Algemene legesverordening 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Algemene legesverordening 2022

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met zaaknr. 101153-2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Algemene legesverordening 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1. “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2. “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3. “maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalender-maand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4. “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5. “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1. van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • b.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • c.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De Algemene legesverordening 2021 van 17 december 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Algemene legesverordening 2022”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Borger-Odoorn op 25 november 2021.

De raad voornoemd,

de interim griffier, de voorzitter,

F. Koekoek-van de Kolk MA, mr. J. Seton

TARIEVENTABEL 2022-01

behorende bij de Algemene legesverordening 2022

Indeling tarieventabel

Titel

1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk

2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk

3

Rijbewijzen

Hoofdstuk

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk

6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk

7

Bestuursstukken

Hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk

9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk

10

Gemeentearchief

Hoofdstuk

11

Gereserveerd

Hoofdstuk

12

Leegstandwet

Hoofdstuk

13

Kansspelen

Hoofdstuk

14

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk

15

Diversen

Hoofdstuk

16

Aansluiting riolering

Titel

2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning is met ingang van 1 januari 2014 in een afzonderlijke verordening geregeld

Titel

3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk

1

Horeca

Hoofdstuk

2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

Titel

1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk

1

Burgerlijke stand

HUWELIJKSVOLTREKKINGEN EN PARTNERSCHAPREGISTRATIES

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap alsmede voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen is bepaald:

1.1.1.1

in het gemeentehuis

met buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (hierna babs) van de gemeente

1.1.1.1.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

398,05

1.1.1.1.2

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

481,30

1.1.1.1.3

op zaterdag

€ 

582,25

1.1.1.1.4

op zon- en feestdagen

629,80

met een te benoemen babs van eigen keuze uit andere gemeente

1.1.1.1.5

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

356,55

1.1.1.1.6

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

427,70

1.1.1.1.7

op zaterdag

€ 

445,60

1.1.1.1.8

op zon- en feestdagen

457,50

met een te benoemen en te beëdigen babs van eigen keuze

1.1.1.1.9

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

576,25

1.1.1.1.10

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

623,85

1.1.1.1.11

op zaterdag

€ 

706,95

1.1.1.1.12

op zon- en feestdagen

736,65

1.1.1.1.13

bij een bescheiden ceremonie (zonder toespraak)

€ 

255,40

1.1.1.2

op een door de gemeente aangewezen vaste trouwlocatie

met babs van de gemeente

1.1.1.2.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

368,45

1.1.1.2.2

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

433,70

1.1.1.2.3

op zaterdag

€ 

463,40

1.1.1.2.4

op zon- en feestdagen

499,05

met een te benoemen babs van eigen keuze uit andere gemeente

1.1.1.2.5

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

326,70

1.1.1.2.6

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

326,70

1.1.1.2.7

op zaterdag

€ 

326,70

1.1.1.2.8

op zon- en feestdagen

326,70

met een te benoemen en te beëdigen babs van eigen keuze

1.1.1.2.9

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

552,55

1.1.1.2.10

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

576,25

1.1.1.2.11

op zaterdag

€ 

594,15

1.1.1.2.12

op zon- en feestdagen

605,95

1.1.1.3

op een door de gemeente aangewezen éénmalige locatie

met babs van de gemeente

1.1.1.3.1

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

481,30

1.1.1.3.2

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

546,60

1.1.1.3.3

op zaterdag

€ 

576,25

1.1.1.3.4

op zon- en feestdagen

611,90

met een te benoemen babs van eigen keuze uit andere gemeente

1.1.1.3.5

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

439,65

1.1.1.3.6

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

439,65

1.1.1.3.7

op zaterdag

€ 

439,65

1.1.1.3.8

op zon- en feestdagen

439,65

met een te benoemen en te beëdigen babs van eigen keuze

1.1.1.3.9

op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur

659,50

1.1.1.3.10

op maandag tot en met vrijdag tussen 22.00 en 07.00 uur

683,15

1.1.1.3.11

op zaterdag

€ 

701,05

1.1.1.3.12

op zon- en feestdagen

718,85

GETUIGEN

1.1.1.4

Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, bedragen de daarvoor verschuldigde leges per getuige

€ 

20,95

1.1.1.5

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap, dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt geannuleerd dan wel wordt verzet:

1.1.1.5.1

binnen één maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum bedraagt het tarief 25% van de op grond van de betreffende activiteit verschuldigde leges

1.1.1.5.2

tot een maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum bedraagt het tarief 10% van de op grond van de betreffende activiteit verschuldigde leges

TROUWBOEKJE / PARTNERSCHAPSBOEKJE

1.1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje, duplicaat trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat partnerschapsboekje

19,80

1.1.1.6.1

Het tarief bedraagt voor het kalligraferen van het huwelijk/partnerschap in het trouwboekje, duplicaat trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat partnerschapsboekje

10,90

1.1.1.6.2

Het tarief onder 1.1.1.6.1 wordt voor het gelijktijdig gekalligrafeerd bijschrijven van een kind, per kind verhoogd met

3,80

1.1.1.6.3

Het tarief bedraagt voor het gekalligrafeerd bijschrijven van een kind in het trouwboekje, duplicaat trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat partnerschapsboekje op een later tijdstip per kind

6,00

WET RECHTEN BURGERLIJKE STAND

1.1.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Hoofdstuk

2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

75,80*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

57,30*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

57,30*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

68,50*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

36,95*

1.2.6

van een vervangende Nederlands identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

33,35*

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

51,60*

* maximumtarief vanaf 1 januari 2022

Hoofdstuk

3

Rijbewijzen

1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.3.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

41,60*

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10*

* maximumtarief vanaf 1 januari 2022

Hoofdstuk

4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 

9,50

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

23,15

Hoofdstuk

5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister (vervallen m.i.v. het belastingjaar 2020)

Hoofdstuk

6

Vervallen

Hoofdstuk

7

Bestuursstukken

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van een kopie van schriftelijke stukken:

- voor minder dan 6 kopieën:

0,00

- voor 6 tot 15 kopieën:

6,20

- voor 15 of meer kopieën, per kopie:

0,40

1.7.2

BEGROTING

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de concernbegroting, een dienstbegroting, een bijlage bij de begroting, deelnota's, concern- en dienstrekening, beleidsplan of beleidsprogramma, de voorjaarsnota, de najaarsnota, een MARAP, voor een exemplaar met:

1 tot 25 bladzijden

7,45

25 tot 50 bladzijden

11,65

50 tot 75 bladzijden

15,65

75 tot 100 bladzijden

19,30

100 tot 150 bladzijden

26,50

150 tot 200 bladzijden

33,25

200 tot 300 bladzijden

46,10

300 tot meer bladzijden

56,20

Hoofdstuk

8

Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,25

1.8.1.2

in formaat A3, per bladzijde

0,55

1.8.1.4

in digitale vorm

11,10

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

7,75

1.8.2.2

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

7,75

1.8.2.3

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

14,95

1.8.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan voor:

1.8.3.1

het verkrijgen en het verstrekken van inlichtingen omtrent vastgoedinformatie

23,15

Hoofdstuk

9

Overige publiekszaken (verklaringen/ bewijzen/legalisatie)

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 

41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 

9,50

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 

8,25

Hoofdstuk

10

Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

23,15

1.10.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,

1.10.2.1.1

per pagina op papier van A4-formaat:

0,25

1.10.2.1.2

per pagina op papier van een ander formaat:

0,55

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

7,75

Hoofdstuk

11

Gereserveerd

Hoofdstuk

12

Leegstandwet

VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

81,60

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

37,70

Hoofdstuk

13

Kansspelen

VERGUNNING VOOR KANSSPELEN

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het houden van een kansspel als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

28,65

1.13.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning op basis van artikel 30b van de Wet op de kansspelen gelden de tarieven zoals die zijn opgenomen in het speelautomatenbesluit.

Hoofdstuk

14

Verkeer en vervoer

ONTHEFFING WEGENVERKEERSREGLEMENT EN REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS 1990 (RVV)

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten, af te geven door het Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

42,70

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement, anders dan bedoeld in onderdeel 1.14.1

8,05

1.14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet (wedstrijden op de weg)

9,25

1.14.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van het parkeerverbod als bedoeld in artikel 25 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

21,70

1.14.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

42,70

1.14.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar op verzoek van een andere Drentse gemeente of van de provincie Drenthe, die een aanvraag om ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 61b van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in behandeling heeft genomen.

0,00

GEHANDICAPTENVOORZIENINGEN

1.14.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en/of gehandicaptenparkeerplaats indien een medische keuring noodzakelijk is

96,65

1.14.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en/of gehandicaptenparkeerplaats indien geen medische keuring noodzakelijk is

32,05

Hoofdstuk

15

Diversen

VERGUNNING VOOR HET INNEMEN VAN EEN STANDPLAATS

1.15.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een standplaats:

voor één dag

14,30

voor één week

23,80

voor één maand

76,30

voor onbepaalde tijd

200,50

VERGUNNING EXPLOITATIE KAMPEERPLAATS

1.15.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een kampeerplaats

122,65

ONTHEFFING PERMANENTE RECLAMEAANDUIDING

1.15.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor een permanente reclameaanduiding

33,95

1.15.1.4

Indien de aanvraag uit een oogpunt van schoonheid en welstand wordt beoordeeld door een niet-gemeentelijk orgaan, wordt het bedrag genoemd in artikel 1.15.1.3 verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de begroting van de advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

1.15.1.5

Indien de aanvraag om een ontheffing wordt ingetrokken of geweigerd, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat het in artikel 1.15.1.4 bedoelde bedrag niet in de teruggaaf is begrepen.

INLICHTINGEN OMGEVINGSASPECTEN

1.15.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van schriftelijke inlichtingen met betrekking tot bestaande milieuvergunningen, bodemverontreiniging, boven- en ondergrondse tanks, aanschrijvingen op grond van de Woningwet, bestemmingsplangegevens, Monumentenwet, Wet voorkeursrecht gemeenten

€ 

117,50

1.15.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bodemrapportage/bodemonderzoek, per rapport

€ 

41,40

AFSCHRIFTEN, FOTOKOPIEEN, LICHTDRUK

1.15.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

4,80

1.15.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,25

1.15.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lichtdruk van een tekening of plattegrond

8,80

BESCHIKKING OP AANVRAAG

1.15.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

10,05

VERSTREKKEN VAN STUKKEN OF UITTREKSELS

1.15.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

2,40

Hoofdstuk

16

Aansluiting riolering

1.16

De tarieven bedragen ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek als bedoeld in artikel 6 van de aansluitverordening voor het:

1.16.1

het opnemen en het aanbrengen van bestrating met fundering per m²

50,55

1.16.2

het opnemen en het aanbrengen van bestrating per m²

25,60

1.16.3

het uitvoeren van een wegboring per ml

92,40

1.16.4

het opnemen en het herstellen van asfaltverharding per m²

245,70

1.16.5

het aanbrengen van een ontstoppingsstuk

38,35

1.16.6

het aanbrengen van een leiding Ø 125 mm per ml

26,90

1.16.7

het aanbrengen van een leiding Ø 160 mm per ml

30,70

1.16.8

het aanbrengen van een leiding Ø 200 mm per ml

34,50

1.16.9

het aanbrengen van een inspectieput

918,60

1.16.10

het aanbrengen van een persleiding per ml

19,45

1.16.11

het plaatsen van een rioolgemaal

9.511,90

1.16.12

het nemen van verkeersmaatregelen

135,90

1.16.13

het herstellen van bermen per m²

8,20

1.16.14

het aansluiten op betonriool

270,40

1.16.15

het aansluiten op PVC riool

45,45

1.16.16

het leveren van een IBA klasse IIIA

4.470,70

1.16.17

het leveren en plaatsen van een IBA klasse IIIA

5.840,30

Voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek als bedoeld in artikel 3 van de aansluitverordening wordt de vergunninghouder op basis van de tarieven als bedoeld in artikel 7 van die verordening de kosten meegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de 5e werkdag na de dag waarop de begroting van de advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht. Geen leges als bedoeld in artikel 7 van de aansluitverordening wordt geheven als de in dat artikel genoemde kosten reeds zijn verwerkt in de gronduitgifteprijs.

Titel

2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning (met ingang van 1 januari 2014 in een afzonderlijke verordening geregeld)

Titel

3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk

1

Horeca

VERGUNNING, ONTHEFFING ALCOHOLWET

3.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

141,30

3.1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het op de vergunning bijschrijven van de leidinggevende die onmiddellijke leiding geeft aan de uitoefening van het horecabedrijf

€ 

90,55

3.1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

6,85

3.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 

70,65

Hoofdstuk

2

Organiseren evenementen of markten

VERGUNNING EVENEMENT

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het adviseren bij de voorbereiding van een evenement over medische risico’s en het beperken ervan, per uur

170,20

3.2.2

tot het verkrijgen van een vergunning voor het maken van reclame of propaganda met een geluidswagen, per dagdeel

3,05

Hoofdstuk

3

Prostitutiebedrijven

VERGUNNING SEKSINRICHTING OF ESCORTBEDRIJVEN

3.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of van een escortbedrijf als bedoeld in artikel 3.2.1. van de algemene plaatselijke verordening

730,65

Behorende bij raadsbesluit van de gemeente Borger-Odoorn van 25 november 2021.

De interim griffier van de gemeente Borger-Odoorn,

F. Koekoek-van de Kolk MA