Regeling vervallen per 01-01-2023

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2022

Geldend van 15-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2022

De raad van de gemeente Papendrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2021,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen de volgende verordening

"VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2022"

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  begraafplaats: de Algemene begraafplaats in Papendrecht;

 • 2.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 3.

  graf: een zandgraf of keldergraf;

 • 4.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • 5.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • 6.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • 7.

  particulier graf: eigen graf, familiegraf, kindergraf, grafkelder, een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • a.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het doen verstrooien van as.

 • 8.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • 9.

  particulier urnengraf: eigen urnengraf, familie urnengraf, kinder urnengraf, urnentuin, een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot: het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen het doen verstrooien van as.

 • 10.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • 11.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht tot gebruik is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 12.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • 13.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • 14.

  particuliere urnenzuil: een zuil waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het recht tot gebruik is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 15.

  grafdekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • 16.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particuliere gedenkplaats en aan wie een recht tot gebruiker is verleend voor een particuliere urnennis.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikt maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • 1.

  Het opgraven van een stoffelijk overschat of asbus op rechtelijk gezag.

 • 2.

  Het begraven van een menselijke vrucht die na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken levenloos ter wereld is gekomen dan wel binnen 24 uur na de geboorte is overleden, die met de overleden moeder of vader in dezelfde kist worden begraven, dan wel waarvan de as in dezelfde asbus worden geborgen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van belastingschuld

De rechten van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 60 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Restitutie

 • 1.

  De rechthebbende welke schriftelijk afstand doet ten behoeve van de gemeente van het recht op het particuliere graf ontvangt daartoe restitutie. De grondslag van de vergoeding is de som van het oorspronkelijk betaalde recht. Er vindt alleen restitutie plaats over het nog resterende gehele jaren. Dit is alleen mogelijk wanneer er nog geen bijzetting heeft plaats gevonden.

 • 2.

  Wanneer er op grond van artikel 6 van de Beheersverordening begraafplaats 2016, voor het eindigen van het recht op een particulier graf een verlenging van het recht plaats vindt, ontvangt de rechthebbende over de resterende gehele jaren van de oorspronkelijke termijn restitutie. De grondslag van de vergoeding is de som van het oorspronkelijk betaalde recht.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2021” van 10 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid van dit artikel genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 2021,

de griffier, de voorzitter

M.A.P. Muijzer-van der Meijden, A.M.M. Jetten

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2022

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf wordt geheven:

1.1.1

voor een uitgifte van 15 jaar voor een persoon van 12 jaar of ouder

voor een uitgifte van 15 jaar (voor een persoon van 11 jaar en jonger)

€914

€682

1.1.2

voor een uitgifte van 20 jaar (voor een persoon van 12 jaar of ouder)

voor een uitgifte van 20 jaar (voor een persoon van 11 jaar of jonger)

€1.219

€909

1.1.3

voor een uitgifte van 25 jaar (voor een persoon van 12 jaar of ouder)

voor een uitgifte van 25 jaar (voor een persoon van 11 jaar of jonger)

€1.525

€1.136

1.1.4

voor een uitgifte van 30 jaar (voor een persoon van 12 jaar of ouder)

voor een uitgifte van 30 jaar (voor een persoon van 11 jaar of jonger)

€1.830

€1.363

1.1.5

voor een uitgifte van 35 jaar (voor een persoon van 12 jaar of ouder)

voor een uitgifte van 35 jaar (voor een persoon van 11 jaar of jonger)

€2.135

€1.590

1.1.6

voor een uitgifte van 40 jaar (voor een persoon van 12 jaar of ouder)

voor een uitgifte van 40 jaar (voor een persoon van 11 jaar of jonger)

€2.440

€1.818

1.2

Voor het verlenen van een grafrecht op een urnengraf wordt geheven:

