Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Geldend van 24-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

De raad van de gemeente Roosendaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2022

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  de stukken en legalisaties van handtekening op stukken, welke nodig zijn voor de militaire dienst, uitgezonderd die, welke moeten dienen voor de toelating tot enige inrichting van onderwijs, waar wordt opgeleid tot officier of voor de geneeskundige of farmaceutische dienst bij land-, zee- of luchtmacht;

 • d.

  de vergunningen of beschikkingen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening met betrekking tot het storten of vervoeren van puin, as, vuilnis, afval en dergelijke stoffen, voor zover die stukken een geldigheidsduur hebben van niet langer dan een week;

 • e.

  het raadplegen van informatie uit de Basisregistratie Kadaster ten behoeve van de rijks- of provinciale dienst of van waterschappen;

 • f.

  het verstrekken van inlichtingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, gevraagd door in deze gemeente aangewezen bedrijven of andere takken van dienst;

 • g.

  ontheffing voor gemeentelijke- en hulpdiensten voor het met een motorvoertuig rijden in het autoluwe gebied buiten de venstertijden;

 • h.

  vergunningen ten behoeve van instandhoudingwerkzaamheden van monumenten, die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard;

 • i.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een collecte door een vereniging, stichting of comité van maatschappelijke, sociale, sportieve of culturele aard, voor zover die vereniging, stichting of dat comité:

  • -

   statutair is gevestigd in de gemeente Roosendaal, en

  • -

   volledig functioneert op basis van vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien de leges, op het moment van het in behandeling nemen van een aanvraag om een dienst, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • -

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • -

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • -

   onderdeel 1.4.8 en 1.4.9 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • -

   onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • -

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Legesverordening Roosendaal 2021’, vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2020, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt inwerking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Roosendaal 2022’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2021.

de griffier, de voorzitter,

Tarieventabel leges 2023 Bijlage

Behorende bij de ‘Legesverordening Roosendaal 2022’.

Indeling tarieventabel:

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie / AVOI

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Hoofdstuk 20 Geen leges verschuldigd

Hoofdstuk 21 Teruggaaf

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplannen

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 Gereserveerd

Hoofdstuk 11 Niet benoemde beschikking / wijziging tenaamstelling

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Vervallen

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Straatartiesten

Hoofdstuk 5 Venten

Hoofdstuk 6 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 7 Speelgelegenheden

Hoofdstuk 8 Speelautomatenhandel

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen

Hoofdstuk 10 Vervallen

Hoofdstuk 11 Teruggaaf

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap of de omzetting daarvan op:

1.1.1.1

maandag tot en met vrijdag,

aanvangstijden van 10.00 tot en met 11.30 uur

en van 13.00 tot en met 16.00 uur:

1. in de burgerzaal

598,40

2. in de trouwzaal van het HUIS van Roosendaal

598,40

3. in “in den Wouwdfluit”

312,15

4. in “Markant”

286,60

1.1.1.2

zaterdag en op door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde vrije dagen, welke voorafgaand aan de aanvraag tot een huwelijksvoltrekking aan de aanvrager zijn medegedeeld, aanvangstijden van 10.30 tot en met 12.00 uur:

1. in de burgerzaal

766,10

2. in de trouwzaal van het HUIS van Roosendaal

766,10

3. in “in den Wouwdfluit”

630,90

4. in “Markant”

611,40

1.1.2

Voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap op dinsdag om 9.00 uur en 9.15 uur in het Stadskantoor zijn geen leges verschuldigd

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of voor het registreren van een partnerschap of de omzetting daarvan buiten het gemeentehuis en in een aangewezen locatie

139,40

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot:

1.1.4.1

het aanwijzen van een incidentele trouwlocatie

299,65

1.1.4.2

eenmalige benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

299,65

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

14,60

1.1.5.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

31,65

1.1.6

Gereserveerd

1.1.7

Gereserveerd

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave

11,85

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,79

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,83

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,79

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,83

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,79

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,83

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,83

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,31

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95

1.2.5.3

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

34,26

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

52,96

1.2.7

De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag

genoemd in Hoofdstuk 2 (Reisdocumenten) worden bij afgifte van het document op een ander adres dan het gemeentehuis vermeerderd met

