Reglement automatische incasso BSGR 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement automatische incasso BSGR 2022

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (hierna: “BSGR”);

gelet op artikel 9, zevende lid, van de Leidraad Invordering van de BSGR , het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek en de belastingverordeningen die BSGR uitvoert;

overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen omtrent de gevallen waarin en de wijze waarop, automatische incasso kan worden toegepast;

BESLUIT:

vast te stellen:

Reglement automatische incasso BSGR 2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a.

jaar:

het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december van een jaar waarover de gemeentelijke heffingen c.q. de waterschapsheffingen worden geheven;

b.

deelnemer:

de belastingschuldige (natuurlijke persoon of rechtspersoon welke is aangeslagen voor één of meer van de in artikel 3 genoemde heffingen die de BSGR uitvoert);

c.

formele belastingschuld:

het totaalbedrag aan gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen dat op het aanslagbiljet staat en daadwerkelijk moet worden betaald;

d.

incassant:

de belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland;

e.

kwartaalaanslag:

aanslag over een belastingtijdvak, dat gelijk is aan een kalenderkwartaal.

f.

afschrijvingstijdvak:

periode verdeeld in maanden welke aanvangt op het moment waarop de eerste incassotermijn wordt afgeschreven en eindigt met (op) de (laatste)incassotermijn waarmee het bedrag van het aanslagbiljet volledig is voldaan.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

Automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de deelnemer gespreid, door middel van maandelijkse termijnen, automatisch te incasseren.

Artikel 3 Heffingen waarop de automatische incasso van toepassing is

De automatische incasso is van toepassing op de volgende heffingen:

 • a.

  de gemeentelijke heffingen: de onroerende-zaakbelastingen, de roerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de reinigingsrechten, de rioolheffing, de hondenbelasting, de forensenbelasting, de baatbelasting, de precariobelasting, de toeristenbelasting, de BIZ-bijdrage, de marktgelden, de reclamebelasting, ondernemersheffing en de havengelden;

 • b.

  de waterschapsheffingen: de verontreinigingsheffing, de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing.

Artikel 4 Aanmelding

 • 1. Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door:

  • a.

   de volledig ingevulde en ondertekende machtigingskaart in te leveren bij, of toe te zenden naar de incassant;

  • b.

   het bij het aanslagbiljet gevoegde reactieformulier ingevuld te verzenden naar de incassant;

   of

  • c.

   aanmelding via de website www.bsgr.nl op de aldaar voorgeschreven wijze.

 • 2. Indien de aanmelding voor automatische incasso uiterlijk 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet is ontvangen, kan betaling van de formele belastingschuld plaatsvinden in het aantal termijnen als bedoeld in artikel 6.

 • 3. Indien de machtiging tot automatische incasso na de in het tweede lid gestelde termijn wordt ontvangen, kan dit gevolgen hebben voor het aantal incassotermijnen en de hoogte van de termijnbedragen (zie artikel 7, tweede lid).

 • 4. Indien de aanmelding later dan 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet is ontvangen, vangt, in afwijking van het gestelde in lid 3, de deelname aan de automatische incasso voor aanslagen die in één termijn worden geïncasseerd, pas aan met de daaropvolgende aanslag waarop dit reglement van toepassing is. De incassant stelt de deelnemer daarvan schriftelijk op de hoogte.

 • 5. De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er sprake is van surséance van betaling, faillissement, verhuizing naar het buitenland, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die een regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 5 Stilzwijgende verlenging

De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 6 Aantal termijnen bij automatische incasso

 • 1. Bij toepassing van automatische incasso op aanslagbiljetten waarvan het totaalbedrag meer is dan € 75,- maar minder dan € 10.000,- wordt het aanslagbedrag geïncasseerd in maximaal acht termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens in de maand daarna.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt, met betrekking tot aanslagen onroerende-zaakbelastingen, roerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, rioolheffing, hondenbelasting, forensenbelasting, baatbelasting, de BIZ-bijdrage, de reclamebelasting, de ondernemersheffing en de waterschapsheffingen, bij een totaalbedrag op het aanslagbiljet tot en met € 75,- of vanaf € 10.000,-, het aanslagbedrag geïncasseerd in twee gelijke termijnen of in één termijn als de deelnemer dit heeft verzocht. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt, met betrekking tot aanslagen precariobelasting, marktgelden, havengelden en definitieve aanslagen toeristenbelasting, ongeacht het totaalbedrag op het aanslagbiljet, het aanslagbedrag geïncasseerd in één termijn. Deze termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 4. In afwijking van het vorige lid wordt met betrekking tot voorlopige aanslagen toeristenbelasting, ongeacht het totaal bedrag op het aanslagbiljet, het aanslagbedrag geïncasseerd in maximaal acht termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens in de maand daarna.

 • 5. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt, met betrekking tot aanslagen afvalstoffenheffing die door middel van kwartaalaanslagen worden opgelegd, ongeacht het totaalbedrag op het aanslagbiljet, het aanslagbedrag geïncasseerd in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede twee maanden later.

Artikel 7 Berekening termijnbedrag

 • 1. Het termijnbedrag wordt berekend naar evenredigheid van het aantal (resterende) incassotermijnen.

 • 2. Indien de machtiging is verwerkt buiten de in artikel 4, tweede lid, gestelde termijn dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid over het aantal incassotermijnen van het aanslagbiljet dat na de verwerking van de machtiging nog in het afschrijvingstijdvak overblijft.

 • 3. Indien het aantal incassotermijnen wordt aangepast dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid over het aantal incassotermijnen van het aanslagbiljet dat na de verwerking van de aanpassing nog in het afschrijvingstijdvak overblijft.

Artikel 8 Termijnbedrag bij uitstel van betaling

Ingeval uitstel van betaling is verleend voor een aanslag waarvoor de machtiging tot automatische incasso is gegeven, wordt het termijnbedrag berekend op basis van het aanslagbedrag minus het bedrag waarvoor uitstel van betaling is verleend. Indien blijkt dat het verleende uitstel van betaling niet terecht was, worden nog resterende incassotermijnen naar rato verhoogd met het bedrag waarvoor uitstel van betaling was verleend.

Artikel 9 Betalingen buiten de automatische incasso en verminderingen van de aanslag

 • 1. Betalingen buiten de automatische incasso om worden geaccepteerd en leiden tot aanpassing van het termijnbedrag, waarbij het alsdan nog verschuldigde bedrag verdeeld wordt over het resterende aantal termijnen.

 • 2. Verminderingen van de aanslag leiden tot aanpassing van het termijnbedrag, waarbij het alsdan nog verschuldigde bedrag verdeeld wordt over het resterende aantal termijnen.

 • 3. Verminderingsbesluiten op het aanslagbiljet hebben geen invloed op deelname aan de automatische incasso in het betreffende jaar.

Artikel 10 Tijdstip van afschrijving

Het termijnbedrag wordt automatisch afgeschreven:

 • op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand, doch niet eerder dan in de laatste week van die maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand

  of

 • op of omstreeks de datum die door de deelnemer is opgegeven.

Artikel 11 Overlijden

Bij overlijden van de deelnemer loopt de automatische incasso door, tenzij de machtiging daartoe door de erfgenamen wordt ingetrokken.

Artikel 12 Echtscheiding of beëindiging samenlevingscontract

De automatische incasso eindigt niet bij echtscheiding of beëindiging van samenwonen van de deelnemer. Als een termijn niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer moet de deelnemer binnen twee weken vóór de volgende termijn schriftelijk een ander rekeningnummer bekendmaken waarop de automatische incasso wel kan plaatsvinden.

Artikel 13 Verhuizing

De automatische incasso eindigt niet bij verhuizing van de deelnemer.

Artikel 14 Wijziging van rekeningnummer

Wijzigingen van het rekeningnummer waarvan de automatische incasso plaatsvindt, dienen terstond schriftelijk te worden doorgegeven aan de incassant of te worden doorgegeven via de website www.bsgr.nl op de aldaar voorgeschreven wijze.

Artikel 15 Wijziging aantal termijnen

Een door een deelnemer opgegeven wijziging van het aantal termijnen waarover de automatische incasso moet plaatvinden wordt pas van kracht nadat deze schriftelijk door incassant is bevestigd.

