Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Geldend van 22-03-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 15 januari 2022 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2024.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 7 december 2021

Kenmerk 5.10/2021002219

Uitgegeven: 9 december 2021

Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PbEU L187/1);

 • b.

  Asv 2017: Algemene subsidieverordening 2017;

 • c.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) Nummer 1407/2013 (PbEU 2013, L352/1);

 • e.

  duurzaam produceren van elektriciteit: elektriciteit die geproduceerd wordt uit windenergie en zonne-energie;

 • f.

  duurzame elektriciteitsproductie-installatie: een installatie of een cluster van installaties die duurzaam elektriciteit produceert;

 • g.

  kennisleverancier: een private of publieke instantie met activiteiten die gericht is op kennisoverdracht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een buitenlands equivalent;

 • h.

  kleingebruikersaansluiting: netaansluiting van maximaal 3x80A;

 • i.

  mkb: midden- en kleinbedrijf. Gelijkgesteld aan de kmo-definitie volgens de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), bijlage I: ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen en/of het jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt;

 • j.

  netcongestie: het plaatselijk bereiken van de maximale belastbaarheid van het elektriciteitsnet.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de provincie Drenthe door activiteiten die gericht zijn op het oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam produceren van elektriciteit, te ondersteunen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a.

  een door een kennisleverancier uit te voeren onderzoek naar de haalbaarheid van het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam produceren van elektriciteit;

 • b.

  het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam produceren van elektriciteit.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen en aan degene aan wie een onderneming toebehoort als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, die hun activiteit(en) ontplooien in de provincie Drenthe.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 januari 2022 tot en met 1 oktober 2023.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk en ondertekend ingediend met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier en de daarop aangegeven bescheiden.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de weigeringsgronden uit de Asv 2017 en Awb wordt een subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de aanvrager eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling voor dezelfde subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder a, of in artikel 3, onder b, voor eenzelfde EAN-code (energieaansluiting);

  • b.

   de activiteit betrekking heeft op niet duurzaam geproduceerde elektriciteit;

  • c.

   de activiteit betrekking heeft op een duurzame elektriciteitsproductie-installatie met een piekvermogen lager dan 15 kWp (kilowatt piek) of hoger dan 2 MWp (Megawatt piek);

  • d.

   de aanvrager een kleingebruikersaansluiting heeft;

  • e.

   het geen nieuwe voorzieningen betreft als bedoeld in artikel 41, vijfde lid, van de AGVV.

 • 2.

  Een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek als bedoeld in artikel 3, onder a, wordt voorts geweigerd indien:

  • a.

   de ingehuurde kennisleverancier niet aantoonbaar beschikt over de benodigde kennis of expertise om de aanvrager in zijn adviesvraag te ondersteunen;

  • b.

   de ingehuurde kennisleverancier een moeder-, dochter- of zusteronderneming van de aanvrager is;

  • c.

   de ingehuurde kennisleverancier een direct familielid (1e graad) van de aanvrager is.

Artikel 8 Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvraag te voldoen aan de volgende criteria:

  • a.

   de realisatie van de duurzame elektriciteitsproductie-installatie waar de activiteit als bedoeld in artikel 3, onder a, of in artikel 3, onder b, betrekking op heeft, wordt aantoonbaar belemmerd door netcongestie;

  • b.

   de duurzame elektriciteitsproductie-installatie waar de activiteit als bedoeld in artikel 3, onder a, of in artikel 3, onder b, betrekking op heeft, heeft een uitgewerkte en haalbare businesscase.

 • 2.

  Om voor een subsidie, als bedoeld in artikel 3, onder b, in aanmerking te komen behaalt de activiteit b minimaal 10 punten op basis van de volgende beoordeling die nader uitgewerkt is in de bij deze regeling behorende bijlage 1:

  • a.

   de toegepaste techniek als oplossing voor de belemmeringen door netcongestie heeft voldoende herhaalbaarheidspotentie, minimaal noodzakelijke score 5 punten, maximale score 10 punten;

  • b.

   de toegepaste techniek als oplossing voor de belemmeringen door netcongestie is voldoende innovatief, maximale score 5 punten;

  • c.

   de toegepaste techniek als oplossing voor de belemmeringen door netcongestie is voldoende toekomstbestendig, maximale score 5 punten.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor de activiteit, als bedoeld in artikel 3, onder a, komen de volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   inhuur van een onafhankelijke kennisleverancier met een maximum inhuurtarief van € 100,-- per uur;

  • b.

   materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsonderzoek;

  • c.

   huurkosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het haalbaarheidsonderzoek.

 • 2.

  Voor de activiteit, als bedoeld in artikel 3, onder b, komen voor subsidie in aanmerking de kosten voor het technisch oplossen van belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam produceren van elektriciteit.

 • 3.

  Kosten die gemaakt zijn voor de datum van indiening van de aanvraag zijn niet subsidiabel.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • a.

  voor de activiteit, als bedoeld in artikel 3, onder a, ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 4.500,--;

 • b.

  voor de activiteit als bedoeld in artikel 3, onder b, ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,-.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder a, die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door het tijdstip van ontvangst en bij gelijk moment van ontvangst, door middel van loting.

 • 3.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder b, die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door het aantal behaalde punten bij de beoordeling, als bedoeld in artikel 8, tweede lid en bij gelijke punten door middel van loting. Gedeputeerde Staten rangschikken de aanvragen, die voldoen aan de aanvraagvereisten en subsidievereisten, hoger, naarmate in totaal meer punten aan het project zijn toegekend.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger is bereid mee te werken aan kennisdeling en evaluatie ten aanzien van de gesubsidieerde activiteiten.

 • 2.

