Regeling vervallen per 01-01-2024

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022

Het college besluit:

 • 1.

  Afvalstoffenverordening en bijbehorend uitvoeringsbesluit te actualiseren.

 • 2.

  Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022 vast te stellen met als voorwaarde dat de onderliggende verordening door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

 • 3.

  Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022 aan de raad ter vaststelling aan te bieden.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, rolcontainer, ten behoeve van één huishouden;

 • b.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • c.

  perceel: perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan;

 • d.

  PMD: plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons;

 • e.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Dijk en Waard 2022.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, onder b, van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  kringloopbedrijven met een ontheffing voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval, ferro’s en non-ferro’s en elektrische en elektronische apparatuur;

 • b.

  kerken, scholen, verenigingen/stichtingen en kringloopwinkels gevestigd binnen de gemeente Dijk en Waard voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels.

 • c.

  charitatieve organisaties en instellingen voor de inzameling van textiel, die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels.

 • d.

  detaillisten voor de inzameling van KCA;

 • e.

  HVC het exclusieve recht te verlenen om PMD dat vrijkomt uit de afvalinzameling van de gemeente Dijk en Waard te transporteren, sorteren en te vermarkten;

Artikel 3. Aanwijzing inzamelplaats (uitwerking artikel 5 en 19a lid 2 van de verordening)

Als plaats waar huishoudelijk afval, zoals grof huishoudelijk afval achtergelaten kan worden, worden aangewezen de afvalbrengstations aan de Beukenlaan 25 (Heerhugowaard) en aan de Berrie 8 (Langedijk). Deze locaties gelden ook inzamelplaats voor kadavers van gezelschapsdieren.

Artikel 4. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7 van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 2.

  autobanden: banden met of zonder velg van personenvoertuigen van een gewicht van maximaal 3500 kilogram of een aanhanger uit een particulier huishouden;

 • 3.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, gips, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 4.

  dakbedekking: bitumen of dakleer afkomstig van platte daken en schoon van andersoortige afvalstoffen.

 • 5.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 6.

  ferro’s en non-ferro’s: alle metalen en edelmetalen, zoals ijzer, aluminium, zink, tin, lood, rood koper en messing.

 • 7.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, en spiegels;

 • 8.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld. Etensresten vallen hier ook onder;

 • 9.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden en dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 7 van de verordening.;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  harde kunststoffen: kunststof afval, niet vallend onder plastic verpakkingsafval, bestaande uit tuinmeubels, kunststof kozijnen.;

 • 12.

  hout: schoon hout, geverfd hout en geïmpregneerd hout, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 7 van de verordening.

 • 14.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • 15.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen. Onderdeel van PMD;

 • 16.

  matrassen: schoon en droog;

 • 17.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 18.

  piepschuim (EPS); Alleen wit, schoon en droog;

 • 19.

  PMD: plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons. Verpakkingsafval van kunststof (plastic), verpakkingsafval van blik en metalen folies, en dranken- en zuivelproductkartons dat afkomstig is van huishoudens;

 • 20.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen.

Artikel 5. Inzamelmiddelen en -voorzieningen

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen voorgeschreven:

 • a.

  voor restafval van huishoudens in de van gemeentewege verstrekte individuele grijze rolcontainers van 240 liter, dan wel in de ondergrondse / bovengrondse verzamelcontainers voor zover deze aanwezig zijn;

 • b.

  voor GFT-afval van huishoudens in de van gemeentewege verstrekte individuele groene of grijze rolcontainer met groene deksel rolcontainers van 240 liter met uitzondering van de huishoudens die voor het huishoudelijk restafval zijn aangewezen op ondergrondse containers;

 • c.

  voor PMD van huishoudens in de van gemeentewege verstrekte individuele grijze rolcontainer met oranje deksel van 240 liter, ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers of via het afvalbrengstation;

 • d.

  voor klein chemisch afval het kca-depot op het afvalbrengstation en bij detaillisten;

 • e.

  voor oud papier en karton het inzamelmiddel voorgeschreven aan de inzamelaar, ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers en via het afvalbrengstation;

 • f.

  voor glas in de door de gemeente geplaatste ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers of via het afvalbrengstation;

 • g.

  voor textiel het inzamelmiddel voorgeschreven door de inzamelaar, door de gemeente geplaatste ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers of via het afvalbrengstation;

 • h.

  voor de overige in artikel 4 genoemde huishoudelijke afvalstoffen wordt aangewezen het afvalbrengstation

Artikel 6 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval en PMD:

 • a.

  woonachtig zijn in de gebieden / complexen die voor restafval zijn aangewezen op ondergrondse containers, zoals bedoeld in artikel 5 eerste lid a en b van dit besluit.

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

 • 1.

  de inzameldagen voor huishoudelijk restafval, GFT afval en PMD worden vastgesteld op de jaarlijks opgestelde ophaalkalender;

 • 2.

  inzamelmiddelen moeten uiterlijk voor 7.00 uur op de inzameldag op de aangewezen plaats aangeboden worden;

 • 3.

  inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 op de juiste wijze worden aangeboden;

 • 4.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging, doch uiterlijk voor 20.00 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • 5.

  grof huishoudelijk afval en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • 6.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

Artikel 8 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen door de gemeente Dijk en Waard voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

Artikel 9. Regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen

Krachtens artikel 10, eerste lid, onder a, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

 • a.

  het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente Dijk en Waard;

 • b.

  de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld, of van een chip waarvan is af te lezen: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

 • c.

  de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 • d.

  de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

 • e.

  de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

 • f.

  de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • g.

  de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

 • h.

  de verstrekte inzamelmiddelen voor rest-, GFT-afval en PMD mogen alleen worden gereinigd met water en/of milieuvriendelijke reinigingsproducten;

Artikel 10. Regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden

Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

 • 1.

  Met betrekking tot de inzameldienst

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen, met de wielen van de weg afgekeerd en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

 • 2.

  met betrekking tot grof afval:

  • a.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • b.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • c.

   grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 2 m³;

  • d.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

 • 3.

  met betrekking tot het afvalbrengstation:

  • a.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengstation;

  • b.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • c.

   bij de afgifte van afvalstoffen op het afvalbrengstation zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Dijk en Waard van toepassing;

  • d.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op het afvalbrengstation kunnen legitimeren;

  • e.

   asbest mag alleen door particulieren in hoeveelheden van maximaal 100 kilogram per keer worden aangeboden. Het asbest moet twee keer in landbouwplastic zijn verpakt of in de verkrijgbare verpakkingen via het afvalbrengstation.

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval inzamelen uit

 • a.

  de kantoor-, winkel- en dienstensector

 • b.

  scholen; gescheiden GFT en PMD

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen

Het college stelt op grond van artikel 13 tweede lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  binnen de bebouwde kom mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 07.00 en 20.00 uur;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker in overeenstemming met de daarvoor geldende regels.

Artikel 13. Intrekking oud uitvoeringsbesluit

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 Langedijk en het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 Heerhugowaard worden ingetrokken.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2022

Artikel 15. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert

gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier

burgemeester