Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 5 oktober 2021, registratienummer 1764203;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen:

De Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022

(Legesverordening 2022)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van 7 dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van n de dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de n de dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) de dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de (n)de dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)de dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  apv: Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Venlo.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  het afgeven van een verklaring als bedoeld in artikel 25 van de Wet op de Rechtsbijstand;

 • 2.

  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;

 • 3.

  het afgeven van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissingen op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • 4.

  het afgeven van beschikkingen of afschriften daarvan, rakende de rechtspositie van gemeentepersoneel of de dienstverrichtingen aan de gemeente door derden;

 • 5.

  het afgeven van beschikkingen of afschriften daarvan op verzoeken ter zake van bijstand ingevolge de Wet werk en bijstand en andere uitkeringen in het persoonlijke belang van de uitkeringsgerechtigden;

 • 6.

  het afgeven van stukken, nodig voor ontvangst van loon of bezoldiging uit arbeids-verhouding of dienstverband in Nederland;

 • 7.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 8.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 9.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende Tarieventabel en de bij deze verordening behorende Normprijzen bouwwerken 2019. En volgens de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012).

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een project-uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, afwijking, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Voor enkele producten dient vooraf betaald te worden, bijvoorbeeld een uittreksel basisregistratie personen. Het product wordt na betaling toegezonden.

 • 2.

  Indien de leges niet op het in het 1e lid genoemde tijdstip kunnen worden vastgesteld moeten deze, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, worden betaald, indien het betreft:

  • a.

   de afgifte van een stuk of het verstrekken van inlichtingen, op het tijdstip waarop het stuk wordt afgegeven onderscheidenlijk die inlichtingen worden verstrekt;

  • b.

   de afgifte van een vergunning, ter zake waarvan het bedrag van de verschuldigde leges wordt berekend in verhouding tot een begroting van kosten, binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 3.

  In de in het tweede lid genoemde gevallen kan het college van burgemeester en wethouders vorderen, dat ter voldoening van de verschuldigde leges een voorlopig gevorderd bedrag wordt betaald.

 • 4.

  Het voorlopig gevorderde bedrag wordt in mindering gebracht op het vastgestelde bedrag van de verschuldigde leges.

 • 5.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen van dit artikel.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet, dan wel ambtshalve, een en ander overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 2.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 3.

  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 4.

  onderdeel 1.9.3 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 5.

  hoofdstuk 11 (naturalisatie);

 • 6.

  hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. `

Artikel 11 Overgangsrecht

De “Legesverordening 2021” vastgesteld bij raadsbesluit van 6november 2020, nadien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

 • 3.

  De in artikel 5 genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567) zijn bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentelijk kantoor (Stadskantoor, Hanzeplaats 1 te Venlo).

Artikel 13 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2022”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 november 2021.

De griffier, De voorzitter

Geert van Soest, Antoin Scholten

Bijlage Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2022

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de wet van 23 april 1879 Stb. Nr 72 (Legeswet 1879) of zoals deze laatstelijk is gewijzigd, voor kosteloze voltrekking, is bepaald.

Indien het gaat om een locatie, niet in eigendom van de gemeente Venlo, dient aanvullend voor de locatie rechtstreeks aan de gebruiker of ondernemer een mogelijke vergoeding te worden betaald. In geval de locatie in eigendom is van de gemeente Venlo is het gebruik van de locatie reeds inbegrepen.

 
 

1.1.1.1

Gemeentelijke huwelijkslocaties (Stadhuis Venlo) op:

 
 

1.1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)

514,00

1.1.1.1.2

zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)

888,00

1.1.1.1.3

zondag of een algemeen erkende feestdag

1.110,00

1.1.1.1.4

Stadskantoor dinsdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur

173,00

 
 
 
 

1.1.1.2

Door de gemeente aangewezen locaties, anders dan onder 1.1.1.1 genoemd, niet zijnde een bouwwerk met een woonfunctie, op aanvraag en in overleg met de exploitant, danwel de agendabeheerder:

 
 

1.1.1.2.1

maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)

278,00

1.1.1.2.2

zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)

653,00

1.1.1.2.3

zondag of een algemeen erkende feestdag

883,00

1.1.1.3

Door de gemeente aangewezen locaties, anders dan onder 1.1.1.1 genoemd, zijnde een bouwwerk met een woonfunctie, op:

 
 

1.1.1.3.1

maandag tot en met vrijdag (geen algemeen erkende feestdag)

508,00

1.1.1.3.2

zaterdag (geen algemeen erkende feestdag)

888,00

1.1.1.3.3

zondag of een algemeen erkende feestdag

1.110,00

 
 
 
 

1.1.1.4

In een bijzonder huis ingevolge art. 64 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

270,0 0

 
 
 
 

