Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Dorpsontwikkelingsmaatschappijen Fryslân (subsidieregeling DOM)

Geldend van 10-12-2021 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Dorpsontwikkelingsmaatschappijen Fryslân (subsidieregeling DOM)

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

overwegende dat,

platforms van samenwerkende overheden en meerdere burgerinitiatieven om ideeën te delen – met ambtelijke capaciteit voor meedenken – uitstekende hulpmiddelen zijn bij het in stand houden of verbeteren van de leefbaarheid op het Friese platteland en dat het daarom wenselijk wordt geacht DOM’s in heel Fryslân op te starten;

de verdere uitrol van DOM’s over Fryslân zoals beschreven bij resultaat 30 in het Bestuursakkoord “Lok op 1” (2019-2023) wenselijk is;

BESLUITEN:

De Subsidieregeling Dorpsontwikkelingsmaatschappijen Fryslân (subsidieregeling DOM) vast te stellen als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

 • b.

  college: college van Gedeputeerde Staten;

 • c.

  DOM: Dorpsontwikkelingsmaatschappij;

 • d.

  DOM-denker: een onafhankelijke persoon aangesteld door de gemeente vanuit de DOM-denkerspool, die procesmatige ondersteuning biedt aan de samenwerking in de DOM door aan te jagen en te verbinden;

 • e.

  Dorpsontwikkelingsmaatschappij: platform van samenwerking tussen overheden en burgerinitiatieven volgens de DOM-methodiek;

 • f.

  Gemeentelijk aanspreekpunt DOM: een ambtenaar van de gemeente die eerste aanspreekpunt is voor een DOM, bijvoorbeeld een dorpencoördinator.

 • g.

  Gemeentelijk projectleider/coördinator: een ambtenaar van de gemeente die eerste aanspreekpunt is voor de provincie voor deze subsidie, organisator en eerste aanspreekpunt intern binnen de gemeente voor DOM;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doel

De subsidie heeft tot doel het in stand houden of verbeteren van de leefbaarheid op het Friese platteland door ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen van Dorpsontwikkelingsmaatschappijen die werken volgens de DOM-methodiek.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde staten verstrekken uitsluitend subsidie voor:

 • a.

  alle activiteiten die gericht zijn op procesondersteuning bij het ontwikkelen van een DOM in één of een combinatie van dorpen; en

 • b.

  het aanstellen van DOM-denkers.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenten in de provincie Fryslân.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend binnen een door Gedeputeerde Staten vastgesteld tijdvak, zoals gesteld in artikel 8, tweede lid.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend met het door gedeputeerde staten vastgestelde aanvraagformulier en dient te worden ingediend op een door Gedeputeerde Staten voorgeschreven wijze.

 • 3. Een aanvraag wordt in ieder geval vergezeld van:

  • a.

   Overzicht van de dorp(en) waar de DOM-methode wordt ingezet en met welk doel;

  • b.

   Bewijslast betreffende de cofinanciering van de gemeente;

  • c.

   Toelichting op de inrichting van het DOM-team binnen de gemeente, waarin in elk geval opgenomen is:

   • de gemeentelijk DOM projectleider/coördinator; en

   • het eerste gemeentelijk aanspreekpunt voor welke DOM(’s).

Artikel 7 Weigeringsgronden

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  De aanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals benoemd onder artikel 5;

 • b.

  een aanvraag niet wordt ingediend binnen de in artikel 8 genoemde openstellingsperiode;

 • c.

  een aanvraag niet kan voldoen aan de in artikel 12 opgenomen verplichtingen;

 • d.

  bij de aanvraag niet een dekkende begroting wordt overlegd, waarbij de aanvullende financiering volledig bestaat uit gemeentelijke cofinanciering.

Artikel 8 Openstelling

 • 1. Gedeputeerde staten kunnen een of meerdere openstellingsbesluiten vaststellen.

 • 2. Een openstellingsbesluit bevat ten minste een aanvraagperiode en een subsidieplafond. Gedeputeerde Staten kunnen de hoogte van het subsidieplafond na sluiting van de openstellingsperiode wijzigen. Indien de wijziging leidt tot een verlaging van het beschikbare budget per gebied, heeft dit geen invloed op de reeds ingediende aanvragen.

