Intrekkingsverordening precariobelasting gemeente Heerde

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Intrekkingsverordening precariobelasting gemeente Heerde

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 september 2021;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening tot intrekking van de verordening precariobelasting (intrekkingsverordening precariobelasting).

Artikel 1 Intrekking

De ‘Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen 2019’ van 17 december 2018 wordt per 1 januari 2022 ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang is 1 januari 2022.

Artikel 3 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen 2019’ van 17 december 2018 blijft van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 1 januari 2022 hebben voorgedaan.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Intrekkingsverordening precariobelasting”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 9 november 2021.

griffier, voorzitter,