevat een aanvraag om subsidie:

 • a.

  een bewijs waaruit blijkt dat alle achterblijvende kassen en bijbehorende bedrijfsgebouwen op de te verplaatsen locatie die ingebracht zijn bij de aanvraag en eventueel ingebrachte sprokkellocaties volledig worden gesloopt;

 • b.

  een bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager eigenaar of langdurige pachter is van de gronden, eventuele kassen en bijbehorende bedrijfsgebouwen op de nieuwe vestigingslocatie;

 • c.

  bewijs van de eigenaar van de achtergebleven gronden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • i.

   op de achtergebleven gronden zal geen nieuw glastuinbouwbedrijf worden gevestigd;

  • ii.

   hetgeen hiervoor onder a. is opgenomen wordt als zodanig opgenomen in de koopovereenkomst of de notariële akte en als kwalitatieve verplichting opgelegd aan diegenen die de grond onder bijzondere titel zullen verkrijgen;

  • iii.

   de gemeente is schriftelijk verzocht de bestemming glastuinbouw van het solitair gelegen glastuinbouwbedrijf en de eveneens in eigendom bijbehorende gronden te ontdoen van de bestemming glastuinbouw;

  • iv.

   er is overeenstemming bereikt met het desbetreffende projectbureau herstructurering over de locatie van de nieuwbouw.

Artikel 6Maximale hoogte subsidie

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.4.3.3 van de Verordening bedraagt de subsidie een bedrag van maximaal het aantal te saneren m² glas vermenigvuldigd met € 25,- met een maximum van

€ 1.000.000,- per aanvraag.

Artikel 7Selectiecriteria, weging en selectie

 • 1.

  Gedeputeerde Staten hanteren voor de rangschikking als bedoeld in artikel 2.4.3.4 en artikel 1.15a van de Verordening de volgende selectiecriteria:

  • a.

   Effectiviteit

  • b.

   Haalbaarheid/ kans op succes

  • c.

   Urgentie

  • d.

   Efficiëntie

 • 2.

  Per selectiecriterium kunnen nul tot en met vijf punten worden behaald.

 • 3.

  Bij de bepaling van het aantal punten per aanvraag wordt aan de selectiecriteria het volgende gewicht toegekend:

  • a.

   Effectiviteit: gewicht 2

  • b.

   Haalbaarheid/ kans op succes: gewicht 1

  • c.

   Urgentie: gewicht 2

  • d.

   Efficiëntie: gewicht 3

 • 4.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten minstens 24 van het maximaal aantal van 40 te behalen punten worden gehaald.

 • 5.

  Als aanvragen voor subsidie evenveel punten hebben en honorering van die aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, dan wordt de aanvraag die het hoogst scoort op het criterium effectiviteit als eerste gehonoreerd. Als dan nog steeds sprake is van gelijke rangschikking, wordt door middel van loting bepaald welke aanvraag of aanvragen worden gehonoreerd.

Artikel 8 Adviescommissie

Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen worden voorgelegd aan een ambtelijke adviescommissie.

Artikel 9Verplichting

Subsidieontvanger is verplicht het te verplaatsen bedrijf gedurende een periode van drie jaren, gerekend vanaf datum indienen aanvraag om subsidie, in volledig eigendom of pacht te behouden.

TOELICHTING

 • I.

  Algemeen deel

De provincie Gelderland stimuleert een toekomstbestendige glastuinbouw en richt zich daarom op concentratie van glastuinbouwbedrijven in een beperkt aantal gebieden namelijk de twee glastuinbouw-ontwikkelingsgebieden Bergerden-Huissen en Bommelerwaard en de drie regionale clusters voor glastuinbouwontwikkeling Tuil, Elst en Voorst.

Concentratie levert diverse schaalvoordelen op voor de zich daar vestigende bedrijven op het gebied van o.a. voorzieningen, infrastructuur en energie. Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe locatie verder ontwikkelen.

De openstelling 2022 is beperkt tot solitair gelegen glastuinbouwbedrijven die verplaatsen naar glastuinbouwconcentratiegebieden. Verplaatsingen binnen een concentratiegebied komen niet voor subsidie in aanmerking.