 • 3. Gedeputeerde staten kunnen in het openstellingsbesluit nadere regels stellen met betrekking tot:

  • a.

   de subsidiabele activiteiten;

  • b.

   het indienen van een aanvraag;

  • c.

   toetsingscriteria;

  • d.

   de hoogte of berekeningswijze van de subsidie; en

  • e.

   de subsidiabele kosten.

Artikel 9 (Niet)Subsidiabele kosten

 • 1. In aanvulling van artikel 1.10 Asv wordt in ieder geval geen subsidie verstrekt voor:

  • a.

   Kosten voor het oprichten van een rechtspersoon;

  • b.

   Kosten gemoeid met het aanvragen van subsidie bij een provinciale regeling.

 • 2. Alle werkelijk gemaakte en betaalde kosten gemoeid met de ontwikkeling van de DOM zijn wel subsidiabel, waaronder:

  • a.

   Kosten voor inhuren van procesondersteuning;

  • b.

   Kosten voor het inhuren van adviseurs voor planvorming;

  • c.

   Kosten voor omzetbelasting voor zover deze niet compensabel of verrekenbaar is;

  • d.

   Kosten gemoeid met het organiseren van afstemmingsoverleggen.

 • 3. Voor zover kosten gemaakt voordat de aanvraag is ingediend zijn deze subsidiabel vanaf 1 januari 2021.

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1. Voor activiteiten zoals gesteld in artikel 4, aanhef en onder a bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 12.500 per aanvraag;

 • 2. Voor activiteiten zoals gesteld in artikel 4, aanhef en onder b bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 10.000 per aanvraag;

Artikel 11 Verdeling subsidie

 • 1. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen tot dat het in artikel 8 gestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Per initiatief wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt.

 • 3. Als door het aantal aanvragen op één en dezelfde dag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt tussen de aanvragen van die dag geloot.

Artikel 12 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onverminderd de voorwaarden en verplichtingen in paragraaf 2.3 van de Asv, worden in ieder geval de volgende verplichtingen aan de subsidieontvanger opgelegd:

 • a.

  De aanvrager brengt voor de activiteiten zoals genoemd onder artikel 4, aanhef en onder a een cofinanciering in van minimaal € 12.500, en voor activiteiten zoals genoemd onder artikel 4, onderdeel b minimaal € 5.000;

 • b.

  Het project wordt uitgevoerd gedurende 36 maanden;

 • c.

  Gedeputeerde staten kunnen maximaal 24 maanden uitstel verlenen voor het bepaalde in onderdeel b op een schriftelijk ingediend en gemotiveerd verzoek van de aanvrager;

 • d.

  De aangestelde DOM-denker en het eerste gemeentelijk aanspreekpunt voor de DOM dienen aantoonbaar actief te participeren in de DOM;

 • e.

  De aangestelde gemeentelijk projectleider of coördinator neemt deel aan overleg met onder andere het DOM-programmateam ter afstemming en verantwoording over de stand van zaken;

 • f.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 Asv dient de subsidieontvanger bij de aanvraag tot vaststelling een activiteitenverslag inclusief financieel verslag in, waaruit genoegzaam blijkt dat de activiteit waarvoor subsidie is verstrekt overeenkomstig het besluit tot subsidieverlening is verricht en aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan, en waarbij het overzicht van de voor de activiteit gemaakte kosten en opbrengsten, opgesteld wordt conform de bij de aanvraag ingediende begroting, inclusief een toelichting op de bedragen;

 • g.

  Overige subsidieverplichtingen kunnen worden opgelegd bij het besluit tot verlening.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie in het Provinciaal Blad, doch niet vóór 30 november 2021.

 • 2. Deze regeling vervalt van rechtswege per 1 januari 2024.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling DOM

Ondertekening

Leeuwarden, 30 november 2021

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Drs. A.A. M. Brok, voorzitter

R.E. Bouius-Riemersma MBA MCM, secretaris