Regeling vervallen per 01-01-2023

Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties Beekdaelen 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Intitulé

Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties Beekdaelen 2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties (Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties 2022)

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen maken ter voldoening aan het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene Subsidieverordening Beekdaelen 2021 bekend dat zij in hun vergadering van 30 november 2021 hebben vastgesteld:

Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties Beekdaelen 2022

Reikwijdte

Artikel 1

Deze nadere subsidieregeling is van toepassing op de hierna genoemde categorieën organisaties:

 • 1.

  Binnensportorganisaties

 • 2.

  Buitensportorganisaties

 • 3.

  Sportorganisaties voor sporters met een functiebeperking

 • 4.

  Zwemsportorganisaties

 • 5.

  Natuureducatie

 • 6.

  Heemkunde

 • 7.

  Oranjeverenigingen

 • 8.

  Volkscultuur- en erfgoedorganisaties

 • 9.

  Carnavalsorganisaties

 • 10.

  Schutterijen

 • 11.

  Toneelorganisaties

 • 12.

  Vocale muziekorganisaties

 • 13.

  Instrumentale muziekorganisaties

 • 14.

  Organisaties voor kunst- en cultuureducatie

 • 15.

  E.H.B.O.-organisaties

 • 16.

  Ouderenverenigingen

 • 17.

  Buurtverenigingen

 • 18.

  Vrouwenorganisaties

 • 19.

  Ziekenorganisaties

 • 20.

  Hulporganisaties

 • 21.

  Kindervakantiewerkorganisaties

 • 22.

  Open Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties

 • 23.

  Gesloten Jeugd- en jongerenwerkorganisaties

 • 24.

  Sint Nicolaasorganisaties

 • 25.

  Speeltuinwerk

 • 26.

  Overige organisaties

Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De organisatie waaraan subsidie verstrekt wordt moet zijn gevestigd in de gemeente Beekdaelen tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat een organisatie die niet in Beekdaelen is gevestigd een duidelijke meerwaarde heeft ten aanzien van bestaande organisaties in Beekdaelen en dat die voorziet in een aantoonbare behoefte van jeugdigen (18 jaar en jonger) en ouderen (55 jaar en ouder) woonachtig in de gemeente Beekdaelen.

 • 2. Nieuwe organisaties en organisaties die nog geen subsidie ontvangen komen alleen voor subsidiëring in aanmerking indien burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de doelstelling van de organisatie een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte van de reeds bestaande organisaties in de (kernen van de) gemeente Beekdaelen.

Artikel 3

 • 1. Onder actief lid wordt verstaan een lid dat volgens opgave van de organisatie actief deelneemt aan de activiteiten van de organisatie. Ereleden, rustende leden etc. die volgens opgave van de organisatie niet regelmatig actief aan de activiteiten deelnemen worden niet als actieve leden aangemerkt. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten de opgave van de organisaties steekproefsgewijs te controleren bijvoorbeeld door het opvragen van de ledenlijst of activiteitenoverzicht.

 • 2. Onder subsidiabel lid wordt verstaan een actief lid dat volgens opgave van de organisatie op 1 januari van het boekjaar 18 jaar of jonger is, respectievelijk 55 jaar of ouder. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten de opgave van de organisaties steekproefsgewijs te controleren bijvoorbeeld door het opvragen van de ledenlijst.

 • 3. Onder boekjaar wordt verstaan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 4. De datum die geldt voor de bepaling van het aantal subsidiabele leden, actieve leden en inwoners is 1 januari van het boekjaar.

Artikel 4

 • 1. Het subsidiebedrag voor het boekjaar wordt voor de in de gemeente Beekdaelen gevestigde organisaties vastgesteld op grond van een basissubsidie, eventueel vermeerderd met een bedrag per subsidiabel lid van de organisatie.

 • 2. Organisaties die buiten de gemeente Beekdaelen zijn gevestigd, zoals bedoeld in artikel 2.1, ontvangen alleen een bedrag per subsidiabel lid van de organisatie.

 • 3. Indien het aantal werkende leden van een organisatie drie jaar lang onder het in deze nadere subsidieregeling bepaalde minimum blijft, wordt de subsidiëring van de betreffende organisatie gestopt.

 • 4. De in deze nadere subsidieregeling opgenomen subsidiebedragen betreffen het boekjaar 2021. De subsidiebedragen voor de volgende jaren worden jaarlijks ambtelijk cumulatief gecorrigeerd met de indexfactor waarmee de gemeentebegroting voor het betreffende jaar wordt geïndexeerd. De met de indexfactor gecorrigeerde subsidiebedragen worden afgerond op hele euro’s.

Subsidieaanvraag en subsidievaststelling

Artikel 5.

