Subsidieplafond- en openstellingsbesluit DOM 2022

Geldend van 10-12-2021 t/m heden

Intitulé

Subsidieplafond- en openstellingsbesluit DOM 2022

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op de `Subsidieregeling DOM`,

besluiten als volgt:

Artikel 1 Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

  • 1. Aanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 1 januari 2022 tot en met 31 oktober 2023 tot 17:00 uur.

  • 2. Aanvragen worden uitsluitend ingediend met het door Gedeputeerde Staten vastgestelde aanvraagformulier..

Artikel 2 Hoeveel subsidie is er beschikbaar?

  • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 630.000.

  • 2. Het plafond kan door Gedeputeerde Staten worden aangepast.

Artikel 4 Hoe worden de financiële middelen verdeeld?

De verdeling van de middelen, zoals genoemd onder artikel 2, vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Subsidieregeling DOM.

Artikel 5 Slotbepalingen

  • 1. Dit openstellingsbesluit wordt aangehaald als Subsidieplafond- en openstellingsbesluit DOM 2022 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

  • 2. Nadere details over de Subsidieregeling DOM zijn te vinden via www.fryslan.frl/subsidies. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 30 november 2021

Drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM, secretaris