Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;

gelet op de Verordening jeugdhulp gemeente Bronckhorst en de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst;

Besluit:

vast te stellen het Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst 2022.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begrippen

De begripsbepalingen genoemd in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 van de Jeugdwet, artikel 1 van de Verordening jeugdhulp gemeente Brockhorst en artikel 1 van de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Bronckhorst zijn op dit besluit van toepassing.

Hoofdstuk 2. Persoonsgebonden budget

Artikel 2. Hoogte persoonsgebonden budget
 • 1. De hoogte van de tarieven van het persoonsgebonden budget per 1 januari 2022 is:

Soortondersteuning

Tarief

Omvang

Begeleiding Individueel Ontwikkelen

1,08

minuut

Begeleiding Individueel Ontwikkelen Plus

1,40

minuut

Persoonlijke verzorging Ontwikkelen

0,86

minuut

Persoonlijke verzorging Stabiliseren

0,84

minuut

Behandeling Individueel Ontwikkelen

1,74

minuut

Behandeling Individueel Ontwikkelen Plus

2,09

minuut

Begeleiding groep Ontwikkelen

49,52

dagdeel

Begeleiding groep Ontwikkelen Plus

71,32

dagdeel

Behandeling Groep Ontwikkelen

83,30

dagdeel

Behandeling Groep Ontwikkelen Plus

113,35

dagdeel

Vervoer

19,90

etmaal

Logeren

153,12

etmaal

Informele ondersteuning/sociaal netwerk.

0,32

minuut

 • 2. De tarieven voor de persoonsgebonden budgetten worden jaarlijks geïndexeerd gelijk aan het percentage dat wordt bepaald bij de tarieven van de Zorg in Natura.

 • 3. Het product logeren geldt voor de tijd tussen 17.00 uur en 09.00 uur en de benodigde begeleiding binnen dit tijdsbestek zit in het product en tarief inbegrepen. Het product voorziet niet in de daginvulling van de tijd tussen 09.00 - 17.00 uur. Als daginvulling in die periode wel gewenst is, moet het product logeren worden aangevuld met een vorm van dagbesteding voor maximaal 2 dagdelen groepsbegeleiding per dag.

 • 4. In het persoonsgebonden budget zit geen vrij besteedbaar bedrag.

 • 5. Het persoonsgebonden budget mag niet worden besteed aan:

  • -

   bemiddelingskosten

  • -

   administratiekosten

  • -

   kosten voor tussenpersonen of belangenbehartigers

  • -

   kosten voor het voeren van een pgb administratie

  • -

   kosten voor ondersteuning bij het aanvragen en beheren van een pgb

  • -

   vakantiegeld

  • -

   reis- en verblijfkosten

  • -

   eenmalige uitkering

  • -

   feestdagenuitkering.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 3. Hardheidsclausule
 • 1. In gevallen waarin dit besluit niet voorziet beslist het college.

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen te gunste van de cliënt afwijken van de bepalingen van dit besluit als toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit kan aangehaald worden als: Financieel besluit jeugdhulp gemeente Bronckhorst 2022

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Bronckhorst op 30 november 2021

Burgemeester en wethouders van gemeente Bronckhorst

de secretaris,

B. Drewes

de burgemeester,

M. Besselink