 • 1. De organisaties dienen uiterlijk 31 maart van het boekjaar de subsidie aan te vragen.

 • 2. Indien de subsidieaanvraag binnenkomt na de in artikel 5.1 genoemde datum kunnen burgemeester en wethouders besluiten de subsidie te weigeren.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen uiterlijk 1 september van het boekjaar de subsidie per organisatie direct vast.

 • 4. De subsidie wordt uiterlijk 1 september van het boekjaar volledig uitbetaald.

1. Binnensportorganisaties

Artikel 6

 • 1. Onder een binnensportorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich de beoefening in clubverband van sport dan wel lichamelijke oefening ten doel stelt en die voor de beoefening van haar sport uitsluitend of in overwegende mate gebruik maakt van een binnensportaccommodatie of een andere geschikte accommodatie.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  65,00

  Basissubsidie

  646,00

2. Buitensportorganisaties

Artikel 7

 • 1. Onder een buitensportorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich de sportbeoefening in clubverband ten doel stelt en die voor de beoefening van haar sport uitsluitend of in overwegende mate gebruik maakt van een sportaccommodatie in de open lucht.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  13,00

  Basissubsidie

  646,00

3. Sportorganisaties voor sporters met een functiebeperking

Artikel 8

 • 1. Onder een sportorganisatie voor sporters met een functiebeperking wordt verstaan een organisatie die zich de sportbeoefening door mensen met een functiebeperking ten doel stelt.

 • 2. De wijze waarop de jaarlijkse subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  13,00

  Basissubsidie

  646,00

4. Zwemsportorganisaties

Artikel 9

 • 1. Onder een zwemsportorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich de beoefening van de zwemsport in verenigingsverband ten doel stelt.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop de jaarlijkse subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  65,00

  Basissubsidie

  646,00

5. Natuureducatie

Artikel 10

 • 1. Onder een organisatie voor natuureducatie wordt verstaan een organisatie die bijdraagt aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap door middel van het aanbod van educatieve activiteiten.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van het subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  13,00

  Basissubsidie

  969,00

6. Heemkunde

Artikel 11

 • 1. Onder een heemkundeorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich het bevorderen van de kennis van en onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis, folklore en volkstaal in de gemeente Beekdaelen ten doel stelt, alsmede het beheer van uit heemkundig oogpunt belangrijke voorwerpen.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van het subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  13,00

  Basissubsidie

  969,00

7. Oranjeverenigingen

Artikel 12

 • 1. Onder een Oranjevereniging wordt verstaan een organisatie die als doelstelling heeft het voor kinderen organiseren van activiteiten rondom de viering van Koningsdag.

 • 2. Het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald op basis van het aantal inwoners onder de 13 jaar van de kern waarin de betreffende vereniging actief is.

  Bedrag per inwoner jonger dan 13 jaar

  3,00

8. Volkscultuur- en erfgoedorganisaties

Artikel 13

 • 1. Onder een volkscultuur- en erfgoedorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich één van de onderstaande zaken ten doel stelt:

  • a.

   Beschermen en in stand houden van een conform de Erfgoedwet door het Rijk aangewezen Rijksbeschermd dorpsgezicht, alsook het stimuleren van renovatie en reconstructie hiervan;

  • b.

   Beschermen en in stand houden van een specifiek lokaal erfgoedstuk, met een bijzondere historische en volksculturele waarde voor de kern waarin het zich bevindt;

  • c.

   Beschermen en in stand houden van een specifiek lokaal erfgoedstuk, met een bijzondere culturele waarde en dit beleefbaar maken voor de inwoners van Beekdaelen door middel van activiteiten;

  • d.

   Onder de aandacht brengen van lokale en regionale geschiedenis en folklore en deze beleefbaar maken voor de inwoners van Beekdaelen door middel van publicaties, onderzoek en activiteiten;

 • 2. De wijze waarop de jaarlijkse subsidie wordt bepaald is als volgt:

  lid 1, sub a.

  Basissubsidie

  175,00

  lid 1, sub b.

  Basissubsidie

  175,00

  lid 1, sub c.

  Basissubsidie

  300,00

  lid 1, sub d.

  Basissubsidie

  500,00

9. Carnavalsorganisaties

Artikel 14

 • 1. Onder een carnavalsorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich ten doel stelt de viering van carnaval te organiseren.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  13,00

  Basissubsidie

  646,00

10. Schutterijen

Artikel 15

 • 1. Onder een schutterij wordt verstaan een organisatie die zich het behoud van het historische schutterswezen ten doel stelt en aangesloten is bij een schuttersfederatie danwel overkoepelend schuttersorgaan.