1.1.1.5

Een trouwboekje of een boekje partnerschapregistratie

36,30

 
 
 
 

1.1.1.6

Bij het niet verschijnen of annuleren minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de gereserveerde datum voor afspraak huwelijk, partnerschapsregistratie of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk , is verschuldigd, ter dekking van de onkosten

127,00

1.1.1.7

 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.2.1

tot het aan ingezetenen verstrekken van een nationaal paspoort of zakenpaspoort , of ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) bedraagt:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30

1.2.2

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen (ingezetenen) of ee nzakenpaspoort voor vijf jaren

57,30

1.2.3

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (ingezetenen):

 
 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

68,50

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

36,95

1.2.3.3

Vervangende Nederlandse identiteitskaart (reisverbod)

33,35

1.2.4

voor een spoedlevering (behoudens vreemdelingenpaspoort) van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.3 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

51,60

1.2.5

tot het ten behoeve van Nederlanders die niet in Nederland woonachtig zijn (niet-ingezetenen):

 
 

1.2.5.1

verstrekken van een nationaal paspoort of zakenpaspoort , of ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) bedraagt:

 
 

1.2.5.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

114,30

1.2.5.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

95,80

1.2.5.2

verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

1.2.5.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

110,25

1.2.5.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

78,70

1.2.5.2.3.

Vervangende Nederlandse identiteitskaart (reisverbod)

75,10

1.2.6.

Voor de uitgifte (op verzoek) van een of meerdere reisdocument(en) in het buitenland aan niet-ingezetene(n), voor zover deze service aangeboden wordt in het postcodegebied, op het gewenste adres:

 
 

1.2.6.1

voor het eerste reisdocument, per adres

27,10

1.2.6.2

voor het tweede en volgende reisdocument, per adres, per reisdocument

9,40

1.2.7

Voor de uitgifte (op verzoek) van een of meerdere reisdocument(en) in Nederland, aangeboden op het gewenste adres:

 
 

1.2.7.1

per reisdocument,

16,25

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

41,60

 
 
 
 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 
 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.2.2

bij een aanvraag in verband met beschadiging of vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd met

23,90

 
 
 
 

1.3.3

gezondheidsverklaring enkel, dubbel en categorie CDE per stuk

51,00

 
 
 
 

1.3.4

Het teruggeven van een gevonden rijbewijs

€ 

17,40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.6

Indien documenten als vermeld onder 1.3.1. aangetekend per post worden verstuurd, wordt het in rekening te brengen leges­bedrag, verhoogd met de kosten (conform tarief PostNL) voor het aangetekend verzenden

 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd alsook verstrekking van één of meer gegevens omtrent een persoon die niet is opgenomen in de basisregistratie personen

 
 
 
 
 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking zonder abonnement

15,70

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar, aanvangende met de dag van ingang:

 
 

1.4.2.2.1

 • 1.

  voor 100 verstrekkingen

410,00

1.4.2.2.2

 • 1.

  voor 500 verstrekkingen

1.727,00

 
 
 
 

1.4.3

Indien de verstrekkingen worden gevraagd ten behoeve van opinie onderzoeken of bevolkingsenquêtes op grote schaal zijn de onder 1.4.2.2 vermelde tarieven van toepassing.

 
 

1.4.4

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een extract uit de basisregistratie personen, als bedoeld in artikel 3.9 van het Besluit basisregistratie personen betreffende:

 
 

1.4.4.1

één en/of meerdere personen op eenzelfde adres

15,70

1.4.4.2

Op de onderdelen 1.4.2.1. en 1.4.4.1 is via het digitaal loket een korting van toepassing overeenkomstig art. 1.20.

 
 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van de gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

7,50

 
 
 
 

1.4.6

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.6.1 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 
 

1.4.6.1

Het verstrekken van een uittreksel Register niet-ingezetenen (RNI)

15,70

 
 
 
 

1.4.7

Het verkrijgen van een afschrift van de persoonsgegevens en de oorsprong van die gegevens op grond van artikel 2.55, derde lid van het Besluit basisregistratie personen

23,70

 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.8

Voor het op verzoek doornemen van de basis­registratie personen, per aanvraag

23,70

 
 
 
 

1.4.9

Indien documenten/toestemmingen/verklaringen als bedoeld in dit hoofdstuk per post worden verstuurd dan wel aangetekend per post worden verstuurd, wordt het in rekening te brengen legesbedrag verhoogd met de geldende portokosten, dan wel de kosten voor het aangetekend verzenden (conform tarief PostNL).

 
 

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrek­ken van analoge tekeningen, een en ander voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1.8.1.1

per afdruk, formaat A4 en A3

15,50

1.8.1.2

per plot, formaat A2 per kwartier of een gedeelte daarvan

23,25

1.8.1.3

per plot, formaat A1 per kwartier of een gedeelte daarvan

23,25

1.8.1.4

per plot, formaat A0 per kwartier of een gedeelte daarvan

23,25

1.8.2.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrek­ken van maatwerk, per kwartier of een gedeelte daarvan

23,25

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9.1

Het legaliseren van een handtekening of stuk per geval

15,70

 
 
 
 

1.9.2

Het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

15,70

 
 
 
 

1.9.3

Het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van natuurlijke personen

41,35

 
 
 
 

1.9.4

Het verkrijgen van een schriftelijke toestemming voor uitstel van begraving of crematie

15,70

 
 
 
 

1.9.5

Het waarmerken van een document, per maximaal vijf pagina’s

15,70

 
 
 
 

1.9.6

Op het onderdeel 1.9.2 is via het digitaal loket een korting van toepassing overeenkomstig art. 1.20

 
 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

 

Het in behandeling nemen van een vraag tot onderzoek en het verstrekken van informatie, ongeacht het resultaat van het onderzoek, voor ieder daaraan besteed kwartier

29,00

 
 
 
 
 

1.10.2

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag wordt een begroting van de kosten opgesteld en meegedeeld aan de aanvrager.

 
 
 
 
 
 
 

1.10.3

 

Het in behandeling nemen van een verzoek tot lenen of uitlenen van titels uit de bibliotheek en handelingen tot het terugkrijgen van het uitgeleende, voor ieder daaraan besteed kwartier.

29,00

1.10.4.1

 

Voor het vervaardigen van een digitaal bestand op aanvraag, op formaat 1.200 dpi via e-mail toegestuurd, per stuk.

3,30

 
 
 
 
 

1.10.4.2

 

Voor het leveren van een digitaal bestand van enig ander document (bijvoorbeeld archiefstukken, audio, video) volgens andere specificaties dan de voorhanden zijnde vorm of het voorhanden zijnde format worden de materiële kosten c.q. de kosten van het uitbesteden van het vervaardigen van het bestand volgens gevraagde specificaties in rekening gebracht.

Alvorens een vraag in behandeling wordt genomen zal een begroting van de kosten worden overlegd.

 
 
 
 
 
 
 

1.10.5.1

 

Indien een begroting is opgesteld en meegedeeld aan de aanvrager, zoals genoemd in artikelen 1.10.2, 1.10.3 en 1.10.4.2 wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. Bij het aanbieden van de begroting wordt hierop expliciet geattendeerd.

 
 

1.10.5.2

 

De aanvrager kan eventueel een maximum aan kosten afspreken ongeacht het resultaat. De aanvrager dient dit eveneens voor de vijfde werkdag schriftelijk te laten weten.

 
 
 
 
 
 
 

1.10.6

 

Het verzorgen van een rondleiding in het Gemeentearchief per groep van maximaal 16 personen:

 
 
 
 
 • a.

  tijdens kantooruren

115,00

 
 
 • b.

  buiten kantooruren

187,00

Hoofstuk 11 Naturalisatie

1.11.1

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het

afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlandschap,

alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek

worden de tarieven geheven conform het op het moment

van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden

conform de Rijkswet op het Nederlanderschap

 
 

1.11.1.1

Optie; enkelvoudig (tariefcode A)

200,00

1.11.1.2

Optie; gemeenschappelijk (tariefcode B)

342,00

1.11.1.3

Optie; medeopterende minderjarige (tariefcode C)

22,00

1.11.1.4

Naturalisatie; enkelvoudig; standaard (tariefcode D)

945,00

1.11.1.5

Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard (tariefcode E)

1.206,00

1.11.1.6

Naturalisatie; enkelvoudig verlaagd (tariefcode F)

703,00

1.11.1.7

Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd (tariefcode G)

965,00

1.11.1.8

Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige (tariefcode H)

139,00

Hoofdstuk 12 Gereserveerd

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoodstuk 16 Kansspelen

1.16

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

1.16.1

het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.16.1.1

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

226,50

1.16.1.2

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat € 226,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 136,00

 
 
 
 
 
 

1.16.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

94,00

Hoofdstuk 17 Kabels en leidingen

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of vergunning, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Venlo, omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 
 

1.17.1.1

Indien het betreft tracés tot 250 m¹

435,00

1.17.1.2

Indien het betreft tracés vanaf 250 m¹ tot 1.500 m¹

532,00

1.17.1.3

Indien het betreft tracés vanaf 1.500 m¹ tot 5.000 m¹

624,00

1.17.1.4

Indien het betreft tracés vanaf 5.000 m¹ en meer, per m¹ tracé

0,12

 
 
 
 

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Venlo, omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 10 m¹

88,00

 
 
 
 

1.17.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.17.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

384,00

Hoofdstuk 18Gereserveerd

Hoofdstuk 19

1.19.1

Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 of hoofdstuk 9 van de Regeling Voertuigen:

 
 

1.19.1.1

voor enkelvoudige standaard ontheffingen (één product) voor een periode van bepaalde tijd. Daarbij komen indien van toepassing de kosten voor het gebruik van een parkeerplaats zoals gelden voor het betreffende gebied (parkeerbelastingverordening) of de gebruiksvergoeding voor de openbare ruimte.

