Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur gemeente Noordwijk 2021

Geldend van 09-12-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur gemeente Noordwijk 2021

Het doel van de beleidsregels is om:

 • -

  Particulieren, bedrijven, netbeheerders en exploitanten van openbare elektrische laadpalen en/of andere laadinfrastructuur duidelijkheid te geven over de criteria, procedures en voorwaarden waaronder de gemeente Noordwijk medewerking verleent aan het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte en het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • -

  Aanvragen voor het plaatsen van openbare elektrische laadpalen en verzoeken tot het nemen van een verkeersbesluit met betrekking tot het aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op eenzelfde en gelijkwaardige manier te kunnen beoordelen en af te handelen.

Deze beleidsregels zijn alleen van toepassing op openbare elektrische laadpalen in de openbare ruimte bij locaties waar openbaar kan worden geparkeerd. Bij doorontwikkeling van openbare elektrische laadvoorzieningen anders dan laadpalen kunnen de beleidsregels ook daarop van toepassing worden verklaard.

Juridisch kader

Algemene Plaatselijke Verordening

In artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Noordwijk staat onder lid 1 dat het verboden is zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan door het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven die openbare plaats. Openbare laadinfrastructuur valt onder het gebruik van een weg overeenkomstig de publieke functie. Op basis hiervan is geen vergunning voor het plaatsen van laadpalen benodigd, mits wordt voldaan aan deze beleidsregels. De gemeente Noordwijk dient toestemming te geven voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte.

Toestemming voor het plaatsen van een of meerdere laadpalen in de openbare ruimte wordt gegeven op basis van afspraken met een exploitant van laadpalen en/of laadinfrastructuur, die zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Verkeersbesluit

Voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen bij openbare laadpalen in de openbare ruimte is een verkeersbesluit nodig. Per laadpaal met 2 laadpunten kunnen 2 parkeerplaatsen worden gereserveerd. In het verkeersbesluit worden door of namens het college van burgemeester en wethouders de betreffende parkeerplaatsen bij een laadpaal aangewezen door middel van het plaatsen van een verkeersbord E4, een onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” en een onderbord OB504 met 1 pijl of 2 pijlen.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Elektrische voertuigen: Alle voertuigen die op de openbare weg mogen rijden, geheel of gedeeltelijk op elektriciteit kunnen rijden en gebruik kunnen maken van de openbare laadpalen om op te laden;

 • b.

  Laadinfrastructuur: Het geheel van laadpalen, aansluitingen op het elektriciteitsnet en andere voorzieningen in de openbare ruimte op of aan de weg bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • c.

  Laadpaal: Een openbaar en fysiek object in de vorm van een paal met tenminste één aansluiting en de mogelijkheid voor twee of meer aansluitingen voor het gelijktijdig opladen van elektrische voertuigen;

 • d.

  Gereserveerde parkeerplaats: Een parkeerplaats bij een laadpaal welke alleen gebruikt mag worden zoals aangegeven door de bebording ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

 • e.

  Exploitant: Een eigenaar en beheerder van (openbare) laadpalen;

 • f.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

Artikel 2: Uitgangspunten openbare elektrische laadinfrastructuur

Ter ondersteuning van de transitie naar duurzame mobiliteit kan elektrisch rijden worden gefaciliteerd door middel van elektrische laadinfrastructuur. Voor openbare elektrische laadinfrastructuur in de gemeente Noordwijk gelden de volgende uitgangspunten:

2.1: Fysieke verschijningsvorm en (brand)veiligheid

Een laadpaal en/of andere laadinfrastructuur moet voldoen aan alle daaraan gestelde (nationale en internationale) onderhouds- en veiligheidseisen. Tevens moet rekening worden gehouden met brandveiligheidsadviezen om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Een laadpaal en/of andere laadinfrastructuur moet te allen tijde in goede staat van onderhoud verkeren.

Op basis van artikel 2:10 van de APV gemeente Noordwijk is een Verlengde Private Aansluiting (VPA), waarbij een laadpunt in de openbare ruimte staat, maar wordt gevoed vanuit een aangrenzend pand niet toegestaan zonder vergunning. Ook een laadpunt op eigen terrein met (ondergrondse) bekabeling in de openbare ruimte is niet toegestaan zonder vergunning.

