Regeling vervallen per 01-01-2023

Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond in verband met maatregelen COVID-19 2022

Geldend van 09-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond in verband met maatregelen COVID-19 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;

gelet op artikel 1.5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Helmond 2020 om nadere regels (subsidieregeling) vast te stellen;

besluit

vast te stellen de Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond in verband met maatregelen COVID-19 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV Helmond 2020: Algemene subsidieverordening Helmond 2020;

 • b.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2019;

 • c.

  evenement: evenement als bedoeld in de APV, nader onder te verdelen in wijkevenementen en reguliere evenementen;

 • d.

  reguliere evenementen: evenementen zoals bedoeld in artikel 1.1. aanhef en onder o, van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2022.

 • e.

  wijkevenementen: evenementen zoals bedoeld in artikel 1.1. aanhef en onder q, van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2022.

Artikel 2 Doel en reikwijdte

 • 1. Met deze regeling wordt beoogd een bijzondere regeling te treffen voor evenementensubsidies, in verband met de getroffen en eventueel nog te treffen maatregelen tegen verdere verspreiding van COVID-19. De onderhavige regeling geldt als een ‘lex specialis’ ten opzichte van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2022.

 • 2. De reikwijdte van deze tijdelijke regeling is beperkt tot reguliere en wijkevenementen, hierna aan te duiden met de verzamelterm ‘evenementen’.

 • 3. Deze tijdelijke regeling bevat in de artikelen 3 tot en met 7 slechts bepalingen die derogeren aan de bepalingen van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2022. Voor zover in deze tijdelijke regeling geen expliciete verwijzing is opgenomen naar bepalingen van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2022, gelden die bepalingen onverkort. Duidelijkheidshalve wordt hierna in de kop van een artikel de toepasselijke bepaling van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2022 genoemd.

Artikel 3 Evenementen (artikel 1.3, aanhef en onder a )

Onverminderd de voorwaarden zoals genoemd in de ASV Helmond 2020 alsmede in de algemene wet bestuursrecht, dient een aanvraag om subsidie op grond van deze tijdelijke subsidieregeling betrekking te hebben op een evenement in de buitenlucht waarvoor uit hoofde van de APV een meldingsplicht geldt.

Artikel 4 Weigeringsgronden subsidieverlening (artikel 1.4, aanhef en onder c)

Onverminderd de weigeringsgronden zoals genoemd in de ASV Helmond 2020 alsmede in de algemene wet bestuursrecht kan subsidie voor een evenement worden geweigerd indien naar het oordeel van het college de aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden voor subsidieverlening als genoemd in deze tijdelijke regeling.

Artikel 5 De subsidieaanvraag (artikel 2C.2. lid 1 en lid 4)

 • 1. Voor evenementen die plaatsvinden in het kalenderjaar 2022 kunnen incidentele subsidies als bedoeld in artikel 1.1 onder m, van de Subsidieregeling evenementen Helmond 2022 verleend worden.

 • 2. Een aanvraag voor een incidentele subsidie voor een evenement dat in 2022 plaatsvindt, wordt bij het college ingediend voor 15 december 2021.

Artikel 6 Cofinanciering (artikel 2B.3. en artikel 2C.3.)

Om voor subsidie uit hoofde van deze tijdelijke regeling in aanmerking te komen is het niet nodig dat evenementen die in het kalenderjaar 2022 worden georganiseerd voor minimaal 50% of 25% van de totale begroting voor reguliere evenementen respectievelijk wijkevenementen gefinancierd worden uit andere inkomsten dan de evenementensubsidie van de gemeente Helmond.

Artikel 7 Beslistermijnen (Artikel 2B.5, lid 1 en artikel C7. lid 1)

 • 1. Het college besluit voor 1 februari 2022 over de aanvragen om subsidieverlening als bedoeld in artikel 5, lid 2.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Indien onverkorte toepassing van enige bepaling van de nadere regels tot een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor een instelling, kan het college afwijken en anders beslissen.

Artikel 9 Werkingsduur

Deze tijdelijke subsidieregeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2023, of eerder bij expliciet intrekkingsbesluit van het college.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 11 Citeertitel

Deze tijdelijke subsidieregeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond in verband met maatregelen COVID-19 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 23 november 2021.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester,

mevrouw P.J.M.G Blanksma-van den Heuvel

de secretaris,

H.J. de Ruiter