5,00

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen:

3,90

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan: één of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking

9,55

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

- voor 50 verstrekkingen

419,85

1.4.2.2.2

- voor 100 verstrekkingen

711,10

1.4.2.2.3

- voor 500 verstrekkingen

3.188,15

1.4.2.2.4

- voor 1.000 verstrekkingen

4.297,40

1.4.2.2.5

- voor 2.500 verstrekkingen

7.790,60

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

9,55

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

- voor 50 verstrekkingen

419,85

1.4.4.2.2

- voor 100 verstrekkingen

711,10

1.4.4.2.3

- voor 500 verstrekkingen

3.188,15

1.4.4.2.4

- voor 1.000 verstrekkingen

4.297,40

1.4.4.2.5

- voor 2.500 verstrekkingen

7.790,60

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen:

1.4.5.1

per verzoek een vast bedrag van

47,55

1.4.5.2

per verzoek voor ieder daaraan besteed kwartier een variabel bedrag van, na voorafgaande prijsopgave

5,85

1.4.5.3

Het op grond van onderdeel 1.4.5.2 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een door of namens het gemeentebestuur ondertekend uittreksel uit de basisregistratie personen

9,55

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een persoonslijst uit de basisregistratie personen, behoudens de bij wet verplichte gevallen

9,55

1.4.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

Hoofdstuk 5 Gereserveerd

Hoofdstuk 6 Gereserveerd

Hoofdstuk 7 Gereserveerd

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kadastraal bericht van eigendom

12,15

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit de kadastrale kaart

12,15

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een huisnummerkaart

3,30

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

9,55

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.3.1

tot het legaliseren van een handtekening

9,00

1.9.3.2

voor het ter legalisatie verzenden van een akte of een ander stuk naar een autoriteit in Nederland

9,00

1.9.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vervangende milieupas bij vermissing

15,00

1.9.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vervangende milieupas indien defect en tegen inlevering van oude pas

0,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het doen van onderzoek ongeacht het resultaat dan wel het leveren van afschriften, scans op verzoek, uittreksels of transscripties uit archiefbescheiden, en na voorafgaande prijsopgave, voor ieder kwartier of gedeelte daarvan

14,35

1.10.1.1

Het op grond van subonderdeel 1.10.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een gewaarmerkte kopie

9,50

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het leveren van fotokopieën, readerprints, afdrukken uit digitale bestanden op normaal papier en het leveren van bestaande documentenscans:

1.10.3.1

- fotokopie, readerprint, afdruk uit digitaal bestand, A4 zwart/wit per afdruk

0,70

1.10.3.2

- fotokopie, readerprint, of afdruk uit digitaal bestand, A3 zwart/wit per afdruk

1,35

1.10.3.3

- fotokopie of afdruk uit digitaal bestand, A4 kleur per afdruk

1,35

1.10.3.4

- fotokopie of afdruk uit digitaal bestand, A3 kleur per afdruk

2,45

1.10.3.5.1

- bestaande documentscans, levering per e-mail of CD-ROM

6,35

1.10.3.5.2

Voor levering per CD-rom wordt het op grond van 1.10.3.5.1 berekende tarief verhoogd met

3,20

1.10.4

Voor het leveren van afdrukken op fotopapier, scans groter dan A3, duplicaten van beeld- of geluidsmaterialen en educatief materiaal (leskisten, lespakketten, speurtochten) worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, zoals deze voorafgaand aan de aanvrager zijn medegedeeld.

1.10.5

Voor spoedbestellingen (levering binnen 24 uur) wordt een toeslag berekend van 100%.

1.10.6

Het tarief bedraagt voor het verlenen van medewerking van door derden verzochte medewerking aan tentoonstellingen, cursussen, lezingen, rondleidingen of andere publieksactiviteiten per half uur of gedeelte daarvan, na voorafgaande prijsopgave

32,90

1.10.7

De gebruiksvergoeding voor de levering van afbeeldingen ten behoeve van publicaties met een commercieel doel bedraagt per afbeelding

31,60

1.10.8

Het tarief voor het toesturen van een boek per post naar het buitenland wordt met de daadwerkelijke verzendkosten verhoogd, zoals deze voorafgaand aan de aanvrager zijn medegedeeld.

