Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen

Geldend van 19-08-2022 t/m 30-09-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen

Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam,

overwegende dat

het Ministerie van J&V via de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond aan de gemeente Schiedam gelden ter beschikking heeft gesteld om partijen, die verplicht zijn controles uit te voeren op corona toegangsbewijzen, tegemoet te komen in de kosten;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Schiedam 2017 (ASV 2017) en de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19;

BESLUIT vast te stellen:

Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen

Artikel 1 Doelstelling subsidie

Het doel van deze regeling is om die sectoren, die verplicht zijn bezoekers op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 coronatoegangsbewijzen te controleren, te ondersteunen in de kosten die ze daarvoor maken.

Artikel 2 Eisen subsidieaanvrager

De subsidie kan slechts worden aangevraagd door een horecabedrijf, sportvereniging, cultuurinstelling of andere onderneming, die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 verplicht is de bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten en kosten

 • 1. De subsidie is eenmalig en wordt uitsluitend verstrekt als tegemoetkoming in de kosten, die noodzakelijkerwijs in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december zijn, dan wel zullen worden, gemaakt voor de verplichte controle op de coronatoegangsbewijzen op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19.

 • 2. Of de in het eerste lid genoemde kosten noodzakelijk zijn, is ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3. In de bijlage van deze regeling is vastgesteld welke kosten subsidiabel zijn en welke kosten op grond deze regeling van subsidiëring zijn uitgezonderd.

Artikel 4 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond is vastgesteld op de bedragen uit de 1e en 2e tranche bij elkaar opgeteld (€ 204.147,08 + € 302.937) =€ 507.084,08

Artikel 5 De subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 6, tweede lid, van ASV 2017 kan de subsidie worden aangevraagd tot en met 31 augustus 2022.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

 • 3. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 4. Een aanvraag voor subsidieverlening is volledig indien:

  • a.

   het aanvraagformulier door de aanvrager volledig en naar waarheid is ingevuld;

  • b.

   alle gevraagde gegevens en bescheiden zijn bijgevoegd.

 • 5. Bij de aanvraag moet in ieder geval meegestuurd:

  • a.

   Voor zover de aanvraag betrekking heeft op arbeidskosten: een beschrijving van de (extra) kosten voor loon en/of inhuur die worden ingezet voor de controle op de coronatoegangsbewijzen;

  • b.

   Voor zover de aanvraag betrekking heeft op materiele kosten: de hoogte van het bedrag dat de aanvrager besteedt aan de (extra) middelen die worden ingezet voor de controle op de coronatoegangsbewijzen;

  • c.

   kopie van een factuur waarmee het onder a. en b. gestelde wordt onderbouwd; en

  • d.

   de periode waarin de kosten zijn gemaakt.

Artikel 6 Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de in artikel 3 genoemde subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,00 per aanvrager, per locatie.

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

Naast de in artikel 8 van de ASV 2017 genoemde gronden kan het college van burgemeester en wethouders de aanvraag weigeren, indien:

 • 1.

  De aanvrager niet voldoet aan artikel 2;

 • 2.

  De aanvraag niet voldoet aan artikel 3 en/of 5; of

 • 3.

  Op grond van een andere regeling een tegemoetkoming is of kan worden aangevraagd voor de in de aanvraag genoemde kosten.

Artikel 8 Beslistermijn

Het college beslist voor 30 september 2022 op de aanvraag.

Artikel 9 Vaststelling van de subsidie

De subsidie wordt gelijktijdig met de toekenning ervan geacht te zijn vastgesteld.

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1. Onverminderd de verplichtingen van artikel 9 ASV 2017 is de subsidieontvanger verplicht mee te werken aan een steekproefcontrole door het college van burgemeester en wethouders om te beoordelen of de subsidie wordt dan wel is besteed aan de activiteiten als genoemd in artikel 3.

 • 2. Als uit de controle genoemd in het eerste lid blijkt, dat de activiteiten - waarvoor de subsidie is toegekend- niet worden verricht, dan kan de subsidie worden ingetrokken of alsnog lager worden vastgesteld. Het uitbetaalde subsidiebedrag zal dan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

Artikel 11 Regeling vanuit een overheid

 • 1. Indien voor de kosten van de activiteit een bijdrage kan worden verkregen uit een regeling vanuit een andere overheid, dan wordt met deze bijdrage rekening gehouden bij het toekennen van de subsidie.

 • 2. Indien voor de kosten van de activiteiten een bijdrage kan worden verkregen vanuit een regeling vanuit een andere overheid, nadat de subsidie is vastgesteld, dan kan de vaststelling worden herzien.

Artikel 12. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen.

Artikel 13 Inwerkingtreding en subsidie

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na die waarop zij zijn bekend gemaakt en werkt terug tot 22 september 2021.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 oktober 2022.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders kan, in afwijking van het tweede lid, besluiten de looptijd van deze regeling te verlengen.

Ondertekening

Aldus op 23 november 2021 vastgesteld door burgemeester en wethouders van Schiedam,

de secretaris,

C.E. Bos

de burgemeester,

C.H.J. Lamers

Bijlage: Voor vergoeding in aanmerking komende en niet vergoedbare kosten

Bijlage 1: Subsidiabele en daarvan uitgezonderde kosten ingevolge de Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijzen

I Subsidiabele kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten die door de veiligheidsregio en in overeenstemming met de veiligheidsregio door derden gemaakt worden ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

 • i)

  verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;

 • ii)

  verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;

 • iii)

  in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

 • iv)

  materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

 • v)

  verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder i tot en met iv.

Kosten worden vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds (zie kopje ‘niet vergoedbare kosten’ onder iii).

II Uitgezonderde kosten

Onderstaande kosten worden van het onder I bepaalde uitgezonderd en komen derhalve niet voor subsidiering in aanmerking:

 • i)

  kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;

 • ii)

  kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.