26,00

1.19.1.2

voor meervoudige standaard ontheffingen (meerdere producten) voor bepaalde tijd. Daarbij komen indien van toepassing de kosten voor het gebruik van een parkeerplaats zoals gelden voor het betreffende gebied (parkeerbelastingverordening) of de gebruiksvergoeding voor de openbare ruimte.

50,00

1.19.1.3

voor project ontheffingen (één of meerdere producten, waarbij het niet om een standaard product gaat) voor een periode van bepaalde tijd. Daarbij komen indien van toepassing de kosten voor het gebruik van een parkeerplaats zoals gelden voor het betreffende gebied (parkeerbelastingverordening) of de gebruiksvergoeding voor de openbare ruimte.

95,00

1.19.1.4

voor ontheffingen van het verbod op parkeren voor een inrit per kalenderjaar

26,00

 
 
 
 

1.19.1.5

binnen de parkeerregulering alleen mogelijk in combinatie met een parkeerabonnement of -ontheffing, dan kosten nihil

0,00

1.19.1.6

ten behoeve van recreatief vervoer door middel van een huifkar in combinatie met een landbouwtrekker met een looptijd van 5 jaar

26,00

1.19.1.7

ten behoeve van landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid/terminaltrekkers per kalenderjaar

26,00

1.19.1.8

voor het parkeren binnen de geslotenverklaring binnenstad Venlo worden de Verordening parkeerbelastingen en het Beleid verkeersontheffingen Venlo

gehanteerd

 
 

1.19.1.9

voor een periode van maximaal een kalenderjaar voor bedrijven die op basis van het Beleid verkeersontheffingen Venlo in aanmerking komen voor (onbeperkt of beperkte) toegang. Daarbij komen indien van toepassing de kosten voor het gebruik van een parkeerplaats, zoals gelden voor het betreffende gebied (conform Verordening parkeerbelasting)

160,95

1.19.1.10

voor het verlengen van een enkelvoudige ontheffing. Daarbij komen indien van toepassing de kosten voor het gebruik van een parkeerplaats zoals gelden voor het betreffende gebied (dit is vastgelegd in de parkeerbelastingverordening) of de huurkosten voor de openbare ruimte

26,00

1.19.2

Het verkrijgen van een ontheffing op grond van het Beleid verkeersontheffingen Venlo of het verkrijgen van een ontheffing van de maximale parkeerduur in een parkeerschijfzone per kalenderjaar

 
 

1.19.2.1

voor ontheffingen van de maximale parkeerduur in een parkeerschijfzone per kalenderjaar voor bedrijven in dit gebied inclusief 100 parkeeruren voor bezoekers middels de bezoekersparkeerregeling.

26,00

1.19.2.2

voor bedrijven in een parkeerschijfzone een ontheffing om voor 100 parkeeruren extra middels de bezoekersparkeerregeling. per kalenderjaar

26,00

1.19.2.3

voor ontheffingen geslotenverklaring ten behoeve van bewoners van de parkeerschijfzone per kalenderjaar

€ 

26,00

1.19.2.4

voor doorlopende ontheffingen van de maximale parkeerduur in een parkeerschijfzone per kalenderjaar jaar voor bewoners van dit gebied inclusief een ontheffing voor 100 parkeeruren voor bezoekers middels de bezoekersparkeerregeling.

26,00

1.19.2.5

Voor bewoners in een parkeerschijfzone voor 100 parkeeruren extra middels de bezoekersparkeerregeling. per kalenderjaar

26,00

1.19.2.6

Voor bewoners zonder voertuig in een parkeerschijfzone voor 100 parkeeruren middels de bezoekersparkeerregeling per kalenderjaar

26,00

1.19.3

Het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet, verbod op wedstrijden op de wegen binnen de gemeente

70,40

 
 
 
 

1.19.4

Het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar ten aanzien van een door de Minister van Infrastructuur en Milieu of Gedeputeerde Staten van Limburg te verlenen vergunning tot het houden van een oriëntatierit

17,60

 
 
 
 

1.19.5

Het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart

26,00

 
 
 
 

1.19.6

Het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffingen ingevolge hoofdstuk 5, afdeling 1 en afdeling 7 van de Algemene plaatselijke verordening

70,40

 
 
 
 

1.19.7

Voor het verkrijgen van een verklaring als bedoeld in de door de Minister afgegeven vergunning op grond van de Wet gevaarlijke stoffen ten behoeve van het bezigen van vuurwerk, in samenhang met artikel 2:73 van de Algemene plaatselijke verordening