Hoofdstuk 11 Gereserveerd

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

280,55

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

150,15

1.12.1.3

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

Hoofdstuk 13 Gereserveerd

Hoofdstuk 14 Gereserveerd

Hoofdstuk 15 Gereserveerd

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

56,50

en voor iedere volgende speelautomaat

34,00

1.16.1.3

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.2.1

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

226,50

1.16.2.2

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat

226,50

en voor iedere volgende speelautomaat:

136,00

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

69,55

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie / Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.17.1.1

tot het verlenen van een instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

672,90

1.17.1.2

tot het verlenen van een toestemming als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

170,20

1.17.1.3

Het in 1.17.1.1 genoemde tarief wordt:

1.17.1.3.1

indien over een verzoek tot instemming overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

105,20

1.17.1.3.2

indien de aanbieder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet verhoogd met

105,20

1.17.1.3.3

indien met betrekking tot een verzoek tot instemming onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanbieder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.1.4

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.3.3 is uitgebracht, wordt een verzoek tot instemming in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanbieder ter kennis is gebracht, tenzij de het verzoek voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.17.2.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 9 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

672,90

1.17.2.2

tot het verlenen van een toestemming als bedoeld in artikel 10 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

170,20

1.17.2.3

Het in 1.17.2.1 genoemde tarief wordt:

1.17.2.3.1

indien over een vergunning overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

105,20

1.17.2.3.2

indien de aanbieder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen verhoogd met

105,20

1.17.2.3.3

indien met betrekking tot een vergunning onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van het verzoek aan de aanbieder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

1.17.2.4

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.2.3.3 is uitgebracht, wordt een verzoek tot instemming in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanbieder ter kennis is gebracht, tenzij de het verzoek voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.1.1

tot het verlenen van een jaarontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

75,15

1.18.1.2

tot het verlenen van een dagontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

34,25

1.18.1.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

150,15

1.18.1.4

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

75,15

1.18.1.5

tot het beschikbaar stellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

374,60

1.18.1.6

Indien een medische keuring noodzakelijk is, dan worden de tarieven genoemd in de artikelen 1.18.1.3 en 1.18.1.4 verhoogd met:

127,00

1.18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.2.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9, lid 3 van de Parkeerverordening Roosendaal 2013

1.18.2.1.1

- voor één dag

25,10

1.18.2.1.2

- voor één week

50,20

1.18.2.1.3

- voor één maand

75,35

1.18.2.1.4

- voor één kwartaal

165,50

1.18.2.1.5

- voor één jaar

522,95

1.18.2.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7, lid 2 van de Parkeerverordening Roosendaal 2013

1.18.2.2.1

- voor één dag

25,10

1.18.2.2.2

- voor één week

50,20

1.18.2.2.3

- voor één maand

75,35

1.18.2.2.4

- voor één kwartaal

165,50

1.18.2.2.5

- voor één jaar

522,95

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.18.3.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 15 en 16 van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal:

1.18.3.1.1

- voor één dag

12,70

1.18.3.1.2

- voor één week

31,80

1.18.3.1.3

- voor één maand

64,05

1.18.3.1.4

- voor één kwartaal

96,15

1.18.3.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 10, 11, 12 , 13 en 14 van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal:

48,60

1.18.3.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 8 van de Verordening ontheffingen autoluwe gebied Roosendaal:

1.18.3.3.1

- voor één dag

34,70

1.18.3.3.2

- voor één week

52,00

1.18.3.3.3

- voor één maand

173,75

1.18.3.3.4

- voor één kwartaal

259,60

1.18.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een duplicaat-ontheffing of –vergunning bij verlies of diefstal bedraagt

4,80

1.18.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een gewijzigde ontheffing als bedoeld in artikel 3a van de Nadere regels ontheffing verlening autoluwe gebied Roosendaal bedraagt

8,00

1.18.6

Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat gehandicapten parkeerkaart bedraagt

10,85

Hoofdstuk 19 Diversen

 

APV vergunningen en ontheffingen

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening (objectvergunning)

