Aanwijzingsbesluit verbod recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen (artikel 4:18 APV)

Geldend van 10-12-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen (artikel 4:18 APV)

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Gooise Meren,

Overwegende dat:

 • -

  het ter bescherming van de openbare orde, het milieu en landschap het gewenst is dat gebieden worden aangewezen waarbinnen het verboden is ten behoeve van nachtvissen een recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein;

 • -

  Om deze reden onderstaande gebieden aan te wijzen, waar het verboden is om ten behoeve van de hengelsport onderkomens te plaatsen

Gelet op:

 • -

  op grond van artikel 4:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2020 (APV);

Besluiten:

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit verbod recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen,

Als gebieden, bedoeld in artikel 4:18 APV worden aangewezen:

 • 1.

  Naarden: Twee zones aan de oevers van het Gooimeer ter hoogte van het Naarderwoonbos en Naardereiland,

  Alsmede de voet- en fietspaden rondom de vesting: Admiraal Helfrichweg, Vestingpad, Lange- en Korte bedekte weg.

 • 2.

  Muiden: Vestinggracht;

 • 3.

  de grenzen van de in artikel 4:18 APV genoemde gebieden zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart;

 • 4.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit verbod recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen;

 • 5.

  dit aanwijzingsbesluit vervangt alle (eventuele) eerdere aanwijzingsbesluiten van het college van burgemeester en wethouders. Deze voorgaande aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken per de datum van inwerkingtreding van dit besluit;

 • 6.

  dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt;

 • 7.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking;

Ondertekening

Gooise Meren 2 november 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

M. Voorhorst,

Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,

Burgemeester

Bijsluiter bij primair besluit van de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders

Vragen over dit besluit

U wordt verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de behandelend medewerker, als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met dit besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is bekendgemaakt. Ook andere belanghebbenden bij deze beschikking kunnen een bezwaarschrift indienen.

Let op: Ook als u eerst contact met ons opneemt blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken staan.

U dient dit bezwaarschrift te richten aan: Burgemeester en/of wethouders van Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA BUSSUM.

Termijn: binnen zes weken na bekendmaking van deze beschikking;

Kosten: geen

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • het moet ondertekend zijn;

 • het bevat de naam en het adres van de indiener;

 • het bevat de dagtekening (datum);

 • het bevat een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • het bevat de gronden van het bezwaar (waarom bent u het er niet mee eens).

U kunt ook een pro- forma bezwaarschrift indienen. Dit houdt in dat u binnen zes weken een bezwaarschrift indient en dat u de reden waarom u het niet eens bent met het besluit later indient.

Als u een bezwaarschrift indient tegen deze beschikking bij burgemeester en wethouders, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. U dient dit verzoek om een voorlopige voorziening te richten aan: De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Termijn: Geen, mits nog geen uitspraak is gedaan op het Bezwaarschrift;

Kosten:€ 181,- (natuurlijk persoon) en € 360,- (rechtspersoon).

Het verzoekschrift moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift.

Bijlage 1 Kaart

afbeelding binnen de regeling