 • 2. De schutterij dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  65,00

  Basissubsidie

  646,00

 • 4. Indien de schutterij een drumband/klaroenkorps heeft met minimaal 15 in Beekdaelen woonachtige actieve leden dan zal de basissubsidie verhoogd worden van € 646,00 naar € 2.262,00

11. Toneelorganisaties

Artikel 16

 • 1. Onder een toneelorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich de beoefening en de bevordering van de toneelkunst dan wel de uitvoering van toneelstukken ten doel stelt.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  13,00

  Basissubsidie

  1615,00

12. Vocale muziekorganisaties

Artikel 17

 • 1. Onder een vocale muziekorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich het beoefenen van de zangkunst ten doel stelt.

 • 2. Vocale organisaties die direct of indirect zijn verbonden aan kerkgenootschappen en die zich overwegend of uitsluitend bezighouden met liturgische koorzang worden niet als vocale muziekorganisatie aangemerkt.

 • 3. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 4. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  13,00

  Basissubsidie

  1615,00

13. Instrumentale muziekorganisaties

Artikel 18

 • 1. Onder instrumentale muziekorganisaties worden verstaan:

  • a.

   harmonie- en fanfarekorpsen die zijn aangesloten bij een overkoepelende muziekfederatie of muziekband

  • b.

   drumbands (tamboerkorpsen, tamboer- en pijperkorpsen c.q. fluitkorpsen en tamboerkorpsen met klaroenen, signaaltrompetten, jachthoorns of lyra's) voor zover het zelfstandige organisaties aangesloten bij een overkoepelende muziekfederatie of muziekbond betreft dan wel voor zover zij deel uitmaken van een onder letter a. genoemde organisatie;

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van het subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  65,00

  Basissubsidie

  2262,00

14. Organisaties voor kunst- en cultuureducatie

Artikel 19

 • 1. Onder een organisatie voor kunst- en cultuureducatie wordt verstaan een organisatie die zich één van de onderstaande zaken ten doel stelt:

  • a.

   Lokaal in Beekdaelen lezingen organiseren over onderwerpen als beeldende kunst, muziek, literatuur, architectuur, film, enzovoorts.

  • b.

   Lokaal in Beekdaelen organiseren van cursussen en workshops op het gebied van beeldende kunst en creativiteit met het doel de mensen de mogelijkheid te bieden hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen

 • 2. De wijze waarop de jaarlijkse subsidie wordt bepaald is als volgt:

  lid 1, sub a.

  Basissubsidie

  175,00

  lid 1, sub b.

  Basissubsidie

  1250,00

15 E.H.B.O.-organisaties

Artikel 20

 • 1. Onder een E.H.B.O.-organisatie wordt verstaan een organisatie die zich het bevorderen van al datgene dat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde eerste hulp bij ongevallen ten doel stelt.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  32,00

  Basissubsidie

  2585,00

16. Ouderenverenigingen

Artikel 21

 • 1. Onder een ouderenvereniging wordt verstaan een organisatie die zich het uitvoeren van sociaal culturele activiteiten voor ouderen ten doel stelt, alsmede het behartigen van de belangen van ouderen.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  13,00

  Basissubsidie

  1771,00

17. Buurtverenigingen

Artikel 22

 • 1. Onder een buurtvereniging wordt verstaan een vereniging die zich ten doel stelt de sociale cohesie op kernniveau te vergroten door activiteiten te organiseren in de eigen buurt. De activiteiten dragen bij aan leefbaarheid en ontmoeting.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Basissubsidie

  100,00

18. Vrouwenorganisaties

Artikel 23

 • 1. Onder een vrouwenorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich ten doel stelt activiteiten voor vrouwen te organiseren en uit te voeren.

 • 2. De organisatie dient tenminste 15 actieve, in Beekdaelen woonachtige leden te tellen.

 • 3. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Bedrag per subsidiabel lid

  13,00

  Basissubsidie

  646,00

19. Ziekenorganisaties

Artikel 24

 • 1. Onder ziekenorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich de bevordering van het welzijn der zieken binnen de gemeente Beekdaelen ten doel stelt.

 • 2. Het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald op basis van het aantal inwoners van de kern waarin de betreffende organisatie actief is:

  Bedrag per inwoner van de kern(en) waar de organisatie actief is

  0,186

20. Hulporganisaties

Artikel 25

 • 1. Onder hulporganisatie wordt verstaan een organisatie die zich ten doel stelt onderstaande hulp te verlenen:

  • a.

   Maatschappelijke ondersteuning voor (oud-)geüniformeerde werknemers in publieke dienst met een al dan niet erkende dienstverbandaandoening

  • b.