1.2.1

voor een uitgifte van 5 jaar

€295

1.2.2

voor een uitgifte van 10 jaar

€589

1.2.3

voor een uitgifte van 15 jaar

€883

1.2.4

voor een uitgifte van 20 jaar

€1.177

1.3

Voor het verlenen van een grafrecht voor een nis in de urnennis wordt geheven:

1.3.1

voor een uitgifte van 5 jaar

€295

1.3.2

voor een uitgifte van 10 jaar

€589

1.3.3

voor een uitgifte van 15 jaar

€883

1.3.4

voor een uitgifte van 20 jaar

€1.177

1.4

Voor het verlenen van een grafrecht voor een plek in de urnentuin wordt geheven:

1.4.1

voor een uitgifte van 5 jaar

€295

1.4.2

voor een uitgifte van 10 jaar

€589

1.4.3

voor een uitgifte van 15 jaar

€883

1.4.4

voor een uitgifte van 20 jaar

€1.177

1.5

Voor het verlenen van een grafrecht voor een ruimte in een urnenzuil en een afdekplaat wordt geheven:

1.5.1

voor een uitgifte van 5 jaar

€210

1.5.2

voor een uitgifte van 10 jaar

€420

1.5.3

voor een uitgifte van 15 jaar

€630

1.5.4

voor een uitgifte van 20 jaar

€840

1.6

Voor het verlengen van een grafrecht gebruik bedoeld in 1.1 wordt geheven:

1.6.1

voor een periode van 5 jaar (voor een persoon van 12 jaar of ouder)

€306

1.6.2

voor een periode van 5 jaar (voor een persoon van 11 jaar of jonger)

€228

1.6.3

voor een periode van 10 jaar (voor een persoon van 12 jaar of ouder)

€611

1.6.4

voor een periode van 10 jaar (voor een persoon van 11 jaar of jonger)

€455

1.6.5

voor een periode van 15 jaar (voor een persoon van 12 jaar of ouder)

€916

1.6.6

voor een periode van 15 jaar (voor een persoon van 11 jaar of jonger)

€682

1.6.7

voor een periode van 20 jaar (voor een persoon van 12 jaar of ouder)

€1.221

1.6.8

voor een periode van 20 jaar (voor een persoon van 11 jaar of jonger)

€909

1.7

Voor het verlengen van een grafrecht gebruik bedoeld in 1.2, 1.3 en 1.4 wordt geheven:

1.7.1

voor een periode van 5 jaar

€295

1.7.2

voor een periode van 10 jaar

€589

1.7.3

voor een periode van 15 jaar

€883

1.7.4

voor een periode van 20 jaar

€1.177

1.8

Voor het verlengen van een grafrecht gebruik bedoeld in 1.5 wordt geheven:

1.8.1

voor een periode van 5 jaar

€210

1.8.2

voor een periode van 10 jaar

€420

1.8.3

voor een periode van 15 jaar

€630

1.8.4

voor een periode van 20 jaar

€840

Hoofdstuk 2

Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

2.1.1

in een particulier graf

€1.598

2.1.2

in een algemeen graf

€1.598

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 jaar wordt geheven:

2.2.1

in een particulier graf

€800

2.3

Mocht bij uitloop van de genoemde tijden, zie artikel 2, lid 5 Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016, onze eindtijd worden overschreden dan wordt het recht, bedoeld in de onderdelen 2.1 en 2.2 verhoogd op maandag t/m vrijdag met

op zaterdag verhoogd met

€268

€562

2.4

Op zon- en feestdagen wordt niet begraven.

Hoofdstuk 3

Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

3.1.1

in een urnennis

€263

3.1.2

in een urnengraf

€263

3.1.3

in een urnentuin

€263

3.1.4

op een urnentuin

€263

3.1.5

in een particulier graf

€373

3.2

Mocht bij uitloop van de genoemde tijden, zie artikel 2, lid 5 Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016, onze eindtijd worden overschreden dan wordt het recht, bedoeld in de onderdeel 3.1 verhoogd op maandag t/m vrijdag met

op zaterdag met

€268

€562

3.3

Op zon- en feestdagen wordt niet bijgezet.

