Aanwijzingsbesluit honden losloopgebieden (artikel 2:57 APV)

Geldend van 10-12-2021 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit honden losloopgebieden (artikel 2:57 APV)

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Gooise Meren,

Overwegende dat:

 • -

  het gewenst is om losloopgebieden aan te wijzen waardoor het voor hondenbezitters mogelijk wordt gemaakt om hun hond op plaatsen los te laten lopen.

Gelet op:

 • -

  op grond van artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2020 (APV);

Besluiten:

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit honden losloopgebieden,

Als gebieden, bedoeld in artikel 2:57 APV, worden aangewezen:

 • 1.

  Bussum

  Groenstrook langs het water ten noorden van de Brediusweg, het wandelpad in het verlengde van het Nicolaas Beetspad, ’t Mouwtje, het plantsoen tussen de Ceintuurbaan en sportpark de Kuil met uitzondering van het gedeelte bij het skatepark, groenstrook Koekoeklaan, Bouvybosje, wandelpad aan de Struikheiweg, deel van de Bussums Bloei aan de oostzijde van de Nieuwe ’s-Gravenlandsweg, groenstrook tussen de Randweg en het hekwerk van het Goois Natuur Reservaat;

  Naarden

  Strand langs IJsselmeerweg, groengebied tussen Graaf Willem de Oudelaan en het spoor, groengebied tussen de Karnemelksloot en de Vroedschap/Schout, groengebied Verlengde Sportlaan en de Karnemelksloot, groengebied achter de woningen aan de Juliana van Stolberglaan.;

  Muiden

  Groengebied langs de Maxisweg, groengebied langs de Mariahoeveweg;

  Muiderberg

  Voetpad tussen de Googweg en de Johannes Bosboomlaan, De dijk langs de wijk Bijtendijken tussen de Watersnip en de Nienhuis Ruyskade, Het groengebied voor de Regenwulp en de Zilvermeeuw (strand verboden voor honden 1 april tot 1 oktober), het Echobos en het groengebied tussen de Dijkweg en het IJmeer.

 • 2.

  de grenzen van de in artikel 2:57 APV genoemde gebieden zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart;

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: ‘Aanwijzingsbesluit honden losloopgebieden’;

 • 3.

  dit aanwijzingsbesluit vervangt alle (eventuele) eerdere aanwijzingsbesluiten van het college van burgemeester en wethouders. Deze voorgaande aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken per de datum van inwerkingtreding van dit besluit;

 • 4.

  dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt;

 • 5.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking;

Ondertekening

Gooise Meren 2 november 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

M. Voorhorst,

drs. H.M.W. ter Heegde,

Burgemeester

Bijlage 1 Kaart

afbeelding binnen de regeling

Bijsluiter bij primair besluit van de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders

Vragen over dit besluit

U wordt verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de behandelend medewerker, als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met dit besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is bekendgemaakt. Ook andere belanghebbenden bij deze beschikking kunnen een bezwaarschrift indienen.

Let op: Ook als u eerst contact met ons opneemt blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken staan.

U dient dit bezwaarschrift te richten aan: Burgemeester en/of wethouders van Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA BUSSUM.

Termijn: binnen zes weken na bekendmaking van deze beschikking;

Kosten: geen

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • het moet ondertekend zijn;

 • het bevat de naam en het adres van de indiener;

 • het bevat de dagtekening (datum);

 • het bevat een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • het bevat de gronden van het bezwaar (waarom bent u het er niet mee eens).

U kunt ook een pro- forma bezwaarschrift indienen. Dit houdt in dat u binnen zes weken een bezwaarschrift indient en dat u de reden waarom u het niet eens bent met het besluit later indient.

Als u een bezwaarschrift indient tegen deze beschikking bij burgemeester en wethouders, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. U dient dit verzoek om een voorlopige voorziening te richten aan: De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Termijn: Geen, mits nog geen uitspraak is gedaan op het Bezwaarschrift;

Kosten:€ 181,- (natuurlijk persoon) en € 360,- (rechtspersoon).

Het verzoekschrift moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift.