Reglement Sociale raad Oost Gelre

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Reglement Sociale raad Oost Gelre

Gelet op de artikelen 10.4 en 10.5 van de Verordening Sociaal Domein gemeente Oost Gelre

Artikel 1 Begrippen

 • a. belanghebbenden: de inwoners van Oost Gelre, in het bijzonder mensen die om persoonlijk, financiële, sociale en/of maatschappelijke redenen in een kwetsbare positie verkeren;

 • b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre;

 • c. inclusieve samenleving: een samenleving waarin álle mensen meetellen en kunnen meedoen;

 • d. Sociale raad Oost Gelre: de adviesraad met betrekking tot het sociale domein van de gemeente Oost Gelre.

 • e. Verordening: verordening Sociaal Domein gemeente Oost Gelre;

Artikel 2 Taken

 • 1. De Sociale raad Oost Gelre heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociaal domein betreffen.

 • 2. Bij onderwerpen over de Participatiewet die uitsluitend aan het Dagelijks Bestuur van Fijnder, Werkleerbedrijf Oost-Achterhoek worden voorgelegd brengt de Sociale raad Oost Gelre geen advies uit. De Sociale raad Oost Gelre neemt wel zelf actief kennis van deze stukken. De Sociale raad Oost Gelre adviseert het college bij onderwerpen over de Participatiewet enkel voor zover het stukken betreft die aan het college ter besluitvorming worden voorgelegd.

 • 3. De Sociale raad Oost Gelre stelt zich tot doel om met haar adviezen een bijdrage te leveren aan:

  • -

   het bevorderen van de zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie van belanghebbenden;

  • -

   de inclusieve samenleving; en

  • -

   het verbeteren van de kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein.

 • 4. De Sociale raad Oost Gelre is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen het sociaal domein en verzamelt op een actieve wijze zoveel mogelijk relevante informatie om de genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

 • 5. In het kader van haar adviesfunctie onderhoudt de Sociale raad Oost Gelre een relatie met diverse organisaties, instellingen en doelgroepen. Vanuit de Sociale raad Oost Gelre kan worden deelgenomen aan adviesorganen.

 • 6. De Sociale raad Oost Gelre werkt samen met de Oost Gelrese leden van de cliëntenraad Participatiewet als dit nodig is voor het uitvoeren van de taken.

 • 7. De Sociale raad Oost Gelre gaat regionale verbindingen aan met andere adviesraden over lokaal overstijgende onderwerpen.

Artikel 3 Advisering

 • 1. Wanneer het college de Sociale raad Oost Gelre om advies vraagt, neemt de Sociale raad Oost Gelre voor het uitbrengen van haar advies een termijn van vier weken in acht. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

 • 2. Nadat de Sociale raad Oost Gelre op verzoek van het college een advies op een beleidsvoornemen heeft uitgebracht, neemt het college een besluit op basis van het beleidsvoornemen en het advies van de Sociale raad Oost Gelre.

 • 3. Als het college - of de gemeenteraad al of niet op voorstel van het college - besluit van een advies van de Sociale raad Oost Gelre af te wijken, wordt dit door het college in zijn voorstel meegedeeld en gemotiveerd. In de motivering onderbouwt het college welke punten uit het advies om welke redenen niet worden overgenomen.

 • 4. De Sociale raad Oost Gelre adviseert niet over klachten, bezwaarschriften of andere zaken die op individuen betrekking hebben.

Artikel 4 Door het college te verstrekken informatie

 • 1. De Sociale raad Oost Gelre krijgt van het college alle informatie die nodig is voor zijn functioneren. Zo nodig geven behandelend ambtenaren op verzoek van de Sociale raad Oost Gelre mondelinge toelichting over lopend beleid, de invloed van rijksbeleid en/of over de ideeën en plannen van het college en/of de gemeenteraad ten aanzien van het sociaal domein.

 • 2. Het college verstrekt geen informatie aan de Sociale raad Oost Gelre over individuele personen.

Artikel 5 Samenstelling

 • 1. De Sociale raad Oost Gelre bestaat uit maximaal 13 leden, exclusief de onafhankelijke voorzitter en de ambtelijk secretaris.

 • 2. Voor de leden van de Sociale raad Oost Gelre geldt dat de samenstelling:

  • -

   Qua bevolkingskenmerken zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van de Oost Gelrese samenleving; en

  • -

   Qua deskundigheid en ervaring evenwichtig verdeeld zijn over de breedte van het sociaal domein.

Artikel 6 De voorzitter en leden

 • 1. De voorzitter van de Sociale raad Oost Gelre heeft een aantoonbare binding met de samenleving van de gemeente Oost Gelre en de belanghebbenden en is woonachtig in de gemeente Oost Gelre.

 • 2. De voorzitter is onafhankelijk en vertegenwoordigt de Sociale raad Oost Gelre naar buiten toe. De voorzitter ondertekent alle officiële stukken van de Sociale raad Oost Gelre, waaronder de adviezen van de Sociale raad Oost Gelre.

 • 3. De leden van de Sociale raad Oost Gelre hebben een aantoonbare binding met de samenleving van de gemeente Oost Gelre en de belanghebbenden. De leden zijn woonachtig in de gemeente Oost Gelre.

 • 4. Het lidmaatschap van de Sociale raad Oost Gelre en het voorzitterschap zijn onverenigbaar met het lidmaatschap van het college, de gemeenteraad of steunfracties.

Artikel 7 Ambtelijk secretaris

 • 1. Het college wijst een ambtelijk secretaris aan. De ambtelijk secretaris heeft geen stemrecht in de Sociale raad Oost Gelre. De ambtelijk secretaris zorgt voor goede administratieve ondersteuning van de Sociale raad Oost Gelre.

 • 2. Tot de taken van de ambtelijk secretaris behoren;

  • -

   het samen met de voorzitter opstellen van de agenda van de vergaderingen;

  • -

   het tijdig verzenden van de agenda met de bijbehorende stukken;

  • -

   het bijwonen van alle vergaderingen en het zorgdragen voor een verslag en/of besluitenlijst;

  • -

   het bewaken van de voortgang en afhandeling van uitgebrachte adviezen;

  • -

   het terugkoppelen van besluiten van het college naar aanleiding van uitgebrachte adviezen.

Artikel 8 Voordracht, benoeming en zittingsduur

 • 1. De leden van de Sociale raad Oost Gelre worden door het college benoemd op voordracht van een sollicitatiecommissie bestaande uit de voorzitter, twee leden van de Sociale raad Oost Gelre en de ambtelijk secretaris.

 • 2. De voorzitter van de Sociale raad Oost Gelre wordt benoemd door het college op voordracht van een sollicitatiecommissie bestaande uit twee leden van de Sociale raad Oost Gelre en de ambtelijk secretaris.

 • 3. De Sociale raad Oost Gelre kiest uit haar midden een plaatsvervangende voorzitter. Lidmaatschap van tenminste twee jaar is een voorwaarde om als plaatsvervangende voorzitter gekozen te worden.

 • 4. De werving van de leden en de voorzitter vindt plaats via een open sollicitatieprocedure waaronder bekendmaking in de lokale media. Er wordt gewerkt met een profielschets welke opgesteld wordt door de Sociale raad Oost Gelre.

 • 5. De leden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Benoemingen kunnen één keer aansluitend op de eerste termijn met eenzelfde periode van maximaal drie jaar worden verlengd.

 • 6. De voorzitter wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Benoemingen kunnen één keer aansluitend op de eerste termijn met eenzelfde periode van maximaal vier jaar worden verlengd.

 • 7. Nieuwe leden volgen een inwerkprogramma.

 • 8. Het lidmaatschap van de leden eindigt:

  • -

   Op eigen verzoek;

  • -

   Door het aflopen van de zittingsperiode, behoudens herbenoeming;

  • -

   Door het niet voldoen aan de voorwaarden in artikel 6, derde en vierde lid;

  • -

   Door ontslag op voordracht van minimaal de helft van het totaal aan leden en de voorzitter van de Sociale raad Oost Gelre op grond van handelen of nalaten van betrokkene, waardoor voorzetting als lid van de Sociale raad Oost Gelre ongewenst wordt geacht.

 • 9. Het lidmaatschap van de voorzitter eindigt:

  • -

   Op eigen verzoek;

  • -

   Door het aflopen van de zittingsperiode, behoudens herbenoeming;

  • -

   Door het niet voldoen aan de voorwaarden in artikel 6, eerste en vierde lid;

  • -

   Door ontslag op voordracht van minimaal de helft van het totaal aan leden van de Sociale raad Oost Gelre op grond van handelen of nalaten van betrokkene, waardoor voorzetting van het voorzitterschap van de Sociale raad Oost Gelre ongewenst wordt geacht.

Artikel 9 De vergaderingen

 • 1. De vergadering van de Sociale raad Oost Gelre zijn openbaar. De Sociale raad Oost Gelre kan besluiten een besloten vergadering te houden, bijvoorbeeld bij de behandeling van niet openbare stukken waarover het college advies vraagt. Indien noodzakelijk kan de Sociale raad Oost Gelre ook digitaal vergaderen.

 • 2. De Sociale raad Oost Gelre vergadert jaarlijks tien keer en zoveel meer of minder als de voorzitter of ten minste een meerderheid van de leden het nodig oordelen.

 • 3. De Sociale raad Oost Gelre vergadert minimaal eenmaal per jaar met de wethouder(s) die verantwoordelijk zijn voor de portefeuilles binnen het sociaal domein.

 • 4. De voorzitter organiseert de vergaderingen van de Sociale raad Oost Gelre en stelt samen met de ambtelijk secretaris de agenda op.

 • 5. De Sociale raad Oost Gelre is bevoegd om het college en (behandelend) ambtenaren op haar vergaderingen uit te nodigen voor het geven van een toelichting op voorstellen die door het college aan de Sociale raad Oost Gelre zijn voorgelegd voor het uitbrengen van advies.

 • 6. De voorzitter kan personen die een openbare vergadering van de Sociale raad Oost Gelre als toehoorder bijwonen in de gelegenheid stellen met betrekking tot agendapunten in te spreken.

 • 7. Het college kan aan de voorzitter en de leden een geheimhoudingsplicht opleggen met betrekking tot de inhoud van stukken die nog niet openbaar zijn. Deze geheimhouding vervalt wanneer de stukken openbaar zijn.

Artikel 10 Besluitvorming

 • 1. De leden van de Sociale raad Oost Gelre spreken en adviseren zonder bindend mandaat. Ieder lid vervult zijn lidmaatschap naar eigen inzicht en overtuiging.

 • 2. Elk lid van de Sociale raad Oost Gelre mag één stem uitbrengen. De voorzitter is niet stemgerechtigd.

 • 3. De adviezen van de Sociale raad Oost Gelre worden bij meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen. Voor een geldige stemming is de aanwezigheid van tenminste tien leden vereist.

Artikel 11 Faciliteiten en vergoedingen

 • 1. Aan elk lid en de voorzitter wordt per bijgewoonde vergadering een vergoeding toegekend. Het college stelt de hoogte van de vergoeding vast.

 • 2. Het college stelt de Sociale raad Oost Gelre een jaarlijks budget ter beschikking ten behoeve van uitgaven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

 • 3. Voor de vergaderingen van de Sociale raad Oost Gelre stelt de gemeente een goed bereikbare en toegankelijke vergaderlocatie ter beschikking.

 • 4. Een lid kan ondersteuning krijgen als dit nodig is voor het uitoefenen van het lidmaatschap van de Sociale raad Oost Gelre.

Artikel 12 Evaluatie

Jaarlijks brengt de Sociale raad Oost Gelre vóór 1 maart een korte rapportage uit aan het college, waarin verslag wordt gedaan van het functioneren van de Sociale raad Oost Gelre in het voorafgaande jaar. Hierin wordt naast de samenstelling melding gedaan van de belangrijkste punten die besproken zijn en de gegeven adviezen.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Reglement Sociale raad Oost Gelre’.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 3. Het Reglement Wmo-raad gemeente Oost Gelre 2006 wordt gelijktijdig ingetrokken.

Ondertekening

Vastgesteld te Lichtenvoorde op 30 november 2021,

Burgemeester en wethouders,

Secretaris

Dhr. J. Heerkens

Burgemeester

Mw. A. Bronsvoort