Artikel 16 Terugboeken van een termijn

Als de deelnemer het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij binnen de daarvoor geldende termijn via een terugboekingsopdracht aan de bank het termijnbedrag laten restitueren. Dit kan wel gevolgen hebben voor het incasseren van de verschuldigde gelden door middel van automatische incasso (zie artikel 19)

Artikel 17 Niet slagen automatische incasso

Ingeval een automatische incasso van een termijnbedrag éénmaal niet slaagt, wordt het niet geïncasseerde bedrag verdeeld over het resterende aantal termijnen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 18 Beëindiging incasso-overeenkomst door de deelnemer

De deelnemer kan de machtiging tot automatische incasso te allen tijde intrekken, mits binnen veertien dagen voor de eerstvolgende incassotermijn. Dit is mogelijk door:

 • a.

  een schriftelijk verzoek daartoe te zenden aan de incassant; of

 • b.

  afmelding via de website www.bsgr.nl op de aldaar voorgeschreven wijze.

Artikel 19 Opschorting incasso overeenkomst door de BSGR

De automatische incasso kan door de incassant schriftelijk worden opgeschort als:

 • a.

  in één jaar de automatische incasso van twee termijnen niet slaagt;

 • b.

  de deelnemer een middels automatische incasso geïncasseerd bedrag restitueert;

 • c.

  een afschrijving middels automatische incasso door de deelnemer of de bank wordt geweigerd.

Artikel 19a Beëindiging incasso-overeenkomst door de BSGR

De automatische incasso kan door de incassant schriftelijk worden beëindigd als:

 • a.

  de deelnemer surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, dan wel als er sprake is van andere omstandigheden waardoor betaling van de betreffende aanslag in gevaar zou kunnen komen; of

 • b.

  gedurende een periode van twee jaar ten behoeve van een deelnemer geen automatische incasso heeft plaatsgevonden.

Artikel 20 Gevolgen van de opschorting

 • 1. Als de automatische incasso door de incassant wordt opgeschort wil dat zeggen dat in het kalenderjaar waarin de opschorting door incassant aan de deelnemer wordt medegedeeld er geen betaling meer kan worden gedaan door middel van automatische incasso. De eerder door de deelnemer afgegeven machtiging voor automatische incasso wordt weer van kracht in het volgende kalenderjaar.

 • 2. Als de automatische incasso door de incassant wordt opgeschort, worden de vervaltermijnen die van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatische incasso zoals genoemd in de desbetreffende verordening(en) weer van kracht. Ingeval de in die belastingverordening(en) vermelde laatste vervaldag inmiddels is verstreken, moet de deelnemer het restantbedrag direct voldoen. Voldoet de deelnemer niet aan deze verplichting, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf de wettelijke/nodige invorderingsmaatregelen worden getroffen.

  De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 20a Gevolgen van de beëindiging

Als de automatische incasso door de deelnemer dan wel de incassant wordt beëindigd, worden de vervaltermijnen die van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatische incasso zoals genoemd in de desbetreffende verordening(en) weer van kracht.

Ingeval de in die belastingverordening(en) vermelde laatste vervaldag inmiddels is verstreken, moet de deelnemer het restantbedrag direct voldoen. Voldoet de deelnemer niet aan deze verplichting, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf de wettelijke/nodige invorderingsmaatregelen worden getroffen.

De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 21 Verantwoordelijkheid

De deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van de automatische incasso.

Artikel 22 Hardheidsclausule

Als zich met betrekking tot de uitvoering van de automatische incasso omstandigheden voordoen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de daartoe door de incassant aangewezen invorderingsambtenaar zoveel mogelijk in de geest van dit reglement.

Artikel 23 Ingangsdatum en citeertitel

 • 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2. Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement automatische incasso BSGR 2022”.

 • 3. Het “Reglement automatische incasso BSGR 2020” van 17 oktober 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op aanslagen die voor die datum zijn opgelegd.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 oktober 2021.

de directeur,

mevrouw drs. E.T.M. van Kesteren

de voorzitter,

de heer ir. C.L. Visser