2.2: Duurzaamheid

Om te bewerkstelligen dat elektrische voertuigen ook aan de bron geen C02-uitstoot veroorzaken, mag de exploitant van de laadpalen en/of andere laadinfrastructuur alleen gegarandeerd groene stroom uit Nederland (laten) leveren.

2.3: Openbaarheid en interoperabiliteit

Een laadpaal en/of andere laadinfrastructuur is 24 uur per dag en 7 dagen per week openbaar toegankelijk, in die zin dat deze voor iedereen te gebruiken is voor het opladen van zijn/haar elektrische voertuig. Een laadpunt is interoperabel conform de landelijke en internationale afspraken, waaronder de uitwisselbaarheid van laadpassen en het gebruik van standaardstekkers. De exploitant zorgt voor zoveel mogelijk actuele informatie richting gebruikers over de aanwezigheid en beschikbaarheid van het laadpunt.

2.4: Algemene locatie-eisen

Een laadpaal kan enkel op een locatie worden geplaatst rekening houdend met tenminste de hieronder beschreven criteria:

 • a.

  De desbetreffende ondergrond is in eigendom van de gemeente Noordwijk;

 • b.

  Binnen een loopafstand van 200 meter van de aangevraagde locatie is (toekomstige) behoefte aan een openbaar laadpunt;

 • c.

  Binnen een loopafstand van 200 meter van de aangevraagde locatie is geen bestaande openbare laadpaal aanwezig of het gebruik daarvan aanleiding is voor een extra laadpaal;

 • d.

  Er is geen gelijktijdige aanvraag voor een openbare laadpaal binnen een loopafstand van 200 meter van de adres(sen) van gebruiker(s);

 • e.

  Het is aannemelijk dat de locatie door meerdere gebruikers gedeeld wordt;

 • f.

  Een laadpaal wordt bij voorkeur geplaatst op (zicht)locaties in de nabijheid van de woningen of bedrijven van potentiële gebruikers;

 • g.

  Een laadpaal wordt bij voorkeur geplaatst op een locatie met 4 of meer naast elkaar gelegen (haakse) parkeerplaatsen;

 • h.

  Een laadpaal kan worden voorzien van twee of meer laadpunten en daarmee kunnen - eventueel op termijn - twee of meer parkeerplaatsen worden bediend;

 • i.

  De doorgang voor ander verkeer (voetganger, fiets, auto, rolstoel etc.) dient gewaarborgd te blijven;

 • j.

  Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair of (openbaar) groen;

 • k.

  Er is binnen 2 jaar geen sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele ontwikkelingen op de plaats van een laadpaal.

Afhankelijk van het type aanvraag dient een locatie voor een laadpaal ook aan aanvullende eisen te voldoen.

Artikel 3: Aanvraag toestemming en verkeersbesluit

Een aanvraag voor het plaatsen en beheren van een of meerdere laadpalen op of aan de openbare weg en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit waarbij één of meerdere parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen kan alleen worden ingediend door een exploitant van openbare laadpalen die een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend.

Het college verleent geen medewerking aan het realiseren van een laadpaal wanneer potentiële gebruikers mogelijkheden hebben om elektrische voertuigen op eigen terrein te (laten) parkeren. De ruimtelijke behoefte aan een openbare laadpaal wordt bepaald volgens de ladder van laden:

 • 1.

  In eerste instantie wordt een elektrische rijder geacht op eigen terrein te laden;

 • 2.

  In tweede instantie heeft semipubliek laden prioriteit, bijvoorbeeld in een parkeergarage of op een parkeerterrein;

 • 3.

  Wanneer deze opties niet mogelijk of onvoldoende toereikend zijn om de vraag naar laden voldoende te faciliteren dan wordt de mogelijkheid geboden om in de openbare ruimte te laden.

Een aanvraag kan door een exploitant worden gedaan:

 • a.

  Op verzoek van een gebruiker die afhankelijk is van de openbare ruimte om zijn of haar voertuig op te laden en niet kan beschikken over een parkeermogelijkheid op eigen terrein volgens de ladder van laden (artikel 5);

 • b.