Tendersystematiek

Subsidieaanvragen kunnen slechts in een beperkte periode worden ingediend. Op de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn moet alle inhoudelijke informatie (dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting) die bij een aanvraag hoort, ontvangen zijn. Deze sluitingsdatum wordt strikt gehanteerd. Als de aanvraag binnen tien werkdagen voorafgaand aan de dag van de sluitingsdatum wordt ontvangen, wordt de aanvraag gecontroleerd op volledigheid van verplichte bijlagen. Na de sluitingsdatum is aanvullen van de aanvraag niet meer mogelijk. Een adviescommissie gaat de aanvragen die daarvoor in aanmerking komen, rangschikken aan de hand van selectiecriteria. Het kan voorkomen dat vanwege het subsidieplafond niet alle projecten gehonoreerd kunnen worden. De projecten met de meeste punten worden als eerste gehonoreerd.

Behalve dit openstellingsbesluit zijn ook de regels van Hoofdstuk 1 en paragraaf 4 van hoofdstuk 2 van de Verordening van belang. Deze dienen in samenhang met de regels van dit openstellingsbesluit te worden gelezen.

Beginnen met een project

Kosten zijn alleen subsidiabel als zij zijn gemaakt na de aanvraag om subsidie. Kosten die voor de aanvraag om subsidie zijn gemaakt, komen niet voor subsidie in aanmerking. Uitdrukkelijk zij vermeld dat het ondertekenen van een offerte - voor de datum van indiening van de aanvraag – zonder dat daarin een voorbehoud is gemaakt over het aanvragen of ontvangen van subsidie – uitgelegd wordt als start met de uitvoering van de activiteit.

Voorbereidingskosten die gemaakt zijn binnen een jaar voordat subsidie is aangevraagd, komen wel voor subsidie in aanmerking. De voorbereidingskosten hebben betrekking op een fysieke investering en kunnen alleen bestaan uit kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs, kosten van adviezen over duurzaamheid op milieu- en economisch gebied of kosten van haalbaarheidsstudies.

De ervaring wijst uit dat veel initiatiefnemers met de start van hun project wachten totdat de beschikking ontvangen is. Dat hoeft niet. Kosten kunnen subsidiabel zijn vanaf het moment van indienen van de aanvraag. De beschikking geeft zekerheid over de subsidiabiliteit van de kosten. Kosten maken na het indienen van de aanvraag en voor ontvangst van de beschikking betekent dus een zeker risico nemen.

In de subsidieverleningsbeschikking wordt de startdatum van de activiteit opgenomen.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden, de voorwaarden en relevante informatie en tips vindt u op de website van provincie Gelderland: www.gelderland.nl. Via het kopje ‘subsidies’ kunt u kiezen voor ‘POP3 Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland 2022’. Ook kan het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie worden geraadpleegd. Het handboek is te vinden op de website www.netwerkplatteland.nl.

 • II.

  Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Onderdeel a: het aantal te saneren m2 glas: het aantal m2 glas van het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf of een ingebrachte sprokkellocatie wordt bepaald aan de hand van het vloeroppervlak van de glasopstand, niet aan de hand van het aantal m2 glas van de glasopstand.

Onderdeel e, f en i: (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebieden en regionale clusters

De geometrische plaatsbepaling van de (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebieden en de regionale clusters glastuinbouw is vervat in het GML-bestandNL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1 en is verbeeld op de bij de Omgevingsverordening provincie Gelderland behorende kaart Regels Glastuinbouw, die van kracht is op het moment van publicatie van dit Openstellingsbesluit..

Onderdeel k: sprokkellocatie

Naast de te saneren eigen kassen kan de aanvrager ook kassen saneren van andere eigenaren op andere locaties in de provincie Gelderland. Voor deze zogenaamde sprokkellocaties gelden dezelfde voorwaarden als voor de eigen locatie: de sprokkellocatie mag niet in een glastuinbouwconcentratiegebieden liggen, de bestemming glastuinbouw moet van het perceel af en de kassen met bijbehorende bedrijfsgebouwen dienen te worden gesloopt. De in te brengen sprokkellocaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager, de provincie Gelderland heeft geen rechtstreeks contact met de eigenaren van deze locaties.

Het is ook mogelijk om paddenstoelencellen in te brengen als sprokkellocatie. Dit omdat o.a. ook het sprokkelglas opraakt en met het verwijderen van overtollige paddenstoelencellen ook een ruimtelijke kwaliteitsbijdrage wordt geleverd. Hierbij wordt 1 m² vloeroppervlak paddenstoelencel gelijkgesteld aan 5 m² glas en vooraf aan de indexering daartoe omgerekend. De reden hiervoor is dat de sloopkosten (o.a. vanwege asbest) vele malen hoger zijn dan van glas.

Onderdeel m: volwaardig in gebruik zijnd bedrijf

Een bedrijf is volwaardig in gebruik als aangetoond is dat gedurende drie jaren vooraf gaand aan het jaar waarin de aanvraag is gedaan, het uitbetaalde loon ten minste overeenkomt met het wettelijk minimumloon voor één fte. Dit kan worden aangetoond aan de hand van door een accountant goedgekeurde jaarstukken of andere objectieve, verifieerbare bescheiden.

Artikel 2

Bij verplaatsing van glastuinbedrijven gaat het om echte verplaatsingen van een glastuinbouwbedrijf. Dat betekent dat een bedrijf op de gevestigde locatie wordt opgeheven en gesloopt en elders wordt voortgezet. Dat betekent ook dat het bedrijf van een ingezette sprokkellocatie dient te worden opgeheven en dient te worden gesloopt.

Subsidie voor verplaatsing van een solitair gelegen bedrijf naar een (reserve)glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster is alleen mogelijk als de glastuinbouwbestemming op de oude locatie wordt gewijzigd en de bedrijfsgebouwen op de oude locatie worden gesaneerd.

Het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf moet op het moment van aanvraag volwaardig in gebruik zijn. Zie hiervoor de definitie ‘volwaardig in gebruik zijnd bedrijf’ in artikel 1.

Artikel 3

De systematiek van POP3 bestaat er uit dat alleen de kosten die subsidiabel zijn gesteld, voor subsidie in aanmerking komen. Daarbij moet niet alleen aan dit artikel worden voldaan. De beoordeling van de kosten geschiedt in samenhang met hetgeen elders in de Verordening en in de regels is bepaald, bijvoorbeeld over de instandhoudingsverplichting van artikel 1.17 van de Verordening. Bij de beoordeling wordt ook (de toelichting op de) Verordening betrokken.

De subsidiabele kosten moeten worden onderbouwd met een begroting. Op de website van de provincie, www.gelderland.nl, staat te lezen welke eisen aan de onderbouwing worden gesteld. Via het kopje ‘subsidies’ kunt u kiezen voor ‘POP3 Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland 2022’. Ook kan het Handboek voor aanvragers POP3 subsidie worden geraadpleegd. Het handboek is te vinden op de website www.netwerkplatteland.nl.

Artikel 4

De aanvrager moet een landbouwer zijn en is volledig eigenaar en of langdurige pachter van een te verplaatsen glastuinbouwbedrijf dat volwaardig in gebruik is. De landbouwer moet op het moment van de aanvraag al een onafgebroken periode van vijf jaar volledig eigenaar en of langdurige pachter zijn van het bedrijf. Hij mag dus ook 4 jaar volledig eigenaar zijn geweest en daarna 1 jaar langdurige pachter. Ook mag een aanvrager bijvoorbeeld voor 50% eigenaar en voor 50% langdurige pachter zijn. Voor langdurige pachter geldt, op grond van de definitie zoals opgenomen in artikel 1, dat er een pachtovereenkomst moet liggen met een looptijd van tenminste 6 jaar. Volledig eigenaar betekent dat de eigenaar moet beschikken over zowel het juridisch als het economisch eigendom.

In de checklist verplichte bijlagen die op de website van de provincie Gelderland wordt gepubliceerd staat dat bewijs moet worden bijgevoegd dat de aanvrager al vijf jaar eigenaar of langdurige pachter is van het bedrijf. Het bewijs kan worden geleverd door middel van een transportakte, koopovereenkomst of pachtovereenkomst met een looptijd van minimaal 6 jaar.

Artikel 5

In artikel 1.7 en 1.7a van de Verordening staat waar een aanvraag aan moet voldoen. In dit artikel zijn de bijkomende voorwaarden opgenomen. Op de website van de Provincie worden deze voorwaarden samengevoegd tot een lijst van verplichte bijlagen.

Bij de subsidieaanvraag dient de aanvrager een koopcontract of een pachtcontract van de nieuwe locatie te overleggen. Dit contract moet een ontbindende voorwaarde bevatten met betrekking tot het rond krijgen van de financiering. Als deze ontbindende voorwaarde ontbreekt, dan zijn de kosten niet subsidiabel. Immers, dan gaat van de gevraagde subsidie geen stimulerend effect uit.

Artikel 6

De hoogte van de subsidie is bepaald in artikel 2.4.3.3 van de Verordening en bedraagt, afhankelijk van de omstandigheden, 40% of 100% .

