Regeling vervallen per 01-01-2022

SUBSIDIEREGELING KOSTEN CONTROLE CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB), GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 14-12-2021 t/m 31-12-2021

Intitulé

SUBSIDIEREGELING KOSTEN CONTROLE CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB), GEMEENTE BRUMMEN

Kenmerk Z065323 / D370639

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Overwegende dat:

  • Het kabinet financiële middelen ter beschikking heeft gesteld voor de controle op de coronatoegangsbewijzen (hierna: ctb);

  • Voor de gemeente Brummen een bedrag van € 53.777,-- beschikbaar is;

  • Het hier boven genoemde bedrag op een zo eerlijk mogelijk wijze moet worden verdeeld.

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel 6 vierde lid en artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Brummen;

Heeft besloten:

  • 1.

    De Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs (CTB) vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. College: het college van burgemeester en wethouders.

b. Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Brummen.

c. Corona en COVID-19; virus waarvoor ter bestrijding coronamaatregelen zijn opgesteld door landelijke en regionale overheden.

d. Onderneming: bedrijf of organisatie in de toeristisch-recreatieve branches (inclusief de horeca en

evenementenbranche) volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel en welke verplicht zijn om het Corona Toegangsbewijs (CTB) te controleren volgens

de Tijdelijke Wet COVID-19.

e. Organisatie: organisatie die zich bezig houdt met sport en lichaamsbeweging of kunst- en

cultuurbeoefening en die verplicht is om het Corona Toegangsbewijs (CTB) te controleren.

f. Voorliggende voorziening: een andere regeling of wijze waarop de subsidiabele kosten voor het

oplossen van of ter voorkoming van liquiditeitsproblemen kunnen worden vergoed

o.a. Rijksregelingen (TOZO, NOW, TVL) en Provinciale regelingen.

Artikel 2 Reikwijdte regeling

1. Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van een subsidie per

aanvrager door het college voor activiteiten vallend onder het in artikel 3 beschreven doel.

2. Op de subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de bepalingen van de Algemene

Subsidieverordening gemeente Brummen van toepassing.

Artikel 3 Doel

Subsidie wordt verleend aan ondernemingen en organisaties binnen de gemeente Brummen zoals bedoeld in artikel 1 van deze regeling voor de tegemoetkoming in de kosten ter voorkoming van de verspreiding van Covid19 onder hun bezoekers en leden zoals bedoeld in artikel 7 van deze regeling. Deze kosten hebben betrekking op extra inzet van personeel en materiaal voor het controleren van het CTB, waarvan het resultaat personen al of niet toelaat in hun gelegenheid.

Artikel 4 Aanvraag

1. De aanvraag om subsidie kan worden ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze

regeling tot en met 31 december 2021. Aanvragen die na 31 december 2021 worden ingediend,

worden niet meer in behandeling genomen.

2. Een aanvraag kan worden ingediend om kosten te dekken die gemaakt zijn in de periode van 22

september 2021 tot en met 31 december 2021 voor de maatregelen conform doelstelling in

artikel 3.

3. Op grond van artikel 6, vierde lid, van de Asv, bepaalt het college dat de aanvrager bij de

aanvraag om verlening van subsidie de volgende gegevens overlegt:

- een bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel, waarbij vermelding van het Handelsregisternummer en de beschrijving van de hoofdactiviteit voldoet;

- factuur van de genomen maatregel/aankoop voor de controle van het CTB naar aanleiding van Covid19-maatregelen van de rijksoverheid, en/of

- een offerte voor de potentiële kosten voor de genomen maatregelen voor de controle van het

CTB. Die moet na investering gevolgd worden door een bewijs van betaling die refereert aan de offerte, en/of

- een calculatie/raming waarmee te verwachten extra personele inzet voor het uitvoeren van de controle van het CTB wordt aangetoond en/of

- een registratieformulier waarmee extra personele inzet voor het uitvoeren van de controle van het CTB wordt aangetoond.

Artikel 5 Beslistermijn

1. Het college beslist na ontvangst van de complete aanvraag binnen 8 weken.

Artikel 6 Toetsingsgrond

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen die opgenomen zijn in het Handelsregister

van de Kamer van Koophandel. Als een onderneming of organisatie aantoonbaar op structurele en reguliere basis activiteiten in de gemeente Brummen aanbiedt, kan deze aanspraak maken op de subsidie.

Artikel 7 Te vergoeden kosten

1. Voor vergoeding vanuit de Rijksbijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning van de controle coronatoegangsbewijs in aanmerking:

- verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

- verschuldigd vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten;

- bij externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

- materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

- verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten waarvoor u een vergoeding aanvraagt.

Kosten worden vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds).

2. Voor vergoeding vanuit de Rijksbijdrage komen niet in aanmerking:

- kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;

- kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;

- kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 in de Asv wordt de subsidie in ieder geval

geweigerd als:

a. de activiteiten niet binnen de doelstelling en reikwijdte van deze regeling passen en de kosten niet vallen onder de kosten zoals vermeld in artikel 7 van deze regeling;

b. voor dezelfde of vergelijkbare activiteit al subsidie is verleend op grond van de Asv, een andere

subsidieregeling van de gemeente Brummen of andere voorliggende voorziening;

c.de aanvraag gericht is op investeringen die horen tot de gangbare bedrijfsuitoefening;

d. het subsidieplafond is bereikt, zoals beschreven in artikel 9;

e. de aanvraag wordt ingediend door een individu die geen organisatie of onderneming

vertegenwoordigt.

Artikel 9 Subsidieplafond

1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de periode vanaf de datum van

inwerkingtreding van deze nadere regels tot 31 december 2021 een subsidieplafond van

€ 53.777,--.

2. Indien de totale omvang van de aangevraagde subsidies het subsidieplafond overschrijdt wordt het subsidiedrag pondspondsgewijs verdeeld over alle ontvankelijke aanvragen.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan een of meer artikelen of artikelleden van de regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking een dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 november 2021 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2022 of -indien eerder- de coronamaatregelen zijn ingetrokken door de rijksoverheid.

Artikel 12 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling kosten controle Corona Toegangsbewijs (CTB)’.

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 07 december 2021.

Het college B&W van de gemeente Brummen,

Burgemeester A.J. van Hedel,

Gemeentesecretaris N. Dusink.