  De activiteit, als bedoeld in artikel 3, onder a, wordt binnen een half jaar na de datum van subsidieverlening uitgevoerd.

 • 3.

  De activiteit, als bedoeld in artikel 3, onder b, wordt binnen 24 maanden na de datum van subsidieverlening uitgevoerd.

Artikel 13 Verlening en vaststelling

 • 1.

  De subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder a, wordt direct vastgesteld.

 • 2.

  In afwijking van de artikelen 3.5 en 3.6 van de Asv, wordt de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder b, vastgesteld op basis van de werkelijke uitgaven en inkomsten van de activiteiten waarvoor zij zijn verleend.

 • 3.

  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor activiteiten als bedoeld onder artikel 3, onder b, bevat, in afwijking van het artikel 3.6 van de Asv:

  • a.

   een activiteitenverslag;

  • b.

   een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening).

Artikel 14 Staatssteun

 • 1.

  Een subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder a, wordt alleen verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing van de De-minimisverordening.

 • 2.

  Een subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder b, wordt verleend onder toepassing van artikel 41 van de AGVV, zijnde steun voor investeringen ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen.

Artikel 15 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder a, betreft € 100.000,--.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder b, betreft € 1.100.000,--.

Artikel 16 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 januari 2022 en vervalt op 1 januari 2024.

Artikel 17 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die verstrekt zijn op grond van deze regeling en op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de datum van het vervallen van deze regeling.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 4

De verwijzing naar artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 betekent dat de subsidieregeling naast ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (zoals BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen) ook openstaat voor ondernemingen en organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zoals een eenmanszaak, vennootschap onder firma en een maatschap.

Artikel 8, lid 1

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de realisatie van de duurzame elektriciteitsproductie-installatie waar de activiteit als bedoeld in artikel 3, onder a, of in artikel 3, onder b, betrekking op heeft, aantoonbaar belemmerd te worden door netcongestie. De aanvrager kan dit aantonen aan de hand van een transportindicatie van de netbeheerder. De duurzame elektriciteitsproductie-installatie waar de activiteit als bedoeld in artikel 3, onder a, of in artikel 3, onder b, betrekking op heeft, dient een haalbare businesscase te hebben. Dit kan de aanvrager op verschillende manieren aantonen: een positieve beschikking voor de ingediende SDE-subsidie voor de duurzame energieproductie-installatie, een ingediende aanvraag voor SDE-subsidie voor het project, een uitgewerkte businesscase waaruit de haalbaarheid van de duurzame elektriciteitsproductie-installatie blijkt. SDE staat voor Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie van het Ministerie van EZK. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Artikel 8, lid 2

Naast de absolute criteria zoals gesteld in artikel 8, lid 1, dient de subsidieaanvraag voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, onder b, ook te voldoen aan criteria waarop een variabele score mogelijk is. Deze criteria worden kwalitatief beoordeeld waarbij verschillende gradaties mogelijk zijn: ‘zeer goed’, ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. Deze beoordeling wordt per criterium omgezet in een puntenbeoordeling met de volgende verdeling:

 • -

  zeer goed = 100% van het mogelijke maximum aantal punten

 • -

  voldoende = 50% van het mogelijke maximum aantal punten

 • -

  onvoldoende = 0% van het mogelijke maximum aantal punten

Een nadere toelichting op de kwalitatieve beoordeling van de aanvragen wordt gegeven in bijlage 1

Artikel 9, lid 1, onder a

Het genoemde maximale tarief betreft een uurtarief exclusief BTW. In geval de aanvrager BTW-kosten niet kan verrekenen, zijn de BTW-kosten die gemoeid zijn met de inhuur van de kennisleverancier subsidiabel.

Ondertekening

Bijlage 1. Criteria beoordeling aanvragen voor Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energieproductie

De subsidie voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, onder b, wordt bepaald in de volgende stappen:

subsidieverlening

 • -

  bepalen of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de regeling;

 • -

  bepalen of de subsidieaanvrager behoort tot de doelgroep (artikel 4);

 • -

  bepalen van de score die aan een project wordt toegekend, op basis van de criteria en punten volgens tabel 1;

 • -

  bepalen van het subsidiebedrag (artikel 11, lid 2), rekening houdend met de subsidiabiliteit van de kosten (artikel 10 lid 2 t/m 4).

subsidievaststelling (na uitvoering project)

 • -

  toepassen van het subsidiepercentage op de in aanmerking te nemen subsidiabele kosten en beoordeling van uitgevoerde activiteiten en behaalde prestaties (conform beschikking).

Tabel 1. Scorelijst

Criterium 

puntenscore 

Herhaalbaarheid  

de oplossing heeft potentie om ook op andere plekken in Drenthe toegepast te worden en/of; 

de oplossing heeft potentie om al dan niet op termijn ook te kunnen voorzien in stroom- of afgiftebehoeftes van andere energieproducenten/-gebruikers. 

 

 

 

maximale score 

minimaal noodzakelijke score 

10 

 

 

Innovativiteit 

de oplossing wordt gevonden in de toepassing van innovatieve techniek en/of;  

de oplossing wordt gevonden in een innovatieve combinatie van bestaande technieken en/of; 

de oplossing wordt gevonden in een techniek die nog niet in Drenthe op deze wijze of voor dit doel is toegepast. 

 

 

maximale score 

minimaal noodzakelijke score 

 

Toekomstbestendigheid 

de oplossing anticipeert op een (toekomstig) slim en flexibel energiesysteem in Drenthe door in staat te zijn om flexibel om te gaan met externe marktprikkels qua momentane energieproductie en 

energiegebruik. 

 

 

maximale score 

minimaal noodzakelijke score 

 

Maximale totaalscore 

Minimaal noodzakelijke totaalscore 

20 

 

 

10