104,60

 
 
 
 

1.19.8

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring op grond van de Luchtvaartwetgeving

97,00

 
 
 
 

1.19.9

Het afgeven van een kopie ter vervanging van een verloren of beschadigde ontheffing en/of het wijzigen van een op de ontheffing vermeld kenteken

26,00

Hoofdstuk 20 Diversen

1.20

Bij het in behandeling nemen van een aanvraag via het digitaal loket van de gemeente Venlo en betalen via de internetkassa worden de leges verlaagd met 25%. Deze verlaging is alleen van toepassing op de volgende producten:1.4.2.1,1.4.4.1, 1.9.2

 
 

1.20.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vers­trekken van stukken, afschriften van stukken of kopieën van stukken (inclusief foto kopieën van dossiers bouwvergunningen of omgevingsvergunningen), voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, bij:

 
 

1.20.1.1

per bladzijde of kopie op A4-formaat

0,20

1.20.1.2

per bladzijde of kopie op A3-formaat

0,30

1.20.1.3

1 of meer bladzijden of kopieën, per bladzijde op A0 of A1 of A2 formaat

12,40

 
 
 
 

1.20.2

Het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:18, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo (kampeerontheffing)

94,00

 
 
 
 

1.20.3

Het in behandeling nemen van een verzoek om toestemming laden of lossen van vuurwerk op voor publiek toegankelijke plaatsen binnen de bebouwde kom als bedoeld in Hoofdstuk 7.7.11 (CV 1) ADR.

75,00

1.20.4

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor inzage in digitale of analoge bouw-, milieu-, sloop-, omgevings-vergunningendossiers of bodemdossiers, ongeacht het resultaat, per geraadpleegd adres, inclusief digitale toezending bescheiden:

 
 
 
 
 
 

1.20.4.1

bescheiden behorende bij één van onderstaande categorieën onherroepelijke dossiers:

 • *

  bouwdossiers of

 • *

  milieudossiers of

 • *

  bodemdossiers of

 • *

  sloopdossiers of

 • *

  omgevingsvergunningdossiers

€ 

27,00

 
 
 
 

1.20.4.2

bescheiden behorende bij twee of meer van onderstaande categorieën onherroepelijke dossiers:

 • *

  bouwdossiers of

 • *

  milieudossiers of

 • *

  bodemdossiers of

 • *

  sloopdossiers of

 • *

  omgevingsvergunningdossiers

54,00

1.20.4.3

idem behorende bij een nog niet onherroepelijke omgevingsvergunning

 

gratis

1.20.4.4

informatieverstrekking over de bouw- en gebruiks-mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, vergunningvrij bouwen, het splitsen van een perceel etc.

30,67

Titel 2 Dienstverlening vallen onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Hoofstuk 1 Begripsbepalingen

2.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.

Ambtelijke adviescommissie welstand: Deze commissie bestaat uit de secretaris van de Adviescommissie Welstand en Erfgoed en ter zake deskundige ambtenaren op het gebied van stedenbouw, bouwkunde en erfgoed.

 
 

2.1.2.

Adviescommissie Welstand en Erfgoed (AWE): Deze commisie is een geïntegreerde welstands- en erfgoedcommissie waarvan de leden deskundig zijn op het gebied van architectuur, stedenbouw, bouwhistorie dan wel (regionale) cultuurhistorie, monumentenzorg en archeologie

 
 

2.1.3.

Bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stct. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting. En indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouw­kosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Deze bouwkosten worden vastgesteld overeenkomstig de bijlage Normprijzen bouwwerken 2019 behorende bij en een onlosmakelijk geheel vormend met deze legesverordening in geval de opgegeven bouwkosten zijn gebaseerd op basis van een raming of bij zelfwerkzaamheid.

 
 

2.1.4.

Gefaseerde aanvraag: het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (eerste en tweede fase beschik­king), wordt op dezelfde wijze berekend als aangegeven onder hoofdstuk 3 van deze titel: het bedrag dat voortvloeit uit toe­passing van de tarieven uit hoofdstuk 3 voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase of tweede fase betrekking op heeft.

 
 
 
 
 
 

2.1.5.

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 
 
 
 
 

2.1.6.

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

Hoofdstuk 2 Principeverzoek

2.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek voor een bouw- en of gebruiksinitiatief bedraagt bij een beoordeling van een principeverzoek om een omgevingsvergunning in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo of de Wet ruimtelijke ordening vergunbaar is die betrekking heeft op een project dat bestaat uit de activiteiten bouwen en/of strijdig gebruik waarbij medewerking zou kunnen worden verleend

 
 
 
 

500,00

 
 
 
 

2.2.2

Indien na het verzenden van de schriftelijke reactie op een principeverzoek een formele aanvraag wordt ingediend, worden de reeds in rekening gebrachte leges voor de behandeling van het principeverzoek met de leges van de definitieve aanvraag tot vaststelling, wijziging of uitwerking van het bestemmingsplan of een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of strijdig gebruik verrekend, mits is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 2.4.1 van hoofdstuk 4 van titel 2.

 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra handelingen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grond­slag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 2,7 % van de bouwkosten met een minimum van

250,00

 

en een maximum van

405.000,00

2.3.2

Verplicht advies agrarische- of kwaliteitscommissie

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Agrarische commissie of Kwaliteitscommissie nodig is en wordt beoordeeld:

850,00

 
 
 
 

2.3.3

Achteraf ingediende aanvraag voor bouw-, en planologisch strijdig gebruik activiteiten

 
 

2.3.3.1

Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.1 en 2.3.6 wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit als bedoeld in dat onderdeel, wordt de op grond van onderdeel 2.3.1 te heffen leges, verhoogd met 10%. Het maximum bedrag van de te heffen leges voor de verhoging op basis van dit onderdeel bedraagt € 1.000,00.

 
 
 
 
 
 

2.3.4

Aanlegactiviteiten

 
 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

875,00

 
 
 
 

2.3.5

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

300,00

 
 
 
 

2.3.6

Planologisch strijdig gebruik waarbij de planologische activiteit is gericht op het mogelijk maken van het oprichten of verbouwen van gebouwen of bouwwerken en of gebruiken van gronden, gebouwen of bouwwerken:

 
 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo waar de planologische activiteit (afwijking) is gericht op het mogelijk maken van het oprichten of verbouwen van gebouwen of bouwwerken of gebruiken van gronden, gebouwen of bouwwerken, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 of onderdeel 2.3.4:

 
 

2.3.6.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo aan de orde is (beoordeling binnenplanse afwijking):

500,00

2.3.6.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo aan de orde is (beoordelling buitenplanse kleine afwijking):

750,00

2.3.6.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo aan de orde is (beoordeling buitenplanse uitgebreide afwijking):

5325,00

 
 
 
 

2.3.6.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo aan de orde is (afwijking van een exploitatieplan):

450,00

2.3.7

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het ingebruiknemen van een bouwwerk in de zin van artikel 2.2, lid 1 sub a Besluit omgevingsrecht,

 
 

2.3.7.2

tot maximaal 50 personen:

750,00

2.3.7.3

Voor 50 personen of meer:

1500,00

2.3.8

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Venlo 2010 of zoals deze verordening laatstelijk is vervangen of gewijzigd, aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 3 eerste lid of artikel 5 vierde lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 
 

2.3.8.2

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

250,00

2.3.8.3

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

250,00

2.3.8.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Venlo 2010 of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd, aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 4 eerste lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

250,00

 
 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

250,00

 
 
 
 

2.3.10

Kappen

 
 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4.11a van de Algemene plaatselijke verordening Venlo een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo bedraagt het tarief per boom:

Het maximum bedrag van de te heffen leges op basis van dit onderdeel bedraagt € 800,00.

80,00

 
 
 
 

2.3.11

Handelsreclame

 
 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.15 van de Algemene plaatselijke verordening, een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder h Wabo of i, bedraagt het tarief:

250,00

 
 
 
 

2.3.12

2.3.12.1

Projecten en handelingen in of nabij Natura 2000-gebied, inhoudende:

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in, of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998, dan wel artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een Verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren op grond van artikel 2.27 lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998, dan wel artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit tarief bedraagt:

a.

Landbouw en overige

2.455,00

b.

Industrie

12.195,00

c.

Infrastructuur

18.285,00

Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerene tarieven van kracht.

2.3.13

Toets omgevingsvergunningvrij

 
 

2.3.13.1

Als bij de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning blijkt dat de aanvraag volledig omgevingsvergunningvrij is voor de activiteit bouwen, bedraagt het tarief:

100,00

Hoofstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een bestemmingsplan, wijzigingsplan of een uitwerkingsplan vooraf is gegaan door een beoordeling van een principeverzoek als bedoeld in hoofdstuk 2 van titel 2 voor hetzelfde project, worden de reeds in rekening gebrachte leges voor de beoordeling van het principeverzoek, in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van een gelijkluidend verzoek als bedoeld in hoofdstuk 3 of hoofdstuk 7 van titel 2, mits deze formele aanvraag gelijkluidend is en binnen 12 maanden na afronding van de aanvraag een principe-besluit is gedaan.

 
 
 
 
 
 

2.4.2

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek om een omgevingsvergunning in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is zoals verwoord onder bepaling 2.2.1 worden de ter zake van de principe-besluit op het principeverzoek geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, mits deze formele aanvraag gelijkluidend is en binnen 12 maanden na afronding van de aanvraag principe-besluit is gedaan.

 
 
 
 
 
 

2.4.3

 
 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als een aanvrager zijn principeverzoek of zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 en 2.3.12 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt ambtshalve het verschuldigd tarief verminderd van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 

2.5.1.1

2.5.1.2

Indien de aanvraag, voorbereid met de reguliere procedure, wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na in behandeling neming daarvan, bedraagt de teruggave van de verschuldigde leges:

Indien de aanvraag na ontvangst daarvan, voorbereid met de reguliere procedure, wordt ingetrokken buiten de gestelde termijn onder 2.5.1.1 , bedraagt de teruggave van de verschuldigde leges:

 

50%

25%

 

2.5.1.3

2.5.1.4

2.5.1.5

Indien de aanvraag na ontvangst daarvan, voorbereid met de uitgebreide procedure, wordt ingetrokken binnen een termijn van acht weken na in behandeling neming daarvan, bedraagt de teruggave:

Indien de aanvraag na ontvangst daarvan, voorbereid met de uitgebreide procedure, wordt ingetrokken buiten de gestelde termijn onder 2.5.1.3, bedraagt de teruggave van de verschuldigde leges:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Indien het principeverzoek om een omgevingsvergunning voor een project wordt ingetrokken, bedraagt de teruggave van de verschuldige leges:

 

50%

25%

50%

 
 
 
 
 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevings­vergunning voor bouw-,monument-, aanleg-, sloopactiviteiten

 
 
 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.4, 2.3.5 en 2.3.9 intrekt op verzoek van de vergunninghouder en dit verzoek om intrekking is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning én van de vergunning geen gebruik is gemaakt, bedraagt de ambtshalve teruggave van de verschuldigde leges:

 

25%

 
 
 
 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning

 
 
 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit activiteiten als bedoeld in het onderdeel 2.3.1, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 weigert, wordt ambtshalve het verschuldigde tarief verminderd met:

 

15%

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend, bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

Er vindt geen teruggave op grond van deze bepaling plaats indien bij de rechterlijke uitspraak waarbij de beschikking is vernietigd is bepaald dat de rechtsgevolgen in stand blijven.

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van de aanvraag om een omgevingsvergunning

 
 
 

2.5.4.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van titel 2 op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, wordt ambtshalve het verschuldigde tarief verminderd met:

met dien verstande dat:

 

75%

 

2.5.4.2

Een minimum bedrag verschuldigd blijft van:

250,00

 

2.5.4.3

Een maximum bedrag verschuldigd blijft van:

1.200,00

 
 
 
 
 
 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf of vermindering

 

2.5.5.1

2.5.5.2

Een bedrag minder dan

per aanvraag of (principe)verzoek genoemd in titel 2, wordt niet teruggeven

Voor de overige leges waarbij een lager tarief dan € 250,00 is verschuldigd in titel 2, is geen verlaging van het tarief aan de orde, met uitzondering van tariefbepaling 2.5.3 Teruggaaf als gevolg van een weigering

250,00

 
 
 

Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, én waarbij de bouwkosten voor het project € 10.000,00 of hoger bedragen:

250,00

Hoofdstuk 7 Bestemmingswijzigingen

2.7.1

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening

 
 

2.7.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

7350,00

2.7.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening voor een project waarbij de oppervlakte van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft meer dan 2.500 m² bedraagt:

12.350,00

 
 
 
 

2.7.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

750,00

2.7.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b van de Wet ruimtelijke ordening:

1.850,00

2.7.1.5

Onverminderd het bepaalde in 2.7.1.1. tot en met 2.7.1.4 van dit hoofdstuk, bedraagt het bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aange­wezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de aanvragen zoals bedoeld onder 2.7.1.1 tot en met 2.7.1.4 kunnen worden verleend:

450,00

 
 
 
 

2.7.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking bestemmingswijziging

 
 

2.7.2.1

indien de aanvraag na het in behandeling nemen daarvan wordt ingetrokken binnen een termijn van acht weken, wordt ambtshalve het bedrag verminderd van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 
 
 
 

2.7.3

Teruggaaf als gevolg van een weigering van een bestemmingswijziging

 
 

2.7.3.1

Als de gemeente een aanvraag om een bestemmingswijziging op grond van de Wet ruimtelijke ordening zoals bedoeld in onderdeel 2.7.1 nadat deze in behandeling is genomen, weigert, wordt ambtshalve het tarief verminderd van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

De teruggaaf bedraagt:

 

25%

2.7.3.2

Als de gemeente een aanvraag om een bestemmings­planwijziging op grond van de Wet ruimtelijke ordening zoals bedoeld in onderdeel 2.7 weigert nadat deze in behandeling is genomen en de procedure ingevolge afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht reeds is opgestart, wordt ambtshalve het bedrag verminderd van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 
 
 
 

2.7.4

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van de aanvraag bestemmingswijziging

 
 

2.7.4.1

Indien een aanvraag om een bestemmingsplanwijziging op grond van de Wet ruimtelijke ordening zoals bedoeld in onderdeel 2.7.1, op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling wordt gelaten, wordt ambtshalve het bedrag verminderd van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges met:

Met dien verstande dat:

 

75%

2.7.4.2

een maximum bedrag verschuldigd blijft van:

1.200,00

 
 
 
 

2.7.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

2.7.5.1

Een bedrag minder dan

250,00

 

per aanvraag genoemd in dit hoofstuk 7 (bestemmingswijzigingen), wordt niet teruggeven

 
 

Hoofstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

250,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

3.1.1

Het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet

844,00

3.1.1.1.

Het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet, voor zover de aanvraag enkel hierop betrekking heeft

141,00

3.1.1.2.

Het wijzigen van een vergunning anders dan in 3.1.1.1

563,00

 
 
 
 

3.1.2

Het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening Venlo:

657,00

3.1.2.1

Het toevoegen of wijzigen van leidinggevende(n), voor zover de aanvraag enkel hierop betrekking heeft

141,00

3.1.2.2.

Het wijzigen van een vergunning anders dan in artikel 3.1.2.1

469,00

3.1.2.3

Met dien verstande dat, indien tevens een vergunning als bedoeld onder 3.1.1. is aangevraagd, de leges van de vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening Venlo niet worden geheven.

 
 

3.1.2.4

Met dien verstande dat, indien tevens een vergunning als bedoeld onder 3.1.2 (exploitatievergunning). is aangevraagd, de leges van 3.1.5.(terrasvergunning) op grond van de Algemene plaatselijke verordening Venlo niet worden geheven.

 
 
 
 
 
 

3.1.3

Het verkrijgen van een ontheffing, als bedoelt in artikel 35 van de Alcoholwet

31,30

 
 
 
 

3.1.4

Het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 4 lid 4 van de Alcoholwet

94,00

3.1.5

Het verkrijgen van een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de APV. (ten behoeve van exploitatievergunningvrije horeca)

188,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen e.d.

3.2.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo

202,00

 

Met uitzondering voor:

 
 

3.2.1.1

Het plaatsen van een container

202,00

3.2.1.2

Het plaatsen van een noodwinkel

202,00

 
 
 
 

3.2.2

Het onder de aandacht brengen van producten door middel van het uitdelen van monsters met gebruikmaking van onder andere promotieteams en voertuigen (samplingactie)

202,00

3.2.3

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van voor werpen op, in of boven het water, als bedoeld in artikel 5:24 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo

202,00

 
 
 
 

3.2.4

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, welke geldt voor onbepaalde tijd, voor het uitstallen van voorwerpen op, aan of boven de weg, als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo

202,00

 
 
 
 

3.2.5

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in art 5:15 (Venten e.d.) en 5:18 (Standplaatsen of Uitstalstandplaatsen.) van de Algemene plaatselijke verordening Venlo voor:

 
 

3.2.5.1

Een vergunning met een beperkte geldigheidsduur

202,00

 
 
 
 

3.2.6

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning, als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo, alsmede voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een voetbalvergunning, als bedoeld in artikel 2:79 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo:

Bij een aantal te verwachten bezoekers:

 
 

3.2.6.1

tot 1.500

120,00

3.2.6.2

van 1.500 tot 3.000

240,00

3.2.6.3

van 3.000 tot 5.000

360,00

3.2.6.4

van 5.000 en hoger

600,00

Hoofdstuk 3 Seksinrichtingen

3.3.1

Het verkrijgen van een exploitatievergunning, als bedoeld in artikel 3:4, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Venlo voor de exploitatie van een seksinrichting of een escortbedrijf

1.689,00

Hoofdstuk 4 Wet kinderopvang

3.4.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum indien sprake is van een inspectie door de GGD.

1.756,96

 
 
 
 

3.4.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een gastouderbureau indien sprake is van een inspectie door de GGD.

1.537,34

 
 
 
 

3.4.3

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bieden van gastouderopvang indien sprake is van een inspectie door de GGD.

439,24

 
 
 
 

3.4.4

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bieden van gastouderopvang indien sprake is van een verkorte inspectie door de GGD.

329,43

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

3.5.1.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 4 van de Marktverordening 2011 (individuele vergunning)

145,79

3.5.1.2

Overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 7 van het Marktreglement 2015

145,79

Winkeltijdenwet

3.6.1

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Verordening winkeltijden gemeente Venlo

94,00

Bijlage Normprijzen bouwwerken 2019