Wel geldt een maximum subsidie van € 1.000.000,- per aanvraag. Daarnaast kan de subsidie niet hoger zijn dan het aantal te saneren vierkante meters glasopstand vermenigvuldigd met € 25,-.

Artikel 7

Het selectiecriterium Effectiviteit

De provincie Gelderland vindt het belangrijk dat kwetsbare gebieden binnen Gelderland worden beschermd. Daarom krijgt sanering van glas in deze gebieden voorrang door ze bij indexering een hoger getal mee te geven. Het betreft de volgende gebieden: Gelders natuurnetwerk (GNN), Groene ontwikkelingszone, grondwaterbeschermingsgebied, Nationaal landschap, Waardevol open gebied en extensiveringsgebied glastuinbouw.

De geometrische plaatsbepaling (exacte begrenzing) van deze gebieden is vervat in het GML-bestandNL.IMRO.9925.PVOmgverordening-vst1 en is verbeeld op de bij de Omgevingsverordening provincie Gelderland behorende kaart Regels Natuur, Regels Water en Milieu, Regels Landschap en Regels Glastuinbouw, die van kracht is op het moment van publicatie van dit Openstellingsbesluit.

Beoordeling

De effectiviteit van het project / de projectactiviteiten wordt bepaald door de effecten die de

bedrijfsverplaatsing zal hebben. Deze uitwerking wordt met name bepaald door het gebied waar

het bedrijf uit verplaatst wordt en de aard (soort bedrijf, waarmee samenhangend de mate van

belasting van omgeving en/of milieu) en omvang (bijvoorbeeld het aantal hectares) van het te verplaatsen bedrijf. Er wordt in samenhang naar de volgende aspecten gekeken:

 • te verwachten effecten op milieu en landbouwstructuur;

 • de aanwezigheid van kwetsbare functies en de actuele emissie problematiek;

 • de grootte van het gebied waarop de bedrijfsverplaatsing effect zal hebben;

 • de mate waarin de bedrijfsverplaatsing past binnen een integraal plan waarin de verbetering in verkavelingsstructuur in combinatie met welzijn voor mensen, milieu-, water-, natuur- en landschapsdoelen bereikt kan gaan worden. Dit is te meten door het verschil in ‘uitgangskwaliteit’ én te behalen ‘eindkwaliteit’ (bijvoorbeeld op grond van top-kaarten); en

 • bijdrage aan behalen van geografische of thematische einddoelen (zijn er nog aanvullende maatregelen noodzakelijk en als die nog noodzakelijk zijn, hoe zeker is het dat die aanvullende maatregelen ook uitgevoerd zullen worden en op welke termijn zullen die uitgevoerd zijn). De hoogte van het gevraagde subsidiebedrag wordt hierbij eveneens in ogenschouw genomen.

Wegingsfactor

De wegingsfactor van dit criterium bedraagt 2.

Score

0 punten: als het project negatief uitwerkt op de te behalen doelen.

1 punt: als het project niet beoogt om na afloop van het project de geografische of thematische einddoelen te halen zoals een verbetering van de waterkwaliteit of realisatie van een natuurgebied op de achterblijvende locatie. Bijvoorbeeld omdat er nog vele andere maatregelen nodig zijn waarvan nog niet aannemelijk kan worden gemaakt dat die ook worden gerealiseerd (kosten, draagvlak).

2 punten: als de bedrijfsverplaatsing een deelmaatregel betreft, ofwel geografisch, ofwel inhoudelijk en (bij een geografisch deelproject) sprake is van een zodanige integrale aanpak dat dit gebied na afloop klaar is, dan wel (bij een thematisch deelproject) sprake is van een aanpak waarbij na afloop van het project het betreffende thema klaar is. Er is in tegenstelling tot bij het criterium “efficiëntie” geen sprake van een concrete planperiode voor de realisatie van de overige maatregelen.

3 punten: als dezelfde situatie zich voordoet als bij 2 punten met dat verschil dat de overige maatregelen concreet in beeld zijn gebracht en daar een realistische planperiode aan is gekoppeld.

4 punten: als de beleidsdoelstelling na afloop van het project nog niet helemaal is bereikt, maar bijvoorbeeld aanvullende maatregelen zoals sanering of een andere verplaatsing nog nodig zijn.