150,15

1.19.1.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:40c van de Algemene plaatselijke verordening (vergunning smart- en growshops, belshop of internetcafé)

524,95

1.19.1.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening (Geluidhinder)

150,15

1.19.1.4

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening (vergunning inzameling van geld of goederen)

22,60

1.19.1.5

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening (standplaatsvergunning)

150,15

1.19.1.6

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:36 lid 4 van de Algemene plaatselijke verordening (ontheffing asverstrooiing)

150,15

 

Verstrekken van stukken

 

1.19.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een kopie (zwart/wit) van een gemeentelijk stuk of van een bedrukt of op andere wijze vermenigvuldigd stuk, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.1.1

 • -

  voor de eerste 25 pagina’s, per bladzijde

0,25

1.19.2.1.2

 • -

  voor de volgende 25 pagina’s, per bladzijde

0,20

1.19.2.1.3

 • -

  voor de daaropvolgende 25 pagina’s, per bladzijde

0,15

1.19.2.1.4

 • -

  voor de overige daaropvolgende pagina’s, per bladzijde

0,10

1.19.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van minuten, afschriften, fotokopieën en uittreksels van stukken, per geheel of gedeeltelijk geschreven of getypte bladzijde, voor zover niet verstrekt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per geheel of gedeeltelijk geschreven of getypte bladzijde:

4,50

1.19.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

 

1.19.2.3.1

 • -

  kopieën of afdrukken van tekeningen of kaarten op A3 of kleiner formaat, per kaart of tekening

2,45

1.19.2.3.2

 • -

  kopieën of afdrukken van tekeningen of kaarten met een groter formaat dan A3, per kaart of tekening

4,65

1.19.2.3.3

Indien meerdere kaarten of tekeningen aan elkaar worden gemonteerd, wordt het tarief per kaart of tekening verhoogd met

2,05

1.19.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per stuk:

4,65

1.19.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een geheel of gedeeltelijke beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

25,15

  

 

Zondagswet

 

1.19.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.3.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3 van de Zondagswet

150,15

1.19.3.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 van de Zondagswet

150,15

1.19.3.3

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Zondagswet

150,15

 

Overig

 

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, een vrijstelling, ontheffing, verklaring of een andere beschikking dan wel mededeling, voor zover daarvoor niet elders in deze titel een tarief is opgenomen:

150,15

1.19.5

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag verstrekken van een schriftelijke verklaring dat voor de activiteit geen beslissing van de burgemeester dan wel burgemeester en wethouders verplicht is:

150,15

1.19.6

Indien een aanvraag om een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, dan worden de verschuldigde leges vermeerderd met 50% met een maximum van

1.105,15

Hoofdstuk 20 Geen leges verschuldigd

1.20.1

Indien een aanvraag als bedoeld in hoofdstuk 18 van titel 1 onderdeel 1.18.3.1 en in hoofdstuk 19 van titel 1, onderdelen 1.19.1.3, 1.19.3.1, 1.19.3.2 en 1.19.3.3 wordt ingediend en deze aanvraag direct samenhangt met een evenement zijn geen leges verschuldigd.

Hoofdstuk 21 Teruggaaf

1.21.1

Indien de aanvragen als bedoeld in artikel 1.19.1 met alle daarbij behorende stukken in één handeling volledig en ontvankelijk zijn ingediend bestaat aanspraak op vermindering van leges. De vermindering bedraagt 2% van de voor de betreffende activiteiten verschuldigde leges.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

bouwkosten:

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012, stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten, exclusief omzetbelasting, die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, of voor zover deze ontbreekt alle bouwkosten van het bouwen en of verbouwen, op basis van marktprijzen (exclusief omzetbelasting) zoals deze marktprijzen zijn opgenomen in de bijlage: ROEB-lijst (Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht).

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4

De in deze titel voorkomende tarieven zijn onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van deze titel indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten.

Hoofdstuk 2 Beoordelen conceptaanvraag

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, indien de bouwkosten, zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld:

 

 

 • a.

  minder dan € 50.000,00 bedragen:

189,15

 

 • b.

  € 50.000,00 of meer bedragen, doch minder dan € 200.000,00 bedragen:

380,55

 

 • c.