  Op initiatief van een exploitant waarbij op basis van een bij de gemeente Noordwijk beschikbare prognose wordt aangetoond dat op de locatie binnen twee jaar ook behoefte is aan een laadpaal (artikel 6);

 • c.

  Op initiatief van een exploitant naar aanleiding van overleg met de gemeente Noordwijk (artikel 7);

 • d.

  Op initiatief van een exploitant waarbij op basis van het gebruik van een bestaande laadpaal wordt aangetoond dat op de locatie behoefte is aan extra mogelijkheden om op te laden (artikel 8).

Op initiatief van de gemeente Noordwijk kunnen ook één of meerdere laadpalen op of aan de openbare weg worden geplaatst en beheerd. In dergelijke gevallen kan de gemeente Noordwijk in gesprek gaan met een exploitant over de plaatsing en het beheer van laadpalen.

Artikel 4: Website exploitant en verzoeken gebruikers

Een gebruiker kan een verzoek voor een openbare laadpaal indienen bij een exploitant. Daarvoor beschikt een exploitant over een website en/of app met daarop relevante informatie over openbare laadpalen voor de gebruiker: het aanvraagproces, de doorlooptijd van een aanvraag, het minimale en maximale laadvermogen, informatie over laadpassen en de laadprijs per kWh. Bij meerdere aanbieders kan een eerste gebruiker op basis van deze gegevens een keuze maken voor een bepaalde aanbieder.

Artikel 5: Aanvraag op verzoek van een gebruiker

Op verzoek van een gebruiker die afhankelijk is van de openbare ruimte om zijn of haar voertuig op te laden en niet kan beschikken over een parkeermogelijkheid op eigen terrein kan door een exploitant een aanvraag voor een laadpaal worden ingediend. Een vraaggestuurde aanvraag voor het plaatsen van een openbare laadpaal bevat de volgende stappen.

5.1: Behoeftebepaling

De aanvrager toont aan dat op de aangevraagde locatie binnen 200 meter daadwerkelijk behoefte bestaat bij gebruikers aan een laadpaal op of aan de openbare weg. Wanneer er binnen 200 meter van de aangevraagde locatie één of meerdere bestaande openbare laadpalen zijn, is een aanvraag alleen mogelijk als:

 • a.

  Bij alle bestaande openbare laadpalen binnen 200 meter van de aangevraagde locatie een 2de parkeerplaats is aangewezen exclusief voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • b.

  Het gebruik van alle bestaande openbare laadpalen binnen 200 meter van de aangevraagde locatie aanleiding zijn voor een extra laadpaal. Onder welke voorwaarden uitbreiding mogelijk is, staat vermeld in artikel 8.1.

5.2: Aanvraag locatie laadpaal en verkeersbesluit

Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een laadpaal en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit wordt gedaan bij de gemeente Noordwijk. Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een laadpaal bevat:

 • a.

  Gegevens van de (potentiële) gebruiker(s);

 • b.

  Een bevestiging dat de aanvrager geen mogelijkheid heeft om elektrische voertuigen op eigen terrein te (laten) parkeren;

 • c.

  Een voorstel inclusief foto en tekening voor een locatie van een laadpaal inclusief bijbehorende aan te wijzen parkeerplaats(en);

 • d.

  Een eventuele voorziening ter bescherming van de laadpaal;

 • e.

  De uitvoering van en het type laadpaal.

De gemeente Noordwijk kan namens het college om aanvullende gegevens vragen wanneer zij dat nodig acht.

5.3: Definitieve locatie

De aanvrager bepaalt in overleg met de gemeente Noordwijk de definitieve locatie van de laadpaal, waarbij rekening wordt gehouden met reeds in de openbare ruimte aanwezige objecten en de aan te wijzen parkeerplaats(en) waarvoor een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit wordt ingediend. Naast de geldende algemene locatie-eisen (artikel 2.4) zijn de volgende criteria van toepassing:

 • a.

  Het betreft een bestaande parkeerplek;

 • b.

  Een laadpaal wordt bij voorkeur geplaatst op een vooraf geselecteerde strategische locatie (zie lijst/plankaart).

