Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem,

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan actieve deelname op het gebied van sport en bewegen door inwoners die normaal gesproken niet vanzelfsprekend deelnemen in de maatschappij of kunnen meedoen aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen.

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013,

besluiten:

vast te stellen de volgende regeling en bijbehorende toelichting:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- ASV: de vigerende Algemene subsidieverordening van de gemeente Lochem.

- Actieve deelname: Het meedoen aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen door inwoners die behoren tot (één van) de prioritaire doelgroepen. Het meedoen betekent niet alleen als toeschouwers aanwezig zijn, maar bij voorkeur zelf actief deel te nemen aan de activiteit.

- College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem.

- Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

- Prioritaire doelgroepen: Dit zijn inwoners van de gemeente Lochem, zijnde jongeren (0-23 jaar), ouderen (65 jaar en ouder), mensen met een beperking en minima. Het gaat om inwoners die normaal gesproken niet vanzelfsprekend deelnemen in de maatschappij of kunnen meedoen aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen.

- Project: hetgeen de sportvereniging organiseert waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

- Samenwerken: het afstemmen van het aanbod op de vraag onder de prioritaire doelgroepen. Hiertoe dient de aanvrager het aanbod af te stemmen met de maatschappelijke partner(s).

- Verenigingsondersteuner: de persoon die vanuit de regeling Brede impuls combinatiefuncties in de gemeente Lochem is aangesteld ten behoeve van het ondersteunen van de sportverenigingen.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Het college kan op aanvraag subsidie verstrekken voor de volgende projecten op het gebied van sport en bewegen:

 • 1.

  Project of activiteit die een bijdrage levert aan de actieve deelname van prioritaire doelgroepen; en

 • 2.

  Waarbij de sportvereniging samenwerkt met minimaal één maatschappelijke partner (bijvoorbeeld school of zorginstelling); en

 • 3.

  Het project of activiteit zich primair richt op inwoners van de gemeente Lochem.

Artikel 3. Vereisten aanvrager en aanvraag

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door:

 • a.

  een sportvereniging of - stichting gevestigd in de gemeente Lochem, aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond, of aangesloten bij een regionale of landelijke bond, of

 • b.

  twee of meer sportverenigingen en/of een omni-sportvereniging namens twee of meer afdelingen zoals onder a. in dit artikel omschreven, gezamenlijk.

 • 2.

  Naast de in artikel 5 van de ASV genoemde gegevens, dient de aanvrager bij een aanvraag om subsidie een uittreksel van de Kamer van Koophandel met KVK-nummer te overleggen waaruit blijkt dat aanvrager gevestigd is in de gemeente Lochem en een rechtspersoon is.

 • 3.

  De aanvraag wordt schriftelijk ingediend bij het college, ondertekend door de daartoe bevoegde bestuurders en ondertekend door de verengingsondersteuner.

 • 4.

  Per sportvereniging of afdeling van een omni-sportvereniging wordt maximaal één maal subsidie per kalenderjaar toegekend vanuit deze subsidieregeling.

Artikel 4. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 6 lid 1 ASV en op grond van artikel 6 lid 2 ASV, geldt een afwijkende aanvraagtermijn:

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt gedaan uiterlijk 6 weken voor de datum van de activiteit waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Wordt een aanvraag niet binnen de termijn die in het eerste lid is vermeld, ingediend dan kan deze buiten behandeling worden gelaten op grond van artikel 6 lid 3 van de ASV.

Artikel 5. Berekening subsidie

 • 1.

  Het college subsidieert in een drietal categorieën van bedragen, waarbij een hoger bedrag van toepassing is bij een gezamenlijke aanvraag van twee of meer sportverenigingen.

 • 2.

  Het college beoordeelt de aanvraag aan de hand van de volgende toetsingscriteria::

 • a.

  Het aantal betrokken deelnemers en/of vrijwilligers;

 • b.

  Het aantal samenwerkingspartners;

 • c.

  De doelgroepen waarop het project is gericht;

 • d.

  De mate van vernieuwing/ innovatie van de activiteit.

Op basis van de uitkomst van de beoordeling van de aanvraag aan de hand van de toetsingscriteria, stelt het college vast voor welke categorie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel de aanvraag in aanmerking komt.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikelen 8 en 9 van de ASV, kan het college een aanvraag voor subsidie weigeren indien naar het oordeel van het college:

 • 1.

  De te subsidiëren activiteiten niet bijdragen aan actieve deelname van de inwoners gemeente Lochem; en/of

 • 2.

  De aanvrager onvoldoende samenwerkt tussen/met sportverenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties; en/of

 • 3.

  Er geen sprake is van een vernieuwend/innovatief karakter van het project. Daaronder wordt verstaan dat het project zich moet onderscheiden van de reguliere activiteiten van de aanvrager; en/of

 • 4.

  De aanvraag niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling; en/of

 • 5.

  Als het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks, per kalenderjaar, een subsidieplafond vast voor deze regeling.

 • 2.

  Ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Subsidievaststelling

 • 1.

  Subsidieontvangers, die op grond van deze regeling een subsidie ontvangen, hoeven geen aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen. De toegekende subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 2.

  Zodra het project is afgerond stuurt de subsidieontvanger een activiteitenverslag aan het college.

Artikel 9. Intrekking

De subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen (2018) wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

Artikel 11. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen

Ondertekening

Aldus besloten op 7 december 2021.

Het college van burgemeester en wethouders,

R. Starke S.W. van ’t Erve

secretaris burgemeester