OVERZICHT SUBSIDIEPLAFONDS 2022 GEMEENTE BRUMMEN, PER BELEIDSTERREIN EN PER ORGANISATIE

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

OVERZICHT SUBSIDIEPLAFONDS 2022 GEMEENTE BRUMMEN, PER BELEIDSTERREIN EN PER ORGANISATIE

Kenmerk Z065470/D369621

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

Gelezen het voorstel van 30 november 2021 met kenmerk D369621;

HEEFT BESLOTEN:

  • 1.

    Het bijgevoegde overzicht van de subsidieplafonds voor het jaar 2022 (met kenmerk D369541) met de onderverdeling per beleidsterrein en per individuele organisatie(s) van de door de Raad vastgestelde subsidieplafonds 2022 vast te stellen.

Verdeelsleutels subsidieplafonds

De verdeelregels zijn in de Algemene subsidieverordening en de diverse subsidieregelingen opgenomen. De verdeelregels in de Algemene subsidieverordening gelden daar waar in een subsidieregeling zelf geen verdeelregel is opgenomen.

Verdeling subsidieplafonds

Aan de hand van de verdeelregels en in aansluiting op het besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2021, heeft het college van B&W op 07 december 2021 (op basis van artikel 5, lid 2, van de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Brummen 2016’ de beschikbare bedragen voor het jaar 2022 naar organisaties verdeeld zoals in onderstaand overzicht is vermeld. In dit overzicht is de verdeling van het beschikbare bedrag voor evenementensubsidies en voor incidentele subsidies niet op organisatieniveau opgenomen, omdat die aanvragen gedurende het subsidiejaar ingediend kunnen worden en niet op voorhand bekend is om welke organisaties het gaat.

Beleidsterrein

Subsidieplafond 2022

Sport- en cultuurbeleid:

Stichting Sportkompas

€ 596.215,00

Stichting Sportkompas, combinatiefunctie/buurtsportcoach

€ 150.829,00

Stichting Bibliotheek gemeenten Brummen en Voorst

€ 399.094,00

Culturele Stichting Gemeente Brummen

€ 26.878,00

Stichting RTV Veluwezoom

€ 12.417,00

Muziekvereniging D.E.S. Hall

€ 2.322,00

Muziekvereniging Eendracht Eerbeek

€ 4.583,00

Harmonieorkest Brummen

€ 5.119,00

Stichting Sportkompas, schoolsportdagen

€ 1.000,00

SWB (uitvoeringsbudget Kunst & Kidz)

€ 11.500,00

SWB, combinatiefunctie cultuur

€ 40.000,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 1.249.957,00

Beleid tot gezondheidsbevordering:

Tactus verslavingszorg (“Op Tijd Voorbereid”)

€ 8.000,00

Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen (STAG Brummen)

€ 11.673,00

Scholingsbudget AED’s

€ 2.900,00

GGD Noord en Oost Gelderland, Jeugdgezondheidszorg adolescenten

€ 11.918,00

Vérian

€ 323.205,00

Stichting Slachtofferhulp Nederland Regio Oost

€ 5.836,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 363.532,00

Beleid ter stimulering van sociale cohesie:

Buurtbusvereniging HTOV

€ 416,00

Buurtbusvereniging BBL

€ 416,00

Stichting Dorpsraad Brummen

€ 7.091,00

Stichting Dorpsraad Eerbeek–Hall

€ 8.912,00

Stichting Wijkraad Eerbeek Zuid

€ 1.872,00

Vereniging Dorpsraad Leuvenheims Belang

€ 2.034,00

Vereniging Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek

€ 2.121,00

Stichting Kleine Kernen Empe/Tonden

€ 2.165,00

Stichting Stimenz (algemene taken en discriminatie)

€ 5.042,00

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Handsaam

€ 2.733,00

Dierenpark ’t Goor

€ 2.000,00

Innovatiesubsidies Sociaal Domein

€ 0,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 34.802,00

Lokaal onderwijsbeleid:

Peuteropvang specifieke doelgroepen

€ 15.000,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 15.000,00

Veiligheidsbeleid:

Stichting Halt Nederland

€ 6.750,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 6.750,00

Maatschappelijk beleid:

Maatschappelijke Advies Raad gemeente Brummen

€ 12.381,00

Stichting Veilig Thuis (Noord Oost Gelderland)

€ 88.271,00

Netwerk Dementie (geheugensteunpunt)

€ 40.265,00

Stichting Welzijn Brummen

€ 857.470,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 998.387,00

Beleid m.b.t. cultuurhistorie:

Open monumentendag

€ 0,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 0,00

Beleid (openlucht)recreatie en toerisme:

Toerisme Veluwe/Visit Veluwe/overig

€ 48.400,00

Evenementensubsidies

€ 49.000,00

Lokaal gastheerschap/Stichting Visit Brummen-Eerbeek

€ 51.000,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFOND

€ 148.400,00

Totaal van de plafonds per beleidsterrein

Sport- en cultuurbeleid (afgerond)

€ 1.249.957,00

Beleid tot gezondheidsbevordering (afgerond)

€ 363.532,00

Beleid ter stimulering van sociale cohesie (afgerond)

€ 34.802,00

Lokaal onderwijsbeleid (afgerond)

€ 15.000,00

Veiligheidsbeleid (afgerond)

€ 6.750,00

Maatschappelijk beleid (afgerond)

€ 998.387,00

Beleid m.b.t. cultuurhistorie (afgerond)

€ 0,00

Beleid (openlucht)recreatie en roerisme (afgerond)

€ 148.400,00

TOTAAL SUBSIDIEPLAFONDS VOOR DE LEEFOMGEVING 2022

€ 2.816.828,00

Ondertekening

Dit besluit is genomen tijdens de collegevergadering van 07 december 2021.

De secretaris, N. Dusink,

De burgemeester, A.J. van Hedel.