Regeling vervallen per 31-12-2023

Subsidieverordening revolverend fonds ondersteuning energiewerkgroepen Hellendoorn

Geldend van 11-12-2021 t/m 30-12-2023

Intitulé

Subsidieverordening revolverend fonds ondersteuning energiewerkgroepen Hellendoorn

Nijverdal, 30 november 2021 Nr. 2021-024042

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 12 oktober 2021, kenmerk 2021-023743;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Subsidieverordening revolverend fonds ondersteuning energiewerkgroepen Hellendoorn

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • -

  aanvrager: organisatie, die verzoekt om een subsidie op grond van deze verordening;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;

 • -

  de-minimisverordening: Verordening EG Nr. 1407/2013 d.d.18 december 2013, PbEU L 352/1 van 24 december 2013 (dan wel de publicatie die hiervoor op enig moment in de plaats treedt);

 • -

  energiewerkgroep: een groep die zich binnen de gemeente Hellendoorn actief inzet voor de realisatie van de energietransitie, zijnde Haarle Energieneutraal, Daarle Energiek, (energiewerkgroep) Daarlerveen, (energiewerkgroep) ’t Lochter, (energiewerkgroep) Eelen en Rhaan, Energietransitie Marle, (energiewerkgroep) Hulsen-Kruidenwijk en (energiewerkgroep) Hellendoorn;

 • -

  financial close: het moment waarop alle contracten zijn ondertekend en de middelen voor het betalen van de realisatiekosten van het initiatief beschikbaar zijn;

 • -

  initiatief: een project gericht op de grootschalige opwekking van windenergie en/of zonne-energie, uitgevoerd in de gemeente Hellendoorn door een energiewerkgroep, waaraan het college een initiatievenlening zal bieden of overweegt te bieden;

 • -

  initiatievenlening: subsidie in de vorm van een lening verstrekt op grond van deze verordening;

 • -

  initiatieventafel: ambtelijke werkgroep die voorafgaande aan het indienen van een aanvraag van een omgevingsvergunning een pre-toets uitvoert van het plan;

 • -

  lening: verstrekking van een geldsom door het college aan een organisatie welke op een overeengekomen moment of momenten moet worden terugbetaald;

 • -

  leningnemer: ontvanger van de subsidie in de vorm van een lening;

 • -

  leningsaanvraag: dossier aangeleverd door een initiatiefnemer van een project met alle relevante informatie (technisch, financieel, organisatorisch en anderszins) nodig voor de beoordeling en besluitvorming;

 • -

  leningsdocumentatie: documenten waarin de afspraken tussen de gemeente Hellendoorn en de initiatiefnemer zijn vastgelegd die betrekking hebben op de initiatievenlening, bestaande uit een subsidiebeschikking en een leningsovereenkomst;

 • -

  leningsovereenkomst: overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 Algemene wet bestuursrecht tussen gemeente Hellendoorn en een organisatie waarin de voorwaarden van een initiatievenlening van een project zijn vastgelegd;

 • -

  organisatie: rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid waaronder stichtingen, verenigingen en coöperaties;

 • -

  projectvoorbereidingskosten: kosten van derden (exclusief leges) voor werkzaamheden die nodig zijn voor het bepalen of in kaart brengen van de haalbaarheid van een initiatief tot het moment van indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning;

 • -

  raad: de gemeenteraad van Hellendoorn;

 • -

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten;

 • -

  subsidiebeschikking: beschikking waarin de voorwaarden met betrekking tot het verstrekken van een subsidie zijn vastgelegd.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze verordening wordt aangehaald als initiatievenlening.

 • 2.

  Een initiatievenlening mag gestapeld worden met andere subsidies.

 • 3.

  Een initiatievenlening wordt verleend met in acht name van de bepalingen en voorwaarden van de de-minimisverordening.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieverordening is enkel van toepassing op de verstrekking van een initiatievenlening door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Een initiatievenlening kan worden verstrekt ter dekking van de projectvoorbereidingskosten die samenhangen met een initiatief van een energiewerkgroep.

Artikel 5 Doelgroep

 • 1.

  Een initiatievenlening wordt uitsluitend verstrekt aan een energiewerkgroep.

 • 2.

