Besluit Subsidieplafonds tweede tranche EFRO React-EU voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Geldend van 09-12-2021 t/m 25-02-2022

Intitulé

Besluit Subsidieplafonds tweede tranche EFRO React-EU voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020

Bekendmaking van het besluit van 30 november 2021- zaaknummer 2014-016804 tot vaststelling van een regeling

Gedeputeerde Staten van Gelderland, handelend in hun hoedanigheid van Managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020;

Gelet op de artikelen 4:25, 4:26 en 4:28, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5.2.2 en 5.2.5, derde lid, van de Regeling Europese EZK en LNV-subsidies, alsmede de Beleidsregel OP Oost tweede tranche REACT-EU;

Besluiten

Vast te stellen de volgende Subsidieplafonds tweede tranche EFRO React-EU voor het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor wat betreft de in dit besluit gehanteerde begrippen wordt aangesloten bij de begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1.1 van de Beleidsregel OP Oost tweede tranche REACT-EU. Deze beleidsregel wordt in dit besluit verder aangeduid als Beleidsregel tweede tranche.

Artikel 2 Subsidieplafond voor ontwikkelingsprojecten

 • 1. Subsidieaanvragen voor ontwikkelingsprojecten als bedoeld in paragraaf 3.1 van de Beleidsregel tweede tranche kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 15 december 2021 tot en met 15 februari 2022.

 • 2. Het deelplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 19.500.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 12.500.000.

 • 3. De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 4. Indien er meer aanvragen zijn ontvangen op één dag, waarbij honorering van al deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van een deelplafond, wordt de onderlinge rangorde van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 5. Wanneer door de verstrekking van een subsidie een deelplafond zou worden overschreden, worden zowel de aanvraag voor die subsidie, als de daarop in de rangorde volgende aanvragen die betrekking hebben op dat deelplafond, afgewezen.

Artikel 3 Subsidieplafond voor gedeelde faciliteiten

 • 1. Subsidieaanvragen voor gedeelde faciliteiten als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Beleidsregel tweede tranche kunnen uitsluitend worden ingediend in de periode van 15 december 2021 tot en met 15 februari 2022.

 • 2. Het deelplafond bedraagt voor de verstrekking van subsidies:

  • a.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 13.000.000;

  • b.

   voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 7.000.000.

 • 3. De beschikbare middelen worden, met inachtneming van de deelplafonds, verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

 • 4. Indien er meer aanvragen zijn ontvangen op één dag, waarbij honorering van al deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van een deelplafond, wordt de onderlinge rangorde van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 5. Wanneer door de verstrekking van een subsidie een deelplafond zou worden overschreden, worden zowel de aanvraag voor die subsidie, als de daarop in de rangorde volgende aanvragen die betrekking hebben op dat deelplafond, afgewezen.

Artikel 4 Voorbehoud

 • 1. De Europese Commissie heeft het voorstel tot wijziging van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 nog niet goedgekeurd.

 • 2. Provincie Overijssel heeft het bedrag in het deelplafond in artikel 2, tweede lid, onderdeel b, nog niet goedgekeurd.

 • 3. Indien ongewijzigde goedkeuring voor de onderwerpen in het eerste en tweede lid uitblijft, kunnen de subsidieplafonds naar beneden worden bijgesteld.

 • 4. Een verlaging als bedoeld in het derde lid raakt ook de reeds ingediende aanvragen.

Artikel 5 Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin deze wordt geplaatst.

Ondertekening

Gepubliceerd te Arnhem

Gedeputeerde Staten van Gelderland

J.C.G.M. Berends - Commissaris van de Koning

M. Nienhuis-van Doremaele - secretaris

Toelichting

Artikel 2, tweede lid, en artikel 3, tweede lid

Bij de verdeling van subsidiegelden werkt de Managementautoriteit met deelsubsidieplafonds voor Gelderland en voor Overijssel. Hierdoor is er een budget beschikbaar ‘voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland’, en een budget ‘voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel’.

In een project waaraan Gelderse en Overijsselse bedrijven deelnemen, werken de deelplafonds als volgt:

 • De subsidie voor de Gelderse bedrijven telt mee voor het Gelderse deelplafond;

 • De subsidie voor de Overijsselse bedrijven telt mee voor het Overijssels deelplafond.

Als het budget in een van de provincies is uitgeput, of niet is opengesteld, kan de Managementautoriteit mogelijk toch subsidie verlenen aan een project waaraan Gelderse en Overijsselse bedrijven deelnemen. Dit geldt in de situatie dat het project ten goede komt aan de provincie die het budget verstrekt. De Managementautoriteit hanteert dan een vergelijkbare toets als in het geval dat de projectpartners bijvoorbeeld een bedrijf uit Utrecht, of een kennisinstelling uit Noord-Brabant nodig hebben. Het zou immers onwenselijk zijn dat Gelderse projectpartners bijvoorbeeld wel de TU Delft, maar niet de Universiteit Twente in een project kunnen betrekken.

Artikel 2, vierde en vijfde lid, en artikel 3, vierde en vijfde lid

De verdeling zoals bedoel in artikel 2, derde lid, en artikel 3, derde lid, werkt zo lang er genoeg budget is. De artikelleden die hierop volgen, zorgen ervoor dat duidelijk is hoe de MA vervolgens omgaat met de resterende aanvragen.

Wanneer toewijzing van alle aanvragen met dezelfde ontvangstdatum binnen een bepaald deelplafond ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, geldt dat de onderlinge rangorde van die aanvragen wordt vastgesteld door middel van loting (lid 4). Hierbij geldt dat het niet uitmaakt op welk tijdstip de Managementautoriteit een aanvraag heeft ontvangen: bepalend is de datum waarop dat gebeurde. De Managementautoriteit zal aanvragen afwijzen die worden uitgeloot, of die een latere ontvangstdatum hebben dan de toegekende aanvragen (lid 5).

Artikel 4

De Managementautoriteit past in dit artikel de mogelijkheid uit artikel 4:28, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht toe. Zij wijst met dit artikel bij de bekendmaking van de subsidieplafonds expliciet op de mogelijkheid van verlaging daarvan (lid 3), en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen (lid 4). Indien onverhoopt de goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Operationeel Programma uitblijft, betekent dit dat de Managementautoriteit geen middelen ontvangt van de Europese Commissie. Het plafond kan in dat geval worden aangepast en op nihil worden gesteld. Het uitblijven van de goedkeuring voor het Overijsselse deelplafond voor ontwikkelingsprojecten zou tot een aanpassing van de betreffende deelplafonds kunnen leiden.