   Hulpbehoevende en armlastige mensen ondersteuning te bieden bij het voorzien in primaire levensbehoeften (voedsel, kleding, basale inrichting woning) en bij de deelname aan sociaal-maatschappelijke activiteiten.

  • c.

   Een platform vormen voor en ondersteuning bieden aan lokaal in Beekdaelen gevestigde (non-gouvernementele) organisaties voor mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking

 • 2. De wijze waarop de jaarlijkse subsidie wordt bepaald is als volgt:

  lid 1, sub a.

  Basissubsidie

  250,00

  lid 1, sub b.

  Basissubsidie

  400,00

  lid 1, sub c.

  Basissubsidie

  525,00

21. Kindervakantiewerkorganisaties

Artikel 26

 • 1. Onder een kindervakantiewerkorganisatie wordt verstaan een organisatie die zich het organiseren van het kindervakantiewerk ten doel stelt.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald aan de hand van een basisbedrag en een bedrag per unieke deelnemer op basis van de laatste kindervakantiekwerk activiteit:

  Bedrag per unieke deelnemer op basis van de laatste kindervakantiewerk activiteit

  13,00

  Basissubsidie

  € 

  1.615,00

22. Open Jeugd- en Jongerenwerkorganisaties

Artikel 27

 • 1. Onder een Open jeugd- en jongerenwerkorganisatie wordt een organisatie verstaan die zich ten doel stelt sociaal culturele activiteiten te ontplooien ten behoeve van jeugdigen en jongeren onder leiding van vrijwilligers waarbij geen lidmaatschap is vereist en die tenminste 12 keer per jaar plaatsvinden.

 • 2. Activiteiten die naar het oordeel van burgemeester en wethouders voornamelijk betrekking hebben op politieke, economische en kerkelijke aangelegenheden vallen niet onder de werking van deze nadere subsidieregeling.

 • 3. Activiteiten die reeds onder andere categorieën uit deze nadere subsidieregelingen worden gesubsidieerd vallen niet onder de werking van dit artikel.

 • 4. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Basissubsidie

  3.000,00

23. Gesloten Jeugd- en jongerenwerkorganisaties

Artikel 28

 • 1. Onder een Gesloten jeugd- en jongerenwerkorganisatie wordt een organisatie verstaan die zich ten doel stelt sociaal culturele activiteiten te ontplooien ten behoeve van jeugdigen en jongeren onder leiding van vrijwilligers waarbij een lidmaatschap van toepassing is.

 • 2. Activiteiten die naar het oordeel van burgemeester en wethouders voornamelijk betrekking hebben op politieke, economische en kerkelijke aangelegenheden vallen niet onder de werking van deze nadere subsidieregeling.

 • 3. Activiteiten die reeds onder andere categorieën uit deze nadere subsidieregelingen worden gesubsidieerd vallen niet onder de werking van dit artikel.

 • 4. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Basissubsidie

  3.000,00

  Bedrag per subsidiabel lid

  13,00

24. Sint Nicolaasorganisaties

Artikel 29

 • 1. Onder een Sint-Nicolaasorganisatie wordt verstaan een organisatie die de intocht van Sint Nicolaas in een van de kernen van de gemeente organiseert en uitvoert.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks bedrag van de subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Basissubsidie

  323,00

25. Speeltuinwerk

Artikel 30

 • 1. Onder een speeltuinwerkorganisatie wordt verstaan een organisatie die een buitenruimte beheert waar kinderen op bepaalde openingstijden onder toezicht van vrijwilligers kunnen spelen.

 • 2. De wijze waarop het jaarlijks subsidie wordt bepaald is als volgt:

  Basissubsidie

  3554,00

26. Overige organisaties

Artikel 31

 • 1. Organisaties die niet behoren tot de in hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 25 genoemde organisaties komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen besluiten af te wijken van artikel 31, lid 1.

Bijzondere situaties

Artikel 32

Indien organisaties fuseren wordt de hoogte van de basissubsidie voor de nieuwe organisatie voor een periode van 3 jaar vastgesteld op de som van de basissubsidies die de afzonderlijke organisaties ontvingen voor de fusie.

Intrekking

Artikel 33

De nadere subsidieregeling Welzijnssubsidie vrijwilligersorganisaties 2021 Beekdaelen van de gemeente Beekdaelen per 1 januari 2022 van rechtswege.

Slotbepalingen

Artikel 34

 • 1. Burgemeester en wethouders voorzien in die gevallen waarin deze nadere subsidieregeling niet voorziet.

 • 2. Deze nadere subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Citeertitel

Artikel 35

Deze nadere subsidieregeling wordt aangehaald als nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 november 2021.

De loco-secretaris,

Mevr. mr. S.M.J. Troisfontaine

De burgemeester,

Dhr. ing. E. Geurts