  Indien de energiewerkgroep geen organisatie is, kan de initiatievenlening namens de energiewerkgroep worden aangevraagd door de organisatie waaraan de werkgroep is gelinkt, te weten:

  Energiewerkgroep

  Gelinkt aan

  Haarle Energieneutraal

  PB Haarle

  Daarle Energiek

  PB Daarle

  Daarlerveen

  PB Daarlerveen

  't Lochter

  Parkmanagement 't Lochter

  Eelen en Rhaan (EHER)

  PB Eelen en Rhaan

  Energietransitie Marle

  PB Marle

  Hulsen-Kruidenwijk

  PB Hulsen

  Hellendoorn

  Dorpsraad Hellendoorn

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Een aanvraag voor een initiatievenlening wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier. Een aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van:

 • a.

  een beschrijving van het initiatief;

 • b.

  een offerte van de werkzaamheden waarvoor de initiatievenlening wordt aangevraagd;

 • c.

  een verklaring waarin de aanvrager aangeeft of, en zo ja hoeveel, staatssteun de energiewerkgroep reeds heeft ontvangen (de-minimisverklaring).

Artikel 7 Subsidievereisten

Om voor een initiatievenlening in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is een energiewerkgroep of een organisatie waaraan de energiewerkgroep is gelinkt en die namens de energiewerkgroep de aanvraag indient;

 • b.

  de projectvoorbereidingskosten hebben betrekking op een initiatief waarvan het voornemen bestaat dit in de gemeente Hellendoorn te realiseren;

 • c.

  de initiatievenlening wordt enkel gebruikt voor de projectvoorbereidingskosten.

Artikel 8 Niet subsidiabele kosten

Voor de initiatievenlening komen in ieder geval niet in aanmerking:

 • a.

  de kosten waartoe al verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag;

 • b.

  de BTW voor zover deze door de aanvrager kan worden teruggevorderd.

Artikel 9 Kenmerken van de initiatievenlening

 • 1.

  De hoofdsom van een door het college toegewezen initiatievenlening bedraagt niet minder dan € 500,- en niet meer dan € 15.000,-.

 • 2.

  Een organisatie kan meerdere initiatievenleningen toegewezen krijgen met dien verstande dat de som aan leningen gedurende de openstelling van deze verordening niet meer bedraagt dan € 15.000,-.

 • 3.

  De omvang van een initiatievenlening kan niet meer bedragen dan de hoogte van de projectvoorbereidingskosten.

 • 4.

  De initiatievenlening betreft een renteloze lening.

 • 5.

  Aflossing van de initiatievenlening geschiedt bij financial close.

 • 6.

  Het college kan besluiten dat de terugbetaalverplichting van de lening vervalt op het moment dat naar oordeel van het college blijkt dat het project waarvoor de initiatievenlening is verstrekt niet haalbaar of realiseerbaar is.

Artikel 10 Verleningsprocedure

 • 1.

  Bij een positieve beoordeling van de leningsaanvraag worden de voorwaarden waaronder de initiatievenlening wordt verstrekt vastgelegd in de leningsovereenkomst en wordt de toekenning van de initiatievenlening vastgelegd in een subsidiebeschikking.

 • 2.

  Het college stuurt twee ongetekende exemplaren van de leningsovereenkomst toe aan de aanvrager. De aanvrager dient beide exemplaren van de leningsovereenkomst getekend te retourneren. Het college ondertekent vervolgens beide exemplaren en stuurt één exemplaar terug aan de aanvrager, als bijlage bij de subsidiebeschikking.

Artikel 11 Verplichtingen leningnemer

 • 1.

  De leningnemer is verplicht alle wijzigingen in het project ten opzichte van de leningsaanvraag waarop de leningsdocumentatie is gebaseerd, binnen 14 dagen schriftelijk door te geven aan het college.

 • 2.

  De leningnemer dient in de voorbereidingsfase het initiatief voor te leggen aan de initiatieventafel van de gemeente alvorens een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

 • 3.

  De werkzaamheden waarop de initiatievenlening betrekking heeft, dienen binnen drie maanden na toekenning van de lening te starten.

Artikel 12 Vaststelling en verantwoording

De subsidie wordt door het college vastgesteld zonder voorafgaande subsidieverlening.

Artikel 13 Uitbetaling en bevoorschotting

Uitbetaling van de initiatievenlening geschiedt bij de vaststelling van de subsidie.

Artikel 14 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

Artikel 15 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 120.000,-.

 • 2.

  De raad kan het subsidieplafond gedurende de looptijd van de regeling bijstellen.

 • 3.

  Indien het plafond op enige dag dreigt te worden overschreden, vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige aanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 16 Communicatie

Communicatie over het aangaan van een leningsovereenkomst mag uitsluitend geschieden na goedkeuring van het college.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieverordening revolverend fonds ondersteuning energiewerkgroepen Hellendoorn.

Artikel 18 Inwerkingtreding, wijziging en duur

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin deze regeling wordt geplaatst.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die vóór die datum zijn aangevraagd.

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter