Subsidieregeling burgerkracht sociaal domein Arnhem 2022-2024

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregeling burgerkracht sociaal domein Arnhem 2022-2024

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

• Gelezen de collegenota van 7 december 2021 met zaaknummer 619115

• Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

• Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016;

• Overwegende dat op basis van de evaluatie van de subsidieregeling Burgerkracht sociaal domein Arnhem 2021 inhoudelijk de wens bestaat de subsidieregeling te verlengen voor de jaren 2022 tot en met 2024:

BESLUIT:

vast te stellen Subsidieregeling Burgerkracht Sociaal Domein Arnhem 2022 - 2024

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Organisatie: een rechtspersoon die zich ten doel stelt om activiteiten zonder overwegend winstoogmerk te verrichten;

 • b. Inwoner: persoon woonachtig in de gemeente Arnhem;

 • c. Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem;

 • d. Zelfredzaamheid: het vermogen van mensen om zichzelf te redden met zo min mogelijk professionele ondersteuning en zorg;

 • e. Toegevoegde waarde: een product, prestatie of dienst die qua inhoud, aanpak of werkwijze nieuw of vernieuwend is of anderszins substantieel bijdraagt aan de kwaliteit van het leefklimaat in de wijk;

 • f. Gezamenlijke activiteiten: de activiteit wordt uitgevoerd door minimaal drie inwoners, deze kunnen hierbij in de uitvoering ondersteund worden door een organisatie die binding heeft met de wijk.

Artikel 2: Subsidiëring

 • 1. Het college kan op aanvraag aan een inwoner subsidie verstrekken als bijdrage in de kosten van gezamenlijke activiteiten die zich richten op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners;

 • 2. Een activiteit die heeft plaatsgevonden voordat de subsidieaanvraag is beoordeeld, komt niet voor subsidiëring in aanmerking.

Artikel 3: Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 4: De aanvraag

 • 1. Honorering van volledige aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt. Het dagstempel van de gemeente is bepalend.

 • 2. De subsidieaanvrager stelt een beknopt plan van aanpak op met een bijbehorende kostenraming;

 • 3. De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit twee wijkmanagers van de Teams Leefomgeving, vijf inwoners en een secretaris;

 • 4. Binnen acht weken na indiening van de aanvraag besluit het college en wordt de beschikking verzonden.

Artikel 5: Eisen

Om voor subsidieverstrekking in aanmerking te komen moet tenminste aan de volgende eisen worden voldaan:

 • a.

  De activiteit moet plaatsvinden in een of meerdere Arnhemse wijken;

 • b.

  Er is behoefte aan de activiteit bij de doelgroep waar de activiteit voor bedoeld is;

 • c.

  De doelgroep levert een bijdrage aan de realisering van de activiteit in de vorm van tijd en/of geld;

 • d.

  De aanvraag is bedoeld voor activiteiten met toegevoegde waarde voor de wijk;

 • e.

  In de aanvraag wordt aangegeven hoe toegewerkt wordt naar borging van de activiteit zonder gemeentelijke subsidie.

Artikel 6: Maximum subsidie

Aanvragen om subsidie kunnen worden gehonoreerd tot een maximum van € 25.000, -.

Artikel 7: Betaling

Op basis van een verleende subsidie kan door het college een voorschot van 100% worden verstrekt.

Artikel 8: Weigeringsgronden

Subsidie kan, naast de in artikel 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening Arnhem genoemde gevallen, in ieder geval worden geweigerd in geval van strijdigheid met één van de overige bepalingen in deze regeling en indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de activiteiten blijkens de ingediende begroting een onvoldoende betrouwbare financiële basis hebben.

Artikel 9: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van één of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 10: Evaluatie en monitoring

Deze regeling wordt periodiek geëvalueerd; eerstvolgend voor 1 juli 2023.

Artikel 11: Slotbepaling

 • 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022 en vervalt op 1 januari 2025.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als Subsidieregeling burgerkracht sociaal domein Arnhem 2022-2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 7 december 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

De secretaris, De burgemeester,