  € 200.000,00 of meer bedragen:

759,00

 

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning voor andere activiteiten, niet zijnde artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo

189,15

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

 • -

  indien de bouwkosten minder dan € 50.000,00 bedragen, 1,98% van de bouwkosten met een minimum van:

204,85

 

 • en een maximum van:

1.019,30

2.3.1.1.2

 • -

  indien de bouwkosten € 50.000,00 of meer bedragen, doch minder dan € 200.000,00:

1.019,30

 

 • vermeerderd met 2,21% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000,00 te boven gaan

 

 • met een maximum van:

4.547,20

2.3.1.1.3

 • -

  indien de bouwkosten € 200.000,00 of meer bedragen, doch minder dan € 1.000.000,00:

4.547,20

 

 • vermeerderd met 2,42% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 200.000,00 te boven gaan

 

 • met een maximum van:

24.871,25

2.3.1.1.4

 • -

  Indien de bouwkosten € 1.000.000,00 of meer bedragen, doch minder dan € 10.000.000,00:

24.871,25

 

 • vermeerderd met 2,64% van het bedrag waarmee de bouwkosten € 1.000.000,00 te boven gaan

 

 • met een maximum van:

272.195,95

2.3.1.1.5

 • -

  Indien de bouwkosten € 10.000.000 of meer bedragen:

272.195,95

 

 • vermeerderd met 2,71% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 10.000.000 te boven gaan

 

 • met een maximum van:

442.110,20

 

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit verhoogd met 50% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van:

1.104,75

 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van nadere aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen 25% van de op grond van de in dat onderdeel verschuldigde leges met een maximum van:

1.104,75

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

629,75

2.3.2.2

Indien voor de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing/toelichting dient te worden vervaardigd wordt het onder 2.3.2.1 verschuldigde bedrag verhoogd met de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) van toepassing is:

292,70

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking) van toepassing is:

487,35

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) van toepassing is:

1.461,05

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 2º, van de Wabo (tijdelijke afwijking) van toepassing is:

487,35

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan) van toepassing is:

487,35

2.3.3.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit) van toepassing is:

487,35

2.3.3.7

Indien voor de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing/toelichting dient te worden vervaardigd, worden de onder 2.3.3.1 t/m 2.3.3.6 genoemde tarieven, verhoogd met de kosten van de externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

2.3.4

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder d van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

indien het een vergunning betreft voor het in gebruik houden of wijzigen van een bouwwerk:

 

2.3.4.1.1

Brandveilig gebruiken, Klasse A als bedoeld in het controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking Implementatie Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd:

3.453,85

2.3.4.1.2

Brandveilig gebruiken, Klasse B als bedoeld in het controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking Implementatie Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd:

2.453,90

2.3.4.1.3

Brandveilig gebruiken, Klasse C als bedoeld in het controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking Implementatie Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd:

1.452,80

2.3.4.1.4

Brandveilig gebruiken, Klasse D als bedoeld in het controleplan dat als bijlage 4 bij de Handreiking Implementatie Gebruiksbesluit van de NVBR is gevoegd

450,60

 

2.3.5

Sloopactiviteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

285,05

2.3.6

Aanleggen of veranderen weg

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

367,25

 

2.3.7

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

367,25

 

2.3.8

Natura 2000-activiteiten

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

381,45

2.3.9

Flora-en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2.aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

476,95

 

2.3.10

Andere activiteiten

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.10.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

381,45

2.3.10.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

381,45

2.3.10.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning.

 

2.3.10.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.11

Monumenten

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het geheel of gedeeltelijk slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht waarvoor een vergunning is vereist, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

476,95

2.3.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning of ontheffing betrekking heeft op het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen of herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument als bedoeld in een zodanige verordening op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

476,95

 

2.3.12

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.12.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.13

Advies

 

2.3.13.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.13.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.13.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.14.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.14.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

383,60

2.3.14.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.14.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.13 en 2.3.14. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1

 • -

  bij 5 tot 10 activiteiten: 2% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

 • -

  bij 10 tot 15 activiteiten: 3% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

 • -

  bij 15 of meer activiteiten: 5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

2.4.2.4

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken volledig digitaal zijn ingediend, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges in verband met adviezen en verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.13 en 2.3.14. De vermindering bedraagt 2% van de voor de betreffende activiteiten verschuldigde.