5.4: Gereserveerde parkeerplaatsen

In beginsel wordt bij een nieuw te realiseren laadpaal één parkeerplaats exclusief aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Indien het gebruik van de laadpaal dit toelaat, kan ook een tweede parkeerplaats worden aangewezen. Aan de hand van gebruiksdata kan een exploitant of de gemeente Noordwijk aantonen dat extra parkeerbehoefte bestaat om elektrisch op te laden, waarna de gemeente Noordwijk een definitieve beslissing neemt. Onder welke voorwaarden uitbreiding mogelijk is, staat vermeld in artikel 8.1.

5.5: Besluitvorming en vaststellen verkeersbesluit

Met de aanleg van een laadpaal wordt niet eerder begonnen dan wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is. De toestemming voor het plaatsen van een laadpaal wordt eerst van kracht en kan dus pas worden gebruikt, nadat het verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) onherroepelijk is geworden.

Artikel 6: Aanvraag op initiatief van een exploitant

Op initiatief van een exploitant waarbij op basis van een bij de gemeente Noordwijk beschikbare prognose wordt aangetoond dat op de locatie binnen twee jaar behoefte is aan een laadpaal kan een aanvraag voor een laadpaal worden ingediend. Een strategische aanvraag voor het plaatsen van een openbare laadpaal bevat de volgende stappen.

6.1: Behoeftebepaling

Op basis van een prognose voor de behoefte aan openbare laadpalen is door de gemeente Noordwijk een lijst/plankaart opgesteld met strategische locaties voor laadpalen en/of andere laadinfrastructuur. De toekomstige behoefte is bepaald aan de hand van data in een prognosegebied, waarna verschillende locaties zijn geselecteerd en voorzien zijn van prioritering. De prognoses worden per jaar bepaald aan de hand van de bij de gemeente Noordwijk beschikbare prognoses voor de behoefte aan openbare laadpalen, hierbij is tussentijdse bijstelling van prognoses door de gemeente Noordwijk mogelijk. Deze lijst/plankaart wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Noordwijk.

6.2: Aanvraag locatie laadpaal en verkeersbesluit

Een aanvraag voor een openbare laadpaal op initiatief van een exploitant kan eenmaal per jaar in september worden gedaan voor het daaropvolgende jaar. Uit de lijst/plankaart kunnen locaties worden geselecteerd en een aanvraag worden ingediend. Bij locaties waarvoor meerdere aanvragen zijn, worden deze in gelijke aantallen om en om verdeeld op basis van loting voor de eerste keus, et cetera.

Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een laadpaal en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit wordt gedaan bij de gemeente Noordwijk. Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een laadpaal bevat:

 • a.

  Een voorstel inclusief foto en tekening voor een locatie van een laadpaal inclusief bijbehorende aan te wijzen parkeerplaats(en);

 • b.

  Een eventuele voorziening ter bescherming van de laadpaal;

 • c.

  De uitvoering van en het type laadpaal.

De gemeente Noordwijk kan namens het college om aanvullende gegevens vragen wanneer zij dat nodig acht.

Voor locaties uit de lijst/plankaart kan al een verkeersbesluit zijn genomen. In dat geval is een verkeersbesluit niet meer nodig.

6.3: Definitieve locatie

De aanvrager bepaalt in overleg met de gemeente Noordwijk de definitieve locatie van de laadpaal, waarbij rekening wordt gehouden met reeds in de openbare ruimte aanwezige objecten, de aan te wijzen parkeerplaats(en) waarvoor een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit wordt ingediend en de geldende locatie-eisen (artikel 2.4).

6.4: Gereserveerde parkeerplaatsen

Bij een nieuw te realiseren laadpaal op een strategische locatie wordt één parkeerplaats exclusief aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Indien het gebruik van de laadpaal dit toelaat, kan ook een tweede parkeerplaats worden gereserveerd. Aan de hand van gebruiksdata kan een exploitant of de gemeente Noordwijk aantonen dat extra parkeerbehoefte bestaat om elektrisch op te laden, waarna de gemeente Noordwijk een definitieve beslissing neemt. Onder welke voorwaarden uitbreiding mogelijk is, staat vermeld in artikel 8.1.

6.5: Besluitvorming en vaststellen verkeersbesluit

Met de aanleg van het oplaadpunt wordt niet eerder begonnen dan wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is. De toestemming voor het plaatsen van een laadpaal wordt eerst van kracht en kan dus pas worden gebruikt, nadat het verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) onherroepelijk is geworden.