Hoofdstuk 4

Verstrooien van as

4.1

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

4.1.2

in een particulier graf

€373

4.1.3

op een verstrooiingsplaats

€116

4.2

Mocht bij uitloop van de genoemde tijden, zie artikel 2, lid 5 Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016, onze eindtijd worden overschreden dan wordt het recht, bedoeld in de onderdeel 4.1 verhoogd op maandag t/m vrijdag met

op zaterdag met

€268

€562

4.3

Op zon- en feestdagen wordt niet verstrooid.

Hoofdstuk 5

Grafbedekking en onderhoud

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in artikel 13, eerste lid van de Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016 en het aanbrengen van een grafkelder als bedoeld in artikel 6, negende lid van de Beheersverordening Algemene begraafplaats 2016 wordt geheven:

5.1.1

voor gedenktekens of kruisen of zerk, per gedenkteken of kruis of zerk

€59

5.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats in algemene zin, daaronder niet begrepen het onderhoud van voorwerpen als bedoeld in onderdeel 5.1, wordt geheven per grafruimte:

5.2.1

voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder: met een uitgifte van 15 jaar, eenmalig

€898

5.2.2

voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder: met een uitgifte van 20 jaar, eenmalig

€1.197

5.2.3

voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder: met een uitgifte van 25 jaar, eenmalig

€1.496

5.2.4

voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder: met een uitgifte van 30 jaar, eenmalig

€1.795

5.2.5

voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder: met een uitgifte van 35 jaar, eenmalig

€2.094

5.2.6

voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder: met een uitgifte van 40 jaar, eenmalig

€2.394

5.2.7

voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of jonger: met een uitgifte van 15 jaar, eenmalig

€461

5.2.8

voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of jonger: met een uitgifte van 20 jaar, eenmalig

€615

5.2.9

voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of jonger: met een uitgifte van 25 jaar, eenmalig

€769

5.2.10

voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of jonger: met een uitgifte van 30 jaar, eenmalig

€923

5.2.11

voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of jonger: met een uitgifte van 35 jaar, eenmalig

€1.077

5.2.12

voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of jonger: met een uitgifte van 40 jaar, eenmalig

€1.231

5.2.13

voor een algemeen graf, afkoop en voor 15 jaar

€668

5.2.14

voor een urnengraf: met een uitgifte van 5 jaar, eenmalig

€224

5.2.15

voor een urnengraf: met een uitgifte van 10 jaar, eenmalig

€447

5.2.16

voor een urnengraf: met een uitgifte van 15 jaar, eenmalig

€670

5.2.17

voor een urnengraf: met een uitgifte van 20 jaar, eenmalig

€893

5.2.18

voor een urnennis: met een uitgifte van 5 jaar, eenmalig

€224

5.2.19

voor een urnennis: met een uitgifte van 10 jaar, eenmalig

€447

5.2.20

voor een urnennis: met een uitgifte van 15 jaar, eenmalig

€670

5.2.21

voor een urnennis: met een uitgifte van 20 jaar, eenmalig

€893

5.2.22

voor een plek in de urnentuin:met een uitgifte van 5 jaar, eenmalig

€224

5.2.23

voor een plek in de urnentuin: met een uitgifte van 10 jaar, eenmalig

€447

5.2.24

voor een plek in de urnentuin: met een uitgifte van 15 jaar, eenmalig

€670

5.2.25

voor een plek in de urnentuin: met een uitgifte van 20 jaar, eenmalig

€893

5.2.26

voor een ruimte in de urnenzuil: met een uitgifte van 5 jaar, eenmalig

€224

5.2.27

voor een ruimte in de urnenzuil: met een uitgifte van 10 jaar, eenmalig

€447

5.2.28

voor een ruimte in de urnenzuil: met een uitgifte van 15 jaar, eenmalig

€670

5.2.29

voor een ruimte in de urnenzuil: met een uitgifte van 20 jaar, eenmalig

€893

5.2.30

voor een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil en voor 20 jaar

€245

5.3

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats in algemene zin, daaronder niet begrepen het onderhoud van voorwerpen als bedoeld in onderdeel 5.1, over de verlengingstermijnen van 5, 10, 15 en 20 jaar en eenmalig wordt geheven per grafruimte