5 punten: als de in het openstellingsbesluit geformuleerde beleidsdoelstelling(en) na afloop van het project volledig zal/zullen zijn bereikt (met name: de emissie op de kwetsbare gebieden is verminderd, het welzijn voor mensen verbeterd, de agrarische structuur verbeterd omdat het bedrijf elders duurzaam continueert resp. vrijkomende agrarische grond wordt toegedeeld aan andere bedrijven).

Het selectiecriterium Haalbaarheid / kans op succes

Beoordeling

Bezien wordt wat de haalbaarheid van de uitvoering van het project is. Hierbij worden de volgende aspecten in samenhang bezien:

 • 1.

  De kwaliteit van het projectplan.

  De kwaliteit van het projectplan zal door de adviescommissie worden beoordeeld aan de hand

  van de volgende criteria:

  • kwaliteit (deskundigheid, ervaring) van de projectleider;

  • hoe realistisch is het plan;

  • zijn relevante partijen in voldoende mate bij de uitvoering van het plan betrokken; en

  • kent het project een realistische planning, opzet en begroting.

 • 2.

  De mate waarin risicofactoren zijn onderkend en beheersbaar gemaakt zijn.

  Hierbij zal door de adviescommissie gekeken worden naar:

  • zekerheid van beschikbaarheid noodzakelijke eigen middelen van alle betrokken partijen;

  • zekerheid beschikbaar komen noodzakelijke vergunningen; en

  • zekerheid van deelname meest relevante partijen aan volledige traject.

Wegingsfactor

Dit criterium wordt relatief minder zwaar gewogen en heeft daarom een wegingsfactor 1.

Score

0 punten: het project scoort negatief op beide aspecten.

1 punt: het project scoort onvoldoende tot matig op één of beide van genoemde aspecten.

2 punten: het project scoort ten minste voldoende op beide genoemde aspecten.

3 punten: scoort ruim voldoende op beide aspecten.

4 punten: het project scoort goed op ten minste één van genoemde aspecten, en ten minste voldoende op het andere aspect.

5 punten : project scoort zeer goed op beide genoemde aspecten.

Het selectiecriterium Urgentie

Beoordeling

Bij dit selectiecriterium gaat het om de vraag binnen welke termijn de verplaatsing wordt gerealiseerd en hoeveel duurzaamheidsmaatregelen bij de verplaatsing van een bedrijf doorgevoerd kunnen worden. Deze duurzaamheidsmaatregelen hebben betrekking op minder energieverbruik, minder CO2 en stikstofuitstoot en minder gebruik van gewasbeschermingsmaatregelen. Voorbeeld hiervan is energiezuinige glassoorten, overschakelen naar biologische gewasbescherming, WKK op basis van hernieuwbare energie, LED-verlichting, geothermie, schaduwdoeken ook voor winterisolatie, ontvochtiging etc. Het gaat om inzet van maatregelen die op de oude locatie niet of in onvoldoende mate plaatsvindt.

Wegingsfactor

Dit criterium wordt relatief zwaar gewogen en heeft daarom een wegingsfactor 2

Score

0 punten: Er worden geen maatregelen getroffen op het vlak van duurzaamheid en er is geen zicht op realisatie.

1 punt: Er wordt één maatregel getroffen op het vlak van duurzaamheid en de verplaatsing wordt binnen 3 jaar gerealiseerd.

2 punten: Er worden twee maatregelen getroffen op het vlak van duurzaamheid en de verplaatsing wordt binnen 3 jaar gerealiseerd.

3 punten: Er worden drie maatregelen getroffen op het vlak van duurzaamheid en de verplaatsing wordt binnen 2 jaar gerealiseerd.

4 punten: Er worden vier maatregelen getroffen op het vlak van duurzaamheid en de verplaatsing wordt binnen 2 jaar gerealiseerd.

5 punten: Er worden vier maatregelen getroffen op het vlak van duurzaamheid en de verplaatsing wordt binnen 1 jaar gerealiseerd.

Het selectiecriterium Efficiëntie

Beoordeling

De efficiëntie wordt berekend door de gevraagde subsidie (maximaal 1 miljoen euro) te delen door het geïndexeerd aantal vierkante meter te saneren kas. Hierbij wordt het aantal vierkante meters te saneren kas geïndexeerd door dit aantal te vermenigvuldigen met de volgende factor:

 • voor een sanering van glas of paddenstoelencel binnen het Gelders natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone of grondwaterbeschermingsgebied: factor 2;

 • voor een sanering van glas binnen een Nationaal landschap of Waardevol open gebied: factor 1,8;

 • voor een sanering van glas binnen een extensiveringsgebied glastuinbouw: factor 1,6;

 • voor een sanering van glas in overige gebieden: factor 1,4.

De score wordt bepaald door de verhouding van de aangevraagde subsidie gedeeld door het geïndexeerd aantal te saneren m2 glas ten opzichte van het ‘gemiddeld subsidiebedrag/m2 geïndexeerd gesaneerd glas (€/m2)’

Het gemiddeld subsidiebedrag/m2 geïndexeerd gesaneerd glas wordt hierbij gedefinieerd als: het gemiddelde over de afgelopen drie jaar van de verleende subsidies voor verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gedeeld door het geïndexeerd aantal m2 gesaneerd glas van de betreffende verplaatste glastuinbouwbedrijven (€/m2).

Gerekend over de afgelopen drie jaar bedraagt het gemiddeld subsidiebedrag per geïndexeerd gesaneerd vierkante meter vloeroppervlak van de glasopstand € 12,93.

Wegingsfactor

Gelet op het belang dat de provincie hecht aan efficiëntie is de wegingsfactor van dit criterium 3.

Score

0 punten: als de gevraagde subsidie in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas meer bedraagt dan € 18,- per m².

1 punt: als de gevraagde subsidie in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas ligt tussen € 16,- en € 18,- per m².

2 punten: als de gevraagde subsidie, in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas, ligt tussen € 14,50- en € 16,- per m².

3 punten: als de gevraagde subsidie in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas, ligt tussen € 14,- en € 14,50 per m².

4 punten: als de gevraagde subsidie in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas, ligt tussen € 12,- en € 14.50 per m².

5 punten: als de gevraagde subsidie in verhouding tot het geïndexeerd aantal m² te saneren glas, lager is dan € 12,- per m².

Rekenvoorbeeld

Glastuinbouwbedrijf X gaat verplaatsen, naast de te verplaatsen locatie worden er ook zogenaamde sprokkellocaties ingebracht om te slopen. Het aantal vierkante meters glasopstand dat wordt gesloopt is als volgt verdeeld over de verschillende landschapstypen.

 

Index

geïndexeerd aantal m²

 
 
 
 

Gelders natuurnetwerk

4.000

2.0

8.000

Nationaal landschap

4.000

1.8

7.200

Extensiveringsgebied

10.000

1.6

16.000

Overig

10.000

1.4

14.000

Overig (500m² paddenstoel)

2.500

1.4

3.500

Totaal

30.500

48.700

De investering op de nieuwe locatie bedraagt € 3.000.000.

De subsidie op basis van de investering bedraagt 40% over € 3.000.000 = € 1.200.000.

De subsidie per m² bedraagt maximaal € 25 per m² en dus 30.500 m² x € 25 = € 762.500.

De subsidie kan nooit meer dan € 1.000.000 bedragen, in dit voorbeeld wordt de subsidie gemaximeerd door het aantal te slopen m² glasopstand, te weten € 762.500.

Het gemiddeld subsidiebedrag per geïndexeerde m² te slopen glasopstand bedraagt in dit voorbeeld € 15,66 (= € 762.500/48.700 m2) en levert 2 punten op.

Als de aanvrager € 500.000,- subsidie vraagt, dan bedraagt het gemiddelde subsidiebedrag per geïndexeerde m² € 10,27 (= € 500.000/48.700 m2), dit levert 5 punten op.

Eindscore

De eindscore wordt berekend door het aantal punten per selectiecriterium te vermenigvuldigen met het aantal punten van de wegingsfactor en vervolgens de gewogen punten bij elkaar op te tellen.

Selectiecriterium

Wegingsfactor

Maximum score

Effectiviteit

2

10

Haalbaarheid/ kans op succes

1

5

Urgentie

2

10

Efficiëntie

3

15

Het maximum aantal te behalen punten bedraagt derhalve 40 punten. Er moet minimaal 60% van het totaal aantal te behalen punten worden behaald om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat aanvragen die minder dan 24 punten scoren niet worden meegenomen met de rangschikking in het kader van de tender.

Artikel 9Verplichting

Deze verplichting is opgenomen om te voorkomen dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de regeling. Gedurende een periode van drie jaren na indienen aanvraag om subsidie, moet de subsidieontvanger het te verplaatsen bedrijf in volledig eigendom of pacht behouden. Volledig eigendom wil zeggen zowel het juridisch als het economisch eigendom.