2.4.2.5

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning en alle daarbij behorende stukken ineens volledig en ontvankelijk zijn ingediend bestaat, zolang dit niet wettelijk verplicht is, aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges in verband met adviezen en verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.13 en 2.3.14. De vermindering bedraagt 2% van de voor de betreffende activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

 • -

  indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan 35% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

 • -

  indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan 20% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.3

 • -

  indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan 10% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

Teruggaaf niet- ontvankelijk verklaring

 

 

2.5.2

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een (concept)aanvraag omgevingsvergunning een verzoek voor aanvullende gegevens wordt gedaan, waarop door de aanvrager niet wordt gereageerd, dan wel de ingediende aanvullende gegevens onvoldoende informatie bevatten tot beoordeling van de aanvraag, waardoor besloten wordt de aanvraag buiten behandeling te stellen, dan is de aanvrager 20% van de leges verschuldigd

 

 

 

met een minimum van:

285,05

 

2.5.3

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.13 en 2.3.14 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 

285,05

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

285,05

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplannen

2.8.1

Het starttarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt:

2.755,30

 

De aanvullende verschuldigde bedragen worden bepaald aan de hand van de kosten van de interne en externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

 

 

 

2.8.2

Het starttarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt:

2.755,30

 

De aanvullende verschuldigde bedragen worden bepaald aan de hand van de kosten van de interne en externe adviezen, zoals deze voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van de vorige volzin geldt als dag van in behandeling nemen de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van deze kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

Hoofdstuk 9 Vervallen

Hoofdstuk 10 Niet van toepassing

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking / wijziging tenaamstelling

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

285,05

2.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek: voor de overdracht van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning:

285,05

2.11.3

tot afgifte van een verklaring dat een activiteit vergunning vrij is

189,60

Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.1.1

 • -

  tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

374,65

3.1.2

 • -

  tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening (Horeca-exploitatievergunning)

374,65

3.1.3

 • -

  tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening (sluitingstijden)

374,65

3.1.4

 • -

  tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

150,15

3.1.5

 • -

  tot het verlenen van een vrijstelling van de horeca exploitatievergunningplicht

150,15

 

3.2

Het tarief voor het bijschrijven/afvoeren van een leidinggevende ten behoeve van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1.2 en 3.1.4, zonder dat er iets anders veranderd is

150,15

Hoofdstuk 2 Vervallen

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, en artikel 3:15, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening (seksinrichtingen)

4.566,85

3.3.2

tot het bijschrijven/afvoeren van een leidinggevende ten behoeve van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3.1., zonder dat er iets anders veranderd is (en niet meer dan 3 jaar is verstreken sinds de laatste vergunning is verleend)

150,15

Hoofdstuk 4 Straatartiesten

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:9 van de Algemene plaatselijke verordening

150,15

Hoofdstuk 5 Venten

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening

150,15

Hoofdstuk 6 Marktstandplaatsen

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 6 van de Verordening op de Warenmarkt:

150,15

Hoofdstuk 7 Speelgelegenheden

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening:

374,65

Hoofdstuk 8 Speelautomatenhallen

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Verordening speelautomatenhallen 2017:

374,65

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

150,15

Hoofdstuk 10 Vervallen

Hoofdstuk 11 Teruggaaf

3.11

Indien de aanvraag om vergunning als bedoeld in de hoofdstukken 1 t/m 5 en alle daarbij behorende stukken ineens volledig en ontvankelijk zijn ingediend bestaat aanspraak op vermindering van leges. De vermindering bedraagt 2% van de voor de betreffende activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 12 Winkeltijdenwet

3.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van toestemming of een ontheffing als bedoeld in de artikelen 3, 6, 7, 9 of 10 van de Verordening winkeltijden:

150,15

Behoort bij raadsbesluit van 22 december 2022.

De griffier van de gemeente Roosendaal

Bijlage Bouwkosten ROEB 2023

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling