Nadere regel Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona

Geldend van 14-12-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-12-2021

Intitulé

Nadere regel Huurcompensatie Vrijwilligersorganisaties Corona

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 29 november 2021

gelet op artikel 3, artikel 6 derde lid, artikel 7 derde lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

BESLUIT

vast te stellen de :

Nadere regel Compensatie Huur Vrijwilligersorganisaties Corona

Artikel 1. Begripsomschrijving

Vrijwilligersorganisatie: Stichting of vereniging waarvan het bestuur uitsluitend uit vrijwilligers bestaat

Artikel 2. Beleidsdoel

Het in stand houden van de maatschappelijke accommodaties waar vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Moerdijk huren, zodat deze accommodaties ook na de Corona epidemie hun maatschappelijke functie binnen de sociale structuur van Moerdijk kunnen vervullen.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Huurkosten in de periode december 2021.

Artikel 4. Doelgroep

Vrijwilligersorganisaties die voor hun reguliere activiteiten een accommodatie huren.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door vrijwilligersorganisatie met rechtspersoonlijkheid

 • 2.

  Alleen vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Moerdijk komen in aanmerking

 • 3.

  Alleen daadwerkelijk betaalde huur komt in aanmerking voor subsidie

Artikel 6. Aanvraag

In overeenstemming met in artikel 6 lid drie van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk moet een aanvraag alleen de volgende informatie bevatten:

 • a.

  Een kopie van de facturen van de gehuurde accommodatie in de periode zoals die is genoemd in artikel 3

 • b.

  Een bankafschrift dan wel betaalbewijs van elk van de artikel 6.a genoemde facturen

Artikel 7. Bepaling subsidiehoogte

De subsidie is maximaal de hoogte van de betaalde facturen genoemd in artikel 6.

Artikel 8. Verplichtingen

Het college kan een ontvanger van de subsidie aanvullende verplichtingen opleggen in de beschikking.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag kan tot uiterlijk 2 maanden na de in artikel 3 genoemde termijn worden ingediend;

 • 2.

  Aanvragen die buiten aanvraagtermijn worden ingediend worden afgewezen.

Artikel 10. Beslistermijn

Het college beslist binnen 3 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 december 2021.

Artikel 12. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Compensatie huur Vrijwilligersorganisaties Corona ''

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 29 november 2021

De secretaris,

De burgemeester,