Artikel 7: Aanvraag op initiatief van de gemeente Noordwijk

In beginsel geldt dat bij gebiedsontwikkeling waar de openbare ruimte gerealiseerd wordt door de ontwikkelaar(s) zij tevens verantwoordelijk zijn voor de realisatie van openbare laadinfrastructuur. Hierbij zijn onder andere het Bouwbesluit en de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPDB III) leidend.

In bepaalde gevallen, zoals projectontwikkelingen of deelmobiliteitsconcepten, kan op initiatief van de gemeente Noordwijk ingezet worden op een aanvraag voor een of meerdere laadpalen op of aan de openbare weg. Een dergelijke aanvraag door een exploitant voor het plaatsen van een openbare laadpaal bevat de volgende stappen.

7.1: Behoeftebepaling

Op basis van een (toekomstige) verwachting en/of een prognose voor de behoefte aan openbare laadpalen bepaalt de gemeente Noordwijk of behoefte is aan een of meerdere laadpalen op of aan de openbare weg.

7.2: Aanvraag locatie laadpaal en verkeersbesluit

In overleg met projectontwikkelaars en/of exploitanten kan een verzoek tot een aanvraag worden gedaan. Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een laadpaal en het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit wordt gedaan bij de gemeente Noordwijk. Een aanvraag voor een locatie voor het plaatsen van een laadpaal bevat:

 • a.

  Een voorstel inclusief foto en tekening voor een locatie van een laadpaal inclusief bijbehorende aan te wijzen parkeerplaats(en);

 • b.

  Een eventuele voorziening ter bescherming van de laadpaal;

 • c.

  De uitvoering van en het type laadpaal.

De gemeente Noordwijk kan namens het college om aanvullende gegevens vragen wanneer zij dat nodig acht.

Voor locaties uit de lijst/plankaart kan al een verkeersbesluit zijn genomen. In dat geval is een verkeersbesluit niet meer nodig.

7.3: Definitieve locatie

De aanvrager bepaalt in overleg met de gemeente Noordwijk de definitieve locatie van de laadpaal, waarbij rekening wordt gehouden met in de openbare ruimte aanwezige of toekomstige objecten en de aan te wijzen parkeerplaats(en) waarvoor een vergunning wordt aangevraagd. Naast de geldende algemene locatie-eisen (zie artikel 3.4) zijn de volgende criteria van toepassing:

 • a.

  Het betreft een bestaande parkeerplek of een daarvoor bestemde locatie;

 • b.

  Een laadpaal wordt bij voorkeur geplaatst op een vooraf geselecteerde strategische locatie (zie lijst/plankaart);

 • c.

  Wanneer het een inpandig situatie betreft, dienen de volgende adviezen te worden gevolgd:

  • Realiseer een laadpaal en/of andere laadinfrastructuur zo dicht mogelijk bij de in- of uitrit en bij een (voor de brandweer toegankelijke) nooduitgang;

  • Sluit een laadpaal en/of andere laadinfrastructuur aan op een (CO- en) brandmeldinstallatie;

  • Zorg voor een hoofdschakelaar welke alle laadinfrastructuur in één keer kan uitschakelen;

  • Gebruik geen snelladers;

  • Zorg voor duidelijke instructies, zodat gebruikers weten hoe zij moeten handelen bij calamiteiten;

  • Informeer hulpdiensten over het aantal en locaties van laadinfrastructuur met behulp van een plattegrond.

7.4: Gereserveerde parkeerplaatsen

Bij een nieuw te realiseren laadpaal op een strategische locatie op ingezet initiatief van de gemeente Noordwijk worden indien gewenst direct twee parkeerplaatsen exclusief aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Wanneer in eerste instantie één parkeerplaats exclusief wordt aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen kan een tweede parkeerplaats worden aangewezen indien het gebruik dit toelaat. Aan de hand van gebruiksdata kan een exploitant of de gemeente Noordwijk aantonen dat extra parkeerbehoefte bestaat om elektrisch te laden, waarna de gemeente Noordwijk een definitieve beslissing neemt. Onder welke voorwaarden uitbreiding mogelijk is, staat vermeld in artikel 8.1.

7.5: Besluitvorming en vaststellen verkeersbesluit

Met de aanleg van het oplaadpunt wordt niet eerder begonnen dan wanneer het verkeersbesluit onherroepelijk is. De toestemming voor het plaatsen van een laadpaal wordt eerst van kracht en kan dus pas worden gebruikt, nadat het verkeersbesluit tot aanwijzing van de benodigde parkeerplaats(en) onherroepelijk is geworden.

Artikel 8: Uitbreidings- en beperkingsmogelijkheden

Aan de hand van gebruiksdata kan het gebruik van openbare laadpalen in de gemeente worden gemonitord. Op basis van het gebruik van een openbare laadpaal kunnen extra mogelijkheden om op te laden worden gerealiseerd, maar ook laadmogelijkheden worden beperkt.

8.1: Uitbreidingsmogelijkheden

8.1.1: Openbare laadpalen met één aangewezen parkeerplaats

Voor openbare laadpalen geldt dat wanneer in een eerder stadium één parkeerplaats bij een laadpaal exclusief is aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen een tweede parkeerplaats kan worden aangewezen indien het gebruik van de laadpaal dit toelaat. Aan de hand van gebruiksdata kan een gebruiker, exploitant of de gemeente Noordwijk aantonen dat extra parkeerbehoefte bestaat om elektrisch te laden, waarna de gemeente Noordwijk een definitieve beslissing neemt. Hierbij gelden de volgende eisen:

 • a.

  Het gebruik van de openbare laadpaal in de laatste 3 maanden is minimaal 750 kWh per maand;

 • b.

  Bij de openbare laadpaal is in de laatste 3 maanden in totaal minimaal 50 keer opgeladen;

 • Of:

 • c.

  Het gebruik van de openbare laadpaal in de laatste 12 maanden is minimaal 7500 kWh in totaal;

 • d.

  Bij de openbare laadpaal is in de laatste 12 maanden in totaal minimaal 200 keer opgeladen.

8.1.2: Openbare laadpalen met één aangewezen parkeerplaats op ingezet initiatief van de gemeente Noordwijk

Voor openbare laadpalen op ingezet initiatief van de gemeente Noordwijk geldt dat wanneer in een eerder stadium één parkeerplaats bij een laadpaal exclusief is aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen een tweede parkeerplaats kan worden aangewezen indien het gebruik van de laadpaal dit toelaat. Aan de hand van gebruiksdata kan een exploitant of de gemeente Noordwijk aantonen dat extra parkeerbehoefte bestaat om elektrisch te laden, waarna de gemeente Noordwijk een definitieve beslissing neemt. Hierbij gelden de volgende eisen:

 • a.

  Het gebruik van de openbare laadpaal in de laatste 3 maanden is minimaal 500 kWh per maand;

 • b.

  Bij de openbare laadpaal is in de laatste 3 maanden in totaal minimaal 50 keer opgeladen;

 • Of:

 • c.

  Het gebruik van de openbare laadpaal in de laatste 12 maanden is minimaal 5000 kWh in totaal;

 • d.

  Bij de openbare laadpaal is in de laatste 12 maanden in totaal minimaal 200 keer opgeladen.

8.1.3: Openbare laadpalen met twee aangewezen parkeerplaatsen

Voor openbare laadpalen waarbij in een eerder stadium twee parkeerplaatsen exclusief zijn aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen geldt dat een extra laadpaal kan worden gerealiseerd naast de bestaande openbare laadpaal indien het gebruik van de laadpaal en het gebruik van elk van de laadpalen binnen 200 meter van de betreffende locatie dit toelaat. Aan de hand van gebruiksdata kan een exploitant of de gemeente Noordwijk aantonen dat extra behoefte aan laadmogelijkheden bestaat om elektrische te laden, waarna de gemeente Noordwijk een definitieve beslissing neemt. Hierbij gelden de volgende eisen:

 • a.

  Bij de openbare laadpaal en bij elk van de bestaande openbare laadpalen binnen 200 meter van de aangevraagde locatie is het gebruik in de laatste 6 maanden voor de aanvraag minimaal 1000 kWh per maand;

 • b.

  Bij de openbare laadpaal en bij elk van de bestaande openbare laadpalen binnen 200 meter van de aangevraagde locatie is in de laatste 6 maanden voor de aanvraag minimaal 200 keer in totaal opgeladen;

 • c.