5.3.1

voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder: voor een periode van 5 jaar:

€614

5.3.2

voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder: voor een periode van 10 jaar:

€1.227

5.3.3

voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder: voor een periode van 15 jaar:

€1.841

5.3.4

voor een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder: voor een periode van 20 jaar:

€2.454

5.3.5

voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of jonger: voor een periode van 5 jaar:

€288

5.3.6

voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of jonger: voor een periode van 10 jaar:

€576

5.3.7

voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of jonger: voor een periode van 15 jaar:

€864

5.3.8

voor een particulier graf van een persoon van 11 jaar of jonger: voor een periode van 20 jaar:

€1.152

5.3.9

voor een urnengraf: voor een periode van 5 jaar:

€221

5.3.10

voor een urnengraf: voor een periode van 10 jaar:

€441

5.3.11

voor een urnengraf: voor een periode van 15 jaar:

€661

5.3.12

voor een urnengraf: voor een periode van 20 jaar:

€881

5.3.13

voor een urnennis: voor een periode van 5 jaar:

€221

5.3.14

voor een urnennis: voor een periode van 10 jaar:

€441

5.3.15

voor een urnennis: voor een periode van 15 jaar:

€661

5.3.16

voor een urnennis: voor een periode van 20 jaar:

€881

5.3.17

voor een urnentuin: voor een periode van 5 jaar:

€221

5.3.18

voor een urnentuin: voor een periode van 10 jaar:

€441

5.3.19

voor een urnentuin: voor een periode van 15 jaar:

€661

5.3.20

voor een urnentuin: voor een periode van 20 jaar

€881

5.3.21

voor een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil:

voor een periode van 5 jaar:

€80

5.3.22

voor een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil:

voor een periode van 10 jaar:

€159

5.3.23

voor een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil:

voor een periode van 15 jaar:

€238

5.3.24

voor een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil:

voor een periode van 20 jaar:

€317

Hoofdstuk 6

Lijkschouwing

6.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven:

€556

Hoofdstuk 7

Inschrijven en overboeken van particulier graf, urnengraf, urnennis, urnentuin en urnenzuil

7.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€58

7.2

Voor het inschrijven en overboeken van een urnengraf in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€58

7.3

Voor het inschrijven en overboeken van een urnennis en een plek in de urnentuin in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€58

7.4

Voor het inschrijven en overboeken van een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€58

7.5

Voor het inschrijven en overboeken van een verstrooiing op het strooiveld in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€58

Hoofdstuk 8

Opgraven of ruimen

8.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€1.451

8.2

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

8.2.1

in een particulier graf van een persoon van 12 jaar of ouder

€1.598

8.2.2

in een particulier graf van een persoon van 11 jaar of jonger

€802

8.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

8.3.1

uit een particulier graf

€373

8.3.2

uit een urnengraf

€263

8.3.3

uit een urnennis

€263

8.4

Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de rechthebbende wordt geheven:

€1.451

Hoofdstuk 9

Overige diensten

9.1

Urnenzuil – kosten voor de afsluitplaat (excl. inscriptie) wordt geheven:

€278

9.2

Voor het inschrijven en overboeken van een algemeen graf in een daartoe bestemd register/administratie wordt geheven:

€58

9.3

Urnengraven – kosten voor het monument (excl. belettering)

€321

9.4

Taludnis – kosten voor de nis en afsluitplaat (excl. belettering)

€634