  De verhouding laadtijd en connectietijd is bij de openbare laadpaal en bij elk van de bestaande openbare laadpalen binnen 200 meter van de aangevraagde locatie in de laatste 6 maanden voor de aanvraag minimaal 30 procent, waarbij minimaal 2 van de 6 maanden gedurende deze periode een percentage boven de 35 procent kennen;

 • Of:

 • d.

  Bij de openbare laadpaal en bij elk van de bestaande openbare laadpalen binnen 200 meter van de aangevraagde locatie is het gebruik in de afgelopen 12 maanden voor de aanvraag minimaal 10000 kWh in totaal per bestaande openbare laadpaal;

 • e.

  Bij elk van de bestaande openbare laadpalen binnen 200 meter van de aangevraagde locatie is in de afgelopen 12 maanden voor de aanvraag minimaal 400 keer opgeladen bij elk van de bestaande openbare laadpalen;

 • f.

  De verhouding laadtijd en connectietijd is bij de openbare laadpaal en bij elk van de bestaande openbare laadpalen binnen 200 meter van de aangevraagde locatie in de laatste 6 maanden voor de aanvraag minimaal 30 procent, waarbij minimaal 2 van de 6 maanden gedurende deze periode een percentage boven de 35 procent kennen.

8.2: Beperkingsmogelijkheden

Aangezien plaatsing en beheer van een laadpaal en/of andere laadinfrastructuur te allen tijde een toekomstgerichte ontwikkeling is, kan enkel bij uitzondering op basis van het gebruik van een openbare laadpaal een beperking van de laadmogelijkheden worden toegepast.

8.2.1: Openbare laadpalen met twee aangewezen parkeerplaatsen

Voor openbare laadpalen waarbij in een eerder stadium twee parkeerplaatsen exclusief zijn aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen geldt dat de gemeente Noordwijk het recht heeft om de reservering van één parkeerplaats in te trekken indien het gebruik van de laadpaal hiertoe aanleiding geeft. Aan de hand van gebruiksdata kan een exploitant of de gemeente Noordwijk aantonen dat beperking van de laadmogelijkheden gewenst is, waarna de gemeente Noordwijk een definitieve beslissing neemt. Hierbij gelden de volgende eisen:

 • a.

  Het gebruik van de openbare laadpaal in de laatste 12 maanden is minder dan 250 kWh per maand;

 • b.

  Bij de openbare laadpaal is in de laatste 12 maanden niet meer dan 150 keer opgeladen.

 • c.

  Het gebruik van de openbare laadpaal is in de laatste 12 maanden afgenomen met meer dan 50 procent, waarbij het gemiddelde gebruik van de eerste 3 maanden ten opzichte van de laatste 3 maanden gedurende deze periode wordt genomen.

Artikel 9: Plaatsing en beheer laadpaal en/of laadinfrastructuur

De aanvrager voor het plaatsen van een laadpaal en/of andere laadinfrastructuur is tevens de exploitant hiervan. De exploitant is verantwoordelijk voor realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie van de laadpaal en/of andere laadinfrastructuur en neemt alle kosten hiervoor voor zijn rekening. De exploitant is altijd een rechtspersoon en nooit een natuurlijk persoon.

Artikel 10: Inrichting en beheer parkeerplaatsen

De kosten voor het plaatsen van een verkeersbord op de aangewezen parkeerplaats(en) en aanpassingen ten bate van het laadpunt zijn voor rekening van de gemeente Noordwijk. Het beheer van de betreffende parkeerplaats blijft voor rekening van de gemeente Noordwijk.

Artikel 11: Aansprakelijk

De beheerder is aansprakelijk voor alle schade die door het gebruik van de laadpaal en/of laadinfrastructuur of anderszins aan derden wordt veroorzaakt. De gemeente Noordwijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele schade die door de laadpaal en/of laadinfrastructuur is veroorzaakt. De exploitant vrijwaart hiervoor de gemeente Noordwijk. De exploitant verzekert zich voor eventuele schade voor minimaal een bedrag van € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Artikel 12: Vergunninghouderszone/parkeerschijfzone/betaald parkeren

Er gelden geen beperkingen voor het plaatsen van laadpalen in een vergunninghouderszone, parkeerschijfzone of een zone met betaald parkeren. In gebieden waar vergunninghoudersparkeren, parkeerschijfzones of een zone met betaald parkeren is ingevoerd of enige andere restrictie geldt, geldt deze restrictie onverminderd ook voor bestuurders van elektrische voertuigen.

Artikel 13: Handhaving

Het juiste en enig toegestane gebruik van een laadpaal en/of andere laadinfrastructuur is: als een elektrische voertuig met de kabel is aangesloten aan een laadpaal. Indien niet op de juiste manier wordt geparkeerd op een voor het opladen van elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaats dan wordt hier op gehandhaafd. Daarnaast wordt ook gehandhaafd op de parkeervergunning, parkeerschijfzone en andere beperkingen die voor alle bestuurders van motorvoertuigen gelden.

Artikel 14: Wijzigen of intrekken van toestemming en verkeersbesluit

Het college kan bij onjuist, onvoldoende of een (tijdelijke) verandering van gebruik besluiten de situatie met betrekking tot een laadpaal aanpassen en/of een verkeersbesluit (gedeeltelijk) in te trekken.

14.1: Bij afwijken van de beleidsregels door een exploitant

Indien een exploitant van een laadpaal en/of andere laadinfrastructuur zich niet houdt aan de voorschriften verbonden aan de openbare elektrische laadinfrastructuur in de gemeente Noordwijk, kan het college de toestemming voor een laadpaal intrekken. Het college kan in dat geval ook het verkeersbesluit, waarbij parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen zijn aangewezen, wijzigen of intrekken.

14.2: Bij beperkt gebruik van een openbare laadpaal

Het college kan de toestemming voor een laadpaal intrekken, een verkeersbesluit wijzigen of intrekken en/of verzoeken om verplaatsing of verwijdering van een openbare laadpaal, wanneer er in de praktijk niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van een openbare laadpaal. Het is niet gewenst dat daardoor één of meerdere parkeerplaatsen (nagenoeg) geheel onbenut blijven. In deze gevallen heeft een exploitant het recht en de plicht een laadpaal binnen een door het college aan te geven termijn te verplaatsen of te verwijderen. De hiermee samenhangende kosten zijn voor rekening van de exploitant. In beginsel wordt eerst gezocht naar mogelijkheden om het gebruik van een laadpaal te verhogen en daarna een laadpaal te verplaatsen.

14.3: Bij onderhoud of reconstructie van een openbare ruimte

Het college kan de toestemming voor een laadpaal intrekken en/of een verkeersbesluit wijzigen of intrekken, indien een wegreconstructie plaatsvindt als gevolg waarvan aangewezen parkeerplaatsen zullen verdwijnen. In dat geval zal de gemeente Noordwijk samen met de exploitant bezien of een alternatieve locatie voor een laadpaal en/of andere laadinfrastructuur met bijbehorende parkeerplaats(en) in de directe nabijheid mogelijk is. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de gemeente Noordwijk, wanneer de wegreconstructie plaatsvindt binnen 5 jaar na de afhandeling van een aanvraag/plaatsing van een laadpaal, tenzij de aanvrager op de hoogte was van een geplande reconstructie. Kosten zijn voor rekening van de exploitant, wanneer de wegreconstructie later dan 5 jaar na de afhandeling van een aanvraag/plaatsing van een laadpaal plaatsvindt.

Artikel 15: Informatie over gebruik laadinfrastructuur

Een exploitant van een laadpaal en/of laadinfrastructuur zorgt voor inzicht in het feitelijke gebruik van de laadpalen vanaf plaatsing tot en met 1 maand voor de actuele datum.

Artikel 16: Bijzondere omstandigheden

Het college kan in specifieke, bijzondere of onvoorziene omstandigheden bij uitzondering besluiten van deze beleidsregels af te wijken.

Artikel 17: Inwerkingtreding en citeertitel

 • a. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • b. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur gemeente Noordwijk 2021”;

 • c. De “Beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur gemeente Noordwijk” vastgesteld d.d. 8 januari 2019 worden met ingang van de datum als benoemd in onderdeel a van dit artikel ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van ,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

de secretaris,

F. Mencke

de burgemeester,

W.J.A. Verkleij